Search result for

ความเคร่ง

(37 entries)
(0.3542 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความเคร่ง-, *ความเคร่ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเคร่งครัด    [N] strictness, See also: restrictiveness, Syn. ความเข้มงวด, ความเคร่ง, Ant. ความปล่อยปละละเลย, ความเพิกเฉย, Example: ในกรมแห่งนี้ยึดถือความเคร่งครัดของกฎระเบียบเป็นสำคัญ, Thai definition: การถือปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับโดยไม่ให้ขาดตกบกพร่อง
ความเคร่งเครียด    [N] seriousness, See also: tension, earnestness, Syn. ความตึงเครียด, ความเครียด, Ant. ความผ่อนคลาย, ความสบาย, Example: ความเคร่งเครียดปรากฏอยู่ในสีหน้าของพวกเขาทุกคน, Thai definition: ความไม่ผ่อนคลาย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The chieftains' opposition is increasingly serious.ท่านหัวหน้าเผ่าจะต้องเผชิญกับความเคร่งเครียดมากขึ้น The Kingdom of the Winds (2008)
Yeah, as it happens, we took the whole question of security very seriously.ใช่แล้ว มันเกิดตอนเราเริ่มทำ คำถามทั้งหมดเกี่ยวกับความมั่นคง ด้วยความเคร่งเครียด Frost/Nixon (2008)
Here's your deal. Club Fed.นี่ข้อเสนอของคุณ คลับเฟด ( คุกที่มีความเคร่งครัดน้อยกว่าคุกส่วนใหญ่ ) A Shade of Gray (2009)
It brings out the seriousness in your eyes.- มันเผยให้เห็นความเคร่งขรึมในตาของนาย X-Men Origins: Wolverine (2009)
Who's to say I didn't write down a location strictly for my own professional use?ไม่มีใครพูดนี่ ว่าฉันเขียนบอกสถานที่ให้ไม่ได้ ความเคร่งครัดใ นการใช้งานระดับมืออาชีพของฉัน Full Measure (2010)
Out here, "tense" gets us killed.กับที่นี่ ความเคร่งครัดจะทำให้คุณถูกฆ่า Foe (2011)
Under all that piousness and fidelity... there's a real darkness.ซ่อนอยู่ภายใต้ความเคร่งศีลธรรมและความซื่อสัตย์ นั้นแหละคือด้านมืดที่แท้จริง Welcome to Briarcliff (2012)
You've always had the gift of moral clarity.คุณมีพรสวรรค์ ด้านความเคร่งครัดในศีลธรรม The Name Game (2013)
Puritanical sexual values have been shown to encourage secretive and sometimes deviant behavior.ความเคร่งศาสนาในเรื่องเพศ จะทำให้มีแสดงออก แบบปิดบังและบางครั้งก็เกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนได้ The Friend in Need (2013)
By the time you were born, your father's austerity had become hers.ตอนเจ้าเกิด ความเคร่งครัดของพ่อเจ้าก็กลายเป็นของนางเสียเอง Internment (2013)
By the time you were born, your father's austerity had become hers.พอเจ้าเกิด แม่เจ้าก็คล้ายจะไปรับเอา ความเคร่งขรึมแบบพ่อเจ้ามาหมดแล้ว First of His Name (2014)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
austerity    [N] ความเคร่งครัด, Syn. strictness, sternness, severity
piety    [N] ความมีศรัทธาแก่กล้า, See also: ความเคร่งศาสนา, ความศรัทธาในศาสนา, Syn. respect, veneration
prudery    [N] ความเคร่งครัดเกินไป, Syn. priggishness, strictness
prudishness    [N] ความเคร่งครัดเกินไป, Syn. priggishness, puritanism
rigor    [N] ความเข้มงวด, See also: ความเคร่งครัด, Syn. inflexibily, stiffness
rigor    [N] ความเข้มงวด, See also: ความเคร่งครัด, Syn. inflexibily, stiffness
seriousness    [N] ความเคร่งขรึม, See also: ความจริงจัง, ความวิตก, Syn. earnestness, solemnity, thoughtfulness, Ant. fun, gaiety
solemnity    [N] ความเคร่งขรึม, See also: ความเอาจริงเอาจัง, Syn. formality, grievousness, Ant. frivolousness, gaiety

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
churchism(เชิร์ช'อิสซึม) n. ความเคร่งครัดในพิธีศาสนา
formality(ฟอร์แมล'ลิที) n. ระเบียบ,ระเบียบแบบแผน,พิธีรีตอง,ความเคร่งครัดในระเบียบ,ความเข้มงวด,ธรรมเนียมปฏิบัติ, Syn. orthodoxy
gravity(แกรฟ'วิที) n. แรงดึงดูดของโลก,แรงศูนย์ถ่วงของโลก,น้ำหนัก,แรงดึงดูด,ลักษณะที่รุนแรง,ความจริงจัง,ความเคร่งขรึม, Syn. attraction,seriousness
piety(ไพ'อิที) n. ความเคร่งครัดในทางศาสนา,ความเลื่อมใสบูชา,ความมีศรัทธาอันแก่กล้า,คำพูดความเชื่อหรือพฤติการณ์ที่มีศรัทธาอันแก่กล้า
puritan(เพียว'ริเทิน) n. สมาชิกโปรเตสแตนต์นิกายหนึ่งยืดถือหลักความเคร่งครัดในศาสนา. adj. เกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว, See also: Puritanism n. - puritan n. ผู้เคร่งครัดในหลักศีลธรรมจรรยา., Syn. pride
religion(รีลิจ'เจิน) n. ศาสนา,ลัทธิ,ความเลื่อมใสในศาสนา,เรื่องศาสนา,กลุ่มนักบวช,ความเลื่อมใส,ชีวิตในศาสนา,ธรรมะ,หลักธรรม, See also: religions n. พิธีศาสนา,ความเคร่งครัดในศาสนา
severity(ซีเวีย'ริที) n. ความรุนแรง,ความเข้มงวด,ความกวดขัน,ความเคร่ง,การเอาจริงเอาจัง,ความยากลำบาก,ความแม่นยำ,การลงโทษอย่างรุนแรง,การเหน็บแนม,การเสียดสี
strait(สเทรท) n. ช่องแคบ,ทางผ่านที่แคบ,ที่คับแคบ,สภาพที่ลำบาก,ความเคร่งเครียด,ภาวะจนตรอก,ความคับแค้น. adj. แคบ,คับ-แค้น,เคร่งครัดในระเบียบ., See also: straitness n.
stringency(สทริน'เจนซี่) n. ความเข้มงวด,ความเคร่งระเบียบ,ความแน่นหนา,ความตึง,ความรีบด่วน,ความฉุกละหุก, Syn. strictness,severity

English-Thai: Nontri Dictionary
godliness(n) ความเลื่อมใสในศาสนา,ความเคร่งศาสนา
seriousness(n) ความเครียด,ความเคร่งเครียด,ความร้ายแรง,ความสาหัส,ความสำคัญ
severity(n) ความเคร่งครัด,ความเข้มงวด,ความรุนแรง
solemnity(n) ความเคร่งขรึม,ความเอาจริงเอาจัง,ความขึงขัง,พิธี
strait(n) ความเคร่งเครียด,ช่องแคบ,ความคับแค้น
strictness(n) ความกวดขัน,ความเข้มงวด,ความเคร่งครัด
stringency(n) ความเคร่งครัด,ความเข้มงวด,ความกวดขัน,ความฉุกละหุก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top