Search result for

ความไว

(60 entries)
(0.0208 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความไว-, *ความไว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความไว้วางใจ[N] trustworthiness, See also: trust, reliance, Syn. ความไว้ใจ, ความวางใจ, ความเชื่อมั่น, ความเชื่อใจ, Ant. ความระแวง, Example: ชีวิตสมรสจะยั่งยืนถ้าคู่สมรสให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
oxyosphresiaความไวกลิ่นเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oxyosmiaความไวต่อกลิ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiosensibility; radiosensitivityความไวต่อรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiosensitivity; radiosensibilityความไวต่อรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reactivityความไวปฏิกิริยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hydrocarbon reactivityความไวปฏิกิริยาไฮโดรคาร์บอน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
oxygeusiaความไวรสเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pallaesthesia; pallesthesia; palmaesthesia; palmesthesia; sensibility, vibratoryความไวรู้สึกสั่นสะเทือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pallesthesia; pallaesthesia; palmaesthesia; palmesthesia; sensibility, vibratoryความไวรู้สึกสั่นสะเทือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palmesthesia; pallaesthesia; pallesthesia; palmaesthesia; sensibility, vibratoryความไวรู้สึกสั่นสะเทือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acuityความไวของหู [การแพทย์]
Itch Thresholdความไวต่ออาการคัน [การแพทย์]
Lethal Activityความไว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Is that you've betrayed my trust and wasted my time.คือลูกทรยศความไว้วางใจของพ่อ และทำให้พ่อเสียเวลา Chuck in Real Life (2008)
Hey, it's aaron. Leave a message.เฮ้ นี่เอรอนระ ฝากข้อความไว้ There Might be Blood (2008)
So, uh, if this isn't serena, leave a message. Thank you.งั้นถ้านี่ไม่ใช่ซีรีน่า ก็ฝากข้อความไว้ ขอบคุณ There Might be Blood (2008)
That is part of the pleasure of friendship:นั่นเป็นส่วนหนึ่งของความไว้ใจในมิตรภาพ Not Cancer (2008)
And then being rewarded for that trust.ให้รางวัลความไว้ใจ Not Cancer (2008)
And you're lecturing me about the rewards of trust.และคุณก็มาบรรยายเรื่องรางวัลของความไว้ใจให้ฉันฟัง Not Cancer (2008)
We're not friends anymore. There's no trust to be breached.เราไม่ใช่เพื่อนกันอีกแล้ว ไม่มีความไว้ใจ Not Cancer (2008)
Why did you deceive my trust?ทำไมเจ้าถึงได้ ทำลายความไว้ใจของข้า Portrait of a Beauty (2008)
With this position, you shall now be entrusted with governing this country on my behalf.ตำแหน่งนี้ เจ้าจะได้รับความไว้วางใจ ปกครองแผ่นดินนี้ในนามของข้า The Kingdom of the Winds (2008)
This is not about trust.เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับความไว้วางใจ Babylon A.D. (2008)
You're not listening to me.ทิ้งข้อความไว้หลังสัญญาณ The Eye (2008)
In our company, we have to trust each other.ในกลุ่มเพื่อน เราต้องให้ความไว้ใจกันและกัน The Curious Case of Benjamin Button (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความไวต่อ...[n. exp.] (khwām wai tø …) EN: sensitivity to …   FR: sensibilité à … [f]
ความไวต่อความรู้สึก[n. exp.] (khwām wai tø khwām rūseuk) EN: sensitivity to other people's feelings   
ความไวต่อแสง[n. exp.] (khwām wai tø saēng) EN: sensitivity to light   FR: sensibilité à la lumière [f]
ความไว้วางใจ[n. exp.] (khwām waiwāngjai) EN: trustworthiness ; reliability   
ความไว้ใจ[n.] (khwām waijai) EN: trustworthiness   FR: confiance [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
confidence[N] ความไว้เนื้อเชื่อใจ, Syn. belief, trust, reliance
credit[N] ความไว้วางใจ, Syn. belief, reliance, faith, trust
reliance[N] ความไว้วางใจ, See also: ความเชื่อถือ, Syn. belief, trust
trust[N] ความเชื่อใจ, See also: ความไว้วางใจ, ความไว้เนื้อเชื่อใจ
trustfulness[N] ความไว้วางใจ
trustiness[N] ความไว้วางใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affiance(อะไฟ' เอินซฺ) vt.,n. สัญญา, รับหมั้น, หมั้น, การหมั้น, ความเชื่อถือ, ศรัทธา, ความไว้วางใจ, Syn. betroth, faith
commend(คะเมนดฺ') {commended,commending,commends} vt. มอบ,แนะนำ,ให้ความไว้วางใจ,ฝากฝัง,สรรเสริญ,ยกย่อง, See also: commendable adj. ดูcommend commendableness n. ดูcommend
commit(คะมิท') {committed,committing,commits} vt. มอบ,มอบให้แก่,มอบหมาย (หน้าที่ ความไว้วางใจ) ,ส่งโรงพยาบาลโรคจิต,ให้คำมั่น,กระทำ,ทำผิด -Phr. (commit to memory ท่องจำ จดจำ), See also: committable adj.
commitment(คะมิท'เมินทฺ) n. การมอบ,การมอบหมาย (หน้าที่ความไว้วางใจ) ,การส่งให้พิจารณา,การกักตัวไว้ในโรงพยาบาลโรคจิต,การส่งเข้าคุก,การให้คำมั่นสัญญา,คำสั่งศาลให้กักหรือเข้าคุก,การกระทำความผิด,การพัวพัน,การเข้าสู่สงคราม., Syn. committal,delive
credence(เครด'เดินซฺ) n. ความเชื่อถือว่าจริง,ความไว้วางใจ,หลักฐานความเชื่อถือ -Phr. (credence table,credenzaโต๊ะข้างที่ใช้ในวิธีศีลมหาสนิท (Eucharist)), Syn. assurance,belief,trust,faith ###A. distrust,mistrust
credulity(ครีดู'ลิที) n. ความเชื่อคนง่ายเกินไป,ความไว้วางใจคนง่ายเกินไป, Syn. trust
endorsevt. สลักหลังเช็คหรือตั๋วเงิน,รับรอง,เห็นด้วย,อนุมัติ,ลงนามเห็นด้วยหรืออนุมัติ,บันทึกข้อความไว้ในใบอนุญาต,เซ็นชื่อรับรอง., See also: endorsable adj. ดูendorse endorsement n. ดูendorse indorsement n. ดูendorse endorser n. ดูendorse indor
entrust(เอนทรัสทฺ') {entrusted,entrusting,entrusts} vt. มอบความรับผิดชอบ,มอบความไว้วางใจ., See also: entrustment n. ดูentrust, Syn. intrust
fiducialadj. ซึ่งได้รับความไว้วางใจ,แม่นยำ.
fiduciary(ฟีดู'เชียรี) n. ผู้ได้รับมอบหมายอำนาจหรือทรัพย์สิน,ผู้ได้รับความไว้วางใจ adj. ขึ้นอยู่กับความเชื่อใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
allergy(n) ความไวต่อการรับ,โรคภูมิแพ้
commitment(n) การทำผิด,การมอบหมาย,การมอบความไว้วางใจ,การให้คำมั่น
confidence(n) ความเชื่อมั่น,ความไว้ใจ,ความเชื่อถือ
credence(n) ความเชื่อถือ,หลักความเชื่อ,ความไว้วางใจ
credit(n) ความน่าเชื่อถือ,ความไว้วางใจ,เกียรติยศ,สินเชื่อ,การซื้อเชื่อ
credulity(n) ความหูเบา,ความงมงาย,ความไว้ใจง่าย
dependence(n) ความเชื่อใจ,ความไว้ใจ,การพึ่งพาอาศัย,เมืองขึ้น
quickness(n) ความไว,ความเร็ว,ความเร่งรีบ,ความรวดเร็ว
reliability(n) ความเชื่อมั่น,ความไว้วางใจ
reliance(n) ความเชื่อมั่น,ความไว้วางใจ,ความเชื่อถือ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Hypersensitivitiesความไวผิดปกติกับสารที่ไม่มักจะมีผลกระทบต่อร่างกาย (เช่นยา)
ISO, International Organization for Standardization (n phrase abbrev org uniq ) ความไวแสงของฟิล์มในการถ่ายภาพหรือตัวเซ็นเซอร์ของกล้องถ่ายรูป

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
信頼[しんらい, shinrai] (n) ความไว้เนื้อเชื่อใจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top