Search result for

ความสงบ

(63 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความสงบ-, *ความสงบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสงบเงียบ[N] quietness, See also: calmness, stillness, tranquillity, Syn. ความสงบ, ความเงียบสงบ, Ant. ความอึกทึก, ความครึกโครม
ความสงบเรียบร้อย[N] peace, See also: harmony, concord, Syn. ความสงบ, ความเรียบร้อย, Ant. ความวุ่นวาย, ความยุ่งเหยิง, Example: เรือลาดตระเวนตามชายฝั่งทะเลเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยของเมืองชลบุรี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
public peaceความสงบสุขของประชาชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
peace of the Kingความสงบสุขของพสกนิกร [ดู pax regis] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pax regis (L.)ความสงบสุขของพสกนิกร [ดู peace of the King] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Queen's peaceความสงบสุขแห่งราชอาณาจักร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
King's peace; Queen's peaceความสงบสุขแห่งราชอาณาจักร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Queen's peaceความสงบสุขแห่งราชอาณาจักร [ดู King's peace] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
King's peaceความสงบสุขแห่งราชอาณาจักร [ดู Queen's peace] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public orderความสงบเรียบร้อยของประชาชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public orderความสงบเรียบร้อยของประชาชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
order, publicความสงบเรียบร้อยของประชาชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Peace of mindความสงบแห่งจิตใจ [TU Subject Heading]
order publicความสงบเรียบร้อย [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's because the time is peaceful under Your Majesty's rulingนี่เป็นช่วงเวลาแห่งความสงบสุข ภายใต้การปกครองของฝ่าบาท Portrait of a Beauty (2008)
Despite Uther's failings, he has brought peace and prosperity to this Kingdom.ถึงอูเธอร์จะมีข้อด้อย แต่เขาก็นำความสงบ และความรุ่งเรืองมาสู่อาณาจักร To Kill the King (2008)
I have to be calm in order to meditate.ข้าต้องการความสงบเพื่อทำสมาธิ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Peace will never be restored until the pearls are return to the sea and the families reunited!ความสงบสุขจะไม่กลับคืนมา จนกว่าไข่มุกได้หวนกลับคืนสู่ทะเล และครอบครัวได้อยู่ร่วมกัน The Secret of Moonacre (2008)
I think it's about time I introduce you to a regular dog piece de resistance.ฉันคิดว่ามันน่าจะถึงเวลาแล้ว ที่ฉันจะแนะนำนาย \ ให้รู้จักว่าความสงบสุขของหมาเป็นยังไง Bolt (2008)
Whomever I choose will not only bring peace to the valley but also to you.คนที่ข้าเลือก ไม่เพียงแต่นำความสงบมาสู่หุบเขา แต่ให้แก่ท่านด้วย Kung Fu Panda (2008)
Dragon Warrior I am simply at peace.นักรบมังกร... ในที่สุด ข้าก็ได้พบกับความสงบสุขที่แท้จริง Kung Fu Panda (2008)
Order in the court.กรุณารักษาความสงบ The Dark Knight (2008)
You know, the whole reason people come to the stacks... is for some peace and... quiet.เหตุผลทั้งหมดที่คนมานั่งตรงนี้... ก็เพื่อหาความสงบและ... ความเงียบ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
- Peace. - No.ความสงบ ไม่ Wanted (2008)
Help me claim it, and I can bring peace between us.ช่วย.. ข้ายึดมันคืนมา และ.. ข้าจะสามารถนำความสงบ มาสู่พวกเรา. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Tarva, the lord of victory, and Alambil, the lady of peace, have come together in the high heavens.ทาร์วา ลอร์ดแห่งชัยชนะ และ อลัมบิล เลดี้แห่งความสงบสุข, พวกท่านพบกันอีกครั้ง บนท้องฟ้า. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความสงบ[n.] (khwām sa-ngop) FR: tranquillité [f] ; calme [m] ; apaisement [m] ; accoisement [m] (vx)
ความสงบเงียบ[n. exp.] (khwām sa-ngop ngīep) EN: quietness ; calmness ; stillness ; tranquillity   
ความสงบเรียบร้อย[n. exp.] (khwām sa-ngop rīeprøi) EN: peace ; harmony ; concord   

English-Thai: Longdo Dictionary
public order(n ) ความสงบเรียบร้อยของประชาชน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
calm[N] ความสงบ
commonweal[N] ความสงบสุข
composure[N] ความสงบของจิตใจ, Syn. equanimity, tranquillity
cool[N] ความสงบเยือกเย็น, Syn. calmness
equilibrium[N] ความสงบของจิตใจ, Syn. calm, equanimity, poise
happiness[N] ความสุข, See also: ความสงบสุข, ความสบายใจ, ความรื่นรมย์, ความสุขใจ, Syn. delight, felicity, merriment, Ant. sadness, unhappiness
imperturbation[N] ความเยือกเย็น, See also: ความสงบเงียบ, ความใจเย็น, การไม่วิตกกังวล, Syn. calmness, serenity
peace[N] ความสงบเรียบร้อย, See also: สันติภาพ, ความสงบ, สันติ, Syn. concord, conformity, harmony, Ant. discord, conflict
quiet[N] ความสงบ, See also: ความสงบเงียบ, Syn. calm, relaxation, peace
quietism[N] ความเงียบสงบ, See also: ความสงบทางจิต, Syn. mysticism

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
calm(คาล์ม) {calmed,calming,calms} adj. สงบ,เงียบสงบ,ไร้ลมพัด,ใจสงบ. n. ความสงบ,ความเงียบสงบ,ภาวะนิ่งเฉย,ภาวะไร้ลมพัด,ภาวะใจสงบ. vt. ทำให้สงบ. vi. สงบ, See also: calmness n., Syn. quiet
composure(คัมไฟ'เ'อะ) n. ภาวะจิตที่ปกติ,ความสงบ,อารมณ์ที่สงบ,ความเงียบสงบ
concord(คอน'คอร์ด) n. ความสอดคล้องกัน,การปรองดองกัน,การลงรอยกัน,สัญญา,ข้อตกลง,ความสงบ,มิตรภาพ,เสียงที่กลมกลืนกัน, Syn. accord,agreement,treaty ###A. discord
equanimity(อีควอนิม'มิที) n. ความใจเย็น,ความสงบใจ,
equilibrium(อีควิลิบ'เบรียม) n. ความสมดุล,ดุลยภาพ,ความเสมอภาค,สภาพคงที่,ความสงบใจ., See also: equilibratory adj. ดูequilibrium equilibrious adj. ดูequilibrium, Syn. stability
heartsease(ฮาร์ทซฺ'อีซ) n. ความสงบของจิตใจ
imperturbation(อิมเพอเทอเบ' เชิน) n. การปราศจากการถูกรบกวน, ความสงบ, ความเงียบ, ความใจเย็น, Syn. calmness)
incendiary(อินเซน' เดียรี) adj. เกี่ยวกับวัตถุระเบิดที่ลุกไหม้เมื่อระเบิด, เกี่ยวกับการลอบวางเพลิง, เกี่ยวกับการวางเพลิง, ซึ่งเป็นการก่อความไม่สงบ, เป็นการก่อกวนความสงบ. -n. ผู้ลอบวางเพลิง, วัตถุระเบิด,ผู้ก่อกวนความไม่สงบ, Syn. inflammatory
irenic(ไอเรน'นิค) adj. เกี่ยวกับการส่งเสริมความสงบหรือสันติภาพ,สงบ,สันติ., Syn. irenical. S. peaceful
pacifist(แพส'ซะฟิสทฺ) n. ผู้รักสันติ,ผู้รักความสงบ ผู้ยึดถือลัทธิอหิงสา,ผู้ต่อต้านการถูกเกณฑ์ทหาร., See also: pacifistic (แพสซะฟิส'ทิค) adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
calm(n) ความเงียบ,ความสงบ,ความใจเย็น
calmness(n) ความสงบ,ความเงียบ,ความเงียบสงบ
composure(n) ความสงบ,อารมณ์เย็น
lull(n) ความสงบ,การระงับ,การกล่อม,การหยุดนิ่ง
modesty(n) ความสุภาพ,ความพอดี,ความสงบเสงี่ยม,ความถ่อมตัว
pacific(adj) สงบสุข,สันติภาพ,เพื่อความสงบ
pacification(n) การปลอบ,การทำให้สงบ,ความสงบ
peace(n) สันติภาพ,ความสงบ,ความสงบสุข
plainness(n) ความสงบ,ความเรียบง่าย,ความธรรมดา,ความชัดเจน
police(vt) รักษาความสงบ,ตรวจตรา,พิทักษ์

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
安らぎ[やすらぎ, yasuragi] Thai: ความสงบ English: peace
安らぎ[やすらぎ, yasuragi] Thai: ความสงบทางใจ

German-Thai: Longdo Dictionary
absehen(vi) |sieht ab, sah ab, hat abgesehen, von etw.| มองข้าม, ไม่ให้ความสำคัญ (ใช้ในรูปของ Partizip Perfekt คือ abgesehen von) เช่น Abgesehen von innerer Ruhe und Entspanntheit, bringt die Meditation uns dazu, die Dinge die uns umgeben zu betrachten. ถ้ามองข้ามความสงบภายในและการผ่อนคลายแล้ว การทำสมาธิทำให้เราพิจารณาสิ่งที่อยู่รอบกาย, Deshalb habe ich vom Kauf bei dieser Firma abgesehen. ดังนั้นฉันจึงไม่เคยคิดจะซื้อของจากบริษัทนี้เลย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top