Search result for

ความสบาย

(34 entries)
(0.3144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความสบาย-, *ความสบาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสบายใจ[N] comfortableness, See also: consolation, solace, relief, Ant. ความกลุ้มใจ, Example: พิธีกรรมในศาสนามีเจตนาบริสุทธิ์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติเกิดความสบายใจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is not to be borne. Miss Bennet, I insist on being satisfied!สิ่งนี้จะต้องไม่เกิดขึ้น มิสเบนเน็ต ฉันขอยืนยันเพื่อความสบายใจ Episode #1.6 (1995)
- Now I hate you, you smug bastard. - Well, I hate you.ตอนนี้ผมเกลียดคุณ คุณรักแต่ความสบาย / ใช่ ผมเกลียดคุณ The Notebook (2004)
First scout consolation prize.ให้รางวัลความสบายใจแก่ลูกเสือคนแรก The Cave (2005)
-You can't put a price on comfort. -You see, a woman after my own heart.ความสบายไม่มีแพงหรอกค่ะ เห็นไหมคุณ เราใจตรงกันเลย Imagine Me & You (2005)
But, considering your psychological situation... making the worst preparation your cells will be kept by me.แต่เพื่อความสบายใจ เพื่อเตรียมตัว... ... รับสถานการณ์ที่เลวร้าย โทรศัพท์ของพวกเธอจะถูกเก็บไว้ที่ครู One Missed Call Final (2006)
I didn't agree to work with you for the comforts.ผมไม่ได้ตกลงจะทำงานกับคุณ เพื่อความสบายหรอกนะ Chapter Two 'Lizards' (2007)
He spends hours enjoying the comforts of his victims' homes.เขาใช้เวลาอย่างมีความสุข จากความสบายในบ้านเหยื่อ Catching Out (2008)
Just lie back.ความสบายเล็กน้อย เอนหลังไปเถิด Excalibur (2008)
He think he can just show up and everything's supposed to be fine and dandy.เขาคิดว่าเขาแค่แสดงตัว กับเปิดเผยเรื่องต่างเพื่อความสบายใจหรือคำชมเชย The Curious Case of Benjamin Button (2008)
In such circumstances, a man sometimes seeks comfort elsewhere.ด้วยสถานการณ์เช่นนั้น ผู้ชาย บางทีก็จะหาความสบายใจจากที่อื่น The Other Boleyn Girl (2008)
John, we have to do something. We have to move this along.และเพื่อความสบายใจ จอห์น เราจำเป็นต้องทำอะไรบางอย่าง Frost/Nixon (2008)
I like to get comfortable before I purchase.ผมอยากได้ความสบายใจก่อนจ่ายน่ะ Taken (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blissfulness[N] ความสุข, See also: ความสบายใจ, ความสุขสำราญ, ความปิติยินดี, Syn. happiness, joy, Ant. grief, sorrow
comfort[N] ความสบายกาย, See also: ความสบาย, ความรู้สึกสบาย, Syn. relaxation, satisfaction, ease, rest, repose, assuagement, coziness, Ant. discomfort, uneasiness, distress
comfort[N] ความสบายใจ, See also: ความสุขสบาย, ความอบอุ่นใจ, Syn. relaxation, satisfaction, contentment, ease, rest, assuagement, gratification, pleasure, happiness, complacency, complancence, Ant. discomfort, uneasiness, distress
contentment[N] ความพอใจ, See also: ความสบายใจ, Syn. satisfaction
dolce[N] การอยู่เฉยๆโดยไม่ต้องทำอะไร, See also: ความสบาย, Syn. dolce
pleasantness[N] ความรื่นรมย์, See also: ความสบาย, ความอภิรมย์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
delectation(ดิเลคเท'เชิน) n. ความยินดี,ความสบายใจ
disengagementn. การปลดการปล่อย,ภาวะที่ถูกปล่อย,อิสรภาพ,การหลุดพ้น,การเลิกสัญญา,ความสบายใจ
ease(อีซ) n. ความสะดวก,ความสบาย,ความง่าย,ความไร้กังวล, ความแคล่วคล่อง,ความง่ายดาย. vt.,vi. พักผ่อน,ทำให้สบาย,ทำให้จิตสงบ,ทำให้ไร้กังวล,บรรเทา,ลดหย่อน,ทำให้สะดวก,ผ่อน,ปล่อย,บรรเทา,เคลื่อนอย่างแคล่วคล่อง, Syn. comfort
easement(อี'ซิเมินทฺ) n. ความง่าย,ความสบาย,ความไร้กังวล
leisure(ลี'เชอะ,เลช'เชอะ) n. เวลาว่าง,การว่างจากงาน,ความสบายที่ไม่รีบร้อน adj. ว่าง,มีเวลาว่าง. -Phr. (at leisure อย่างสบายอย่างช้า ไม่มีงานทำ) ., See also: leisureless adj., Syn. ease
pleasure(เพลส'เชอะ) n. ความพอใจ,ความถูกใจ,ความสบาย,ความสุข,ความยินดี,ความต้องการ,ความปรารถนา. vt. ทำให้พอ,ทำให้ถูกใจ,ทำให้สบาย. vi. ยินดี,พอใจ., See also: pleasureless adj. pleasurelessly adv. pleasureful adj., Syn. happine
plush(พลัช) n. สิ่งทอผ้ากำมะหยี่ขนยาว,ความหรูหราฟุ่มเฟือย,ความสบาย
rose(โรซ) n. กุหลาบ,นางงาม,ความสบายแห่งชีวิต -v. กริยาช่อง 2 ของ rise
welfare(แวล'แฟร์) n. สวัสดิการ,สวัสดิภาพ,ความสุข,ความสบาย,งานสวัสดิการ, See also: Welfare หน่วยงานสงเคราะห์ด้านสวัสดิการ, -Phr. (on welfare เป็นผู้รับสวัสดิการ), Syn. weal,well being
well(เวล) adv. ดี,อย่างดี,เรียบร้อย,สบาย,เป็นที่พอใจ,ด้วยความระมัดระวัง,อย่างน่าสรรเสริญ,ด้วยความถูกต้อง,อย่างมีเหตุผล,มากมาย,ได้เรียบ,เต็มที่ adj. สบาย,ดี,พอใจ,เรียบร้อย,พอควร,เหมาะสม interj. ดีละ! โอ!,โอ้! n. ความสบาย,ความมีสุขภาพดี,โชคดี,ความสำเร็จ n. บ่อ,

English-Thai: Nontri Dictionary
ease(n) ความง่าย,ความสบาย,ความไร้กังวล,ความสะดวก,ความคล่องแคล่ว
happiness(n) ความสุข,ความสบายใจ,ความยินดี,ความเบิกบาน,ศุภมงคล
homeliness(n) ความสบาย,ความคุ้นเคย,ความเรียบง่าย,ความไม่หรูหรา
pleasantness(n) ความสนุกสนาน,ความพอใจ,ความสบายใจ,ความร่าเริง

French-Thai: Longdo Dictionary
joie(n) |f| ความยินดี, ความสดชื่น, ความชื่นบาน, ความสบายใจ, ความแจ่มใส

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top