Search result for

ความสามารถ

(101 entries)
(0.0115 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความสามารถ-, *ความสามารถ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
pyrokinesis[ไพ-โร-คิ-เน-ซิส] (n ) ความสามารถในการสร้าง หรือควบคุมไฟด้วยอำนาจจิต

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ความสามารถ (n ) ความสามารถ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสามารถ[N] capability, See also: ability, talent, competence, Example: หัวหน้าใหญ่มีความสามารถทุกอย่างเก่งกาจกว่าหัวหน้าทุกคน
ความสามารถพิเศษ[N] talent, See also: gift, Syn. พรสวรรค์, Example: ผู้ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศมักจะเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษเนื่องจากจิตใจจะละเอียดอ่อนกว่าคนปกติ, Count unit: อย่าง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
น้ำมือความสามารถในการทำ, การกระทำ เช่น เรือสินค้าจมลงด้วยน้ำมือโจรสลัด.
แรงงานความสามารถในการทำงานเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ, กิจการที่คนงานทำในการผลิตเศรษฐทรัพย์.
อำนาจความสามารถหรือสิ่งที่สามารถทำหรือบันดาลให้เกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ เช่น อำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
capacityความสามารถ (ของบุคคล) (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pathogenicityความสามารถก่อโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
foreseeabilityความสามารถคาดการณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tractive effortความสามารถฉุดลาก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
solvencyความสามารถที่จะชำระหนี้ได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
competence of witnessesความสามารถที่จะเป็นพยานได้ (ตามกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
witness, competence ofความสามารถที่จะเป็นพยานได้ (ตามกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fecundityความสามารถมีบุตร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
sub-fecundityความสามารถมีบุตรต่ำ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
adolescent sub-fecundityความสามารถมีบุตรต่ำของสตรีวัยรุ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Motor abilityความสามารถทางกลไก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Oil Recovery Factorความสามารถในการนำน้ำมันขึ้นมา
ขึ้นอยู่กับสภาพของชั้นหินกักเก็บและคุณสมบัติของปิโตรเลียมเองแล้ว ยังขึ้นกับวิธีการผลิตอีกด้วย [ปิโตรเลี่ยม]
Contractual Delivery Capacityความสามารถที่ผู้ขายรับรองว่าจะส่งก๊าซให้ได้ในแต่ละวันระบุเป็น % DCQ (Daily Contract Quantity) [ปิโตรเลี่ยม]
Profitabilityความสามารถในการทำกำไร [เศรษฐศาสตร์]
Competitivenessความสามารถที่จะแข่งขันได้ [เศรษฐศาสตร์]
Patenability ความสามารถของการประดิษฐ์ที่มีศักยภาพตามข้อกำหนดทางกฏหมายสิทธิบัตร, ความสามารถของการประดิษฐ์ที่มีศักยภาพตามข้อกำหนดทางกฏหมายสิทธิบัตร
รวมถึงความใหม่ ในบางประเทศไม่นับรวมสิ่งมีชีวิต และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ปกติมีเกณฑ์หลัก 3 เกณฑ์ คือ ใหม่ที่สุดในโลก มีขั้นตอนการประดิษฐ์สูงขึ้นกว่าเดิม และประยุกต์กับภาคอุตสาหกรรมได้ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Abilityความสามารถ [TU Subject Heading]
Ability in childrenความสามารถในเด็ก [TU Subject Heading]
Adaptability (Psychology)ความสามารถในการปรับตัว (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Athletic abilityความสามารถทางกีฬา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Excellent s.A.T.S, more talent than money could ever buy. Yeah, but...คะแนน SAT ก็ดีสุดๆ ความสามารถลูกมากเกินกว่าจะเงินจะซื้อได้ แต่... New Haven Can Wait (2008)
Will actually appreciate my abilityจะชื่นชมความสามารถของฉัน New Haven Can Wait (2008)
Your deductive reasoning skills are perfectความสามารถของคุณสมบูรณ์แบบพอที่จะทำได้ New Haven Can Wait (2008)
Which one has the power with thatใครคือคนที่มีความสามารถขนาดนั้นนะ Chuck in Real Life (2008)
Just like the seasons, people have the ability to change.เหมือนฤดูกาล คนเรามีความสามารถที่จะเปลี่ยนได้ Chuck in Real Life (2008)
It's hard to believe that such a dramatic increase in intelligence could occur practically overnight.เป็นเรื่องยากที่จะเชื่อ ยิ่งทำให้น่าตื่นเต้น ความสามารถ สติปัญญาเกิดขึ้นได้ทุกข้ามคืน Odyssey (2008)
You can stay here, and you can use your ability to give back to your country and walk in 12 months, or you can go to court, get convicted, and rot in a federal prison for 20 years.คุณสามารถอยู่ที่นี่ และใช้ความสามารถของคุณ \ เพื่อกลับสู่บ้านคุณใน 12 เดือน หรือไม่ก็ไปศาล ยอมรับการตัดสินความผิด และเน่าตายในคุก 20 ปี Odyssey (2008)
I did... without my abilities.ผมจะทำอะไรได้ โดยปราศจากความสามารถพิเศษ Odyssey (2008)
Hiding the ability to stretch or shrink themselves?ปกปิดความสามารถ\ แล้วก็ฉีดยาให้ตัวเอง Adverse Events (2008)
No, that would cheapen the purity of your achievement.ไม่.. ความสามารถคุณ ราคาไม่ถูกอย่างนั้น Adverse Events (2008)
For the rest of his talentless life.จากชิวิตที่ไร้ความสามารถ Adverse Events (2008)
She'll think I'm incompetent.เธอกำลังคิดว่าฉันไร้ความสามารถ Adverse Events (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความสามารถ[n.] (khwāmsāmāt) EN: capability ; ability ; talent ; compentency ; competence ; capacity   FR: capacité [f] ; aptitude [f] ; compétence [f]
ความสามารถพิเศษ[n. exp.] (khwāmsāmāt phisēt) EN: talent ; gift ; specific competencies   FR: talent [m] ; don [m]
ความสามารถภายในองค์กร[n. exp.] (khwāmsāmāt phāinai ongkøn) EN: organizational competencies   
ความสามารถเข้ากันได้[n. exp.] (khwāmsāmāt khaokan dāi) EN: compatibility   
ความสามารถเฉพาะ[n. exp.] (khwāmsāmāt chaphǿ) EN: specific competencies   
ความสามารถในการชำระหนี้[n. exp.] (khwāmsāmāt nai kān chamra nī) EN: solvency   
ความสามารถในการทำกำไร[n. exp.] (khwāmsāmāt nai kān tham kamrai) EN: profitability   FR: profitabilité [f]
ความสามารถในการปรับตัว[n. exp.] (khwāmsāmāt nai kān praptūa) EN: adaptability   FR: adaptabilité [f]
ความสามารถในการผลิต[n. exp.] (khwāmsāmāt nai kān phalit) EN: production capacity   FR: capacité de production [f]
ความสามารถในการแข่งขัน[n. exp.] (khwāmsāmāt nai kān khaengkhan) EN: competitiveness   FR: compétitivité [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
scalable(adj) ขยายหรือย่อได้, เพิ่มหรือลดความสามารถได้
give it one's best shot(phrase) พยายามอย่างสุดความสามารถ, เช่น I'll give it my best shot. ฉันจะพยายาม (ทำเรื่องนี้) อย่างสุดความสามารถ
impregnability(n) ความสามารถที่จะไม่ถูกตีให้แตกได้, ความเข้มแข็งต่อการถูกกระทบหรือทำร้ายได้ทั้งทางจิตใจและร่างกาย
Perl(n jargon name) ชื่อภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงภาษาหนึ่ง เขียนโดยคุณ Larry Wall ในช่วงทศวรรษ 1980 เริ่มเป็นที่นิยมใช้ ในการประมวลผลข้อความ (Text) และใช้เขียน CGI program, หลังจากนั้นได้พัฒนาความสามารถในหลายๆ ด้าน จนสามารถใช้ในงานคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย
capability(n) ความสามารถ, ขีดความสามารถ, ประสิทธิภาพ, สมรรถนะ, ปริมาณบรรจุ, S. capableness, capacity
capacity(n) ความสามารถที่จะรับได้
traceability(n) การสืบมาตรฐาน, ความสามารถในการสืบสาว
expansile(adj) มีความสามารถในการยืด ขยายขนาด โป่งพอง, S. expandable,
spectrograph(n) กล้องโทรทัศน์/กล้องดูดาว ที่มีความสามารถในการบันทึกภาพจากสิ่งที่ส่องอยู่ เช่น The solar-stellar spectrograph is located 5 meters south of the main solar spectrograph on the ground floor of the McMath Telescope complex., R. Spectoscope, telescope
hollow leg(n) คอแข็ง มีความสามารถดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้มากโดยไม่มีอาการเมา เช่น Apparently the girl had a greater tolerance for whiskey than he'd suspected. Maybe she has a hollow leg.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ability[N] ความสามารถ, See also: ความมีฝีมือ, ความมีทักษะ, สมรรถภาพ, Syn. capability, expertness, Ant. inability, unfitness
accomplishment[N] ทักษะ (ส่วนใหญ่ใช้ในรูปพหูพจน์), See also: ความสามารถพิเศษที่ฝึกฝน
accuracy[N] ความระมัดระวัง, See also: ความสามารถที่จะหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด
aptitude[N] ความฉลาดในการเรียนรู้, See also: ความสามารถในการเรียนรู้ได้เร็ว
art[N] ความสามารถ, See also: ทักษะ, Syn. skill, craft
artistry[N] ความสามารถในทางศิลปะ
bounce[N] ความสามารถในการสะท้อน, Syn. pounce
caliber[N] ความสามารถ, Syn. ability, quality
capability[N] ความสามารถ, Syn. ability, competency
capacitance[N] ความสามารถในการประจุกระแสไฟฟ้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ability(อะบิล' ลิที) n. ความสามารถ -able adj., Syn. talent,competence,aptitude)
acoumeter(อะคู' มิเทอะ) n. เครื่องวัดความสามารถในการฟัง
almighty(ออลไม' ที) adj. ซึ่งมีอำนาจทุกอย่าง, ซึ่งมีความสามารถทุกอย่าง,ซึ่งมีอำนาจหรืออิทธิพลมาก,น่ากลัว, สุดขีด. -n. -Almighty พระ-เจ้า -almightiness n., Syn. all-powerful)
approach(อะโพรช') vt.,vi. เข้าใกล้, ประชิด, ใกล้เข้ามาทุกที,จวน,มีความสามารถเกือบเท่ากับ,เริ่ม. -n. การเข้าใกล้, ความใกล้,วิธีการเข้าไป (เช่น ถนน) , วิธีการ,วิถีทาง (come near,near)
aptitude(แอพ'ทิทิวดฺ) n. ความสามารถ,สมรรถภาพ,ความถนัด, Syn. endowment, ability)
art 2(อาร์ทฺ) n. ศิลป,ฝีมือ,อุบาย,เล่ห์กระเท่ห์,เล่ห์เหลี่ยม,ความสามารถ,หลักการหรือวิธีการของการเรียนรู้,ความเชี่ยวชาญในกิจกรรมของมนุษย์,สาขาวิชาที่เกี่ยวกับศิลปศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์, Syn. skill,craft ###A. artlessness, guilelessness
audiometer(ออดีออม'มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดและบันทึกความสามารถในการฟัง (sonometer)
audiometry(ออดิออม'มิรี) n. การวัดและบันทึกความสามารถในการฟัง -audiometric, adj.
autarky(ออ'ทาร์คี) n. ความสามารถพึ่งพาตัวเองได้ของชาติในทางเศรษฐกิจ, นโยบายในการพึ่งตนเองในทางเศรษฐกิจของชาติ., Syn. autarchy -autarkic (al) adj. -autarkist n.
b.t.u.abbr. British thermal unit หน่วยวัดค่าความร้อนแบบหนึ่งของอังกฤษ มักใช้ในการแสดงถึงความสามารถในการลดความร้อนของเครื่องปรับอากาศ

English-Thai: Nontri Dictionary
ability(n) ศักยภาพ,ความสามารถ,สมรรถภาพ
ably(adv) อย่างสามารถ,โดยความสามารถ,ด้วยความสามารถ
adaptability(n) ความสามารถในการปรับตัว,ความสามารถในการดัดแปลง
aptitude(n) ความถนัด,ความสามารถ,ความฉลาด,ไหวพริบ,ปฏิภาณ
art(n) ศิลปะ,ฝีมือ,ความสามารถ,อุบาย,เล่ห์กระเท่ห์
brilliance(n) ความสุกใส,ความสามารถ,ความฉลาด,ความหลักแหลม
brilliancy(n) ความสุกใส,ความสามารถ,ความฉลาด,ความหลักแหลม
calibre(n) เส้นผ่าศูนย์กลาง,ขนาด,ความสามารถ
capability(n) ความสามารถ,สมรรถภาพ,ประสิทธิภาพ,ฝีมือ
capacity(n) ปริมาตร,ฐานะ,ความจุ,ความสามารถ,สมรรถภาพ,อัตรา,หน้าที่

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
competitiveness[คอม เพ็ท ทิ ทีฟ เนส] (n ) ความสามารถในการแข่งขัน
feat (n) ความสามารถ, การกระทำ
magnetic permeability (n ) ความสามารถในการเป็นแม่เหล็ก หรือดึงดูดด้วยแรงแม่เหล็ก
maintainability[ほしゅせい] ความสามารถในการดูแลรักษา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
特技[とくぎ, tokugi] (n) ความสามารถพิเศษ
能力[のうりょく, nouryoku] (n) ความสามารถ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
アビリティー[あびりていー, abiritei] (vt) ความสามารถ

German-Thai: Longdo Dictionary
Wärmeleitfähigkeit(n) |die| ความสามารถในการนำความร้อน
Leistung(n) |die, pl. Leistungen| ความสามารถ, ประสิทธิภาพ
Gedankenlesen(n) |das, nur Sg.| ความสามารถในการทายความคิดคนอื่นได้, See also: Gedanken lesen
Talent(n) |das, pl. Talente| พรสวรรค์, ความสามารถพิเศษ, See also: S. Begabung,
Begabung(n) |die, pl. Begabungen| พรสวรรค์, ความสามารถพิเศษ, See also: S. Talent, Related: begeben

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top