Search result for

ความเสื่อม

(66 entries)
(0.2111 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความเสื่อม-, *ความเสื่อม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเสื่อม    [N] decline, See also: deterioration, decrease, decay, degeneration, Syn. ความเสื่อมถอย, ความเสื่อมโทรม, ความตกต่ำ, การถดถอย, Example: ในปัจจุบันวัยรุ่นมีทางไปสู่ความเสื่อมมากกว่าทางดีเพราะเพื่อนมีอิทธิพลต่อวัยรุ่นอยู่ไม่น้อย
ความเสื่อมทราม    [N] degeneration, See also: deterioration, fall, Syn. ความเลวทราม, Example: การมัวเมาในอบายมุขของประชาชนก่อให้เกิดความเสื่อมทรามทางศีลธรรม ปัญหาครอบครัว ปัญหาอาชญากรรม และปัญหาสังคมต่างๆ, Thai definition: การเสื่อมลงในด้านการประพฤติ
ความเสื่อมเสีย    [N] disgrace, See also: ignominy, dishonour, discredit, Syn. ความเสียหาย, Example: ทุกวันนี้มีพระภิกษุจำนวนมากประพฤติผิดพระธรรมวินัยก่อให้เกิดความเสื่อมเสียทางศีลธรรม
ความเสื่อมโทรม    [N] decadence, See also: rotten, deterioration, Syn. ความชำรุดทรุดโทรม, ความทรุดโทรม, ความเสื่อม, การเสื่อมสภาพ, Example: ปัญหาความเสื่อมโทรมในแม่น้ำท่าจีนมีสาเหตุสำคัญเนื่องจากกิจกรรมการเกษตร เช่น การเพาะปลูก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
deteriorationความเสื่อม, ความเสื่อมทราม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
moral degenerationความเสื่อมทางศีลธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fair wear and tearความเสื่อมสภาพตามปรกติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
corporal imbecilityความเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
detrimentความเสื่อมเสีย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ignominyความเสื่อมเสียเกียรติยศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Axon Degenerationความเสื่อมของแอคซอน [การแพทย์]
Choroidal Degenerationความเสื่อมของคอรอยด์ [การแพทย์]
Degeneration, Naturalความเสื่อมตามธรรมชาติ [การแพทย์]
Degenerative Change, Secondaryความเสื่อมในภายหลัง [การแพทย์]
Disc Degenerationความเสื่อมสภาพของหมอนกระดูก [การแพทย์]
Lung, Senileความเสื่อมของปอด [การแพทย์]
Macular Degenerationความเสื่อมของจุดรับภาพ, การเสื่อมสภาพของมาคูลา, ความเสื่อมของจอตาบริเวณมาคูล่า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I know this leg means I won't last very long but I pray I can manage to have enough time to amass evidence and bring to a court-martial all those who discredit and dishonor the uniform of the Union!ฉันรู้ว่าขาที่เจ็บ หมายถึงฉันอยู่ได้อีกไม่นาน... ...แต่ฉันภาวนาให้ตัวเอง มีเวลามากพอ... ...ที่จะรวบรวมหลักฐานส่งศาลทหาร เอาผิดคนที่สร้างความเสื่อมเสีย... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
God will take pity on me! Don't dishonour me!\ไม่มีความเสื่อมเกียรติที่ฉัน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I cannot watch the destruction of all that I've lived for.ผมไม่อาจดูความเสื่อมสลาย ของสิ่งที่สร้างมาได้ Gandhi (1982)
It's bad enough how you embarrassed your own country.มันแย่พอแล้ว ที่คุณทำความเสื่อมเสียกับประเทศคุณ Cool Runnings (1993)
I'm certainly not gonna allow you to embarrass ours.ผมไม่ยอมให้คุณมาทำความเสื่อมเสีย กับประเทศเราเด็ดขาด Cool Runnings (1993)
That our chances of making a good marriage have been materially damaged by Lydia's disgrace.และโอกาสของเราที่จะได้แต่งงานดีๆ ก็สูญสลายไป เพราะความเสื่อมเสียของลิเดีย Episode #1.5 (1995)
Love is just lust in disguise. And lust fades.ความรักคือ การแฝงตัวของความต้องการทางเพศ และความเสื่อมถอยของความต้องการทางเพศ The Story of Us (1999)
This revelation is disturbing to an institution that prides itself on propriety.ซึ่งเป็นการสร้าง ความเสื่อมเสียต่อสถาบัน... ที่ภาคภูมิใจในกฎระเบียบ Mona Lisa Smile (2003)
You are a disgrace to Taekwondo!พวกแกมันทำความเสื่อมเสียให้กับวงการเทควันโด! Spin Kick (2004)
- Moral turpitude.-ความเสื่อมโทรมของศิลธรรม An American Haunting (2005)
- Moral turpitude, pah!-ความเสื่อมโทรมของศิลธรรม เหอะ An American Haunting (2005)
In depravity upon depravity, the King... what's this about?ในความเสื่อมโทรมของบ้านเมือง พระราชา... มันคืออะไร The King and the Clown (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเสื่อม[n.] (khwām seūam) EN: decline ; deterioration ; decrease ; decay ; degeneration   FR: décadence [f] ; déclin [m] ; détérioration [f]
ความเสื่อมทราม[n.] (khwām seūamsām) EN: degeneration ; deterioration ; fall   
ความเสื่อมสภาพ[n. exp.] (khwām seūam saphāp) EN: deterioration   
ความเสื่อมสภาพตามปกติ[n. exp.] (khwām seūam saphāp tām pakati = khwām seūam saphāp tām pokkati) EN: fair wear and tear   
ความเสื่อมเสีย[n.] (khwām seūamsīa) EN: disgrace ; ignominy ; dishonour ; discredit   
ความเสื่อมโทรม[n.] (khwām seūamsōm) EN: decadence ; rotten ; deterioration   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
corruption    [N] ความเสื่อมทราม, See also: ความชั่วช้า, Syn. depravity
decadence    [N] ความเสื่อมโทรม, See also: ภาวะเสื่อมโทรม, การเสื่อมลง, ความตกต่ำ, ความเสื่อม, การเลวลง, Syn. decay, decline, degeneracy, deterioration, immorality
declination    [N] ความเสื่อม, See also: ความทรุดโทรม, ความเสื่อมถอย, ความตกต่ำ, การถดถอย, การทำให้เสื่อมเสีย, Syn. deterioration, impairment, decline in quality, worsening
degeneracy    [N] ความเสื่อม, See also: ความเสื่อมทราม, Syn. deterioration
deterioration    [N] ความตกต่ำ, See also: ความเสื่อม, การทำให้แย่ลง, Syn. degeneration, atrophy
discredit    [N] ความเสื่อมเสีย, See also: การสูญเสียชื่อเสียง, Syn. disesteem, disrepute, Ant. grace
disgrace    [N] ความเสื่อมเสีย, See also: ความอัปยศ, การขายหน้า, ความน่าอดสู, Syn. dishonor, discredit, disrepute, infamy, Ant. grace, honor
dishonor    [N] ความเสื่อมเสีย, See also: การเสียชื่อเสียง, ความขายหน้า, ความอับอาย, ความอัปยศ, Syn. shame, infamy, abasement, Ant. grace, honor
dishonour    [N] ความเสื่อมเสีย, See also: การเสียชื่อเสียง, ความอับอายขายหน้า, Syn. shame, infamy, Ant. grace, honor
tarnish    [N] ความเสื่อมเสีย, See also: ความมัวหมอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attaint(อะเทนทฺ') vt. ประกาศเพิกถอนสิทธิ, ทำให้เสื่อมเสีย (เกียรติ) ,กล่าวหา -n. =attainder, ความเสื่อมเสีย (เกียรติ) (disgrace, taint)
blight(ไบลทฺ) n.,vi.,vt. (ประสบ,ทำให้ประสบ) โรคเหี่ยวแห้งและตายของพืช,สาเหตุของความเสื่อมโทรม,ความหายนะ,ความยุ่งเหยิง, Syn. affliction,decay
confusion(คันฟิว'เชิน) n. ความยุ่งเหยิง,ความไม่ชัด,ความงงงวย,การให้ยุ่งหรือสับสน,ความพ่ายแพ้,ความเสื่อมสลาย, Syn. puzzlement,disorder
degeneracy(ดิเจน'เนอระซี) n. ความเสื่อม,การวิปริต
degenerationn. ความเสื่อม, See also: degenerative adj. ดูdegenerate, Syn. deterioration
disgrace(ดิสเกรส') n. การเสียหน้า,ความเสื่อมเสีย,การถอดถอนยศฐาบรรดาศักดิ์,ความอัปยศอดสู vt. ทำให้เสียหน้า,ทำให้ขายหน้า,ทำให้เสื่อมเสีย., See also: disgracer n., Syn. shame,dishonour ###A. honour,credit
dishonor(ดิสออน'เนอะ) n. ความเสื่อมเกียรติ,ความอัปยศอดสู,ความดูถูก,การไม่ยอมรับตั๋วเงิน,การไม่ยอมจ่ายเงินสำหรับตั๋วเงิน, Syn. disgrace
dishonour(ดิสออน'เนอะ) n. ความเสื่อมเกียรติ,ความอัปยศอดสู,ความดูถูก,การไม่ยอมรับตั๋วเงิน,การไม่ยอมจ่ายเงินสำหรับตั๋วเงิน, Syn. disgrace
ebb(เอบ) n. น้ำลด,การไหลกลับของกระแสน้ำ,การไหลกลับ,การไหลไป,การลดลง,ความเสื่อม,จุดเสื่อม. vi. ไหลกลับ,ไหลไป,ลดลง,เสื่อม,สูญเสีย, Syn. wane ###A. grow,
expense(อิคซฺเพนซฺ') n. ค่าใช้จ่าย,การใช้จ่าย,การสละ,ค่าเสียหาย,ความสิ้นเปลือง. -Phr. (at the expense of สูญเสีย) -Phr. (at his (her,our,etc.) expense ทำความเสื่อมเสียแก่), Syn. cost

English-Thai: Nontri Dictionary
decadence(n) ความเสื่อมโทรม,ความเสื่อม,ความเน่าเปื่อย,ความเสื่อมทราม
decline(n) ความทรุดโทรม,ความเสื่อม,การปฏิเสธ,ตอนจบ
defilement(n) ความสกปรก,มลทิน,ความด่างพร้อย,ความเสื่อมเสีย
degeneracy(n) ความเสื่อมโทรม,ความเสื่อมทราม,ความเสื่อม
degeneration(n) ความเสื่อม,ความเสื่อมทราม,การเสื่อมถอยลง
depravity(n) ความเลวทราม,ความชั่วช้า,ความต่ำช้า,ความเสื่อมทราม
deterioration(n) การเสื่อมลง,ความเลวลง,ความเสื่อมทราม
disgrace(n) ความอัปยศอดสู,ความอับอาย,ความเสื่อมเสีย,ความขายหน้า
ebb(n) น้ำลด,น้ำลง,การไหลกลับ,การลดลง,ความเสื่อม,จุดเสื่อม
fall(n) การตก,การร่วงหล่น,ความเสื่อม,การล้ม,ฤดูใบไม้ร่วง,น้ำตก

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Wertverzehr (n) ความเสื่อมเสีย, การสึกหรอ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top