Search result for

ความเมตตา

(42 entries)
(0.1936 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความเมตตา-, *ความเมตตา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเมตตาสงสาร[N] kindness, See also: mercy, clemency, compassion, leniency, pity, Syn. ความเมตตา, ความสงสาร, ความกรุณาปรานี, Example: หลวงพ่อเป็นพระสงฆ์ที่มีอัธยาศัยไมตรีเปี่ยมไปด้วยความเมตตาสงสารคนทุกคน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Kindliness and sincerity, and if you'll forgive me, modesty, mean more to a husband than all the wit and beauty in the world.นั่นคือ ความเมตตากรุณา ความจริงใจ เเละความถ่อมตน ซึ่งมีความหมายกับคนเป็นสามี มากยิ่งกว่าไหวพริบเเละความงามใดๆ ในโลก Rebecca (1940)
In the event that you find the accused guilty, the bench will not entertain a recommendation for mercy.ในกรณีที่คุณพบว่าผู้ถูกกล่าวหาว่ามีความผิด ม้านั่งจะไม่ได้สร้างความบันเทิงให้คำแนะนำสำหรับความเมตตา 12 Angry Men (1957)
Don't think your tears restrain my desire; they make me more ruthlessไม่คิดว่าน้ำตาของคุณ .ยับยั้ง my desire ; ที่เขาทำฉันไม่มีความเมตตามากกว่า Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
The idea that he'd line his pockets in this pursuit is the unkindest cut of all.ความคิดเรื่องที่เขาหากิน เอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเอง เป็นสิ่งที่ไร้ความเมตตาอย่างที่สุด Oh, God! (1977)
- This way.จนคุณต้องร้องขอความเมตตา Big (1988)
He's a fierce, pitiless, wolfish man.เขาดุดัน ไร้ความเมตตา เป็นชายที่คล้ายสุนัขป่า Wuthering Heights (1992)
"Justice." "Mercy." "Clemency.""Justice." "เมอร์ซี่. "ความเมตตากรุณา." In the Name of the Father (1993)
If I accept this mercy deal...ถ้า l ยอมรับข้อตกลงความเมตตานี้ ... In the Name of the Father (1993)
They have a flipping cheek, offering me mercy.พวกเขาได้พลิกแก้ม ผมเสนอความเมตตา In the Name of the Father (1993)
They should be begging for mercy themselves.เขาควรจะไหว้ สำหรับความเมตตาตัวเอง In the Name of the Father (1993)
What I can do, if I'm any sort of a man, is the next most merciful thing.ก็คือความเมตตาขั้นรองลงมา ยิงเธอให้ตายอย่างไม่เจ็บปวด Schindler's List (1993)
As a being of light, I must show compassion for all living things.ในฐานะบุตรแห่งแสง ผมต้องมีความเมตตาต่อสรรพสัตว์ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเมตตา[n.] (khwām mēttā) EN: affection   FR: affection [f] ; amour [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
goddess of mercy(n) เจ้าแม่กวนอิม, เทพเจ้าแห่งความเมตตา (ซึ่งหมายถึงเจ้าแม่กวนอิม โดยในภาษาอื่นอาจเรียกกันไปในหลายๆ คำ เช่น Quan Yin, Kuan Yim เป็นต้น)
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
benevolence[N] ความเมตตากรุณา, See also: คุณงามความดี, ความใจดี, Syn. generosity, Ant. stinginess
milk of hum kindness[IDM] ความเมตตาปราณีผู้อื่น, See also: ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
indulgence[N] ความเมตตา, See also: ความใจดี, Syn. mercy, amnesty, Ant. unforgiveness, condemnation
kindliness[N] ความเมตตากรุณา, See also: มุทิตา, ความหวังดี, Syn. amiability, ruthfulness, kindness, Ant. kindlessness, ruthlessness
kindness[N] ความเมตตา, See also: ความเอื้อเฟื้อ, ความมีน้ำใจ, ความกรุณา, ความปราณี, ความเอื้ออารี, Syn. kindliness, ruthfulness, amiability, Ant. kindlessness, ruthlessness
lenience[N] ความเมตตาปรานี, See also: ความกรุณาปรานี
mercifulness[N] ความเมตตา
mercy[N] ความเมตตา, See also: ความกรุณา, ความปราณี, Syn. excuse, pardon, forgiveness, Ant. condemnation, unforgiveness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beholden(บิโฮล'เดิน) adj. ได้รับความเมตตา,รู้สึกทราบซึ้ง, Syn. obliged
benevolence(บะเนฟ'วะเลินซฺ) n. ความเมตตากรุณา,การกุศล,กุศลกรรม,ของบริจาค,เงินบริจาค, Syn. beneficence
grace(เกรส) n. ความงดงาม,ความนิ่มนวล,ความกลมกล่อม,ความสุภาพ,ความสง่า,ความเมตตา,ความกรุณา,คุณธรรม,การสวดมนต์สั้น ๆ ก่อนรับประทานอาหาร, Syn. elegance,beauty
kindness(ไคดฺ'นิส) n. ความกรุณา,ความเมตตา,ความปรานี,ความเป็นมิตร,ความอ่อนโยน, Syn. beneficence
mercy(เมอ'ซี) n. ความเมตตา,ความกรุณาปรานี,ความอนุเคราะห์,อำนาจของผู้พิพากษาในการให้อภัยโทษหรือลดหย่อนผ่อนโทษ,พร -Phr. (at the mercy ขึ้นอยู่กับ อยู่ภายใต้อำนาจของ)
pity(พิท'ที) n. ความสงสาร,ความเมตตา,ความเห็นอกเห็นใจ -Phr. (take (have) on pity แสดงความปรานีต่อ) vt.,vi. รู้สึกสงสาร,รู้สึกเมตตาเห็นอกเห็นใจ., Syn. sympathy
ruthless(รูธ'ลิส) adj. ไม่มีความเมตตา,ไร้ความปรานี,โหดเหี้ยม,ทารุณ, See also: ruthfully adv. ruthfulness n., Syn. cruel,inhuman,merciless,pitiless,callous

English-Thai: Nontri Dictionary
beholden(adj) เป็นหนี้บุญคุณ,รู้สึกซาบซึ้ง,ได้รับความเมตตา
benevolence(n) ความเมตตากรุณา,การบำเพ็ญคุณประโยชน์
clemency(n) ความกรุณา,ความไม่ถือโทษ,ความเมตตา,การผ่อนผัน
COLD-cold-hearted(adj) ไม่สงสาร,ไม่ปรานี,ไม่มีความรู้สึก,ไร้ความเมตตา
kindliness(n) ความกรุณา,ความเมตตา,ความใจดี,ความปรานี
kindness(n) ความกรุณา,ความเมตตา,ความใจดี,ความปรานี,ความอ่อนโยน
mercy(n) ความเห็นใจ,ความกรุณาปรานี,ความเมตตา
pity(n) ความสงสาร,ความเวทนา,ความเมตตา,ความสมเพช,ความเห็นใจ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
milk of hum kindness (phrase ) ความเมตตาปราณี, ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
milk of human kindnessความเมตตาปราณี, ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
milk of human kindness (phrase ) ความเมตตาปราณี, ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

German-Thai: Longdo Dictionary
barmherzig(adj) มีความเมตตากรุณา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top