Search result for

ความไม่สงบ

(38 entries)
(0.013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความไม่สงบ-, *ความไม่สงบ*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
unrestความไม่สงบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
unrestความไม่สงบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
restlessness; uneasiness; unrestความไม่สงบ, ความกระสับกระส่าย, ความทุรนทุราย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
unrest; restlessness; uneasinessความไม่สงบ, ความกระสับกระส่าย, ความทุรนทุราย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uneasiness; restlessness; unrestความไม่สงบ, ความกระสับกระส่าย, ความทุรนทุราย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
well, you tell that son of a bitch to get the hell off of police property, or I'II have him arrested for disturbing the peace;นายไปบอกไอ้เวรนั่น ใ้ห้ออกไปจากกรมตำรวจเดี๋ยวนี้ หรือไ่ม่งั้น ฉันจะสั่งจับเขาข้อหาก่อความไม่สงบ Changeling (2008)
Many outbreaks of rioting and unrest in such cities as Guangdong, China,การเกิดจราจลและการก่อความไม่สงบ ในมณฑลกวางตุ้ง จีน The Day the Earth Stood Still (2008)
There's unrest out there, even revolution.มีความไม่สงบเกิดขึ้น เกิดการปฏิวัติ TRON: Legacy (2010)
- Insurgents grabbed him.- พวกก่อความไม่สงบจับเค้าไป Buried (2010)
There was a disturbance at the hospital blood bank last night.มีความไม่สงบเกิดขึ้นที่ธนาคารเลือดเมื่อคืน Miss Mystic Falls (2010)
Marine Corps and now we're stuck with him. - Stavs! - You got tortellini?ผมได้ยินมาว่า แนนซ์ได้สังหารผู้ก่อความไม่สงบไป 10 รายด้วยตัวเขาเอง Battle Los Angeles (2011)
Nowadays, there seems to be unrest everywhere.หลายปีมานี้ความไม่สงบมีอยู่ทั่ว 1911 (2011)
The unrest in China will be closely linked to the Qing court's- ความไม่สงบในประเทศจีน 1911 (2011)
We must imagine a region free from unrest and famine and war.เราต้องจินตนาการประเทศที่ปราศจากความไม่สงบ ความอดอยากและเคราะห์ร้าย Girl's Best Friend (2011)
At most, it has been the accomplice of human restlessness."โดยมาก มันมักจะเป็นผู้นำพา ซึ่งความไม่สงบของมนุษย์มากกว่า Big Sea (2011)
A hacker with a knack for fomenting social unrest.แฮ็คเกอร์ที่ชอบก่อให้เกิด ความไม่สงบทางการเงินครับ Taking Account (2011)
Apparently, he's been taking advantage of the political unrest in the region.ดูเหมือนเขาจะฉวยโอกาจาก ความไม่สงบทางการเมืองของที่นั่น On the Fence (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความไม่สงบ[n.] (khwām mai sa-ngop) EN: unrest   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
convulsion[N] ความชุลมุนวุ่นวาย, See also: ความไม่สงบ, Syn. disturbance, outbreak
upheaval[N] ความวุ่นวาย, See also: ความไม่สงบ, Syn. disruption, disorder, turmoil

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disquietn. ความไม่สงบ,ความกังวล,ความกระสับกระส่าย.vt. ทำให้ไม่สงบ,ทำให้กังวล,ทำให้กระสับกระส่าย., See also: disquietedly adv. disquietly adv., Syn. uneasiness
disturbance(ดิสเทิร์บ'เบินซฺ) n. การรบกวน,การทำให้ไม่สงบ,การทำให้ยุ่ง,การทำให้ลำบาก,สิ่งที่รบกวน,ความไม่สงบ, Syn. row,disorder
emeu(อี'มู) n. จลาจล,ความไม่สงบ -pl. emeutes
ferment(เฟอ'เมินทฺ) n. เชื้อหมัก,เชื้อฟู,เอนไซม์ (enzyme) ,การหมัก,การบูด,การเร่ง,ความไม่สงบ,ความสับสนอลหม่าน vt. (เฟอเมนทฺ') หมัก,ปลุกปั่น,กระตุ้น. vi. เกิดการหมัก,เกิดการบูด,มีอารมณ์ตื่นเต้น,เกิดความอลหม่าน., See also: fermentability n. -fermentable adj.
firebrandn. ไม้หรือวัตถุที่กำลังติดไฟ,ผู้ก่อความไม่สงบหรือการทะเลาะวิวาท, ผู้ปลุกระดม,ผู้มีความกระฉับกระเฉงอย่างมาก
incendiary(อินเซน' เดียรี) adj. เกี่ยวกับวัตถุระเบิดที่ลุกไหม้เมื่อระเบิด, เกี่ยวกับการลอบวางเพลิง, เกี่ยวกับการวางเพลิง, ซึ่งเป็นการก่อความไม่สงบ, เป็นการก่อกวนความสงบ. -n. ผู้ลอบวางเพลิง, วัตถุระเบิด,ผู้ก่อกวนความไม่สงบ, Syn. inflammatory
public nuisancen. ผู้ก่อกวนความไม่สงบต่อชุมชน
rioter(ไร'เอิทเทอะ) n. ผู้ก่อการจลาจล,ผู้ก่อความไม่สงบ,ผู้สำมะเลเทเมา
sedition(ซีดิช'เชิน) n. การปลุกปั่นให้ก่อความไม่สงบหรือก่อการกบฏ,การจราจล,การต่อต้านรัฐบาล, Syn. rebellion,mutiny,defiance
unrest(อัน'เรสทฺ) n. ความไม่สงบ,ความวุ่นวาย,ความกระสับกระส่าย., See also: unrestful adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
disquietude(n) ความกังวล,ความกระสับกระส่าย,ความรำคาญ,ความไม่สงบ
firebrand(n) ฟืนที่กำลังติดไฟ,ผู้ปลุกระดม,ผู้ก่อความไม่สงบ
incendiary(adj) ก่อให้เกิดเพลิง,ซึ่งก่อความไม่สงบ
incendiary(n) วัตถุระเบิด,ผู้ลอบวางเพลิง,ผู้ก่อความไม่สงบ
restlessness(n) ความกระสับกระส่าย,ความไม่สงบ,ความกระวนกระวาย
riot(vi) ก่อจลาจล,ก่อความอลหม่าน,ก่อความไม่สงบ
rioter(n) ผู้ก่อการจลาจล,ผู้ก่อความวุ่นวาย,ผู้ก่อความไม่สงบ
unrest(n) ความไม่สงบ,ความวุ่นวาย,ความกระสับกระส่าย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top