Search result for

ความเอาใจใส่

(27 entries)
(0.004 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความเอาใจใส่-, *ความเอาใจใส่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเอาใจใส่[N] carefulness, See also: heedfulness, concern, solicitation, attendance, Syn. การฝักใฝ่, ความสนใจ, Ant. ความเฉยเมย, Example: เด็กถ้าได้รับการอบรมเลี้ยงดูด้วยความรัก ความเอาใจใส่และความเข้าใจ เด็กจะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vigilanceความเอาใจใส่, ความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Human casualties were low, but the nation mourns one of its greatest and most respected war heroes.ความเอาใจใส่ของคนน้อยลง แต่ความเสียใจระดับชาติ กับฮีโร่สงครามอันเป็นที่เคารพ Fido (2006)
and most of the time,we give them our undivided attention.แต่ส่วนใหญ่แล้ว เรามักจะให้ความเอาใจใส่ Let the Truth Sting (2007)
Although the peace conference... was temporarily disrupted by an organized attack... discussions ended successfully with regard to its primary topic... allowing world leaders to....แม้ว่าการประชุมสันติภาพ... ...จะถูกก่อกวน โดยการโจมตีระยะหนึ่ง... ...การประชุมสำเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วยความเอาใจใส่หัวข้อหลัก... Appleseed Ex Machina (2007)
It requires work, patience, and attention from us.มันต้องการ การฝึกหัด , ความอดทน, และความเอาใจใส่จากเรา Dogtooth (2009)
That is not the kind of lifeนั้นไม่ใช่ชีวิตเต็มไปด้วยความเอาใจใส่ Holidaze (2009)
But regardss of whetherแต่เป็นความเอาใจใส่ของทุกอย่างสินะ Aftermath (2010)
Lack of sleep leads to carelessness.ยิ่งนอนน้อยเท่าไหร่ ความเอาใจใส่ก็ยิ่งน้อยลงนะ Pathogen (2010)
I think you need love and attention.ฉันคิดว่าเธอต้องการความรัก และความเอาใจใส่ Safe Haven (2010)
I--I think it's more about the abuse, the abandonment, and the lack of attention from your father.ผมคิดว่ามันเกี่ยวกับการถูกทารุณ ถูกทอดทิ้ง และขาดความเอาใจใส่จากพ่อคุณมากกว่า Corazon (2011)
Orthodontic works shows she was cared for, most likely from a middle-class family.ดูจากการทำฟันแสดงให้เห็นว่า เธอมีความเอาใจใส่ เหมือนกับครอบครัวชนชั้นกลาง Out of the Light (2011)
Frankly, it would be the kind of desperate, attention-seeking stunt that would prove you're every bit as shallow and sad as the character in my book, so--ประเภทของความสิ้นหวัง การเสี่ยงเพื่อแสวงหาความเอาใจใส่ ซึ่งพิสูจน์ว่าทุกการกระทำของคุณ มันตื้นเขินและน่าเศร้า เหมือนกับตัวละครในหนังสือผม Gone Maybe Gone (2012)
Hyperactive behavior and deficiencies in concentration.นิสัยที่พยายามจนเกินพอดีและขาดแคลนความเอาใจใส่ Saving Mr. Banks (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเอาใจใส่[n.] (khwām aojaisai) EN: carefulness ; concern   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
interest[N] ความสนใจ, See also: ความเอาใจใส่, ความอยากรู้อยากเห็น, Syn. attention, concern, curiousity
regard[N] ความเอาใจใส่, See also: ความสนใจ, Syn. attention, heed, interest
respect[N] ความเอาใจใส่, Syn. consideration, thoughtfulness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cark(คาร์ค) n. ความระมัดระวัง,ความเอาใจใส่,ความกังวล
respect(รีสเพคทฺ') n. ความนับถือ,ความเคารพ,ความยำเกรง,ความคารวะ,ความเอาใจใส่,ความสัมพันธ์,ความเกี่ยวข้อง,ประเด็น,ข้อ,ประการ vt. นับถือ,เคารพ,สัมพันธ์กับ,เกี่ยวกับ,คำนึง,พิจารณา, See also: respecter n., Syn. regard,esteem

English-Thai: Nontri Dictionary
carefulness(n) ความระมัดระวัง,การระวังรักษา,การดูแล,ความเอาใจใส่
concentration(n) ความตั้งอกตั้งใจ,ความเอาใจใส่,ความจดจ่อ
interest(n) ความสนใจ,ดอกเบี้ย,ผลประโยชน์,ความเอาใจใส่,ส่วนได้ส่วนเสีย
recognition(n) การสำนึก,ความเอาใจใส่,การจำได้,การรู้จัก,การทักทาย
regard(n) ความเอาใจใส่,การมองดู,ความนับถือ,มิตรภาพ,การพิจารณา

German-Thai: Longdo Dictionary
Aufmerksamkeit(n) |die, pl. Aufmerksamkeiten| ความสนใจ, ความเอาใจใส่ เช่น Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! ขอบคุณมากสำหรับความสนใจของคุณ หรือ ขอบคุณมากที่คุณตั้งใจฟัง (มักใช้หลังจากผู้พูดจบการอภิปราย)
kümmern sich um etw./jmdn.(vt) |kümmerte, hat gekümmert, sich um etw./jmdn.| ดูแล, ให้ความเอาใจใส่ เช่น Wer kümmert sich um deine Kinder nach der Schule? ใครดูแลลูกของเธอหลังโรงเรียนเลิก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top