Search result for

ความอ่อนแอ

(45 entries)
(0.0897 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความอ่อนแอ-, *ความอ่อนแอ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอ่อนแอ[N] weakness, See also: frailty, infirmity, debility, Ant. ความเข้มแข็ง, Example: เธอใช้หลังมือป้ายน้ำตาก่อนที่มันจะไหลออกมาประจานความอ่อนแอในใจของเธอ, Thai definition: ไม่เข้มแข็ง
ความอ่อนแอ[N] weakness, See also: failure, defect, failing, debility, frailty, Ant. ความแข็งแรง, Example: ผู้ที่เริ่มเข้าสู่วัยชราจะประสบปัญหาหลายประการในการดำรงชีวิตเช่น ปัญหาในด้านความเชื่องช้าและความอ่อนแอของร่างกายและปัญหาเรื่องสายตา, Thai definition: ไม่แข็งแรง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
infirmityความอ่อนแอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I have a sentimental weakness for my children, and I spoil them.ฉันมีความอ่อนแออารมณ์สำหรับเด็กของฉันและฉันเสียพวกเขา The Godfather (1972)
But I want to change their minds not kill them for weaknesses we all possess.ผมต้องการเปลี่ยนใจพวกเขา ไม่ใช่ฆ่าเพราะความอ่อนแอ ที่พวกเรามี Gandhi (1982)
AII I could see was, were my mistakes, my weaknesses.สิ่งที่ฉันมองเห็น... มีแต่ความผิดพลาด ความอ่อนแอของฉันเอง The Joy Luck Club (1993)
And try not to let my vulnerability become any kind of a factor here.อย่าเอาความอ่อนแอ่หรือปมด้อยฉัน มาคิดตอนนี้นะ The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
Yes, there is weakness. There is frailty.ใช่ มันมีทั้งความอ่อนแอ และความเปราะบาง The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Temporary constructs of a feeble human intellect trying desperately to justify an existence that is without meaning or purpose!สร้างขึ้นชั่วคราวโดยความอ่อนแอของสติปัญญามนุษย์ พยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะอธิบายถึง การดำรงอยู่ซึ่งไร้ความหมาย หรือเป่้าหมาย The Matrix Revolutions (2003)
It's not being pathetic or weak,มันไม่ใช่เรื่องน่าสงสาร หรือว่าความอ่อนแอSorry, I Love You (2004)
Then at least he won't be able to see me at my weakestอย่างน้อย เขาก็จะไม่ได้เห็นความอ่อนแอของฉัน My Lovely Sam-Soon (2005)
You're dead if you step on the crackเธอตายแน่ถ้าเธออยู่บนความอ่อนแอ Ing (2006)
Your weakness led these souls to judgment.ความอ่อนแอของเธอ นำทางวิญญานเหล่านี้สู่การพิพากษา Silent Hill (2006)
"Goodbye, my love."ไม่มีโอกาสแสดงความอาทร ไม่มีในสปาร์ทา ไม่มีที่ให้ความอ่อนแอ 300 (2006)
Don't apologize, Olive. It's a sign of weakness.อย่าขอโทษ โอลีฟ มันเป็นสัญญาณความอ่อนแอ Little Miss Sunshine (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความอ่อนแอ[n.] (khwām øn-aē) EN: weakness ; sluggishness   FR: faiblesse [f]
ความอ่อนแอทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (khwām øn-aē thāng sētthakit) EN: sluggishness of the economy   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anemia[N] ความอ่อนแอ, See also: ความอ่อนกำลัง, Syn. lifelessness
attrition[N] การถดถอย, See also: ความอ่อนแอลง
crack[N] ความอ่อนแอ, See also: ข้อเสีย, ข้อบกพร่อง, Syn. weakness
debility[N] ความอ่อนแอ, See also: ความอ่อนเพลีย, ไม่มีแรง, Syn. feebleness, disability
failing[N] ความผิด, See also: ความอ่อนแอ, Syn. shortcoming, defect
impotence[N] ความอ่อนแอ, See also: การอ่อนกำลัง, Syn. powerlessness, weaklessness, Ant. power
reediness[N] ความอ่อนแอ
unmanliness[N] ความขี้ขลาด, See also: ความอ่อนแอ, ความไม่เข้มแข็ง, Syn. emasculation, feminity
vulnerability[N] ความอ่อนแอ, See also: ไม่มั่นคง, เปราะ อ่อนแอ, Syn. weakness
wanness[N] ความอ่อนแอ, See also: ความซีด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
delicacy(เดล'ละคะซี) n. ความละเอียดอ่อน,ความประณีต,ความอ่อนช้อย,คุณสมบัติที่แตกง่าย,ความบอบบางที่ต้องใช้ความระมัดระวัง,ความอ่อนแอ,ความแคล่วคล่อง,ความยากที่จะจัดการ,ความลำบาก., Syn. modesty
failing(เฟล'ลิง) n. ความล้มเหลว,ข้อบกพร่อง,ความอ่อนแอ., See also: failingly adv. failingness n., Syn. fault
frailty(เฟรล'ที) n. ความอ่อนแอ,ความบอบบาง,ความแตกง่าย,ความเปราะ,ความชำรุดง่าย,ความมีจิตใจอ่อนแอ,ความใจง่าย,ความผิดที่กระทำไปเพราะมีจิตใจที่อ่อนแอ, Syn. debility,infirmity,weakness
impotence(อิม' พะเทินซฺ) n. ความอ่อนแอ, การปราศจากกำลังหรืออำนาจ, การหย่อน หรือไร้สมรรถภาพทางเพศ, กามตายด้าน., Syn. impotency, impotentness, weakness
infirmity(อินเฟอร์'มิที) n. ความอ่อนแอ,ความเจ็บป่วย,ความอ่อนกำลัง,ความบกพร่อง,ความเปราะ,ความเสื่อมทางศีลธรรม, Syn. weakness ###A. strength
invalidity(อินวะลิด'ดิที) n. การใช้การไม่ได้,การไม่มีผลบังคับใช้,ความโมฆะ,ความอ่อนแอ
susceptibility(ซะเซพทะบิล'ลิที) n. ความรู้สึกไว,ความอ่อนแอทางใจ,การถูกกระทบกระเทือนทางใจได้ง่าย,อัตราการเป็นแม่เหล็ก, Syn. sensibility,vulnerability
weakness(วีค'นิส) n. ความอ่อนแอ,ความอ่อน,ความไม่แข็งแรง,ความไม่เข้มแข็ง,จุดอ่อน,ความชอบเป็นพิเศษ,สิ่งที่ชอบเป็นพิเศษ, Syn. fragility,frailty,failing,fondness,bent

English-Thai: Nontri Dictionary
delicacy(n) ความอ่อนแอ,ความแบบบาง,ความละเอียดอ่อน,ความอ่อนช้อย
effeminacy(n) ลักษณะคล้ายผู้หญิง,ความอ่อนแอ,ความเป็นผู้หญิง
failing(n) ความล้มเหลว,ข้อบกพร่อง,ความอ่อนแอ,ความผิดหวัง,ความพ่ายแพ้
feebleness(n) ความอ่อนกำลัง,ความอ่อนแอ,ความกะปลกกะเปลี้ย
flabbiness(n) ความอ่อนปวกเปียก,ความเหลาะแหละ,ความหย่อนยาน,ความอ่อนแอ
frailty(n) ความแตกง่าย,ความอ่อนแอ,ความเปราะ,ความแบบบาง
infirmity(n) ความอ่อนแอ,ความบกพร่อง,ความทุพพลภาพ,ความเจ็บป่วย
lameness(n) ขากะเผลก,ความพิการ,ความบกพร่อง,อาการขัดยอก,ความอ่อนแอ
languor(n) ความอ่อนแอ,ความเงียบ,ความเซื่องซึม
pusillanimity(n) ความขลาด,ความอ่อนแอ,ความไม่เข้มแข็ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top