Search result for

ความสำนึก

(40 entries)
(0.013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความสำนึก-, *ความสำนึก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสำนึก[N] consciousness, See also: awareness, recognition, Syn. ความระลึก, การรู้ตัว, การรู้สึก, การตระหนัก, Example: ครูอาจารย์จะต้องตั้งมั่นอยู่ในหลักแห่งศีลธรรมรวมทั้งความสำนึกรับผิดชอบในหน้าที่ให้สมกับเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง, Thai definition: ความรู้ตัวและตระหนักในสิ่งที่ควรหรือไม่ควรปฏิบัติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
repentanceความสำนึกผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
class consciousnessความสำนึกเรื่องชั้นชน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
consciousness, classความสำนึกเรื่องชั้นชน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Shit. He's gettin'chewed up by that guilt.ไร้สาระ เขาเริ่มเป็นกังวล ด้วยความสำนึกผิดนั่น Pilot (2008)
Remorse is a dangerous thing.ความสำนึกผิดเป็นสิ่งที่อันตราย Pilot (2008)
And even the political press corps, the hard-bitten political press corps, called David up with messages of contrition and congratulation.และแม้แต่กลุ่มนักหนังสือพิมพ์การเมือง, พวกกลุ่มนักหนังสือพิมพ์การเมืองที่เขี้ยวลากดิน, โทรหาเดวิดด้วยความสำนึกผิดและแสดงความยินดี, Frost/Nixon (2008)
Realize that you are part of the worst thing that will ever happen to him.ความสำนึกที่คุณเป็นส่วนหนึ่งทำให้มันแย่ลง ..ที่เขายังคงไม่ได้รับมัน Nights in Rodanthe (2008)
Showing gratitude when people have been generous with you.การแสดงความสำนึกบุญคุณกับคนที่มีน้ำใจกับเราไง Connect! Connect! (2009)
"If there were no hell,we would be like the animals.No hell,no dignity."ถ้าไม่มีความสำนึกผิด เราก็ไม่ต่างจากสัตว์ ไม่รู้สึกผิด ไม่มีศักดิ์ศรี To Hell... And Back (2009)
- Lies and guilt, Sweets.- การโกหก และความสำนึกผิดสวีท The Dwarf in the Dirt (2009)
But I see no other alternative than to just live with the guilt.แต่ครูไม่เห็นทางอื่น นอกจากใช้ชีวิตต่อไปด้วยความสำนึกผิด Easy A (2010)
My guilt stems from my indiscretion and yours for lying.ความสำนึกผิดจากความไม่รอบคอบของฉัน และของเธอก็การโกหก Easy A (2010)
Maybe... maybe that's guilt.อาจจะ... อาจจะเป็นความสำนึกผิด Subversion (2010)
And then, out of guilt, you bought her toys,และจากนั้น ด้วยความสำนึกผิด คุณก็ซื้อของเล่นให้เธอ The Uncanny Valley (2010)
As penance, I chose not to make war with you again... and to attempt to rectify this disservice.ด้วยความสำนึกผิด ฉันจึงไม่ก่อสงครามกับเจ้าอีก และพยายามที่จะ แก้ไขสิ่งต่างๆให้ถูกต้อง Batman: Under the Red Hood (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความสำนึก[n.] (khwām samneuk) EN: consciousness ; awareness ; recognition   FR: conscience [f] ; le sens de [m]
ความสำนึกบุญคุณ[n. exp.] (khwām samneuk bunkhun) EN: appreciation   
ความสำนึกรับผิดชอบ[n. exp.] (khwām samneuk rapphitchøp) EN: sense of responsibility   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appreciation[N] ความสำนึกบุญคุณ, See also: ความขอบคุณ, ความกตัญญู, Syn. thankfulness, recognition, gratefulness
contrition[N] ความสำนึกผิด, See also: ความรู้สึกผิด, Syn. remorse, sorrow
guilt[N] ความรู้สึกผิด, See also: ความสำนึก, Syn. remorse, shame, guilty, conscience, Ant. freedom from fault, blamelessness
penitence[N] ความสำนึกผิด, See also: การสารภาพบาป, ความเสียใจต่อสิ่งที่กระทำผิด, Syn. remorsefulness, compunction, Ant. pride
rue[N] ความสำนึกผิด, See also: ความเสียใจ, Syn. regret, sorrow

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contrition(คันทริช'เชิน) n .ความสำนึกผิด,ความเสียใจในความผิดที่กระทำไป,ความโศกเศร้า
crime(ไครมฺ) n. อาชญากรรม,การกระทำอาชญากรรมและผู้กระทำ,ความผิดร้ายแรง,บาป,การกระทำที่โง่ไร้ความสำนึกหรือน่าอับอาย, Syn. offense,tort,violation
criminal(คริม'มะเนิล) adj. เกี่ยวกับอาชญากรรม,เกี่ยวกับอาญา,มีความผิดทางอาญา,ไร้ความสำนึก,โง่ n. อาชญากร, Syn. culpable,disgraceful
feeling(ฟีล'ลิง) n. ความรู้สึก,ความคิดเห็น,ความรู้สึกสัมผัส,อารมณ์,จิตใจ,ความเห็นใจ,ความสำนึก. adj. ไว (ความรู้สึก) ,เห็นใจ,มีอารมณ์., See also: feelingly adv. feelingness n., Syn. sensation
penitence(เพน'นิเทินซฺ) n. ความสำนึกผิด,การสารภาพผิดต่อบาปที่กระทำไป, Syn. remorse
reason(รี'เซิน) n. เหตุผล,มูลเหตุ,สติสัมปชัญญะ,ความสำนึก,การพิจารณาที่ดี,จิตปกติ,ความพอควร,ความไม่บ้า vi. คิดอย่างมีเหตุผล,ชี้แจงอย่างมีเหตุผล vt. คิดอย่างมีเหตุผล,คิดคำนวณในใจ,สรุป,ชี้แจงเหตุผล -Phr. (by reason of เพราะ), See also: reasoner n.
reasonless(รี'เซินลิส) adj. ไร้เหตุผล,ไร้สติ,ไร้ความสำนึก
remorse(รีมอร์ส') n. ความสำนึกผิด,ความเสียใจอย่างมากต่อความผิดที่ได้กระทำไป,ความเห็นอกเห็นใจ, Syn. compunction,sorrow
vegetative(เวจจิเท'ทิฟว) adj. เจริญเติบโตเป็นพืช,เจริญเติบโต,เพิ่มขึ้น,เกี่ยวกับพืช,เกี่ยวกับอาณาจักรพืช,เกี่ยวกับส่วนของพืชที่ไม่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์,ไร้เพศ,เกี่ยวกับการทำงานของร่างกายที่ไร้ความสำนึกหรือโดยไม่ได้ตั้งใจ,มีอำนาจทำให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของพืช,อยู

English-Thai: Nontri Dictionary
consciousness(n) ความมีสติ,ความสำนึก,ความตระหนัก,ความรู้สึกตัว,จิตสำนึก
contrition(n) ความเสียใจ,ความโศกเศร้า,ความสำนึกผิด
feeling(n) ความรู้สึก,อารมณ์,จิตใจ,ความสำนึก,ความคิดเห็น
penitence(n) ความรู้สึกผิด,ความสำนึกผิด,การสารภาพผิด
reason(n) เหตุผล,ความสำนึก,สัมปชัญญะ,มติ
remorse(n) ความเสียใจ,ความสำนึกผิด,ความสงสาร,ความเห็นใจ
repentance(n) ความเสียใจ,ความสำนึกผิด,การสำนึกบาป

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top