Search result for

ความเหมาะสม

(47 entries)
(0.0461 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความเหมาะสม-, *ความเหมาะสม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเหมาะสม[N] suitability, See also: proper, appropriateness, fit, Example: เราทำงานกันอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้การประมวลผลเป็นไปด้วยความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ, Thai definition: เข้ากันดี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
proprietyความเหมาะสม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
social optimumความเหมาะสมทางสังคม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
power optimumความเหมาะสมทางอำนาจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
economic optimumความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
social optimumความเหมาะสมที่สุดทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Is there no damn decency left in you?จึงไม่มีความเหมาะสมประณาม เหลืออยู่ในตัวคุณ? How I Won the War (1967)
Yes, you make us a lot of money. But it's more appropriate ...ค่ะ คุณทำรายได้ให้เรามากก็จริง แต่เพื่อความเหมาะสมแล้ว... As Good as It Gets (1997)
It was fine, but we might want to talk about appropriateness and timing.มันตลกดี แต่เราต้องดูความเหมาะสม กับเวลาด้วย Bicentennial Man (1999)
Oh, but that is precisely my point.ความเหมาะสมนั่นล่ะคือประเด็น The Illusionist (2006)
We have other retardates... who might be more suitable.เรามีซักซ้าอื่น ๆ ที่อาจจะมีความเหมาะสมมากขึ้น Sex Trek: Charly XXX (2007)
"Boundaries of..."ความเหมาะสมเป็น..." "ขอบเขตของความเหมาะสม ถูกทำลาย" Becoming Jane (2007)
"propriety...""ความเหมาะสม..." Becoming Jane (2007)
"The boundaries of propriety were vigorously assaulted, as was only right,""ขอบเขตของความเหมาะสมถูกทำลาย เป็นเรื่องที่ดีอยู่" Becoming Jane (2007)
"The boundaries of propriety were vigorously assaulted, as was only right,""แต่ขอบเขตของความเหมาะสม ก็อยู่ในกรอบของความถูกต้อง" Becoming Jane (2007)
"The boundaries of propriety were vigorously assaulted,""แต่ขอบเขตของความเหมาะสม ก็อยู่ในกรอบของ..." Becoming Jane (2007)
explain it to him properly otherwise I will kill him with my own hands.ช่วยอธิบายความเหมาะสมให้เขาที ไม่งั้นฉันจะฆ่าให้ตายคามือ Namastey London (2007)
There is no difference between being decent or shameless..ไม่ต่างกันระหว่างน่าอายกับความเหมาะสม Namastey London (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเหมาะสม[n.] (khwām mǿsom) FR: convenance [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aptitude[N] ความเหมาะสม, Syn. fitness, aptness, suitability
congruity[N] ความเหมาะสม, Syn. appropriateness
decency[N] ความประพฤติที่ถูกทำนองคลองธรรม, See also: ความเหมาะสม, มารยาท, ความสุภาพ, Syn. decorum, propriety
felicitous[ADJ] ความเหมาะสม, See also: ความยินดี, การมีความสุข, Syn. appropriate, suitable, well-chosen, Ant. unsuitable
fitness[N] ความเหมาะสม, See also: ความคู่ควร, Syn. aptness, competence
marriageability[N] ความเหมาะสมที่จะแต่งงาน
meritleness[N] ความคู่ควร, See also: ความเหมาะสม
propriety[N] ความเหมาะสม, See also: ความถูกต้อง, Syn. aptness, suitability, accordance, Ant. inconsistencey, incongruity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
behoove(บิโฮฟว',บิฮูฟว) {behoved,behooved,behoving,behooving,behoves,behooves} vt.,vi. เป็นความจำเป็น,เป็นความเหมาะสม, Syn. become
behove(บิโฮฟว',บิฮูฟว) {behoved,behooved,behoving,behooving,behoves,behooves} vt.,vi. เป็นความจำเป็น,เป็นความเหมาะสม, Syn. become
congruity(คันกรู'อิที) n. ความเหมาะสม,ความสอดคล้องกัน,ความลงรอยกัน,ข้อตกลง,จุดที่ลงรอยกัน, Syn. harmoniousness,fitness ###A. disparity,contrast
convenance(คอน'วะนานซฺ) n. ความเหมาะสมประเพณีนิยม
convenience(คันเวน'เยินซฺ) n. ความสะดวก,ความเหมาะสม,เครื่องอำนวยความสะดวก,สถานการณ์หรือเวลาที่เหมาะสม,ห้องสุขา
decency(ดี'เซินซี) n. ความเหมาะสม,ความสุภาพ,ความมีสมบัติผู้ดี., See also: decencies n.,pl.หลักปฎิบัติที่สอดคล้องกับธรรมเนียมปฏิบัติ, Syn. decorum ###A. impropriety
expedience(อิคซฺพี'เดินซี,-พี'เดินซฺ) n. ความสะดวก,ความเหมาะสม,ความได้เปรียบ,ความง่าย,แผนฉุกเฉิน,แผนเฉพาะกาล, Syn. aptness
expediency(อิคซฺพี'เดินซี,-พี'เดินซฺ) n. ความสะดวก,ความเหมาะสม,ความได้เปรียบ,ความง่าย,แผนฉุกเฉิน,แผนเฉพาะกาล, Syn. aptness
inaptitude(อินแอพ' ทิทูด) n. การขาดความเหมาะสม, การขาดความชำนาญ, ความเก้งก้าง
monitor(มอน'นิเทอะ) n. นักเรียนผู้ทำหน้าที่ช่วยครูดูแลความประพฤติของนักเรียนคนอื่น,เครื่องเตือน,เครื่องบอกเหตุ,เหี้ยหรือจะกวด,เครื่องรับการส่งวิทยุ,พี่เลี้ยง. vt. ใช้เครื่องรับฟังสัญญาณ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม,สังเกต,ควบคุม. vi. เป็นเครื่องเตือน,เป็นเครื่องตรวจ. ตัวจอภาพหมายถึง ตัวจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องปลายทาง (terminal) จอภาพนั้นมีหลายชนิด เช่น สีเดียว, หลายสี มีหลายขนาด จอภาพที่ดีจะต้องมีความถี่สูง ทำให้ได้ภาพที่นิ่งสนิท (non interlaced) ทำให้ไม่มีอันตรายต่อสายตา มีความคมชัดสูง (high resolution) ขนาดมาตรฐานจะมีความละเอียด 1024 x 768 จุด แบบที่ผลิตออกมาขายใหม่ ๆ จะมีข้อดีอีกข้อหนึ่ง คือ ประหยัดไฟ โดยปิดตัวเองได้ในขณะที่ไม่ใช้งาน เรียกว่า green monitor

English-Thai: Nontri Dictionary
aptness(n) ความเก่ง,ความฉลาด,ความพร้อม,ความเหมาะสม
comeliness(n) ความสง่างาม,ความสวยงาม,ความงาม,ความเหมาะสม
convenience(n) ความสะดวกสบาย,ความเหมาะสม
decency(n) ความเหมาะสม,ความสุภาพ,ความมีมารยาทดี
eligibility(n) ความเหมาะสม,ความมีสิทธิ์จะได้รับเลือก
expediency(n) ความเหมาะสม,ความสะดวก,ความได้เปรียบ,ความง่าย
felicity(n) ความสุข,ความผาสุก,ความเหมาะสม,ความยินดี
fitness(n) ความเหมาะ,ความพอดี,ความเหมาะสม
pertinence(n) ความเหมาะสม,ความเข้าเรื่อง,ความเกี่ยวข้อง
propriety(n) ความเหมาะสม,ความถูกต้อง,ความสมควร,ความประพฤติ,ระเบียบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top