Search result for

คับแคบ

(35 entries)
(0.0189 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คับแคบ-, *คับแคบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คับแคบ[ADJ] narrow-minded, See also: small-minded, unhelpful, ungenerous, Example: เขาทราบอยู่ก่อนว่าเป็นคนบ้านนั้นตำบลนั้นซึ่งมีใจคับแคบก็จะมีใครที่ไหนเล่ายินดีต้อนรับด้วยความเต็มใจ, Thai definition: ไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
คับแคบ[ADJ] narrow, See also: small, cramped, restricted, close, limited, contracted, Syn. แคบ, เล็ก, จำกัด, Ant. กว้าง, ใหญ่, Example: เด็กชายวัย 7 ขวบซึ่งนั่งจับเจ่าอยู่ ณ มุมหนึ่งภายในบ้านที่คับแคบ, Thai definition: มีบริเวณน้อย, ไม่พออยู่
คับแคบ[V] narrow, See also: cramp, restrict, close, limit, contract, Syn. แคบ, เล็ก, จำกัด, Ant. กว้าง, ใหญ่, Example: ทุกครั้งที่มีการแสดง เมื่อมีชาวบ้านไปใช้บริการมากขึ้นทำให้สถานที่คับแคบลงเรื่อยๆ, Thai definition: มีบริเวณน้อย, ไม่พออยู่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คับแคบว. ไม่กว้างขวางพอ เช่น บ้านคับแคบ, ไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เช่น ใจคอคับแคบ.
คับแคบแอบใจว. อึดอัดใจเต็มทน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Constrictedคับแคบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Isn't it too tight to squeeze in with Ki Sun?นี่... ไม่คับแคบเกินกว่าจะเบียดกับคิซุนหรือ? Episode #1.7 (2008)
- Honey, it's cramped in here.-ที่รัก ที่นี่มันคับแคบ Marley & Me (2008)
A stingy guy.จิตใจคับแคบ Episode #1.7 (2009)
A stingy guy.ผู้ชายจิตใจคับแคบ Episode #1.7 (2009)
I have trouble with tight spaces.ผมก็เลยมีปัญหากับที่คับแคบ Devil (2010)
I mean, you know, just to get our-- our lives back together again and on the straight and narrow.ฉันหมายถึง นายรู้นะ เพื่อให้เรา เรากลับมาใช้ชีวิตร่วมกันอีกครั้ง และในแนวตรงและคับแคบ No Más (2010)
Ki ot f a tighfit, don't you think?คับแคบไปหน่อยนะว่าไหม Dead Men Don't Wear Plaid (2010)
Ride on the train's a little bumpy.โดยสารรถไฟมันออกจะ เอ่อ คับแคบน่ะ Chuck Versus the Honeymooners (2010)
That I've had to keep on the straight and narrow.ฉันรู้ดี ไม่ซื่อตรงและคับแคบ Point of No Return (2010)
Your narrow, clinical worldview doesn't let you.คนที่มองโลกอย่างคับแคบแบบคุณคงไม่เข้าใจ Halloween: Part 2 (2011)
We don't have time to fight amongst ourselves in this tiny little country.เราไม่มีเวลาที่จะมาสู้กันเอง ในประเทศที่คับแคบแบบนี้ Resident Evil: Damnation (2012)
I spent years wondering how people could be so cruel, petty, so selfish... and then I'd think about how you could change them.ผมใช้เวลานานคิดสงสัย ว่าทำไมคนเราถึงได้เลวร้ายนัก จิตใจคับแคบ เห็นแก่ตัว... แล้วผมก็คิดถึงวิธี ที่สามารถเปลี่ยนแปลงพวกเขา The Contingency (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คับแคบ [adj.] (khapkhaēp) EN: narrow-minded ; small-minded ; unhelpful ; ungenerous   
คับแคบ [adj.] (khapkhaēp) EN: narrow ; small ; cramped ; restricted ; close ; limited ; contracted   FR: étroit ; exigu

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cramped[ADJ] คับแคบ, Syn. narrow, confined
little[ADJ] ใจแคบ, See also: คับแคบ, Syn. mean, narrow, illiberal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cramp(แครมพฺ) n. ตะคริว,อาการปวดท้องอย่างกะทันหัน,อุปกรณ์หรือโครงยึด,สิ่งยึด,ภาวะที่เป็นตะคริว,ภาวะที่ถูกยึด adj. เข้าใจยาก,อ่านยาก,ยาก,หด,คับแคบ, Syn. contraction
dogholeที่อยู่คับแคบ,ที่อยู่สกปรก
doghutchที่อยู่คับแคบ,ที่อยู่สกปรก
incommodious(อินคะโม' เดียส) adj. ไม่สะดวก, ไม่สบาย, คับแคบ., See also: incommodiously adv. incommodiousness n.
little(ลิท'เทิล) adj. เล็ก,น้อย,ไม่มาก,จ้อย,หน่อย,สักหน่อย,ปลีกย่อย,หยุมหยิม, (ใจ) แคบ,คับแคบ. adv. ไม่เลย,แทบจะไม่,ไม่บ่อย. n. จำนวนเล็กน้อย,ระยะสั้น,ระยะเวลาสั้น -Phr. (little by little ทีละเล็กทีละน้อย), Syn. small, young, mean, weak
muggy(มัก'กี) adj. เปียก,ชื้นและอึดอัด,เปียกชื้นและคับแคบ., See also: muggily adv. mugginess n., Syn. humid,damp
narrow(แน'โร) adj. แคบ,จำกัด,คับแคบ,เกือบไม่สำเร็จ,เกือบไม่พอ,ระมัดระวัง,ประหยัด,ขี้เหนียว vi. กลายเป็นแคบลง vt. ทำให้แคบลง
one-idead(วัน'ไอเดียดฺ) adj. เกี่ยวกับความคิดคับแคบ,เกี่ยวกับวิธีการคิดแบบง่าย ๆ
one-ideaed(วัน'ไอเดียดฺ) adj. เกี่ยวกับความคิดคับแคบ,เกี่ยวกับวิธีการคิดแบบง่าย ๆ
provincial(พระวิน'เชิล) adj. เกี่ยวกับจังหวัด,เกี่ยวกับมณฑล,เกี่ยวกับส่วนภูมิภาค,ใจคับแคบ,ไม่สละสลวย,บ้านนอก. n. ชาวต่างจังหวัด,ชาวบ้านนอก,คนใจแคบ.

English-Thai: Nontri Dictionary
narrow(adj) แคบ,จำกัด,คับแคบ,หวุดหวิด
narrow(vt) ทำให้แคบ,ทำให้คับแคบ,จำกัด,กวดขัน
restrictive(adj) คับแคบ,ถูกจำกัด,ถูกกำหนด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top