Search result for

คะแนนเสียง

(54 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คะแนนเสียง-, *คะแนนเสียง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คะแนนเสียง[N] vote, See also: ballot, Example: ส่วนหนึ่งของความสำเร็จของหัวคะแนนในการชักจูงให้ชาวบ้านลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้สมัครที่ตนสนับสนุนคือ การที่หัวคะแนนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวบ้าน, Thai definition: ความเห็นที่ลงเป็นคะแนน, คะแนนจากผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียง
คะแนนเสียงข้างมาก[N] majority vote, Syn. เสียงส่วนใหญ่, Ant. คะแนนเสียงข้างน้อย, เสียงส่วนน้อย, Count unit: คะแนน, Thai definition: คะแนนเสียงที่มีมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ลงคะแนนเสียง
คะแนนเสียงข้างน้อย[N] minority vote, Syn. เสียงส่วนน้อย, Ant. คะแนนเสียงข้างมาก, เสียงส่วนใหญ่, Count unit: คะแนน, Thai definition: คะแนนเสียงที่มีน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ลงคะแนนเสียง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คะแนนเสียงน. คะแนนที่ลงในการออกเสียง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
electoral voteคะแนนเสียงของคณะผู้เลือกตั้ง (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
vote, electoralคะแนนเสียงของคณะผู้เลือกตั้ง (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
popular voteคะแนนเสียงของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
vote, popularคะแนนเสียงของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
majority of votesคะแนนเสียงข้างมาก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
simple majorityคะแนนเสียงข้างมากปรกติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
majority, simpleคะแนนเสียงข้างมากปรกติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
absolute majorityคะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
absolute majorityคะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
majority, absoluteคะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
unanimous voteคะแนนเสียงเอกฉันท์ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We're a group here. if they want to vote...เรามาดวยกัน ถาพวกเขาลงคะแนนเสียง.. Rambo (2008)
This idea of voting machines sounds really efficient.ไอ้ไอเดียเรื่องเครื่องลงคะแนนเสียงนี่ ฟังดูมีประสิทธิภาพดีนะ Marley & Me (2008)
Now, comrades, we will submit this motion to a hand vote.สหาย.. เราจะทำการลงคะแนนเสียง ด้วยการยกมือ Invictus (2009)
And in the event of a close count, we'll go to a written ballot.ถ้าผลคะแนนสูสีมาก.. เราจะใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบลับ Invictus (2009)
But walt, I don't think he would have been bold enough to approach me if he didn't already have enough votes to get rid of you.แต่วอลต์ แต่เขาคงไม่โง่ที่จะเข้าหาฉัน ถ้าเขาไม่มีคะแนนเสียงพอที่จะกำจัดคุณอยู่แล้ว London. Of Course (2009)
You may have friends, but I have the numbers.คุณอาจมีเพื่อน แต่ผมมีคะแนนเสียง London. Of Course (2009)
The votes are already lined up to make a move.คะแนนเสียงพร้อมแล้วที่จะเคลื่อนไหว London. Of Course (2009)
We still need five for a majority.เรายังต้องการห้าคะแนนเสียงส่วนใหญ่ข้างมาก Smite (2009)
Tough vote.เป็นโหวตออกคะแนนเสียงที่หนักใจ Smite (2009)
I'd rather lose fair and square than win with a dirty campaign.ฉันสูญเสียความเชื่อมั่นและคะแนนเสียงไปกับแคมเปญที่สกปรก The Grandfather: Part II (2009)
And, yet, was ensured to wrought my power in great elective.แต่ควรเคารพในคริสตจักร. เป็นของฉันพลัง, ฉันใหญ่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง. Angels & Demons (2009)
- It's the next church.มันก็จะเป็นเพียงเล็กน้อยแหกคอก. แต่ควรเคารพในคริสตจักร. เป็นของฉันพลัง, ฉันใหญ่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง. Angels & Demons (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คะแนนเสียง[n.] (khanaēnsīeng) EN: vote ; ballot   FR: vote [m] ; scrutin [m]
คะแนนเสียงข้างน้อย[n. exp.] (khanaēnsīeng khāng nøi) EN: minority vote   
คะแนนเสียงข้างมาก[n. exp.] (khanaēnsīeng khāngmāk) EN: majority vote   
คะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาด[n. exp.] (khanaēnsīeng khāngmāk detkhāt) EN: absolute majority   FR: majorité absolue [f]
คะแนนเสียงชี้ขาด[n. exp.] (khanaēnsīeng chīkhāt) EN: casting vote   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
electoral vote[N] คะแนนเสียงที่ผู้แทนรัฐลงให้เพื่อเลือกประธานาธิบดีและรองประธานาธิดีของสหรัฐอเมริกา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abstain(แอบสเทน') vt. ละเว้น, ไม่ลงคะแนนเสียง, ไม่ฟุ่มเฟือยในการกินและดื่ม,อดเหล้า, สละสิทธิ์ -abstainer n., Syn. forbear, desist)
cloture(โคล'เชอะ) {clotured,cloturing,clotures} n. วิธีการปิดการอภิปรายและให้มีการลงคะแนนเสียงทันที vt.,vi. ปิดการอภิปราย
electoral voteคะแนนเสียงที่ลงโดยผู้แทนรัฐ (electoral college) ในการเลือกประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา
landslide(แลนด'สไลดฺ) n. แผ่นดินถล่ม,แผ่นดินทลาย,การได้รับคะแนนเสียงอย่างท่วมทัน. vi. ถล่มลงมา,พังทลายลงมา, Syn. rockfall
majority(มะจอ'ริที) n.,adj. ส่วนใหญ่,ส่วนมาก,คะแนนเสียงข้างมาก,ตำแหน่งพันตรี,นิติภาวะ.
plebiscite(เพลบ'บิไซทฺ) n. การลงคะแนนเสียงโดยประชาชนทั่วไป, See also: plebiscitary adj.
poll(โพล) n. การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง,รายชื่อผู้ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง,บุคคลที่ปรากฎในรายชื่อ,การสำรวจความคิดเห็นของคนจำนวนมาก -vi.,vi. ได้รับคะแนนเลือกตั้ง,ออกเสียงลงคะแนน,สำรวจความคิดเห็น,
popular voteคะแนนเสียงจากผู้มีสิทธิออกเสียง (ต่างจาก electoral vote ซึ่งเป็นคะแนนเสียงจากผู้แทน)
referendum(เรฟฟะเรน'ดัม) n. ประชามติ,การลงประชามติ,คะแนนเสียงที่ประชาชนลง pl. referendums,referenda
suffrage(ซัฟ'ฟริจฺ) n. สิทธิในการออกเสียง,คะแนนเสียง,การสวดมนต์,การอธิษฐาน

English-Thai: Nontri Dictionary
ballot(n) บัตรลงคะแนน,บัตรเลือกตั้ง,การลงคะแนนเสียง
constituency(n) ผู้ลงคะแนนเสียง,ผู้เลือกตั้ง,เขตเลือกตั้ง
franchise(n) สิทธิลงคะแนนเสียง,สัมปทาน,สิทธิพิเศษ
majority(n) หมู่มาก,คะแนนเสียงส่วนมาก,วัยผู้ใหญ่
plebiscite(n) การลงคะแนนเสียงทั้งประเทศ
poll(vi) ลงคะแนนเสียง,ออกเสียงเลือกตั้ง
referendum(n) การลงประชามติ,คะแนนเสียง
suffrage(n) สิทธิในการออกเสียง,คะแนนเสียง,การอธิษฐาน
teller(n) ผู้บอกเล่า,ผู้นับคะแนนเสียง,พนักงานรับจ่ายเงินของธนาคาร
vote(vi,vt) ลงคะแนนเสียง,ลงมติ,เลือกตั้ง

German-Thai: Longdo Dictionary
Stimme(n) |die, pl. Stimmen| คะแนนเสียง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top