Search result for

ความแน่วแน่

(26 entries)
(0.029 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความแน่วแน่-, *ความแน่วแน่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความแน่วแน่[N] steadiness, See also: stability, firmness, Syn. ความแน่แน่ว, Ant. ความลังเล, ความไม่มั่นใจ, Example: สิ่งที่ทำให้เขามีกำลังใจมากที่สุดและเพิ่มความแน่วแน่ต่อหน้าที่และอุดมการณ์ของเขาก็คือการได้ทำงานกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า, Thai definition: ความมุ่งมั่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It takes commitment.มันต้องใช้ความแน่วแน่ Omnivore (2009)
Like i have a sense of purpose and certainty.เหมือนผมมีเป้าหมายและความแน่วแน่ Road Kill (2009)
I do not favor the games. Well that is an odd bent,ข้าไม่ชอบการแข่งขัน นั่นเป็นความแน่วแน่ที่ประหลาดนะ Legends (2010)
For Haeshin to be a 1st Class worldwide enterprise, it will require back-breaking hard work and meticulous detail.เพื่อให้แฮชินกลายมาเป็นบรรษัทข้ามชาติระดับแนวหน้า จะต้องมีความแน่วแน่และเสียสละที่จะทำงานหนัก Episode #1.13 (2010)
You are so strong-willed, just like David was.เธอมีความแน่วแน่ เหมือนเดวิด Grief (2012)
I'm very impressed with your determination, Lana.ผมประทับใจกับความแน่วแน่ ของคุณมากนะ ลาน่า I Am Anne Frank: Part 1 (2012)
You seem to lack the spine.นายดูเหมือนจะขาดความแน่วแน่ The Odyssey (2013)
Reminds me of myself, a... headstrong, idealistic.ทำให้ฉันนึกถึงตัวเองในความแน่วแน่ มีอุดมการณ์ Stonehearst Asylum (2014)
Do not let this setback distract you.อย่าให้ความผิดพลาด ทำลายความแน่วแน่ Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)
Not with violence that will inflame their will but with a firmness that will open their eyes.ไม่ใช่ด้วยความรุนแรงที่จะ ส่งเสริมความต้องการของเขา แต่ด้วยความแน่วแน่ ที่จะเปิดตาของเขา Gandhi (1982)
Are you willing to make an oath of celibacy?ท่านพร้อมให้คำสัญญา ด้วยความแน่วแน่ไหม ? Love So Divine (2004)
Shin Sundal, Thomas in evidence that you dedicate yourself to Christ are you willing to make an oath of celibacy?โทมัส ชิน ชัลดัล จากผลที่ท่านได้อุทิศตน ต่อพระผู้เป็นเจ้า ท่านพร้อมให้คำสัญญา ด้วยความแน่วแน่ไหม ? Love So Divine (2004)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stability[N] ความเด็ดเดี่ยว, See also: ความแน่วแน่, Syn. firmness, unchangeability

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
decision(ดิซิส'เชิน) n. การตัดสินใจ,สิ่งที่ได้ตัดสินใจ,ข้อตกลงใจ,ญัตติ,ความแน่วแน่, Syn. resolve
resolution(เรซซะลู'เชิน) n. ความแน่วแน่,ความเด็ดเดี่ยว,การยืนหยัด,การตัดสินใจแล้ว,มิติ,การลงมติ,การแก้ปัญหา,การยุบลงของส่วนที่บวมหรืออักเสบ ,ความคมชัดหมายถึง ความละเอียดของภาพ โดยจะนับจุดเล็ก ๆ ในภาพนั้น ยิ่งมีมากจุดต่อนิ้วก็ยิ่งแสดงว่าภาพนั้นมีความคมชัด เช่น อาจใช้วัดประสิทธิภาพของเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer) ว่า สามารถพิมพ์ได้ 300 - 600 จุดต่อนิ้ว เป็นต้น ถ้าเป็นชนิดดีมากควรจะพิมพ์ได้ถึง 2,400 จุดต่อนิ้ว ส่วนความละเอียดของจอภาพ มักจะวัดทั้งความกว้างและยาว เช่น 320 X 200 แสดงว่าจุดมีขนาดใหญ่ แต่ถ้าเป็น 1240 X 800 แสดงว่าจุดมีขนาดเล็ก หมายความว่า ภาพคมชัดกว่า เมื่อใช้อธิบายถึงภาพสี คำ resolution ใช้บอกจำนวนสีที่สามารถแสดงได้ในแต่ละครั้ง ถ้าความคมชัดต่ำ จะแสดงสีได้ครั้งละมาก ๆ ซึ่งทำให้มีความรู้สึกเหมือนกับว่า ภาพนั้นมีความคมชัดมาก ภาพที่มีความคมชัดมากจริง ๆ จะแสดงสีได้น้อยสีในคราวเดียวกัน โดยปกติ มักใช้คำ high res และ low res เป็นคำย่อว่า ความคมชัดมากหรือน้อยดู high resolutution และ low resolution ประกอบ, Syn. resolve,determination
resolve(รีซอลว') vt.,vi.,n. (การ) ตกลงใจ,ตัดสินใจ,มีมติ,แยกออก,แยกวิเคราะห์ แยกสลาย n. การตกลงใจ,การตัดสินใจ,ความแน่วแน่,มต', Syn. determine
spine(สไพน์) n. ลำกระดูกสันหลัง,กระดูกสันหลัง,ส่วนที่คล้ายกระดูกสันหลัง,หนาม,หนามกระดอง,สิ่งที่แหลม,ความแข็งแกร่งของจิตใจ,ความแน่วแน่,สัน,แง่ง,สันหนังสือ., See also: spined adj., Syn. spinal column,ridge

English-Thai: Nontri Dictionary
constancy(n) ความมั่นคง,ความแน่นแฟ้น,ความแน่วแน่,ความคงที่,ความซื่อสัตย์
equipoise(n) ความสมดุล,ความเที่ยงตรง,ดุลยภาพ,ความแน่วแน่
firmness(n) ความแน่วแน่,ความมั่นคง,ความแน่นหนา,ความแข็งแรง,ความเด็ดเดี่ยว
resolution(n) การแก้ปัญหา,มติ,ความเด็ดเดี่ยว,ความแน่วแน่
resolve(n) การลงมติ,การตกลงใจ,การตัดสินใจ,ความแน่วแน่
stability(n) เสถียรภาพ,ความคงที่,ความมั่นคง,ความเที่ยง,ความแน่วแน่
steadiness(n) ความแน่วแน่,ความมั่นคง,ความสม่ำเสมอ,ความคงที่,ความหนักแน่น

German-Thai: Longdo Dictionary
Tapferkeit(n) |die, nur Sg.| ความกล้าหาญ,ความใจกล้า,ความแน่วแน่, See also: S. der Mut,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top