Search result for

ความสนใจ

(61 entries)
(0.0395 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความสนใจ-, *ความสนใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสนใจ[N] interest, See also: attention, Example: ความสนใจของพี่น้องคู่นี้ต่างกันมาก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reading interestsความสนใจในการอ่าน [TU Subject Heading]
Vocational interestsความสนใจทางอาชีพ [TU Subject Heading]
Attention of Selected Agesความสนใจในเด็กอายุแตกต่างกัน [การแพทย์]
Attention Span, Shortความสนใจในระยะสั้น, ความสนใจช่วงสั้น [การแพทย์]
Community Interest and Participationความสนใจและร่วมมือของชุมชน,อนามัยชุมชน [การแพทย์]
Genital Interestความสนใจอวัยวะเพศ [การแพทย์]
Interestความสนใจ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And focus on what really matters--และให้ความสนใจกับสิ่งที่ต้องการจริงๆ New Haven Can Wait (2008)
Your new plan to get my attention?หรือเป็นแผนเรียกร้องความสนใจจากฉัน? New Haven Can Wait (2008)
But I don't give a damn about any of it.แต่ฉันไม่ได้ให้ความสนใจเรื่องบ้า ๆ นั่น Odyssey (2008)
I just thought you seemed interesting.ฉันจะคิดว่าคุณแค่มีความสนใจ Adverse Events (2008)
I'm not deflecting because I'm avoiding something deep.ฉันไม่ได้เบียงเบนความสนใจเพราะใช้กำลังหลีกเลี่ยงบางสิ่งที่ลึก Birthmarks (2008)
I'm deflecting because I'm avoiding something shallow.ฉันเบียงเบนความสนใจเพราะว่าฉันกำลังหลีเลี่ยงบางสิ่งที่ตื้น Birthmarks (2008)
I was polite the first couple of times, but courtesy made no impression on this ass.ตอนแรกๆผมใช้วิธีสุภาพแต่พอเค้าไม่ให้ความสนใจ Birthmarks (2008)
I'll draw 'em to the Dumpster.ผมเบี่ยงเบนความสนใจล่อพวกมันไปทางอื่น Pilot (2008)
I'm sure. More than one fighter will just draw too much attention.ข้าแน่ใจ ถ้ามียานมากกว่าหนึ่งลำจะดึงดูดความสนใจมากไป Downfall of a Droid (2008)
Were you under the impression that all aristocrats are created equal?เจ้าได้รับความสนใจจากเหล่าขุนนาง แล้วจะทำให้เจ้ามีสถานะเท่ากับข้าเหรอ? Iljimae (2008)
That should keep him occupied.มันหันเหความสนใจได้ Vantage Point (2008)
- Got distracted.- เขาถูกดึงความสนใจไปน่ะ Death Race (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความสนใจ[n.] (khwām sonjai) EN: interest ; attention   FR: intérêt [m] ; attrait [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
popular(adj) เป็นที่นิยม, ได้รับความสนใจ
overzealous(adj) กระตือรือร้นมากเกินไป, แสดงความสนใจจนออกนอกหน้า, S. too zealous
nerd(n jargon) nerd เป็นคำเรียกบุคคลที่มีระดับสติปัญญาสูงซึ่งมีความสนใจในการเรียนหรือ การศึกษาเรื่องบางเรื่องที่เขาสนใจ คนภายนอกจะมองว่าพวกนี้เป็นพวกที่ไม่เข้าสังคม แต่จริงๆแล้วเป็นเพราะว่าพวกนี้ไม่สนใจและไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องเข้าต่างหาก (ความหมายโดยชาว Nerd)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
attention[N] ความสนใจ, See also: ความตั้งใจ, Syn. concentration, heed, Ant. inatention
attentiveness[N] ความสนใจ, See also: ความใส่ใจ, Syn. attention, awareness
ear[N] ความตั้งใจ, See also: ความสนใจ, Syn. attention, need
eye[N] ความสนใจ, See also: ความใส่ใจ, Syn. attention
interest[N] ความสนใจ, See also: ความเอาใจใส่, ความอยากรู้อยากเห็น, Syn. attention, concern, curiousity
line[N] ความสนใจในงานหรือกิจกรรม, See also: สายงาน, อาชีพ, แวดวง
regard[N] ความเอาใจใส่, See also: ความสนใจ, Syn. attention, heed, interest
self[N] ผลประโยชน์ส่วนตัว, See also: ความสนใจตัวเอง, การคำนึงถึงตัวเอง, Syn. ego, subjectivity
sex[N] ความรู้สึกทางเพศ, See also: ความสนใจเรื่องเพศ, เสน่ห์ดึงดูดทางเพศ, Syn. sexual attraction, sex appeal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advert(แอดเวอท') vi. ให้ความเห็น, หันความสนใจ, กล่าวถึง, พูดถึง, Syn. heed, refer)
affinity(อะฟิน' นิที) n. ความสัมพันธ์อย่างสนิท, ความดึงดูด, ความดึงดูดความสนใจ,การมีอารมณ์ร่วม,ความชอบพอกัน,ความพอใจในการร่วม, ความ สัมพรรค, Syn. inclination-A. antipathy)
ahem(อะเฮม') interj. อือฮื้อ (แสดงความสงสัย,ความสนใจและอื่น) (an utterance)
appealing(อะพีล'ลิง) adj. ดึงดูดความสนใจ (ความต้องการ, ความอยากรู้อยากเห็น,ความเห็นใจ) -appealingness n., Syn. attractive, charming, pleasing ###A. repulsive)
application(แอพพลิเค'เชิน) n. การสมัคร,ความเกี่ยวข้อง,ความมีประโยชน์,การใช้, การร้องขอ,คำร้องขอ,ใบสมัคร,ความสนใจอย่างใกล้ชิด, การประยุกต์, โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับรูปแบบหนึ่งรูปแบบใด, Syn. administration,utility, request
arresting(อะเรส'ทิง) adj. ซึ่งดึงดูดความสนใจ,ซึ่งจับกุม, Syn. striking,notable ###A. dull
arrestive(อะเรส'ทิฟว) adj.มักจับกุม, ดึงดูดความสนใจ (tending to arrest)
attend(อะเทนดฺ') vt.,vi. อยู่กับ,ไป,ไปกับ,รับใช้,ดูแล,เชื่อฟัง,คาดหมาย,ให้ความสนใจ,ตาม.
attention(อะเทน'เชิน) n. การเอาใจใส่,ความสนใจ,การเอาอกเอาใจ,การดูแล,การพิจารณา,คำสั่งให้ยืนตรง (แถวทหาร) ,การมีคำสั่งดังกล่าว
attentive(อะเทน'ทิฟว) adj. ซึ่งให้ความสนใจ,สนใจ, ระมัดระวัง,เป็นห่วง,มีมารยาท, เอาอกเอาใจ, Syn. alert, thoughtful)

English-Thai: Nontri Dictionary
advert(vi) เหไป,ให้ความสนใจ,พูดถึง,เบน
appeal(vt) ขอร้อง,อ้อนวอน,ร้องเรียน,อุทธรณ์,เรียกร้อง,ดึงดูดความสนใจ
attendance(n) การอยู่,การไปร่วม,การดูแลรักษา,ความสนใจ
attention(n) ความสนใจ,การเอาใจใส่,การดูแล
fasten(vt) ผูก,ตรึง,ทำให้แน่น,รัด,มัด,ยึด,กลัด,ให้ความสนใจ
interest(n) ความสนใจ,ดอกเบี้ย,ผลประโยชน์,ความเอาใจใส่,ส่วนได้ส่วนเสีย
interest(vt) ทำให้สนใจ,ทำให้ทึ่ง,กระตุ้น(ความสนใจ)
notice(n) ข้อสังเกต,การเตือน,ข่าวสาร,หมายเหตุ,ความสนใจ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
注目[ちゅうもく, chuumoku] Thai: ความสนใจ English: attention

German-Thai: Longdo Dictionary
Interesse(n) |das, pl. Interessen| ความสนใจ
in Acht nehmen(phrase) ให้การดูแล ให้ความสนใจแก่, See also: achten auf
Aufmerksamkeit(n) |die, pl. Aufmerksamkeiten| ความสนใจ, ความเอาใจใส่ เช่น Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! ขอบคุณมากสำหรับความสนใจของคุณ หรือ ขอบคุณมากที่คุณตั้งใจฟัง (มักใช้หลังจากผู้พูดจบการอภิปราย)
wachsen(vi) |wächst, wuchs, ist gewachsen| เติบโต, เจริญงอกงาม, ยาวขึ้น(เล็บ), ขึ้น(วัชพืช,หญ้า), เพิ่มความเข้มข้นขึ้น(เสียง, ความเกลียด, ความสนใจ)
ablenken(vt) |lenkte ab, hat abgelenkt| เบี่ยงเบนความสนใจ เช่น Er hat mich von der Arbeit abgelenkt. เขาเบี่ยงเบนความสนใจของฉันจากการทำงาน, See also: Related: die Ablenkung
jmdn. aufmerksam machen auf etw.(A)ทำให้ใครคนหนึ่งสนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, เบี่ยงเบนความสนใจของใครคนหนึ่งไปที่ เช่น Sie machte mich auf einen Fehler aufmerksam. หล่อนทำให้ฉันเห็นข้อผิดพลาด
erwachen(vi) |erwachte, ist erwacht| รู้สึกตัวตื่น(จากการนอนหลับ, ความสนใจตื่นตัว) เช่น Ihr Interesse ist erwacht. ความสนใจของหล่อนได้ถูกปลุกขึ้น, See also: S. wach werden,
interessiert(adv) ด้วยความสนใจ, อย่างตั้งใจ เช่น Er hörte interessiert zu.

French-Thai: Longdo Dictionary
marchand des quatre saisons(n) |m| คนขายผักผลไม้หรือไอศครีมตามถนนหรือที่พลุกพล่าน ที่มักจะเรียกร้องความสนใจของลูกค้า เช่น ด้วยการร้องเพลง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top