Search result for

ความเลว

(46 entries)
(0.0227 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความเลว-, *ความเลว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเลวทราม[N] wickedness, See also: badness, immorality, depravity, Syn. ความต่ำช้า, ความชั่วช้า, Example: ทุกคนรู้จักความเลวทรามของมันดี แต่มันก็ยังลอยหน้าอยู่ได้, Thai definition: ความไม่ดี, การกระทำชั่วช้าเพราะจงใจฝ่าฝืนศีลธรรม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If you stood up against corruption instead of doing your deal with the devil.ถ้านายยืนหยัดต่อต้านความเลวทราม นอกจากตกลงกับปีศาส The Dark Knight (2008)
Revenge on those whose cruelty was the cause of all this misfortune."แก้แค้นผู้คนเลวทรามที่เป็นต้นเหตุ ของความเลวร้ายทั้งหมดนี้ Inkheart (2008)
Don't you understand that?คุณไม่เข้าใจความเลวร้ายของมันหรือไง Death Note: L Change the World (2008)
"Yes, you ignorant, badly brought-up female!" ใช่ ,ลูกละเลยความเลวร้ายที่พวกผู้หญิงนำพามา Doubt (2008)
But that first company she started was corrupt.แต่องค์กรที่ผ่านมา เธอเริ่มจากความเลวร้าย Chapter Ten '1961' (2009)
Back problems, Warden. The worst.ปัญหาเดิม วาร์เด้น ความเลวร้าย Law Abiding Citizen (2009)
Well, you taught your daughter about good vs evil?งั้น คุณได้สอนเธอเกี่ยวกับความดีความเลวมั้ย ? Law Abiding Citizen (2009)
Good conquering Evil. The righteous prospering, the wicked suffering.ความดีเอาชนะความเลว ความชอบธรรมเอาชนะ Law Abiding Citizen (2009)
How come there's so much wrong in the world, Lafayette?ทำไมในโลกนี้ถึงเต็มไปด้วยความเลวทรามนะ ลาฟาเยต? Frenzy (2009)
This man is a mean son of a bitch.คน ๆ นี้คือความเลวร้ายสุดขั้ว เราล้อมไว้หมดแล้ว เขาไม่มีทางรู้ว่าเขาจะเจอกับอะไร Reckoner (2009)
It's a different beast now- factory farm.มันเป็ความเลวร้ายที่แตกต่าง ฟาร์มแบบโรงงาน The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
josef fritzl kept his daughter in a cell in his own house, and they had several kids together.และพวกเขามีเด็กอยู่รวมกันหลายคน สถานการณ์ความเลวทราม แต่ละอย่างนั้น Cradle to Grave (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเลว[n.] (khwām lēo) EN: malignance ; badness ; vice   FR: médiocrité [f]
ความเลวทราม[n.] (khwām lēosām) EN: wickedness   
ความเลวร้าย[n.] (khwām lēorāi) EN: vileness   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
badness[N] ความเลว, See also: ความชั่วร้าย, Syn. evil, wickedness, Ant. goodness
baseness[N] ความเลวทราม, See also: ความไม่ดี, Syn. brutality, wickedness, Ant. kindness, mercy
enormity[N] ความเลวทราม, See also: ความชั่วร้าย, ความเสื่อมศีลธรรม, Syn. evil, outrage, wickedness
lewdness[N] ความลามก, See also: ความเลวทราม, Syn. obscenity, lewdness, bawdry, salaciousness, salacity
nefariousness[N] ความเลวร้าย, See also: ความร้ายกาจ
rascality[N] ความสารเลว, See also: ความเลวทราม, Syn. roguery, villainy
turpitude[N] ความเลวทราม
vice[N] ความชั่วร้าย, See also: ความเลว, ข้อบกพร่อง, ข้อเสีย, มลทิน
vileness[N] ความเลวร้าย, See also: ความต่ำช้า, Syn. turpitude, lewdness
villainy[N] ความชั่วร้าย, See also: ความเลวร้าย, Syn. depravity, knavery

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
burning(เบิร์น'นิง) adj. ลุกไหม้,เผาไหม้,ร้อนจัด,สว่างมาก,ลุกช่วง,เร่าร้อน,สำคัญ,รีบด่วน n. การเผาไหม้,ความเลวร้ายมาก, ปัญหาสำคัญ
horror(ฮอ'เรอะ) n. ความน่ากลัว,ความน่าเบื่อหน่ายที่สุด,ความเลวร้ายมาก, Syn. dread
ill(อิล) adj.,adv. ไม่สบาย,ป่วย,เป็นโรค,เลว,ชั่ว,น่ารังเกียจ,ไม่เหมาะสม,ยุ่งยาก,ไม่ชำนาญ,มุ่งร้าย. n. ความเลว,ผลร้าย,อันตราย,โชคร้าย,บาดเจ็บ,โรคบาป., See also: illilly adv., Syn. sick,evil,harm
illness(อิล'นิส) n. การไม่สบาย,การเจ็บไข้ได้ป่วย,อาการคลื่นเหียนอาเจียน,ความเลวร้าย
low(โล) adj.,adv. ต่ำ, น้อย, เตี้ย,หย่อน,งอลง,อ่อนเพลีย,อ่อนแรง,ค่าต่ำ,หดหู่ใจ,ต่ำต้อย,เลว,ชั่ว,หยาบช้า,เกียร์ต่ำ,เสียงต่ำ,เสียงแผ่ว n. สิ่งที่อยู่ต่ำ,ราคาต่ำ,ค่าต่ำ,เกียร์แรก,เกียร์ต่ำ,ความเลว,ความหยาบคาย. vi. (วัว) ร้อง,เปล่งเสียงคล้ายเสียงวัว n. การร้องเสี
muckrake(มัค'เรค) vt. ค้นหาและเปิดเผยความเลว,การฉ้อราษฎร์บังหลวงหรืออื่น ๆ, See also: muckraker n.
relapse(รีแลพซฺ') vi.,n. (การ) กลับสู่สภาพเดิม,กลับทรุด,กำเริบใหม่,กลับสู่ความเลวเดิม, See also: relapser n. relapsable adj., Syn. weaken,regress
scaliness(สเคล'ลินิส) n. การมีเกล็ด,การมีสะเก็ด,การตกสะเก็ด,การมีคราบ,คราบบนผิวของเหลว,ความเลวทราม,ความใจแคบ
turpitude(เทอ'พิทูด) n. ความต่ำช้า,ความเลวทราม,พฤติกรรมที่เลวทราม
vice(ไวซฺ) n. ความชั่ว,ความชั่วร้าย,ความเลว,ความเลวทราม,เรื่องชั่วทางเพศ,ความผิดพลาด,ปมด้อย,ข้อเสีย,มลทิน,ข้อบกพร่อง,ความบกพร่องทางกาย,นิสัยที่เลว. prep. แทนที่,แทนที่จะ,แทน,รอง,ตัวแทน, See also: viceless adj., Syn. depravity

English-Thai: Nontri Dictionary
baseness(n) ความเลวทราม,ความเลว,ความต่ำช้า
coarseness(n) ความเลว,ความหยาบ,คุณภาพเลว
depravity(n) ความเลวทราม,ความชั่วช้า,ความต่ำช้า,ความเสื่อมทราม
derogation(n) การทำให้เสื่อม,ความเสียหาย,ความเลว
deterioration(n) การเสื่อมลง,ความเลวลง,ความเสื่อมทราม
dirt(n) สิ่งสกปรก,สิ่งที่ไร้ค่า,ความชั่ว,ความเลวทราม
enormity(n) ความใหญ่โต,ความมหึมา,ความเลวร้าย,ความร้ายกาจ
evil(n) สิ่งชั่วร้าย,คนชั่วร้าย,ความอัปมงคล,ความเลว,ความชั่ว
immorality(n) ความเลวทราม,ความผิดศีลธรรม,การผิดทำนองคลองธรรม
impurity(n) ความไม่บริสุทธิ์,ความไม่ดี,ความเลว,การมีสิ่งเจือปน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top