Search result for

ความเครียด

(33 entries)
(0.016 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความเครียด-, *ความเครียด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเครียด[N] strain, See also: tension, stress, pressure, Syn. ความตึงเครียด, ความเคร่งเครียด, Ant. ความผ่อนคลาย, ความสบาย, Example: พ่อแม่เริ่มทะเลาะกันอันเกิดมาจากความเครียดเรื่องเงินๆ ทองๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ความเครียดน. อัตราส่วนระหว่างขนาดที่เปลี่ยนไปเนื่องจากความเค้นกับขนาดเดิมของเทหวัตถุ. (อ. strain)
ความเครียดลักษณะอาการที่สมองไม่ได้ผ่อนคลายเพราะคร่ำเคร่งอยู่กับงานจนเกินไป, ลักษณะอาการที่จิตใจมีอารมณ์บางอย่างมากดดันความรู้สึกอย่างรุนแรง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Strains and stresseความเครียดและความเค้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Job stressความเครียดในการทำงาน [TU Subject Heading]
Strains and stressesความเครียดและความเค้น [TU Subject Heading]
Stress (Psychology)ความเครียด (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Stress disorders, Post-traumaticความเครียดจากเหตุการณ์วินาศภัย [TU Subject Heading]
Strain ความเครียด
อัตราส่วนของส่วนยืดหรือส่วนหด ของวัสดุที่รับแจ้งต่อความยาวเดิมของวัสดุนั้น [สิ่งแวดล้อม]
Emotional Tensionความเครียดทางอารมณ์,ความตึงเครียดทางอารมณ์ [การแพทย์]
ความเครียดความเครียด, สภาพร่างกายและจิตใจที่เกิดการตื่นตัวเตรียมรับกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์ หนึ่ง ซึ่งบุคคลคิดว่าไม่น่าพอใจ เป็นเรื่องที่หนักหนา เกินกำลังหรือทรัพยากรที่ตนมีอยู่ หรือเกินความสามารถของตนที่จะแก้ไขได้ ทำให้รู้สึกหนักใจเป็นทุกข์ หรืออาจพลอยทำให้เกิดอาการผิดปกติทางร [สุขภาพจิต]
strainความเครียด, ผลที่เกิดกับวัสดุเมื่อวัสดุนั้นได้รับความเค้น เช่น ความยาว ปริมาตร เปลี่ยนไปจากเดิม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
longitudinal strainความเครียดตามยาว, อัตราส่วนระหว่างความยาวที่เปลี่ยนไปกับความยาวเดิม (ดู strain ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There's no sexual tension that way.วิธีนั้นไม่มีความเครียดเรื่องเพศ Lucky Thirteen (2008)
As long as we can't figure out why-- stress-induced insomnia.นานเท่าที่เรายังหาสาเหตุของ โรคนอนไม่หลับเพราะความเครียด มีคนจำนวนมากเดินขณะที่หลับ Joy (2008)
Symptoms are set off by age and stress.อาการจะปรากฎแตกต่างกันไป ตามอายุ และความเครียด Joy (2008)
He probably has post traumatic stress disorder.เขาอาจมีผลกระทบหลังการบาดเจ็บ มีความเครียดที่ควบคุมไม่ได้ The Itch (2008)
You're not gonna be making some serious capital gains.คุณต้องไม่ทำให้ความเครียดเพิ่มมากขึ้น The Itch (2008)
It's not stress.มันไม่ใช่ความเครียด.. Emancipation (2008)
Severe emotional stress can lead to asymmetric function of the midbrain.ความเครียดจากสภาพจิตเสียหายร้ายแรง ซึ่งนำไปสู่ความไม่สมดุล ของสมองส่วนกลาง Emancipation (2008)
Severe stress scrambles the way the brain communicates with the rest of the body.ความเครียด 2 - 3 อย่างรวมกัน ส่งไปยังสมอง สื่อสารกับส่วนที่เหลือของร่างกาย Emancipation (2008)
Then we can figure out how to manage your stress.เราก็จะหาทางที่จะจัดการกับความเครียดคุณได้ Emancipation (2008)
Stress wouldn't change your urine color.ความเครียดเปลี่ยนสีฉี่คุณแล้ว Emancipation (2008)
For stress related gastritis, stress won't do.กระเพราะอักเสบเพราะความเครียด Heartbreak Library (2008)
So get rid of the stress.ต้องกำจัดความเครียดให้หมดไป Heartbreak Library (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเครียด[n.] (khwām khrīet) EN: strain ; stress   FR: stress [m] ; tension [f] ; pression [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nerves[N] ความเครียด, See also: ความวิตกกังวล, ความตื่นกลัว
stress[N] ความตึงเครียด, See also: ความเครียด, Syn. pressure, strain, tension
tension[N] ความเครียด, See also: ความเครียดทางจิตใจ, สภาพตึงเครียด, Syn. anxiety, pressure, stress

English-Thai: Nontri Dictionary
seriousness(n) ความเครียด,ความเคร่งเครียด,ความร้ายแรง,ความสาหัส,ความสำคัญ
strain(n) ความเครียด,ความเคล็ด,ความหักโหม,วงศ์ตระกูล,ร่องรอย

German-Thai: Longdo Dictionary
sich ausruhen(vt) |ruhte sich aus, hat sich ausgeruht| พักจากความเหนื่อยล้า, พักเหนื่อย(จากการทำงานหรือจากความเครียด) , See also: Related: sich erholen
Anspannung(n) |die, pl. Anspannungen| ความตึงเครียด, ความเครียด , See also: S. Anstrengung, Stress

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top