Search result for

ความเงียบ

(46 entries)
(0.1237 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความเงียบ-, *ความเงียบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเงียบสงบ[N] peace, See also: calm, quiet, tranquillity, Syn. ความสงบเงียบ, ความเงียบ, ความสงบ, Ant. ความอึกทึก, ความยุ่งเหยิง, ความวุ่นวาย, Example: แม่หนูรู้สึกถึงความเงียบสงบรอบๆ ตัว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Silenceความเงียบ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hum...um... a dish best enjoy in silence, I'm told.อืม... อาหารจานอร่อยในความเงียบ ฉันว่าดีแล้ว.. The Secret of Moonacre (2008)
And believe me the silence has been blissful.เชื่อฉันสิ ความเงียบนั้นน่าเป็นสุข The Secret of Moonacre (2008)
You know, the whole reason people come to the stacks... is for some peace and... quiet.เหตุผลทั้งหมดที่คนมานั่งตรงนี้... ก็เพื่อหาความสงบและ... ความเงียบ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
- No peace and quiet.-ไม่มีความเงียบสงบสุขเลยด้วย Inkheart (2008)
"So if you don't mind, could we just have a moment of silent prayer?" So we knelt down."ถ้าไม่รังเกียจกัน ขอความเงียบสักครู่ เพื่อสวดมนต์?" Frost/Nixon (2008)
I could not help noticing the empty offices as I came to work this morning and all of the packing boxes.ผมอดไม่ได้ที่จะสังเกตเห็น.. ความเงียบเหงาของออฟฟิศ.. ในตอนเช้านี้ที่ผมเข้ามาทำงาน.. Invictus (2009)
But I do need silence to emotionally prepare for the stage.แต่ฉันต้องการความเงียบเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแสดง The Age of Dissonance (2009)
Settling down means death-- less sex,more silence.การอยู่นิ่ง ๆก็คือตาย มีเซ็กส์น้อยลง มีความเงียบมากขึ้น Reversals of Fortune (2009)
And believe me,มันทำลายความเงียบสงบน่ะ เชื่อผมเถอะ The Freshmen (2009)
We put tape over our mouths, and gather hand-in-hand in a sea of outraged silence.พวกเราเอาเทปปิดปาก และจับมือกันท่ามกลางความเงียบ Spanish 101 (2009)
- A silent protest. Lots of candles.- การประท้วงด้วยความเงียบ มีเทียนเยอะด้วย Spanish 101 (2009)
The last time I saw Blair that freakishly calm... Was when Serena left for boarding school.ครั้งสุดท้ายที่ฉันเห็นแบลร์ เกิดความเงียบอย่างกระทันหัน They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเงียบ[n.] (khwām ngīep) EN: peace ; calm ; quiet ; tranquillity   FR: silence [m] ; calme [m] ; tranquillité [f] ; quiétude [f] (litt.)
ความเงียบสงบ[n. exp.] (khwām ngīep sa-ngop) FR: tranquillité [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dumbness[N] ความบ้าใบ้, See also: ความเงียบ, Syn. muteness
hush[N] ความเงียบ
quiescence[N] การเงียบสงบ, See also: ความเงียบสงบ, Syn. quiet, calm, rest
quiet[N] ความเงียบ, Syn. hush, stillness, speechlessness, silence
quietism[N] ความเงียบสงบ, See also: ความสงบทางจิต, Syn. mysticism
quietness[N] ความเงียบ, See also: ความสงบ, ความ, Syn. calmness, ease, serenity, silence, stillness, tranquillity
repose[N] ความสงบ, See also: ความเงียบสงบ, Syn. quietness, peace, stillness
reticence[N] ความเงียบ, See also: การสงวนท่าที, Syn. closeness, hesitation, shyness, silence
sedation[N] ความเงียบ, See also: ความสงบ, ความใจเย็น, การสงบประสาท, การกดประสาท, การระงับประสาท, Syn. tranquillization, moderation
silence[N] ความเงียบ, Syn. hush, noiselessness, quiet, muteness, Ant. noise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
calm(คาล์ม) {calmed,calming,calms} adj. สงบ,เงียบสงบ,ไร้ลมพัด,ใจสงบ. n. ความสงบ,ความเงียบสงบ,ภาวะนิ่งเฉย,ภาวะไร้ลมพัด,ภาวะใจสงบ. vt. ทำให้สงบ. vi. สงบ, See also: calmness n., Syn. quiet
composure(คัมไฟ'เ'อะ) n. ภาวะจิตที่ปกติ,ความสงบ,อารมณ์ที่สงบ,ความเงียบสงบ
doldrums(โดล'ดรัมซ) n. ความเฉื่อยชา,ความเงียบหงอย,ความซบเซา,, See also: Phr. (the doldrums n. บริเวณที่ไม่มีลมหรือมีลมเฉื่อยในบริเวณเส้นศูนย์สูตร), Syn. boredom,dullness,tedium
hush(ฮัช) {hushed,hushing,hushes} interj. คำอุทานขอให้เงียบ. vi.,adj. เงียบ,ปิดบัง,ทำให้สงบ,บรรเทา. -n. ความเงียบ., See also: hushedly adv. hushful adj. hushfully n., Syn. silence,quiet
imperturbation(อิมเพอเทอเบ' เชิน) n. การปราศจากการถูกรบกวน, ความสงบ, ความเงียบ, ความใจเย็น, Syn. calmness)
quiet(ไค'อิท) adj.,vt.,vi. (ทำให้) เงียบ,สงบ,สงัด,ปราศจากสิ่งรบกวน,เรียบ ๆ ,อยู่เฉย,นิ่งเฉย n. ความเงียบ,ความสงบ,การปราศจากสิ่งรบกวน,ความสงัด,สันติ, See also: quietly adv. quietness n., Syn. tranquillity,calm,serene
sedation(ซีเด'เชิน) n. ความเงียบ,ความสงบ,ความใจเย็น,ความสนใจที่เนื่องจากฤทธิ์ของยา,การสงบประสาท,การกดประสาท, Syn. calming
serenity(ซิเรน'นิที) n. ความสงบ,ความเงียบสงบ,ความราบรื่น,ความเยือก เย็น,ความปลอดโปร่ง,ความแจ่มใส, Syn. tranquility
silence(ไซ'เลินซฺ) n. ความเงียบ,การไม่พูด,การเก็บไว้ในใจ,การลืมเลือน,การปิดบัง,การเก็บไว้เป็นความลับ,การไร้ข่าวคราว. vt. ทำให้เงียบ,ทำให้หยุดนิ่ง interj. เงียบ!
still(สทิล) adj. ยังคง,สงบ,สงัด,ปราศจากเสียง,ปราศจากสิ่งรบกวน,นิ่ง,ไม่ไหล,ไม่มีฟอง,เกี่ยวกับภาพนิ่ง n. ความเงียบ,ความเงียบสงบ,ภาพนิ่ง,ภาพเดี่ยว,เครื่องกลั่น,โรงกลั่น adv. ในขณะนี้,บัดนี้,จนกระทั่งขณะนี้,แม้กระนั้น,ยังคง,คง,ยัง,แน่นิ่ง,เงียบสงัด,ยืนหยัด,ตลอดเวลา

English-Thai: Nontri Dictionary
calm(n) ความเงียบ,ความสงบ,ความใจเย็น
calmness(n) ความสงบ,ความเงียบ,ความเงียบสงบ
languor(n) ความอ่อนแอ,ความเงียบ,ความเซื่องซึม
quiet(n) ความสงบเงียบ,ความเงียบ,ความสงบ
quietness(n) ความเงียบสงบ,ความเงียบ,ความสงบเงียบ,ความสงบ
serenity(n) ความสงบ,ความสงบเงียบ,ความเงียบ,ความเยือกเย็น,ความปลอดโปร่ง
silence(n) ความสงบ,ความเงียบ,ความนิ่ง,การไม่พูด
slack(n) ความหย่อน,เศษถ่าน,ความเงียบเหงา,ความซบเซา
sobriety(n) ความเงียบขรึม,ความสุขุม,ความมีสติ
stillness(n) ความเงียบ,ความนิ่ง,ความคงที่,การนิ่งเฉย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top