Search result for

คอมมิวนิสต์

(37 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คอมมิวนิสต์-, *คอมมิวนิสต์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คอมมิวนิสต์[N] communism, Syn. ลัทธิคอมมิวนิสต์, ระบอบคอมมิวนิสต์, Example: หน่วยงานของพรรคให้การสนับสนุนไม่ทางตรงก็ทางอ้อม รวมทั้งพรรคคอมมิวนิสต์บริวารหรือคอมมิวนิสต์สาขาในเขตสาธารณรัฐต่างๆ ด้วย, Thai definition: ชื่อลัทธิการเมืองเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคมที่ยึดหลักว่า การรวมกันของบรรดาทรัพย์สินทั้งหลายเป็นของกลางร่วมกันทั้งหมด, เอกชนจะถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์มิได้, Notes: (อังกฤษ)
คอมมิวนิสต์[N] communist, Example: วันนั้นผมฆ่าคอมมิวนิสต์ได้หลายคนอย่างสมใจอยาก, Thai definition: ผู้ที่นิยมในลัทธิคอมมิวนิสต์, Notes: (อังกฤษ)
คอมมิวนิสต์[ADJ] communist, Example: สันติภาพในตะวันออกกลางนั้นดำเนินควบคู่มากับปัญหาสงครามเย็นระหว่างโลกเสรีกับโลกคอมมิวนิสต์มาช้านานแล้ว, Thai definition: เกี่ยวกับลัทธิคอมมิวนิสต์, Notes: (อังกฤษ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คอมมิวนิสต์น. ระบบเศรษฐกิจการเมืองและสังคมแบบหนึ่งของลัทธิสังคมนิยมที่มีอุดมการณ์ให้รวมทรัพย์สินทั้งปวงเป็นสมบัติส่วนกลางของชุมชน ไม่ให้มีกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล และให้จัดสรรรายได้แก่บุคคลอย่างเสมอภาคกัน ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาความทุกข์ยากของคนในสังคมอันเป็นผลจากความไม่เสมอภาคในทรัพย์สิน, ผู้ที่นิยมระบบคอมมิวนิสต์.
คอมมิวนิสต์ว. เกี่ยวกับระบบคอมมิวนิสต์.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Communistsคอมมิวนิสต์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The government's got us seeing Communists in our soup.พวกรัฐบาลจับตา/มองหาคอมมิวนิสต์ในซุปเรา Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
But one of the principal justifications you gave for the incursion was the supposed existence of the "headquarters of the entire Communist military operation in South Vietnam,"แต่หลักการหนึ่งในการพิสูจน์ความถูกต้อง ที่ใช้ในการบุกเข้าไป คือการไม่ปรากฎให้เห็นเลยของ กองบัญชาการทหารคอมมิวนิสต์ ในเวียดนามใต้ Frost/Nixon (2008)
/"The Organic Squirrel /Gets a Bike Helmet"? I'm not reading these communist books to you guys.ฉันไม่อ่านหนังสือคอมมิวนิสต์พวกนี้\ พวกเธอไม่มีเรื่องดีๆบ้างหรอ? Bedtime Stories (2008)
It's not like we're communists.เราไม่ใช่คอมมิวนิสต์นะ Chapter Ten '1961' (2009)
Which most Texans believe to be a commie plot.ซึ่งชาวเท็กซัสส่วนใหญ่คิดว่า เป็นแผนการของคอมมิวนิสต์ The Cornhusker Vortex (2009)
This is a sovereign territory of communist China, a country that ours believes was responsible for the blackout.นี่คือเขตปกครองพิเศษ ของคอมมิวนิสต์จีน ประเทศที่พวกเราต่างเชื่อกันว่า ต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ หมดสติ A561984 (2009)
We might have to make a public inquiry into any past communist affiliations you might have had.อย่างนี้คงต้องให้สังคมตั้งข้อสงสัย... ...เรื่องความข้องเกี่ยวกับคอมมิวนิสต์ ของคุณในอดีตล่ะมั้ง Watchmen (2009)
There's been a sighting of a known Communist subversive in this area passing out literatureมีคนพบเห็นพวกคอมมิวนิสต์ ทำการแจกจ่ายพวกเอกสารต่างๆ Shutter Island (2010)
Very nice.แล้วเอาเงินไปซื้อสร้อยมุขให้วอลลิสอีก ขณะที่คอมมิวนิสต์กำลังจะครองยุโรปหรือ The King's Speech (2010)
Look, I appreciate it, guys, but it just isn't me. I know who I am, and I'm not allowed to show it. It's like communism.ขอบใจทุกคน แต่มันไม่ใช่ตัวฉัน และฉันเป็นตัวเองไม่ได้ ยังกับคอมมิวนิสต์ Theatricality (2010)
♪ Where Clinton is viewed as a crazy commie clown ♪ที่ซึ่งคลินตันถูกมองว่าเป็น ตัวตลกคอมมิวนิสต์ติงต๊อง Excellence in Broadcasting (2010)
I think you are a godless, socialist, pot-smoking, maggot-infested member of the blame-America-first crowd, and I think you want the terrorists to win.ฉันก็คิดว่าแกเป็นพวกไร้พระเจ้า คอมมิวนิสต์ดูดปุ๊น กาฝากสังคม ที่มีอะไรๆ ก็โทษแต่อเมริกา Excellence in Broadcasting (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คอมมิวนิสต์[n.] (khømmiūnit = khømmiūnis) EN: communist   FR: communiste [m]
คอมมิวนิสต์[adj.] (khømmiūnit = khømmiūnis) EN: communist   FR: communiste

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Bolshevik[N] คอมมิวนิสต์
communism[N] คอมมิวนิสต์
red[N] ฝ่ายซ้าย, See also: คอมมิวนิสต์, Syn. communist
Commie[SL] คอมมิวนิสต์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bolshevik(บอล'ชะ วิค) n. พวกสังคมนิยมที่เข้าปกครองรัสเซียตั้งแต่ปี ค.ศ.1917,สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ของรัสเซีย,สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์,ผู้ที่มีหัวรุนแรง, See also: bolshevism n. ดูBolshevik Bolshevism n. ดูBolshevik Boshevist n. ดูBolshevik bolshevistic
commie(คอม'มี) n.,adj. คอมมิวนิสต์, Syn. commy,communist
communism(คอม'มิวนิสซึม) n. ลัทธิคอมมิวนิสต์
communist(คอม'มิวนิสทฺ) n. ผู้นิยมลัทธิคอมมิวนิสต์,สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์,สมาชิกของระบบคอมมูน commune) adj. เกี่ยวกับพรรคหรือลัทธิคอมมิวนิสต์, See also: communistic adj.
comrade(คอม'ริด,คอม'เรด) n. สหาย,เพื่อน,มิตรสนิท,เพื่อนสมาชิกหรือพรรค,สมาชิกพรรค คอมมิวนิสต์, Syn. friend,companion
economism(อีคอน'นะมัสซึม) n. การเพิ่มผลผลิตโดยการให้ชาวนาได้รับส่วนแบ่ง ของผลผลิตมากขึ้นการเพิ่มค่าแรงงานสวัสดิการและอื่น ๆ (เป็นทฤษฎีหรือหลักการ ของคอมมิวนิสต์จีน)
free worldn. โลกเสรี,ชาติทั้งหลายที่ไม่ใช่คอมมิวนิสต์หรืออยู่ภายใต้การปกครองแบบเผด็จการ
left(เลฟทฺ) adj. ซ้าย,ข้างซ้าย,ด้านซ้าย,มือซ้าย,ทางซ้าย,ปีกซ้าย,ฝ่ายซ้าย (นิยมลัทธิสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์) n. ด้านซ้าย,สิ่งที่อยู่ทางซ้ายมือ,การหันซ้าย,การเลี้ยวซ้าย adv. ไปทางซ้าย v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ leave (จากไป,ลาจาก) -Phr. (the Left ผู้นิยมการปฏิรูประบบการเมืองสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ,หมัดซ้าย
marx(มาร์คซฺ) n. Karl (Heinrich) (ค.ศ.1819-1883) นักสังคมนิยมผู้ก่อตั้งระบบคอมมิวนิสต์
marxism(มาร์ค'ซิสซึม) n. ลัทธิของคาร์ลมาคซ์ที่เกี่ยวกับการเมือง สังคมและเศรษฐกิจ เป็นลัทธิเจ้าตำรับของระบบคอมมิวนิสต์, See also: Marxist n.,adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
communism(n) ลัทธิคอมมิวนิสต์
communist(n) ผู้นับถือลัทธิคอมมิวนิสต์
soviet(adj) เกี่ยวกับระบอบคอมมิวนิสต์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top