Search result for

ความเสี่ยง

(45 entries)
(0.208 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความเสี่ยง-, *ความเสี่ยง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเสี่ยง[N] risk, See also: hazard, peril, jeopardy, chance, Syn. การเสี่ยง, Example: ผู้ที่ประกอบอาชีพในวงการไฟฟ้ามีความเสี่ยงสูงกว่าอาชีพอื่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
riskความเสี่ยง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
riskความเสี่ยง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
risk of disabilityความเสี่ยงต่อความพิการ, ความเสี่ยงต่อทุพพลภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
subjective riskความเสี่ยงภัยเชิงจิตวิสัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
objective riskความเสี่ยงภัยเชิงวัตถุวิสัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exchange riskความเสี่ยงในการแลกเปลี่ยนเงินตรา [เศรษฐศาสตร์]
Liquidity riskความเสี่ยงจากสภาพคล่อง
ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่นักลงทุนต้องการขายตราสาร แต่ขายไม่ได้ หรือขายได้แต่ไม่ได้ราคาตามที่กำหนดไว้ [ตลาดทุน]
Credit riskความเสี่ยงเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ
ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และดอกเบี้ย ถ้าเป็นพันธบัตรของรัฐบาลจะไม่มีความเสี่ยงประเภทนี้ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่เกิดจากราคา หรือผลตอบแทนปรับตัวขึ้นลง เนื่องจากความผันผวนของค่าเงิน อัตราดอกเบี้ย การเมือง เป็นต้น แต่ความเสี่ยงนี้สามารถลดลงได้ ถ้ามีการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หลาย ๆ ตัว [ตลาดทุน]
Interest rate riskความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากการที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดมีการปรับตัวผันผวนอันเป็นผลมาจากปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งมีผลให้ราคาตราสารหนี้ปรับตัวผันผวนด้วย [ตลาดทุน]
Country riskความเสี่ยงของประเทศ [TU Subject Heading]
Riskความเสี่ยง [TU Subject Heading]
Risk ความเสี่ยง
ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ขึ้น เช่น ความเป็นไปได้ที่ บุคคลหนึ่งป่วยหรือตายในระยะเวลา หรืออายุที่กำหนด หรือความ เป็นไปได้ที่จะได้รับอันตราย [สิ่งแวดล้อม]
Risk of Disability ความเสี่ยงต่อความพิการ ความเสี่ยงต่อการไร้สมรรถภาพ
ความน่าจะเป็นของบุคคลที่มีสุขภาพดีที่อายุ X จะกลายเป็นบุคคลไร้สมรรถภาพในปีต่อไป หรือในจำนวนปีที่กำหนดซึ่งจะเป็นกี่ปีก็ได้ในอนาคต [สิ่งแวดล้อม]
riskความเสี่ยง [เศรษฐศาสตร์]
Audit riskความเสี่ยงในการตรวจสอบบัญชี [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There is no risk.ไม่มีความเสี่ยงคือ Pinocchio (1940)
I run the risks.ฉันเดินอยู่บนความเสี่ยง The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Sometimes we risk being shot at to put our wounded mounts out of their misery.บางครั้งเรามีความเสี่ยงที่จะถูก ยิง ที่จะนำม้าได้รับบาดเจ็บที่ไม่ดี ของเรา ออกจากความทุกข์ยากของพวก เขา How I Won the War (1967)
If we don't get a piece of that action, we risk everything in 10 years' time.ถ้าเราไม่ได้รับชิ้นส่วนของการกระทำที่เรามีความเสี่ยงทุกอย่างในเวลา 10 ปีที่ผ่านมา The Godfather (1972)
-Too risky. Maybe we should call it off.- มีความเสี่ยงเกินไป บางทีเราควรจะเรียกมันออก The Godfather (1972)
It doesn't take a very smart man to appreciate the risk that I am taking by being here with you, Dr. floyd.มันไม่ได้ใช้เป็นคนที่ฉลาดมาก ที่จะชื่นชมความเสี่ยงที่ฉันสละ โดยอยู่ที่นี่กับคุณดร. 2010: The Year We Make Contact (1984)
-There may be certain risks.อาจจะมีความเสี่ยง คุณหมายถึงอะไร? 2010: The Year We Make Contact (1984)
now, secret work can be very risky.หน่วยสืบราชการลับ ย่อมมีความเสี่ยง Spies Like Us (1985)
by your actions, sir, you are risking the future of the human race!การตัดสินใจของท่าน ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อมนุษย์ชาติ Spies Like Us (1985)
Why does he put her life at risk?ทำไมเขาวางชีวิตของเธอที่มีความเสี่ยงThe Russia House (1990)
Risk your life, your children?ความเสี่ยงในชีวิตเด็กของคุณ? The Russia House (1990)
I do like to take risks.ฉันชอบความเสี่ยง Basic Instinct (1992)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเสี่ยง[n.] (khwām sīeng) EN: risk   FR: risque [m]
ความเสี่ยงของผู้ซื้อ[n. exp.] (khwām sīeng khøng phūseū) EN: buyer's risk   
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา[n. exp.] (khwām sīeng jāk attrā laēkplīen ngoentrā) EN: currency exchange risk   
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย[n. exp.] (khwām sīeng dān khwām pløtphai) EN: safety brisk   
ความเสี่ยงทางการเงิน[n. exp.] (khwām sīeng thāng kānngoen) EN: financial risk   FR: risque financier [m]
ความเสี่ยงที่พอรับได้[n. exp.] (khwām sīeng thī phø rap dāi) EN: acceptable risk   FR: risque acceptable [m]
ความเสี่ยงสูง[n. exp.] (khwām sīeng sūng) EN: high risk   
ความเสี่ยงในการให้กู้[n. exp.] (khwām sīeng nai kān hai kū) EN: credit risk   

English-Thai: Longdo Dictionary
get someone's feet wetเริ่มทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นครั้งแรกที่ค่อนข้างมีความเสี่ยง เช่น If you've never invested money in the stock market, now is the time to get your feet wet.
even riskความเสี่ยงที่เกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
default riskความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดจ่ายเงิน
black box riskความเสี่ยงจากการไม่รู้จริงในสิ่งที่ลงทุน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chance[N] การเสี่ยง, See also: ความเสี่ยง, Syn. hazard, risk
hazard[N] ความอันตราย, See also: ความเสี่ยง

English-Thai: Nontri Dictionary
hazard(n) อันตราย,ความเสี่ยง,เครื่องกีดขวาง,เหตุบังเอิญ
recklessness(n) ความชะล่าใจ,ความเสี่ยง,ความไม่ยั้งคิด,ความบุ่มบ่าม

German-Thai: Longdo Dictionary
das Risiko(n) |das, pl. Risikos/Risiken| ความเสี่ยง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top