Search result for

ความลับ

(64 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความลับ-, *ความลับ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ความลับไม่มีในโลก

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
โป๊ะแตก (phrase slang ) ความลับถูกเปิดเผย โดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ เช่น ผู้ชายที่แอ๊บแมนมาตลอดแล้วเผลอหลุดสาวแตก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความลับ[N] secret, See also: covertness, clandestineness, Example: แพทย์ต้องช่วยรักษาความลับของคนไข้ไว้, Thai definition: เรื่องที่ควรปกปิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
official secretsความลับของทางราชการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trade secretความลับทางการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
secrecy, administrativeความลับทางการบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
administrative secrecyความลับทางการบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Official secretsความลับทางราชการ [TU Subject Heading]
Secrecyความลับ [TU Subject Heading]
Trade secretsความลับทางการค้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If there's one thing I've learned, it's that there would be no gossip without secrets.สิ่งหนึ่งที่ฉันได้เรียนรู้ คือถ้าไม่มีความลับก็ไม่มีข่าวเมาท์ The Serena Also Rises (2008)
You might be brave enough to reveal your secret, only to have it used against you... or someone else's secret might affect you in unexpected ways.คุณอาจจะกล้าพอที่จะเปิดเผยความลับของคุณ เพื่อที่มันจะถูกใช้เล่นงานคุณเอง หรือความลับของคนอื่นอาจทำให้คุณโดนอะไรที่คาดไม่ถึง The Serena Also Rises (2008)
There are some secrets you're only too happy to keep.มีความลับแค่ไม่กี่เรื่องหรอกนะที่จะทำให้คุณรู้สึกดีที่เก็บมันไว้ The Serena Also Rises (2008)
But the most powerful secrets are the truths you thought you could never reveal, that once spoken, change everything.แต่ความลับที่ทรงพลังที่สุด คือความลับที่คุณไม่คิดจะเปิดเผยมันน่ะสิ อันที่ถ้าใครได้รู้ละก็ มันจะทำคุณพังเลยละ The Serena Also Rises (2008)
Evaluating colleges based on secret societiesการประเมิณผลมีพื้นฐานจากความลับของชนชั้นสูง New Haven Can Wait (2008)
That's a secret I'll never tell.นั่นน่ะ เป็นความลับที่ไม่เคยบอกใครจ๊ะ Chuck in Real Life (2008)
The day you hacked into the NASA mainframe and downloaded classified information, that was the day that you gave up those rights.วันที่คุณได้เข้าไปล้วงความลับข้อมูลหลักของนาซ่า และได้ดาว์นโหลดใบสมัครงาน นั่นเป็นวันที่ คุณละทิ้งความถูกต้องแล้ว Odyssey (2008)
Look, I'm all for helping my country, but what kind of secret government mission could an out-of-work newspaper hack pull off?ฟังนะ ฉันกำลังช่วยหลายเรื่องที่บ้านฉัน แต่ความลับของรัฐบาลแบบไหนที่นักรับจ้างเขียนข่าวว่างงานจะดึงเอามาจัดการล่ะ? Odyssey (2008)
He knows everything. He knows my secret.เขารู้ทุกอย่าง เขารู้ความลับของผม Odyssey (2008)
What secrets do you have for us?แก่มีความลับอะไรจะบอกเราบ้าง Dead Space: Downfall (2008)
I can have you followed, I can call you names, tell your secrets.ฉันมีคุณคอยตาม ฉันสามารถเรียกชื่อคุณ บอกความลับคุณ Not Cancer (2008)
What makes you think it's a secret?อะไรทำให้คุณคิดว่ามันเป็นความลับ Adverse Events (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความลับ[n.] (khwāmlap) EN: secret ; covertness ; clandestineness   FR: secret [m]
ความลับของทางราชการ[n. exp.] (khwāmlap khøng thāng rātchakān) EN: official secret   
ความลับของรัฐ[n. exp.] (khwāmlap khøng rat) EN: State secret   FR: secret d'État [m]
ความลับทางการค้า[n. exp.] (khwāmlap thāng kānkhā) EN: trade secret   FR: secret commercial [m]
ความลับทางการบริหาร[n. exp.] (khwāmlap thāng kān børihān) EN: administrative secrecy   
ความลับทางธุรกิจ[n. exp.] (khwāmlap thāng thurakit) EN: trade secret   FR: secret commercial [m]
ความลับสุดยอด[n. exp.] (khwāmlap sutyøt) EN: top secret   FR: top secret ; top-secret
ความลับในใจ[n.] (khwāmlap nai jai) FR: confidence [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
open secret[IDM] ความลับที่รู้กันทั่วแล้ว
skeleton in the closet[IDM] ความลับที่น่าตกใจ
walls have eares[IDM] หน้าต่างมีหู ประตูมีช่อง, See also: ความลับไม่มีในโลก, พูดจาต้องระมัดระวัง
mystery[N] ความลึกลับ, See also: ความลับ, ความซับซ้อน, ความแปลกประหลาด, Syn. strangeness, difficulty
open secret[N] ความลับที่รู้กันทั่วไป
privacy[N] ความลับ, Syn. concealment
privity[N] ความลับ, See also: การรู้กันเป็นการส่วนตัว
secrecy[N] ความลับ, See also: การปิดบัง, ความเป็นส่วนตัว, ความเร้นลับ, ความลึกลับ, การเก็บความลับ, Syn. silence, secret, mystery
secret[N] ความลับ, See also: ความใน, Syn. confidentiality, confidence
secretiveness[N] ความลับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
babble(แบบ'เบิล) vt.,vi. พูดไม่ชัด,พูดพล่าม,พูดไม่เป็นสาระ,พูดจ้อ,เปิดเผยความลับ n. การพูดพล่ามหรือไม่เป็นสาระ,ถ้อยคำไม่เป็นสาระ
bean(บีน) n. ถั่ว,พืชจำพวก ถั่ว,เมล็ดพืชที่คล้ายถั่ว (เช่นเมล็ดกาแฟ) ,ศีรษะ,พละกำลัง,ความลับ vt. ตีที่หัว
betray(บิเทร') {betrayed,betraying,betrays} vt. ทรยศ,นอกใจ,เผยความลับ,ไม่ซื่อสัตย์,ทำให้ผิดหวัง,แสดง,เผย,หลอกลวง, See also: betrayal n. betrayer n.
blab(แบลบ) {blabbed,blabbing,blabs} vt. เปิดเผยความลับ vi.,n. (การ) พูดพล่อย ๆ ,พูดโดยไม่คิด, See also: blabber n.
classified(แคลส'ซิไฟดฺ) adj. ซึ่งแบ่งออกเป็นประเภทหรือหมวดหมู่,สำหรับเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น,เป็นความลับ. n. แจ้งความเล็ก ๆ ในหน้าหนังสือพิมพ์, Syn. confidential
classify(แคลส'ซิไฟ) ฐclassified,classifying,classifies} vt. แยกประเภท,แยกหมวดหมู่,จัดให้เป็นประเภทความลับ., See also: classifiable adj. ดูclassify
close(โคลส) {closed,closing,closes} adj. ใกล้,สนิทสนม,รอบคอบ,แน่นหนา,แคบ,คับ,อึดอัด,ไม่มีลมเข้า,มิดชิด,เป็นความลับ,ทัดเทียมกัน,พอ ๆ กัน,ขี้เหนียว,หวงแหน,หวงห้าม -adv. ใกล้ชิด,ใกล้ v.,n. (การ) ปิด,ลงเอย,สิ้น,ตกลง,ปิดบัญชี,ทำให้ติดกับ,ทำให้ประชิดกับ,สรุป,สถานที่ปิด
closed doorsn. ข้างหลังประตูที่ปิด,ลับ,เป็นความลับ
computer securityความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน การใช้ระบบเครือข่ายทำให้สามารถดึงข้อมูล ซึ่งบางทีเป็นความลับออกมาดู หรือแอบนำไปเผยแพร่ได้ ฉะนั้น จึงต้องมีการจัดระบบความปลอดภัย ส่วนใหญ่ใช้รหัส ซึ่งจะทำให้ทุกคนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดได้ เราอาจอนุญาตเฉพาะคนบางคน หรือกลุ่มคนบางคน ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยต้องรู้รหัส ฉะนั้นในขณะที่มีการสร้างฐานข้อมูล ก็ควรคำนึงถึงเรื่องนี้ไว้ด้วย
confide(คันไฟดฺ') vi.,vt. มอบ,ไว้วางใจ,มอบความลับไว้อย่างไว้วางใจ,ปรับทุกข์., See also: confider n., Syn. trust,tell,entrust

English-Thai: Nontri Dictionary
betray(vt) หักหลัง,ทรยศ,ซ้อนกล,นอกใจ,หลอกลวง,เผย(ความลับ)
bewray(vt) เผย(ความลับ),ทรยศ,หักหลัง
blab(vi,vt) พูดพล่อย,พูดมาก,เปิดเผยความลับ
close(adj) ใกล้ชิด,ใกล้เคียง,สนิทสนม,แน่นแฟ้น,เป็นความลับ
closeness(n) ความใกล้ชิด,ความสนิทสนม,ความทึบ,ความอบอ้าว,ความลับ
confide(vi,vt) เชื่อมั่น,ไว้ใจ,บอกความลับ,ปรับทุกข์
divulge(vt) เปิดเผย,บอก(ความลับ),ประกาศ
secrecy(n) การเก็บความลับ,การปกปิด,การปิดปัง,การอำพราง
secret(adj) ลับเฉพาะ,ลับ,เป็นความลับ,ปกปิด,ปิดบัง,อำพราง
secret(n) สิ่งที่ปิดบัง,ความลับ,ความลับเฉพาะ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
秘密[ひみつ, himitsu] (n) ความลับ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
機密[きみつ, kimitsu] (n) ความลับ (มักใช้เกี่ยวกับเรื่อง ความลับ หรือ ข้อมูลสำคัญ ภายในบริษัท หรือ องค์กร)

German-Thai: Longdo Dictionary
verraten(vi vt) |verrät, verriet, hat verraten| เผยความลับ, บอกความจริง,ช่วยแนะ อธิบาย ตัวอย่างการใช้ คำ 1° Yujin, ich will dir verraten, dass Junsang dich sehr mag! = นี่ ยูจิน, เธอนะ ไม่รู้รู้เลยใช่มั้ย ว่าจุนซางเค้าชอบเธอมากเลยน้า (จาก winter love song แฮะๆ ) 2° Unser Geheimnis darfst du keinem verraten! = ความลับระหว่างเรานะ เธอ ห้ามไปบอก ใครเชียวนะ! ( กรรมตรง คือ unser Geheimnis, กรรมรอง คือ keinem,Dativ! ) 3° Können Sie mir bitte verraten, wie ich am schnellsten zum Bahnhof komme? = เอ่อ คุณครับ กรุณาเถอะครับ ช่วยบอกทางผมไปสถานีรถไฟให้ด่วนที่สุดจะได้มั้ยครับ? ( คำว่า bitte จะช่วยให้คุณไปถึงสถานีรถไฟได้เร็ว จริงๆน้า..), See also: S. das Geheimnis sagen,die Sache aufklären, A. verheimlichen,still sein,
geheimnisvoll(adj) ลึกลับ, เต็มไปด้วยความลับ, See also: S. mysteriös,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top