Search result for

ความองอาจ

(13 entries)
(0.2892 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความองอาจ-, *ความองอาจ*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"Remember us."เพราะท่านไม่ประสงค์บรรณาการ หรือลำนำใดถวายให้ ไม่ประสงค์รูปปั้น หรือบทกวีใด แด่การศึกและความองอาจ 300 (2006)
See, courage isn't just about being brave.ความองอาจ ไม่ใช่แค่ทำตัวกล้า The Help (2011)
Courage is daring to do what is right in spite of the weakness of our flesh.ความองอาจคือความไม่เกรงกลัว ที่จะทำในสิ่งที่ถูก แม้เนื้อหนังมังสาจะอ่อนแอ The Help (2011)
Valor and courage were exhibited by so many that I cannot honor them all.ความองอาจกล้าหาญที่หลายคนแสดงออก ผมไม่สามารถกล่าวยกย่องได้ทั้งหมด Battleship (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
valor[N] ความกล้าหาญ, See also: ความองอาจ, ความทรนง, Syn. boldnes, bravery, gallantry, Ant. cowardance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gimp(จิมพ) n. ขลิบด้าย,ความองอาจ,ความกระตือรือร้น,กำลังวังชา
prowess(เพรา'อิส) n. ความอาจหาญ,ความองอาจ,ความสามารถยอดเยี่ยม,การกระ-ทำที่อาจหาญหรือองอาจ., Syn. bravery,strength,skill
spirit(สพิ'ริท) n. จิตใจ,วิญญาณ,ใจ,ญาณ,เจตนา,หัวใจ,ความในใจ,อารมณ์,ความเด็ดเดี่ยว,ความมุ่งมั่น,ความองอาจ,ภูติผีปีศาจ,หัวน้ำหอม,ของเหลวระเหยที่ได้จากการกลั่น,สารละลายแอลกอฮอล์,แอลกอฮอล์ vt. เร้าใจ,ปลุกใจ,กระตุ้น,ให้กำลังใจ,ลักพาไปอย่างลึกลับ adj. เกี่ยวกับของเหลวระเหยที่ได้จากการกลั่น,เกี่ยวกับสารละลายแอลกอฮอลล์
valiancy(แวล'เยินซี) n. ความกล้าหาญ,ความองอาจ,ความอาจหาญ., Syn. valiance
valo(u) r (แวล'เลอะ) n. ความกล้าหาญ,ความองอาจ,ความอาจหาญ., Syn. courage,bravery,heroism ###A. cowardice,fear

English-Thai: Nontri Dictionary
bravado(n) ความอวดกล้า,ความองอาจ,ความอาจหาญ,การวางก้าม
prowess(n) ความกล้าหาญ,ความองอาจ,ความอาจหาญ
smartness(n) ความฉลาด,ความองอาจ,ความโก้เก๋,ความผึ่งผาย,ความเก่ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top