Search result for

ความสูง

(77 entries)
(0.0777 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความสูง-, *ความสูง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสูง    [N] height, See also: altitude, Example: เขื่อนคอนกรีต มีความสูง 9 เมตรสามารถเก็บกักน้ำ 77.4 ล้านลูกบาศก์เมตร
ความสูงต่ำ    [N] height, See also: stature, Example: มีผู้ให้ข้อสังเกตไว้ว่าเรื่องของความสูงต่ำอ้วนผอมของร่างกายนี้มีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับโภชนาการเป็นอย่างมาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stature; height; tallnessความสูง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tallness; height; statureความสูง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
heightความสูง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
height; stature; tallnessความสูง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
amplitudeความสูงคลื่นเสียง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
coil heightความสูงคอยล์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
hypsographyความสูงต่ำของผิวโลก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
section heightความสูงภาคตัด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
individual agingความสูงวัยขึ้นของแต่ละบุคคล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
supremacyความสูงสุด, ความใหญ่ยิ่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Body heightความสูงของร่างกาย [TU Subject Heading]
Contours (Cartography)ความสูงต่ำ (การทำแผนที่) [TU Subject Heading]
Altitudeความสูง [การแพทย์]
Amplitudeความสูง, ความแรงเสียง, แอมพลิจูด, ความแรง, แอมพลิจูด, ความลึก, ปริมาณ, ความรุนแรง, ช่วงกว้าง, ความกว้าง [การแพทย์]
Amplitude, Tracedความสูงของการหดตัว [การแพทย์]
Body Heightความสูงของร่างกาย,ส่วนสูง [การแพทย์]
Carpal Heightความสูงของกระดูกข้อมือ [การแพทย์]
Diameter, Verticalความสูง,เส้นผ่าศูนย์กลางแนวตั้ง [การแพทย์]
Fundal Heightความสูงของยอดมดลูก [การแพทย์]
Depth of snowความสูงของหิมะ [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Captain Jones said something about a change in height?สารวัตรโจนส์พูดถึงการเปลี่ยนแปลงเรื่องความสูง Changeling (2008)
"paIeness, confusion, and rundown conditionซีดขาว สับสน และความสูงลดลง Changeling (2008)
About four inches shorter than the Iast mark of WaIter;เขาเตี้ยกว่าความสูงของที่วอลเตอร์ เคยดิฉันเคยวัดเอาไว้ ประมาณ 4 นิ้ว Changeling (2008)
The smart-asses at college, the high-ups, the well-born, the people whose respect we really wanted, really craved.คุณสมบัติเพรียบพร้อมในมหาวิทยาลัย ความสูงส่ง ชาติตระกูลดี ูผู้คนก็จะให้ความเคารพ นั่นคือสิ่งที่เราต้องการ เราปรารถนา Frost/Nixon (2008)
Continue to descend through 1500.จูเลียต 5 บราโว่ แจ้งระดับความสูง ABQ (2009)
Hey, Tim.แล้วความสูงกับน้ำหนักล่ะครับ Grilled (2009)
- Height?- ความสูงล่ะ Better Call Saul (2009)
Medium height, medium weight.ความสูงปานกลาง น้ำหนักก็ปานกลาง Better Call Saul (2009)
I just get a little nervous at heights.แค่กลัวความสูงนิดหน่อย. The Big Wheel (2009)
He's about the same height.ทั่งความสูง The Good Wound (2009)
That's it, isn't it?รึว่านายกลัวความสูงEpisode #1.17 (2009)
The sublime joy of giving birth...ความสูงส่งของการให้กำเนิด If It's Only in Your Head (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความสูง[n.] (khwāmsūng) EN: height ; altitude   FR: hauteur [f] ; altitude [f] ; élévation [f] (vx)
ความสูงต่ำ[n. exp.] (khwāmsūng tam) EN: height ; stature   
ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล[n. exp.] (khwāmsūng neūa radap nām thalē) EN: altitude   FR: altitude [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
tsunami(n) คลื่นขนาดใหญ่และยาว (ระดับน้ำขึ้นสูง เป็นระยะทางยาวๆ ไม่ใช่ขึ้นแล้วลงเร็ว เหมือนคลื่นปกติ) ในทะเล ที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยปกติ แต่เกิดจากการแทนที่น้ำอย่างรุนแรง ทำให้มวลของน้ำเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูง ลักษณะคล้ายๆ กับการปาหินลงในน้ำ แล้วเกิดคลื่นแผ่กระจายออก, มีสาเหตุโดยมากจากแผ่นดินไหวนอกชายฝั่ง, มักเคลื่อนไปได้เป็นระยะทางไกลๆ (มากได้ถึงหลายพัน หรือเป็นหมื่นกิโลเมตร), เมื่อถึงฝั่ง อาจมีความสูงได้เป็นสิบเมตร และทำความเสียหายได้มาก, มาจากภาษาญี่ปุ่น 津波 [つなみ, tsunami, สึนามิ]

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.navy.mi.th/dockyard/sara_tsinami.html, S. tidal wave

Jatropha curcas(n) ต้นสบู่ดำ เป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลาง ความสูง 2- 7 เมตร ส่วนที่เป็นเมล็ดมีพิษและมีน้ำมันเป็นปริมาณมาก ซึ่งสามารถถูกนำมาใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทนแหล่งใหม่ แทนที่น้ำมันดีเซล กล่าวคือนำมาใช้เป็นไบโอดีเซลได้
MSL(n) ความสูงเฉลี่ยของระดับน้ำทะเล ย่อมาจาก mean sea level
altoชั้นกลาง (เป็น prefix ของเมฆที่มีระดับความสูง 6,000-20,000 ฟุต)
cirroชั้นสูง (เป็น prefix ของเมฆที่มีระดับความสูงตั้งแต่ 20,000 ฟุต ขึ้นไป)
DEM(n) แบบจำลองภูมิประเทศเชิงเลข ซึ่งเป็นคำย่อมาจาก Digital Elevation Model (DEM) โดยทำการจัดสร้างขึ้นจากข้อมูลพื้นฐานประกอบด้วยค่าพิกัด X, Y และ Z ของจุดตัวอย่าง ซึ่งในทางทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นิยมนำเข้าข้อมูลเส้นชั้นความสูง ยอดเขา และหลุมยุบ มาใช้ในการจัดสร้างแบบจำลองภูมิประเทศเฃิงเลขในรูปของข้อมูลเฃิงภาพหรือข้อมูลเชิงเส้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
altitude    [N] ความสูง, See also: ความสูงโดยเฉพาะเหนือพื้นดินหรือเหนือน้ำทะเล
altitude    [N] ที่สูง, See also: ความสูง, Syn. height, elevation, loftiness
height    [N] ความสูง, See also: ระดับความสูง, Syn. altitude, elevation
hi2    [ADJ] ความสูง (คำย่อไม่เป็นทางการ)
highness    [N] ความมีเกียรติ, See also: ความสูงส่ง
nobelesse    [N] ความสูงส่ง, Syn. gentry, nobility
nobility    [N] ความสูงส่ง, See also: ความสง่างาม, ความสูงศักดิ์, Syn. aristocracy, greatness, Ant. smallness
nobleness    [N] ความมีคุณธรรมสูง, See also: ความสูงส่ง, Syn. magnificence
senility    [N] ความชรา, See also: ความสูงอายุ, Syn. senile dementia, senescence
stature    [N] ความสูง (ของร่างกาย), See also: ส่วนสูง, ความสูงของสิ่งของ, Syn. height, tallness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acrophobia(แอคโรโฟ' เบีย) n. โรคกลัวความสูง (dread of high places)
aerophobia(แอโรโฟ' เบีย) n. โรคกลัวความสูง, โรคกลัวอากาศ (abnormal fear of air)
alti-(คำเสริมหน้า) เกี่ยวกับความสูง, Syn. 'high'
altimeter(แอลทิม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดความสูง
altimetry(แอลทิม' มิทรี) n. วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการวัดความสูง-altimetric (al) adj.
altitude(แอล' ทิทูด) n. ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล, ความสูง, ระยะทาง (เป็นมุม) ของดวงดาวจากของฟ้า, ยอด, ที่สูง, เส้นดิ่ง, เบื้องบน. -altitudinal adj., Syn. loftiness, height
altitude sicknessโรคความสูงซึ่งมีอาการคลื่นเหียน อาเจียน หายใจแรงเนื่องจากขาดอ็อกซิเจน
cirrostratusn. ชั้นเมฆผลึกน้ำแข็ง มีความสูงอยู่ระหว่าง 20,000-40,000 ฟุต
cirrusn. หนวดสัมผัส,ขน,ชั้นเมฆบาง (ความสูงอยู่ระหว่าง 20,000-40,000 ฟุต) -pl. cirri
compression(คัมเพรส'เชิน) n. การอัด,การบีบ,การกด,ผลจากการถูกอัด,ความกดดัน,ภาวะที่ปริมาตร (ในห้องเครื่อง) ต่ำลงและความกดดันของอากาศสูงขึ้นก่อนการเผาไหม้., Syn. compressure การอัดแน่นหมายถึง นำข้อมูลหรือคำสั่งจำนวนมาก ๆ มาอัดให้แน่น เพื่อ ให้ใช้ที่เก็บในหน่วยความจำ หรือจานบันทึกน้อยลง โดยปกติ จะมีโปรแกรม หรือคำสั่ง (ในดอส 6.0) ที่สามารถอัดโปรแกรม ใหญ่ ๆ ที่กินเนื้อที่มาก ๆ ให้เหลือน้อยลง (เพื่อจะได้เก็บลงในแผ่นจานบันทึกได้) จานบันทึกชนิดอ่อน (floppy disk) ในปัจจุบัน มีความสูงสุด 1.44 เมกะไบต์ ฉะนั้น ถ้าแฟ้มข้อมูลใหญ่มาก ก็จะไม่สามารถเก็บลงในแผ่นได้ จึงต้องจัดการอัดให้แน่นเสียก่อน อย่างไรก็ตาม เมื่อจะเรียกมาใช้ จะต้องนำมาคลายออกก่อน เรียกว่า "decompress" การอัดแน่นก็ดี การคลายคืนก็ดี จะต้องมีโปรแกรมเฉพาะจัดทำให้ ในระบบดอส นิยมใช้ PKZip/Unzip ในระบบ Windows 95 โปรแกรมที่นิยมชื่อ WinZip ในระบบยูนิกซ์ ใช้ Gunzipดู expand, decompress เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
altitude(n) ความสูง,ระดับสูง,เบื้องบน,ยอด
dignity(n) ความสง่างาม,ความสูงศักดิ์,ฐานันดรศักดิ์,ความมีเกียรติ
eminence(n) ความเด่น,ความมีชื่อเสียง,ความสูงส่ง,ผู้มีชื่อเสียง
extreme(n) ตอนปลาย,ที่สุด,ความสูงสุด,ความรุนแรงเกินไป
height(n) ความสูง,จุดสุดยอด,จุดสูงสุด
loftiness(n) ความสูง,ความเลิศลอย,ความสง่า,ความทะนงตัว,ความโอ่โถง
nobleness(n) ความสง่างาม,ความเป็นผู้ดี,ความสูงศักดิ์
respectability(n) ความถูกต้อง,ความน่านับถือ,ความเหมาะสม,ความสูงส่ง
royalty(n) เจ้านาย,ราชย์,พระบรมเดชานุภาพ,ความสูงส่ง,เงินส่วนแบ่ง,ค่าภาคหลวง
senility(n) ความชรา,ความสูงอายุ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
steepness (n ) ความสูงชัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
減り張り[めりはり, ] (n) ความสูงต่ำของเสียง, มีขึ้นมีลง, ความผ่อนปรน

German-Thai: Longdo Dictionary
Höhe(n) die| ความสูง
hoch(adj) สูง (ใช้บอกระยะแนวขึ้นข้างบน) ถ้าบอกความสูงของคนใช้ groß ไม่ใช้ hoch

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top