Search result for

ความเร็ว

(85 entries)
(0.1365 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความเร็ว-, *ความเร็ว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเร็ว[N] velocity, See also: speed, Example: รถแล่นด้วยความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง, Thai definition: อัตราความเร็วของวัตถุต่อ 1 หน่วยเวลา โดยระบุทิศทางของการเคลื่อนที่ด้วย
ความเร็ว[N] rapidity, See also: celerity, quickness, speed, veloctiy, swiftness, Syn. ความรวดเร็ว, ความไว, Ant. ความช้า, ความชักช้า, Example: เขาขับรถด้วยความเร็วสูง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ความเร็วน. อัตราการเคลื่อนที่ของวัตถุต่อ ๑ หน่วยเวลา โดยระบุบ่งทิศทางของการเคลื่อนที่ด้วย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
velocityความเร็ว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
tempoความเร็ว [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
instantaneous velocityความเร็วบัดดล, ความเร็วขณะหนึ่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
apparent velocityความเร็วปรากฏ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
geared speedความเร็วรถทางทฤษฎี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
face velocityความเร็วลมหน้าคอยล์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
critical velocityความเร็ววิกฤต [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
average velocityความเร็วเฉลี่ย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
constant angular velocity (CAV)ความเร็วเชิงมุมคงตัว (ซีเอวี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constant linear velocity (CLV)ความเร็วเชิงเส้นคงตัว (ซีแอลวี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Speedความเร็ว [TU Subject Heading]
Traffic speedความเร็วในการจราจร [TU Subject Heading]
Wind Speed ความเร็วลม
คืออัตราส่วนของระยะทางต่อหนึ่งหน่วยเวลาที่ มวลอากาศเคลื่อนที่ไป คำว่า "ความเร็วลมขณะนั้น - instantaneour speed" หรือใช้คำสั้น ๆ ว่า "ความเร็วลม - speed" หมายถึงความเร็วลมในช่วงเวลาสั้นๆ ที่ไม่เจาะจง ส่วนคำว่า "ความเร็วปานกลาง - mean speed" นั้น หมายถึงความเร็วลมในช่วงเวลาที่เจาะจงลงไป [สิ่งแวดล้อม]
ความเร็วรอบสูงสุด ความเร็วรอบสูงสุด
ความเร็วรอบของเครื่องยนต์ดีเซลขณะที่เร่ง เครื่องเต็มที่ หรือความเร็วรอบของเครื่องยนต์เบนซินขณะที่เครื่อง สามารถให้กำลังงานสูงสุด โดยเครื่องยนต์ต้อง อยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่างหรือไม่มีภาระ [สิ่งแวดล้อม]
Electrophoretic Velocityความเร็วอีเล็กโตรโฟริติค [การแพทย์]
Flow Rate, Maximumความเร็วสูงสุด [การแพทย์]
Wind speedความเร็วลม [อุตุนิยมวิทยา]
Gust peak speed (p)ความเร็วสูงสุดของลม กระโชก [อุตุนิยมวิทยา]
velocity of approachvelocity of approach, ความเร็วก่อนเข้าอาคาร [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
seepage velocityseepage velocity, ความเร็วการซึม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We have developed speed but have shut ourselves in.เรามีความเร็วในด้านความเจริญ แต่ถูกปิดเอาไว้ The Great Dictator (1940)
Any idea how long it takes an el train at medium speed to pass a given point?ความคิดว่าจะใช้เวลานานรถไฟเอลที่ความเร็วสื่อใด ๆ ที่จะผ่านจุดที่กำหนดหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
Come on, speed it up. He can walk twice as fast as that.Come on, ความเร็วขึ้น เขาสามารถเดินสองครั้งให้เร็วที่สุดเท่าที่ 12 Angry Men (1957)
Now he speeded up as he smelled the fresher scent... ... and his blue dorsal fin cut the water.ตอนนี้เขาเร่งความเร็วในขณะที่ เขาได้กลิ่นสดชื่น กลิ่นและสีฟ้าของเขาหลังครีบ ตัดน้ำ The Old Man and the Sea (1958)
Come on, come on.มาในมาใน ให้ฉันบางความเร็ว ระวัง. How I Won the War (1967)
Full speed ahead, Mr. Boatswain.ความเร็วเต็มไปข้างหน้านายกะลาสี ความเร็วเต็มไปข้างหน้า Yellow Submarine (1968)
Full speed ahead.ความเร็วเต็มมันคือครับ Yellow Submarine (1968)
Look who's back. Full speed ahead.เฮ้ มองกลับมาที่ ความเร็วเต็มไป ข้างหน้า Yellow Submarine (1968)
F-BDXY to Paris. Ground speed: 1 -9-0.เอฟ-บีดีเอ็กซ์วายเรียกปารีส ความเร็วภาคพื้นดิน 190 The Little Prince (1974)
Keep her steady, now. I got something very big!ความเร็วคงที่ไว้ ท่าทางจะใหญ่ยักษ์! Jaws (1975)
Stop playing with yourself, Hooper. Slow ahead, if you please.เลิกเล่นกับตัวเองได้เเล้ว ฮูเปอร์ ช่วยลดความเร็วหน่อย Jaws (1975)
He is the Nightrider cruising at the speed of fright!เขาเป็น ไนทไรเดอ ล่องเรือที่ความเร็วของความน่า กลัว! Mad Max (1979)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเร็ว[n.] (khwāmreo) EN: velocity ; speed ; celerity ; rapidity ; quickness ; swiftness   FR: vitesse [f] ; rapidité [f] ; vélocité [f] ; célérité [f]
ความเร็วของลม[n. exp.] (khwāmreo khøng lom) EN: speed of wind   FR: vitesse du vent [f]
ความเร็วของเรือ[n. exp.] (khwāmreo khøng reūa) FR: vitesse de croisière [f]
ความเร็วสูงสุด[n. exp.] (khwāmreo sūng sut) FR: vitesse maximale [f]
ความเร็วแสง[n. exp.] (khwāmreo saēng) FR: vitesse de la lumière [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
tsunami(n) คลื่นขนาดใหญ่และยาว (ระดับน้ำขึ้นสูง เป็นระยะทางยาวๆ ไม่ใช่ขึ้นแล้วลงเร็ว เหมือนคลื่นปกติ) ในทะเล ที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยปกติ แต่เกิดจากการแทนที่น้ำอย่างรุนแรง ทำให้มวลของน้ำเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูง ลักษณะคล้ายๆ กับการปาหินลงในน้ำ แล้วเกิดคลื่นแผ่กระจายออก, มีสาเหตุโดยมากจากแผ่นดินไหวนอกชายฝั่ง, มักเคลื่อนไปได้เป็นระยะทางไกลๆ (มากได้ถึงหลายพัน หรือเป็นหมื่นกิโลเมตร), เมื่อถึงฝั่ง อาจมีความสูงได้เป็นสิบเมตร และทำความเสียหายได้มาก, มาจากภาษาญี่ปุ่น 津波 [つなみ, tsunami, สึนามิ]

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.navy.mi.th/dockyard/sara_tsinami.html, S. tidal wave

EDGE(abbrev ) EDGE (Enhanced Data Rate for Global Evolution) เป็นระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย 2.75G ในเครือข่ายโทรศัพท์ คล้ายกับระบบ GPRS แต่มีความเร็วที่สูงกว่าคือที่ประมาณ 300 KB
GPRS(abbrev ) GPRS (General Packet Radio Service) เป็นบริการส่งข้อมูลสำหรับโทรศัพท์มือถือแบบ GSM โดย GPRS มักถูกเรียกว่าเป็นโทรศัพท์มือถือยุค 2.5G ซึ่งอยู่ระหว่าง 2G และ 3G ทางเทคนิคแล้ว GPRS ใช้ช่องสัญญาณแบบ TDMA ของเครือข่าย GSM ในการส่งข้อมูล ในทางทฤษฎีแล้ว ความเร็วสูงสุดของ GPRS อยู่ที่ประมาณ 60 กิโลบิตต่อวินาที

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
airspeed[N] ความเร็วของเครื่องบิน
celerity[N] ความเร็ว, Syn. speed, swiftness, quickness
gait[N] ท่าเดิน, See also: ความเร็วในการเดิน, Syn. step, pace, walk
gait[N] ความเร็วในการเคลื่อนที่, See also: ความคืบหน้าในการดำเนินงาน, Syn. motion, movements
knot[N] นอต, See also: ความเร็วในการเดินเรือ6080ฟุต ต่อชั่วโมง
lick[N] ความเร็ว (คำไม่เป็นทางการ), Syn. speed
march[N] ความเร็วและรูปแบบในการเดินแถวหรือเดินขบวน
quickness[N] ความเร็ว, Syn. swiftness, speed, haste
steerageway[N] ความเร็วปานกลาง
tempo[N] ความเร็วที่เหมาะสมของดนตรี, See also: จังหวะ, ทำนอง, Syn. pace, speed, rate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a tempo(อาเทม'โพ) Music. ด้วยความเร็วที่นำ ritardando หรือ accelerando
accelerator boardแผ่นวงจรเร่งความเร็วหมายถึงแผ่นวงจรพิเศษ ที่เมื่อนำมาเสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว จะมีผลทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น แผ่นวงจรประเภทนี้จะมีตัวประมวลผล (processor) ที่ทำงานเร็วกว่าตัวประมวลผลเดิม
airbrake(แอร์' เบรค) n. ระบบเบรคด้วยอากาศที่อัดอยู่, เครื่องมือลดความเร็วเครื่องบิน
airspeed(แอร์' สพีด) n. ความเร็วของเครื่อง
amain(อะเมน') adv. เติมกำลัง, ด้วยความเร็วเต็มที่, ทันที, ฉับพลัน, รีบร้อน, ดุเดือด, รุนแรง
analog(แอน' นะลอก) n. = analogue อะนาล็อก เชิงอุปมานหมายถึง วิธีการเก็บข้อมูลที่ได้จากการวัดในลักษณะต่อเนื่อง เช่น วัดความเร็วของรถยนต์จากการหมุนของวงล้อ ตรงข้ามกับ ดิจิตอล (digital) ซึ่งหมายถึง การเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลข นาฬิกามีใช้ทั้งสองแบบ ซึ่งจะบอกความแตกต่างระหว่างอะนาล็อกและดิจิตอลได้ชัดเจน กล่าวคือ แบบหนึ่งจะแสดงเวลาเป็นตัวเลข ส่วนอีกแบบหนึ่งใช้เข็มสั้นและเข็มยาวเป็นตัวบอกเวลา เรียกว่าแบบอะนาล็อก คอมพิวเตอร์นั้นมีสองชนิด คือชนิดอะนาล็อกและชนิดดิจิตอล แต่คอมพิวเตอร์ที่เรารู้จักกันนั้นจะเก็บเฉพาะข้อมูลที่เป็นดิจิตอล "เสียง" เป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นอะนาล็อก เมื่อจะนำเข้าไปเก็บในคอมพิวเตอร์ จะต้องถูกนำไปเปลี่ยนเป็นดิจิตอลก่อน โดยให้ผ่านอุปกรณ์ชนิดหนึ่งเรียกว่า "โมเด็ม" ดู digital เปรียบเทียบ
analog computer(แอน' นะลอกคอมพิวเตอร์) n. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่คำนวณด้วยสิ่งที่แทนตัวเลขได้ และมีการแสดงผลลัพธ์โดยทางภาพที่ปรากฏบนจอภาพ หน้าปัด หรืออ่านค่าได้จากเครื่องวัด ค่าต่าง ๆ ที่นำมาใช้กับการคำนวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดนี้ เป็นค่าที่ต่อเนื่อง เช่น อุณหภูมิ ความดัน อย่างไรก็ตาม การใช้คอมพิวเตอร์ชนิดนี้ จำเป็นต้องใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ช่วย เพื่อจะนำมาเปรียบเทียบแทนค่าได้ ตัวอย่างที่เห็นง่าย ๆ ได้แก่ สไลด์รูล (slide rule) เทอร์โมแสตท (thermostat) เครื่องวัดความเร็วรถยนต์ เป็นต้น ความละเอียดถูกต้องในการคำนวณด้วยอะนาล็อกคอมพิวเตอร์มีน้อยกว่าดิจิตอลคอมพิวเตอร์มากดู digital computer เปรียบเทียบ
analogue(แอน' นะลอก) n. ของที่คล้ายกัน, ค่าที่มีความต่อเนื่องกันโดยตลอด, เชิงอุปมาน หมายถึง การแทนปริมาณแดสงจำนวนโดยการวัดในลักษณะต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น ความเร็วของรถยนต์ ซึ่งวัดได้จากความเร็วของการหมุนของวงล้ออาจจะแทนได้ด้วยจำนวนเลข ดู digital เปรียบเทียบ
anemograph(อะเนม' โมกราฟ) n. เครื่องวัดที่บันทึกอัตราความเร็วของลม -anemographic adj. (a recording aanemometer)
anemometer(แอนนีมอม' มิเทอะ) n. เครืองวัดอัตราความเร็วของลม (measuring the speed of the wind)

English-Thai: Nontri Dictionary
accelerate(vi,vt) เร่งความเร็ว
acceleration(n) การเร่งความเร็ว
apace(adv) อย่างเร็ว,ด้วยความเร็ว
celerity(n) ความกระตือรือร้น,ความเร็ว,ความฉับไว,ความว่องไว
fleetness(n) ความเร็ว,ความว่องไว,ความรวดเร็ว
impetuosity(n) ความหุนหัน,ความเร็ว,ความใจร้อน
quickness(n) ความไว,ความเร็ว,ความเร่งรีบ,ความรวดเร็ว
racer(n) สิ่งที่มีความเร็วสูง,ผู้แข่ง
racing(n) การแข่งรถ,การแข่งความเร็ว,การวิ่งแข่ง,การแข่งม้า
rapidity(n) ความว่องไว,ความเร็ว,ความรวดเร็ว,ความกะทันหัน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
escape velocity (n) ความเร็วหลุดพ้น
shutter speed, speed shutter (n phrase colloq ) ความเร็วชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
時速[じそく, jisoku] (n) ความเร็วต่อชั่วโมง
高速[こうそく, kousoku] (n) ความเร็วสูง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
火炎伝播速度[かえんでんぱそくど, ] (n) ความเร็วในการเผาไหม้, ความเร็วของเปลวไฟ
回転数[かいてんすう, ] (n ) ความเร็วรอบ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
速度[そくど, sokudo] Thai: ความเร็ว English: speed

German-Thai: Longdo Dictionary
Stundenkilometer(n) |der, pl. Stundenkilometer| กิโลเมตรต่อชั่วโมง, หน่วยบอกความเร็วของยานพาหนะบนถนน
Schallgeschwindigkeit(n) |die| ความเร็วเสียง
Geschwindigkeit(n ) |die, pl. Geschwindigkeiten| ความเร็ว เช่น Wie realistisch sind die Geschwindigkeiten der Jets?, See also: S. das Tempo,

French-Thai: Longdo Dictionary
accélérer(vt) เร่งความเร็ว, ไปได้เร็วมากขึ้น accélérateur(n) = เครื่องเร่งความเร็ว ex: accélérateur de particule (Chim, Phys) = เครื่องเร่งอนุภาค
hâteการกระทำด้วยความเร็ว, ความรีบเร่ง, See also: S. précipitation,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top