Search result for

ความเกี่ยวข้อง

(38 entries)
(0.0215 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความเกี่ยวข้อง-, *ความเกี่ยวข้อง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเกี่ยวข้อง[N] concernment, See also: involvement, association, Syn. ความสัมพันธ์, ความเกี่ยวพัน, Example: พนักงานในบริษัทถูกสอบสวนเพราะตำรวจเชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องกับการโจรกรรม
ความเกี่ยวข้องกัน[N] association, See also: connection, relation, Syn. ความสัมพันธ์, ความเกี่ยวพัน, Example: คนในหมู่บ้านมีความเกี่ยวข้องกันทางเครือญาติ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Community Concernความเกี่ยวข้องของชุมชน [การแพทย์]
Correlation, Negativeความเกี่ยวข้องกันอย่างสมบูรณ์ในทางลบ [การแพทย์]
Involvement of Peopleความเกี่ยวข้องของประชาชน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The fighter's irrelevant. You don't like coincidences.คนไข้ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน คุณไม่ชอบความบังเอิญนี่ Not Cancer (2008)
The consequence of a new bombing will no doubt have a devastating effect on Europe's tourist business.มีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ เพราะนี่คือหายนะอย่างแท้จริง ของการท่องเที่ยวในยุโรป Body of Lies (2008)
Renee, this man is the only connection I have to whoever else is involved in this thing.เรเน่,ผู้ชายคนนี้ เป็นความเกี่ยวข้องเดียวที่เราเหลืออยู่ ถ้าสืบต่อไปได้ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
But I do know they sent someone to kill Burnett and frame me to cover up their involvement in everything that's happened today, including the attack on the white house.แต่ผมรุ้ว่าเค้าส่งมาฆ่าเบอร์เน็ตต์ เพื่อปกปิดความเกี่ยวข้อง ในเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นวันนี้ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
I'm trying to understand the connection between Juma and Starkwood.ผมพยายามจะเข้าใจ ความเกี่ยวข้องระหว่างจูม่าและสตาร์กวูด Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
I have no idea. Couldn't find any connection to unr.ไม่รู้สิ หาความเกี่ยวข้องกับยูเอ็นอาร์ไม่พบ New York Sucks (2009)
I think I found a connection between the two guys.ฉันว่าฉันเจอความเกี่ยวข้องระหว่างผู้ตายทั้ง 2 คน It's a Terrible Life (2009)
I'm gonna keep looking for someone who's connected to Kinberg and Simon.ฉันจะตามหาคนที่มีความเกี่ยวข้องกับทั้งคินเบิร์กและไซมอนต่อไป Bound (2009)
Any connection at all between benton and valentine?ความเกี่ยวข้องระหว่าง เบนตันกับวาเลนไทน์ได้บ้าง Demonology (2009)
The spain connection,มีความเกี่ยวข้องกันที่สเปน Demonology (2009)
A way to avoid physical contact?เป็นวิธีหลีกเลี่ยงความเกี่ยวข้องทางร่างกายเหรอ Roadkill (2009)
Kate knew cassidy Before the crash, But neither were aware They shared another connection.เคทรู้จักแคสสิดี้ก่อนเครื่องตก แต่ทั้งคู่ไม่รู้ว่าพวกเขามีความเกี่ยวข้องกับคนๆเดียวกัน Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเกี่ยวข้อง[n.] (khwām kīokhøng) EN: concernment ; redevance   
ความเกี่ยวข้องกัน[n. exp.] (khwām kīokhøng kan) EN: association   

English-Thai: Longdo Dictionary
sidebar(n) ข่าวหรือข้อมูลสั้นๆที่แทรกอยู่ข้างๆของข่าวหรือข้อความหลักทั้งในสิ่งพิมพ์บนเว็บและในหนังสือ โดยมากมักจะมีความเกี่ยวข้องกับข้อความหลัก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
application[N] ความสัมพันธ์กัน, See also: ความเกี่ยวข้อง, Syn. relevance, applicability, relationship
germaneness[N] ความเกี่ยวข้องกัน, See also: ความเกี่ยวดองกัน, ความสัมพันธ์กัน
pertinence[N] ความเกี่ยวข้อง, See also: การตรงกับปัญหา, ความเกี่ยวเนื่อง
pertinency[N] ความเข้าเรื่อง, See also: ความเกี่ยวข้อง, การตรงกับปัญหา
relation[N] ความเกี่ยวข้องกัน, See also: ความสัมพันธ์, Syn. association, connection
relationship[N] ความสัมพันธ์, See also: ความเกี่ยวข้องกัน, Syn. association, connection

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
application(แอพพลิเค'เชิน) n. การสมัคร,ความเกี่ยวข้อง,ความมีประโยชน์,การใช้, การร้องขอ,คำร้องขอ,ใบสมัคร,ความสนใจอย่างใกล้ชิด, การประยุกต์, โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับรูปแบบหนึ่งรูปแบบใด, Syn. administration,utility, request
concernment(คันเซิร์น'เมินทฺ) n. ความสำคัญ,ความเกี่ยวข้อง,ความสัมพันธ์,ความกังวล,ความเป็นห่วง,สิ่งที่เกี่ยวข้องหรือสนใจ,ความสนใจ, Syn. involvement,worry
pertinence(เพอ'ทิเนินซฺ,-ซี) n. ความเข้าเรื่อง,ความเกี่ยวข้อง,การตรงกับปัญหา
pertinency(เพอ'ทิเนินซฺ,-ซี) n. ความเข้าเรื่อง,ความเกี่ยวข้อง,การตรงกับปัญหา
relationship(รีเล'เชินชิพ) n. ความสัมพันธ์,ความเกี่ยวพัน,ความเกี่ยวดอง,ความเป็นญาติกัน,ความเกี่ยวข้องกัน, Syn. association
respect(รีสเพคทฺ') n. ความนับถือ,ความเคารพ,ความยำเกรง,ความคารวะ,ความเอาใจใส่,ความสัมพันธ์,ความเกี่ยวข้อง,ประเด็น,ข้อ,ประการ vt. นับถือ,เคารพ,สัมพันธ์กับ,เกี่ยวกับ,คำนึง,พิจารณา, See also: respecter n., Syn. regard,esteem
togetherness(ทู'เกธ'เธอะนิส) n. ความพร้อมกัน,การร่วมกัน,ความสัมพันธ์กัน,ความเกี่ยวข้องกัน,ภราดรภาพ,มิตรภาพอันอบอุ่น, Syn. collectiveness

English-Thai: Nontri Dictionary
implication(n) การเกี่ยวพัน,ความหมาย,ความเกี่ยวข้อง,นัย
pertinence(n) ความเหมาะสม,ความเข้าเรื่อง,ความเกี่ยวข้อง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
該当[がいとう, gaitou] (n vt) ความเกี่ยวข้อง, เกี่ยวข้อง
相関[そうかん, soukan] (n vt) ความเกี่ยวข้องกัน, ความเกี่ยวเนื่อง

German-Thai: Longdo Dictionary
Zusammenhang(n) |der| ความเกี่ยวข้อง, ความสัมพันธ์กันระหว่างสิ่งของหรือเหตุการณ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top