Search result for

ความเกลียด

(47 entries)
(0.0165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความเกลียด-, *ความเกลียด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเกลียด[N] hate, See also: hatred, loathing, detestability, Syn. ความชัง, ความเกลียดชัง, ความรังเกียจ, Ant. ความชอบ, ความรัก, Example: ผลของความเกลียดมีแต่สิ่งที่เลวร้ายเกิดขึ้น
ความเกลียดชัง[N] hatred, See also: abhorrence, loathing, detestability, Syn. ความชัง, ความเกลียด, Ant. ความรัก, Example: ลูกเลี้ยงมักจะได้รับความเกลียดชังจากแม่เลี้ยง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
xenophobiaความเกลียดกลัวต่างชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No...my dear but hate does.ไม่.. ที่รัก.. แต่ความเกลียดชังนั่นแหละ.. The Secret of Moonacre (2008)
Why do you have so much hatred in your heart?ทำไมท่านถึงมีความเกลียดชัง อยู่ในใจของท่านมากนัก ? The Secret of Moonacre (2008)
His hatred against us seems to be so deep, that he must destroy our house with his own hands and develop this area.ความเกลียดของเขาที่มีต่อเรา ดูเหมือนจะลึกมาก, ทำให้เขาต้องทำลายบ้านหลังนี้ และ พัฒนาที่ดิแถวนีใหม่ Episode #1.9 (2008)
Just like your undying grudge and hatred towards Shin Tae Hwan.เหมือนกับความเกลียดชังที่ไม่มีวันตายไปและ ความเป็นศัตรูกับชินแทฮวาน Episode #1.9 (2008)
Terror is a filthy sewer, filled with hatred and bile that threatens our shores.พวกก่อการร้ายเป็นพวกใต้ดินสกปรก เต็มไปด้วยความเกลียดชัง ที่อยู่รอบบ้านเรา WarGames: The Dead Code (2008)
Fuck you and all your hateful, snotty little...เพศสัมพันธ์ที่คุณและทุกความเกลียดชังน้อยเลวทรามของคุณ ... Revolutionary Road (2008)
/the evil governor of Hotelium.ด้วยความเกลียดชังของผู้บังคับบัญชาออพเทเลียม Bedtime Stories (2008)
Do you know this story?โรคที่รักษาไม่ได้ สงคราม ความเกลียดชัง Goemon (2009)
Greed,revenge,love,hate- whatever it takes to make the collar.ความโลภ,ความแค้น,ความรัก,ความเกลียด อะไรก็ตามที่ทำให้บังคับเขาได้ Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
Who wants to live a life filled with hate?ชอบเรอะ ชีวิตที่มีแต่ความเกลียดชัง? Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Now is not the time for personal animus, your honor.นี่ไม่ใช่เรื่องความเกลียดชังส่วนตัวค่ะท่าน Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
It's a fast acting virus, that left you with a swollen brain, raging fever and make you hateful, violent.ไวรัสชนิดนี้แสดงอาการเร็วมาก มันจะกัดกินสมองคุณ\ มีไข้สูง กลายเป็นคนที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังและความรุนแรง Zombieland (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเกลียดชัง[n.] (khwām klīetchang) EN: hatred   FR: haine [f] ; abomination [f[

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abhorrence[N] ความชิงชัง, See also: ความเกลียดชัง, Syn. execration, detestation
animosity[N] ความเกลียดชัง, Syn. hostility, dislike, enmity
antipathy[N] ความเกลียดชังอย่างมาก, See also: ความชิงชัง, ความเป็นศัตรู, ความเกลียดชัง, การแตกร้าว, Syn. aversion, hostility, hatred, Ant. attraction, affinity
bad blood[N] ความเกลียดชัง, See also: ความไม่พอใจ, ความรู้สึกไม่ดีต่อกัน, Syn. hatred, Ant. affection
bad feeling[N] ความเกลียดชัง, See also: ความไม่พอใจ, ความรู้สึกไม่ดีต่อกัน, Syn. bad blood
detestation[N] ความเกลียดอย่างมาก, See also: ความรังเกียจ, ความไม่ชอบอย่างมาก, Syn. hate, hatred, loathing, Ant. attraction
hate[N] ความเกลียด, See also: ความชัง, ความไม่พอใจ, ความเกลียดชัง
hatred[N] ความเกลียดชัง, See also: ความเป็นศัตรู, ความเป็นปรปักษ์, Syn. abhorrence, detestation, loathing, Ant. fondness, liking, love
loathing[N] ความรังเกียจ, See also: ความเกลียดชัง, ความชิงชัง, Syn. abhorrence, hatred, Ant. admiration, love, adoration
misanthropy[N] ความไม่ไว้ใจมนุษย์, See also: ความเกลียดชังมนุษย์, Syn. cynicism

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abhorrence(แอบฮอ' เรินซฺ) n. ความเกลียดชัง, สิ่งหรือผู้ที่ถูกเกลียดชัง, Syn. disgust
animosity(แอนนิมอส' ซิที) n. ความจง-เกลียดจงชัง, ความเป็นปรปักษ์, ความเกลียด
animus(แอน' นิมัส) n. ความเป็นปรปักษ์, ความเกลียด, เจตจำนง, Syn. animosity
antipathy(แอนทิพ' พะธี) n. ความไม่ลงรอย,ความไม่พอใจ, ความเกลียด, สิ่งที่ไม่ลงรอย, สิ่งที่ไม่ชอบ, Syn. hostility, hatred, enmity)
cataclysm(แคท'ทะคลิซ'ซึม) n. การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (โดยเฉพาะทางการเมืองและสังคม) ,ความเกลียด,ความหายนะ., See also: cataclysmic adj,ดูcataclysm cataclysmal adj. ดูcataclysm, Syn. disaster
despite(ดิสไพทฺ') prep. ถึงอย่างไรก็ตาม,โดยไม่คำนึงถึง. n. ความเกลียดชัง,การดูหมิ่น,การเหยียดหยาม-Phr. (in despite of ถึงแม้ว่า)
detestation(ดีเทสเท'เชิน) n. ความเกลียด,ความชัง,ผู้ที่ถูกเกลียด,ผู้ที่ถูกชัง, Syn. hatred
enmity(เอน'มิที) n. ความเป็นปฏิปักษ์,ความเกลียด,ความมีเจตนาเป็นอริ
hatemonger(เฮท'มังเกอะ) n. ผู้ปลุกปั่นความเกลียด, See also: hatemongering n.
hatred(เฮ'ทริด) n. ความเกลียด,ความอามาตแค้น

English-Thai: Nontri Dictionary
abhorrence(n) ความรังเกียจ,ความขยะแขยง,ความเกลียดชัง,ความชิงชัง
abomination(n) ความขยะแขยง,ความรังเกียจ,ความเกลียด
animosity(n) ความเป็นอริ,ความเกลียด,ความเป็นปรปักษ์
animus(n) ความเกลียดชัง,ความเป็นอริ,ความเป็นปรปักษ์
antipathy(n) ความเกลียดชัง,ความเป็นปรปักษ์
aversion(n) ความรังเกียจ,ความไม่ชอบ,ความเกลียดชัง
backyard(n) ความเป็นศัตรู,ความเกลียดชัง,ความไม่เป็นมิตร
despite(n) การดูหมิ่น,การดูถูก,การเหยียดหยาม,ความชั่ว,ความเกลียดชัง
detestation(n) ความชิงชัง,ความเกลียดชัง,ความไม่ชอบ
dislike(n) ความไม่ชอบ,ความเกลียด,ความเบื่อหน่าย

German-Thai: Longdo Dictionary
wachsen(vi) |wächst, wuchs, ist gewachsen| เติบโต, เจริญงอกงาม, ยาวขึ้น(เล็บ), ขึ้น(วัชพืช,หญ้า), เพิ่มความเข้มข้นขึ้น(เสียง, ความเกลียด, ความสนใจ)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top