Search result for

ความสามัคคี

(31 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความสามัคคี-, *ความสามัคคี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสามัคคี[N] unity, See also: harmony, Syn. ความพร้อมเพรียง, ความปรองดอง, Ant. ความแตกแยก, Example: การโต้เถียงทะเลาะกันทำให้แตกความสามัคคีทำให้เกิดความสับสนวุ่นวาย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Concordความสามัคคี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The spirit of co-operation.ความสามัคคีไงเล่า Faith (2010)
It's an ancient Wiccan symbol that stands for solidarity- some say sisterhood.เป็นสัญลักษณ์ฺโบราณ ที่สาวกใช้แสดงถึง ความสามัคคี-- บางคนบอกว่าเป็นพี่น้องกัน The Witch in the Wardrobe (2010)
So we can bond in our anti-Damon solidarity.ดังนั้นเราผูกมัดในความสามัคคีกันต่อต้านเดม่อน Bad Moon Rising (2010)
Part of a new spirit of co-operation.ถึงส่วนของความสามัคคีกันครั้งใหม่ Malice (2010)
Unity wins war, gentlemen.ความสามัคคีนี่แหละที่จะทำให้ชนะสงคราม ท่านสุภาพบุรุษ Clone Cadets (2010)
Oh, Jeffrey. Oh, Jeff. Jeffrey, Jeffrey.เจฟฟรี่ ความสามัคคีจะช่วยพาเราผ่านพ้นวิกฤตไปได้ Paradigms of Human Memory (2011)
Doing that, together, as a team, created a unity within that prison.การทำแบบนั้น ในฐานะทีมเดียวกัน สร้างความสามัคคีในเรือนจำได้ The Sue Sylvester Shuffle (2011)
Looks like both U.N.s are experts at fostering unity.ดูเหมือนว่า U.N. ทั้งคู่ จะเชี่ยวชาญเรื่องความสามัคคีอุปถัมภ์ - ฮ่วย Geography of Global Conflict (2011)
He knows our strengths and our unity.เขารู้จุดแข็งของเรา และความสามัคคีของพวกเราด้วย Everybody Wants to Rule the World (2012)
Today, the story is of the great job done by these two teams of consummate professionals working together in harmony.วันนี้เป็นเรื่องของการทำงานที่ดี โดยสองทีมงานที่มีความเป็นมืออาชีพได้บรรลุเผล การทำงานร่วมกันด้วยความสามัคคี The Crimson Ticket (2012)
Thank you for your show of solidarity tonight.ขอบคุณที่แสดงความสามัคคีในคืนนี้ Confidence (2012)
It was a band of brothers, a group joined by harmony and honour.มันเคยเป็นวงพี่น้อง รวมตัวกันด้วยความสามัคคี้ และมีเกียรติ Sadie Hawkins (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความสามัคคี[n.] (khwām sāmakkhī) EN: union ; unity ; harmony ; cooperation   FR: union [f] ; unité [f] ; harmonie [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
harmony[N] ความสามัคคี, See also: ความกลมกลืน, ความปรองดอง, ความตกลงกันได้, ความลงรอยกัน, Syn. concord, concurrence, conformity, Ant. conflict, disagreement, discord
rapport[N] ความปรองดองกัน, See also: ความสามัคคี, ความเห็นใจ, ไมตรีจิต, Syn. harmony, relationship, understanding
solidarity[N] ความสามัคคี, See also: ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว, Syn. coherence, loyalty, unity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
discontinuationn. การเลิกล้ม,ความแตกแยก,การแตกความสามัคคี,ความหยุดชะงัก, Syn. termination
disunite(ดิสยูไนทฺ') vt. ทำให้แตกแยก,แยกออก,ทำให้แตกความสามัคคี.vi. แยกออก,แตกแยก, Syn. separate,disjoin,part
disunity(ดิสยู'นิที) n. การขาดความสามัคคี,การแตกแยก, Syn. separation
divorce(ดิวอร์ส') n. การหย่าร้าง,การแตกแยก,การแตกความสามัคคี.vt. หย่า,แยก vi. ขอหย่า (ทางกฎหมาย) ., See also: divorceable adj. ดูdivorce divorcer n.ดูdivorce divorcive adj. ดูdivorce
freemasonry(ฟรี'เมเซินรี) n. การร่วมสงเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน,ความเห็นอกเห็นใจกัน,ความสามัคคี
rapport(แรโพ',ระพอร์') n. สายสัมพันธ์,ความสามัคคี,ความเห็นอกเห็นใจ,ไมตรีจิต
schism(ชิส'ซีม) n. การแตกแยก,การแตกความสามัคคี,การแตกร้าว,การแตกฉาน, ส่วนที่แตกแยกออกมา, See also: schismatic adj., Syn. division
split(สพลิท) {split,split,splitting,splits} vt.,vi.,n. (การ) ผ่า,หั่น,แยก,ฉีก,ทำให้แตก,แบ่งแยก,แบ่งออกเป็นส่วน ๆ ,ออกหุ้นเพิ่มเติม,แบ่งแยก,ปริ,จากไป,วิ่งอย่างรวดเร็ว,ร่อง,รอยแตก,รอยร้าว,รอยแยก,รอยฉีก,ชิ้นที่แยกออก,การแตกแยก,การแตกความสามัคคี,ผู้บอกความลับ adj. แยก
union(ยู'เนียน) n. การรวมกัน,ความสามัคคี,การสอดคล้องกัน,การสมรสกัน,การสังวาส,สหภาพ,สหพันธรัฐ,องค์การกรรมกร,เครื่องมือเชื่อมต่อ,ส่งท่อร่วม,การเชื่อมกัน. -Phr. (the Union สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยสหรัฐอเมริกา (สมัยก่อน)), Syn. unification
unity(ยู'นิที) n. ความสามัคคี,ความพร้อมเพรียงกัน,การรวมกัน,สิ่งที่ร่วมกัน,หนึ่ง,จำนวนหนึ่งหน่วย, Syn. oneness,identity,harmony

English-Thai: Nontri Dictionary
harmony(n) ความกลมกลืนกัน,การประสาน,ความปรองดอง,ความสามัคคี
rapport(n) ความสามัคคี,ความปรองดอง,สายสัมพันธ์,ไมตรีจิต
unity(n) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว,ความสามัคคีกัน,เอกภาพ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top