Search result for

คะ

(113 entries)
(0.0149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คะ-, *คะ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ขค[ขะ-คะ] (n ) น. ผู้ไปในอากาศ, นก, แมลงที่ไปในอากาศได้ เช่น ผึ้ง ตั๊กแตน ตะวัน, ดาวเคราะห์, อากาศ, ลม, ลูกศร, ลูกธนู.

Longdo Dictionary ภาษาไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
คนุ[คะ นุ] คาง

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
คะแนนดิบ (n ) raw score

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ฉันจะเข้ามาใช้บ่อยๆนะคะ (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) ฉันจะเข้ามาใช้บ่อยๆนะคะ

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
ไทย[โรมันจิ คาตาคะนะ] (n vi vt modal verb aux. verb adj adv conj pron. slang vulgar name org ) ญี่ปุ่น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คะ[END] particle, See also: ending word, Syn. ค่ะ, ขา, Ant. ครับ, Example: ดิฉันว่าไม่ค่อยมีนะคะพูดไปพูดมาก็คิดว่าเวลาเราคงจะเหลือน้อยในเรื่องมหาดไทย, Thai definition: คำต่อท้ายคำเชิญชวน หรือคำแสดงความสุภาพ
คะมำ[V] fall, See also: tumble, topple, Syn. ล้มคว่ำ, Example: เขาคะมำลงไปในถังขยะที่วางอยู่ใกล้, Thai definition: อาการที่หน้าคว่ำหัวปักลง
คะเน[V] estimate, See also: approximate, conjecture, speculate, guess, Syn. คาด, ประมาณ, หมาย, เดา, กะ, Example: สภาพที่อยู่อาศัยของผู้คนในแถบจังหวัดนครปฐมเป็นลักษณะเรือนแถวสองชั้น คะเนว่าน่าจะสร้างขึ้นราวๆ สมัยรัชกาลที่ 6 และ 7, Thai definition: คำนวณเอาอย่างหยาบๆ
คะนอง[ADV] impetuously, See also: wildly, spiritedly, dashingly, Syn. คึก, ลำพอง, Example: ชายชรานึกถึงครั้งที่เป็นหนุ่มแน่นและท่องเที่ยวอย่างคะนอง, Thai definition: ซึ่งแสดงอาการอย่างคึกลำพอง
คะนอง[V] be impetuous, See also: be wild, be high-spirited, be dashing, be fiery, Syn. คึก, ลำพอง, Example: ตอนยังเป็นเด็กนักเรียนเขารู้กันดีว่า ผมนั้นห่ามคะนองขนาดไหน, Thai definition: แสดงอาการร่าเริง
คะนอง[ADJ] impetuous, See also: wild, high-spirited, dashy, fiery, Syn. คึก, ลำพอง, Example: เด็กหนุ่มที่กำลังอยู่ในวัยคะนองพวกนี้ส่วนใหญ่มักชอบการกระทำที่รุนแรง, Thai definition: ซึ่งแสดงอาการคึกลำพอง
คะนอง[V] thunder, See also: rumble, roll, boom, Example: ฝนยังคงเทกระหน่ำ ฟ้ายังคะนองและสว่างวูบวาบ, Thai definition: เรียกอาการของฟ้าที่มีเสียงลั่นเปรี้ยงๆ ว่า ฟ้าคะนอง
คะนึง[V] think of, See also: consider, contemplate, reflect, Syn. คิดถึง, นึกถึง, Example: เขาหวนคะนึงถึงคนรัก
คะเยอ[ADV] itchy, Example: ยุงกัดผมจนผมคันคะเยอไปทั้งตัว, Thai definition: อาการคันมากที่ทำให้ต้องเกา, คันมาก
คะแนน[N] mark, See also: score, point, tally, Syn. แต้ม, Example: ครูบอกว่าคะแนนที่จะได้ขึ้นอยู่กับจำนวนและคุณภาพของงานที่แต่ละคนทำ, Count unit: คะแนน, Thai definition: เครื่องหมายในการนับ, หน่วยที่ใช้ในการกำหนดค่าในการสอบหรือแข่งขัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คะคำกร่อนของคำหน้าซึ่งซ้ำกับคำหลังในคำที่มี ค เป็นพยัญชนะต้นในบทกลอน เช่น ครื้นครื้น กร่อนเป็น คะครื้น โครมโครม กร่อนเป็น คะโครม มีคำแปลอย่างเดียวกับคำเดิมนั้น และมีความหมายในทางย้ำเน้นคำ.
คะว. คำลงท้ายที่ผู้หญิงใช้ต่อจากคำถามหรือคำแสดงความสงสัยเพื่อแสดงความสุภาพ เช่น อะไรคะ กระมังคะ, คำลงท้ายที่ผู้หญิงใช้ต่อจากคำ ซิ นะ เพื่อแสดงความสุภาพ เช่น เชิญซิคะ ไปนะคะ.
คะค้อยก. เดินไม่ขาดตอน, โบราณเขียนเป็น คค้อย ก็มี เช่น คค้อยไปซุ่มซ่อน ดูศึกผ่อนพลเดอร (ตะเลงพ่าย).
คะคานก. ค้านกัน, ยังตกลงกันไม่ได้, เช่น จะเอาชนะคะคานอะไรกัน.
คะคึงว. ดังสนั่น.
คะนนน. เรียกหม้อดินขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง ตัวหม้อกลมป้อม ปากแคบ มีขีดเป็นรอยโดยรอบ สำหรับใส่น้ำ น้ำตาลโตนด เป็นต้น ว่า หม้อคะนน, ทะนน ก็ว่า.
คะนองก. แสดงอาการร่าเริง, คึก, ลำพอง
คะนองพูดหรือทำเกินขอบเขต เช่น คะนองปาก คะนองมือ
คะนองเรียกอาการของฟ้าที่มีเสียงลั่นเปรี้ยง ๆ ว่า ฟ้าคะนอง.
คะน้าน. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Brassica alboglabra L. H. Bailey ในวงศ์ Cruciferae ใช้เป็นผัก, คาน้า ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
z scoreคะแนน z [มีความหมายเหมือนกับ standard score] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
equality of meritคะแนนความดีเท่ากัน (ปพพ.) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
class markคะแนนชั้น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
standard scoreคะแนนมาตรฐาน [มีความหมายเหมือนกับ z score] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
electoral voteคะแนนเสียงของคณะผู้เลือกตั้ง (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
vote, electoralคะแนนเสียงของคณะผู้เลือกตั้ง (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
popular voteคะแนนเสียงของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
vote, popularคะแนนเสียงของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
majority of votesคะแนนเสียงข้างมาก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
simple majorityคะแนนเสียงข้างมากปรกติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Catalyst คะตะลิสต์
สารที่ไปเปลี่ยนอัตราปฏิกริยาโดยตัวเองไม่ เปลี่ยนแปลง คะตะลิสต์ อาจเปลี่ยนลักษณะทางกายภาพได้ [สิ่งแวดล้อม]
unanimous voteคะแนนเสียงเอกฉันท์ [การทูต]
Catalyst, Negativeคะตาลิสต์ลบ [การแพทย์]
Cathodeคะโทด,ขั้วลบ,แคโทด [การแพทย์]
Fatty Acid Catabolismคะตาบอลิสมของกรดไขมัน [การแพทย์]
catalysisคะตะลิซิส, กระบวนการที่ทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีมีการเปลี่ยนแปลงโดยการเติมตัวเร่งปฏิกิริยา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
capillary actionคะปิลลารีแอกชัน, การซึมตามรูเล็ก, การเคลื่อนที่ของของเหลวขึ้นไปตามหลอดเล็ก ๆ  เช่น การเคลื่อนที่ของน้ำไปตามท่อเล็ก ๆ ในรากเพื่อลำเลียงไปตามส่วนต่าง ๆ ของพืช [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
standard scoreคะแนนมาตรฐาน, ค่าที่บอกให้ทราบว่า ความแตกต่างระหว่างค่าของข้อมูลนั้น ๆ กับค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนั้นเป็นกี่เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ Zi [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Should I put him on the list?เขาบอกว่าเขาเป็นพ่อคุณ จะให้เขาเข้ามามั๊ยคะThe Serena Also Rises (2008)
What else are you gonna do, mom?แม่จะทำยังไงละคะThe Serena Also Rises (2008)
Please?นะคะแม่ The Serena Also Rises (2008)
And look. It's a smash success.และดูสิคะ มันเวิร์คมากๆ The Serena Also Rises (2008)
Mom, Jenny saved the show.แม่คะ เจนนี่ช่วยเราไว้นะคะ The Serena Also Rises (2008)
Eleanor, I used scraps of fabric I found around the atelier, and I adapted one of your old patterns.เอลานอร์คะ หนูใช้ผ้าที่เหลือที่หนูเก็บได้จากในสตูดิโอค่ะ แล้วเอามาดัดแปลงกับแพทเทิร์นเก่าของคุณ The Serena Also Rises (2008)
Eeleanor, Andreleon Talley is raving about the finale dress.เอลานอร์คะ Andreleon Talley กรี๊ดชุดฟินาเล่ของคุรมากเลยค่ะ The Serena Also Rises (2008)
- so you could sneak it into my show. - No, I didn't. I swear.เธอคิดว่าจะเกิดในโชว์ของฉันใช่มั๊ย // มะ ไม่นะคะ หนูสาบานได้ The Serena Also Rises (2008)
- Bart, where did you get these?บาร์ทคะ คุณไปเอมาจากไหนเนี่ย? The Serena Also Rises (2008)
Did you hire someone to look into my past?คุณจ้างคนตามรื้ออดีตของฉันหรอคะThe Serena Also Rises (2008)
Used against us?ใช้ทำร้ายเราหรอคะThe Serena Also Rises (2008)
How did you know and when can I see it?คุณรู้ได้ไงเนี่ยแล้วเมื่อไหร่ฉันจะได้เห็นมันคะThe Serena Also Rises (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คะ[X] (kha) EN: yes ; do ; would ; [particle used by a woman after a vocative or at the end of a question]   FR: oui ; [formule de politesse en fin de vocatif ou de phrase interrogative]
คะน้า[n.] (khanā) EN: kale ; Chinese kale   
คะน้าฮ่องกง[n. exp.] (khanā Hǿng Kong) EN: kale   
คะนึง[v.] (khaneung) EN: think of ; consider ; contemplate ; reflect   FR: penser à ; considérer
คะนึงถึง[v. exp.] (khaneung theung) EN: miss ; think of ; yearn   FR: penser à
คะยั้นคะยอ[v.] (khayankhayø) EN: urge; exhort ; coax ; cajole ; wheedle   FR: insister ; presser
คะเน[v.] (khanē) EN: estimate ; approximate ; conjecture ; speculate ; guess ; anticipate ; expect ; predict ; forecast ; reckon ; surmise   FR: supputer ; évaluer ; spéculer ; conjecturer (litt.)
คะแนน[n.] (khanaēn) EN: mark ; score ; grade ; points ; vote ; tally   FR: point [m] ; note [f] ; voix [f] ; mention [f]
คะแนนสุดท้าย[n. exp.] (khanaēn sutthāi) EN: final score   FR: score final [m]
คะแนนเสียง[n.] (khanaēnsīeng) EN: vote ; ballot   FR: vote [m] ; scrutin [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
ballot(n) บัตรลงคะแนน เช่น Use these ballots when students are voting in a mock election or classroom election.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coax[VI] เกลี้ยกล่อม, See also: คะยั้นคะยอ, ชักชวน, โน้มน้าว, Syn. blandish, urge
coax[VT] เกลี้ยกล่อม, See also: คะยั้นคะยอ, ชักชวน, โน้มน้าว, Syn. wheedle, persuade, cajole, blandish, urge, induce
electoral vote[N] คะแนนเสียงที่ผู้แทนรัฐลงให้เพื่อเลือกประธานาธิบดีและรองประธานาธิดีของสหรัฐอเมริกา
grade point average[N] คะแนนเฉลี่ย (คำย่อคือ GPA), Syn. grade point index
mark[N] คะแนน, See also: แต้ม, Syn. tick
match point[N] คะแนนสุดท้ายที่ผู้แข่งขันฝ่ายที่เหนือกว่าต้องการเพื่อได้ชัยชนะ, See also: (โดยเฉพาะกีฬาเทนนิสหรือกีฬาต้องใช้ racket ตี)
par[N] คะแนนมาตรฐานสำหรับการตีลูกลงหลุมแต่ละครั้ง (กีฬากอล์ฟ), See also: พาร์, Syn. score
point[N] คะแนน, See also: แต้มคะแนน, แต้ม
score[N] คะแนน, See also: แต้ม, Syn. amount, final tally, sum
tally[N] คะแนนนับ, See also: คะแนนเปรียบเทียบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abaca(อาบา' คะ, อา' บาคะ) n. พืชจำพวก Musa textilis ในฟิลิปปินส์ ใช้ในการทำเชือก
abracadabra(แอบราคะแดบ' บระ) n. คาถายันตร์, การพูดที่ไร้ความหมาย
absentee voteการลงคะแนนของผู้ไม่อยู่ (ทางไปรษณีย์) -absentee voter., n.
abstain(แอบสเทน') vt. ละเว้น, ไม่ลงคะแนนเสียง, ไม่ฟุ่มเฟือยในการกินและดื่ม,อดเหล้า, สละสิทธิ์ -abstainer n., Syn. forbear, desist)
academical(แอคคะเด็ม' มิเคิล) = academic
acaleph(แอค' คะเลฟ) n. สัตว์จำพวกแมงกะพรุน (acalephe)
acapulco(แอคคะพูล' โค) n. เมืองท่าในเม็กซิโก (a seaport)
acariasis(แอคคะไร' อะซิส) n. ภาวะที่มีแมลง 6 ขา (เช่นเห็บ, หมัด) รุกราน infestation with mites
acarid(แอค' คะริด) n. แมลงจำพวกเห็บ
acarus(แอค' คะริส) เห็บหรือหมัด (mite)

English-Thai: Nontri Dictionary
aye(n) คะแนนเห็นด้วย
ballot(n) บัตรลงคะแนน,บัตรเลือกตั้ง,การลงคะแนนเสียง
ballot(vt) ลงคะแนน
bone(vt) แคะกระดูกออก
calculate(vt) คิดเลข,คำนวณ,คาดคะเน
calculation(n) การคำนวณ,การคิดเลข,การคาดคะเน
carp(vi) แคะไค้,บ่นว่า,จับผิด,หาเรื่อง
coax(vt) เกลี้ยกล่อม,หลอกลวง,คะยั้นคะยอ
conjectural(adj) เกี่ยวกับการคาดคะเน,เกี่ยวกับการเดา
conjecture(vt) คาดคะเน,อนุมาน,เดา,ทาย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
คะแนนเก็บคะแนนที่เป็นคะแนนเก็บไม่ใช่สอบใหญ่

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
平均点[へいきんてん, heikinten] (n) คะแนนเฉลี่ย
満点[まんてん, manten] (n) คะแนนเต็ม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
勧める[すすめる, susumeru] Thai: คะยั้นคะยอ English: to offer

German-Thai: Longdo Dictionary
Punkt(n) |der, pl. Punkte| คะแนน, จุด
Stimme(n) |die, pl. Stimmen| คะแนนเสียง
frei(adj adv) เป็นอิสระ, ว่าง, ไม่ขึ้นกับใคร เช่น Keine Sorge, er ist schon frei von Fieber. ไม่ต้องห่วง เขาไม่มีไข้แล้ว, Ist hier noch frei? ที่ตรงนี้ว่างไหมคะ, Lass den Vogel frei. Im Käfig lebt er nicht wohl. ปล่อยนกเป็นอิสระเถิด ในกรงมันไม่สบายหรอก
gleichen(vi) |glich, hat geglichen| คล้ายคลึงกันมาก, เหมือนกัน เช่น Unser Produkt gleicht ihrem Mustet. สินค้าของเราเหมือนกันกับตัวอย่างของคุณเลยนะคะ
haben(vt) |hat, hatte, hat gehabt| มี เช่น Hast du Essen übrig? เธอมีอาหารเหลือไหม, Haben Sie noch Plätze frei? คุณมีที่ว่างเหลือบ้างไหมคะ
halten(vt) |hält, hielt, hat gehalten| ถือ, จับ เช่น Kannst du bitte meine Tasche halten? คุณช่วยถือกระเป๋าให้ฉันหน่อยได้ไหมคะ, See also: S. festhalten
Wie bitte?อะไรนะ(คะ) อาจถามสั้นๆ ได้ว่า Bitte?
frech(adj) คึกคะนอง
Wie heißen Sie?คุณชื่ออะไรคะ
sich(D) große Mühe gebenอุตสาหะ, พากเพียรอย่างมาก, ใช้ความพยายามอย่างมาก เช่น Sie hat sich große Mühe gegeben, um die beste Note zu bekommen. เธอพยายามอย่างมากเพื่อให้ได้คะแนนที่ดีที่สุด

French-Thai: Longdo Dictionary
Pardon?อะไรนะคะ/นะครับ
comprendre(vt) เข้าใจ เช่น Vous comprenez? คุณ (พวกคุณหรือพวกเธอ) เข้าใจไหมคะ, See also: Related: |ไวยากรณ์ ดู กริยา prendre|
être(vi) |je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont| (1) เป็น, อยู่, คือ เช่น Vous êtes Monsieur Voltaire? คุณคือคุณโวลแตร์ใช่ไหมครับ/คะ, Je suis à Bangkok. ผมอยู่ที่กรุงเทพ (2) เป็นกริยาช่วยในประโยคที่อยู่ในรูปอดีต passé composé สำหรับกริยาที่บ่งการเคลื่อนไหว เช่น Je suis venu(e) à sept heures ce matin. ผม(ดิฉัน)มาถึงตอนเจ็ดโมงเมื่อเช้านี้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top