Search result for

ความร้อน

(87 entries)
(0.0168 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความร้อน-, *ความร้อน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความร้อน[N] heat, See also: hotness, Ant. ความเย็น
ความร้อนรน[N] impatience, See also: anxiety, agitation, restlessness, Syn. ความรุ่มร้อน, ความกระวนกระวาย, ความร้อนรุ่ม, Example: ข้อความในจดหมายดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความร้อนรนของรัฐบาลที่จะผลักดันร่างกฎหมายฟื้นฟูเศรษฐกิจหลายฉบับให้ผ่านความเห็นชอบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เดช, เดชะความร้อน, ไฟ.
เดโชความร้อน, ไฟ.
อุสุมความร้อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
heatความร้อน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
therm(o)-ความร้อน, อุณหภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
therm(o)-ความร้อน, อุณหภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
heat of fusionความร้อนของการหลอม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
appliances heatความร้อนของเครื่องใช้ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
people heatความร้อนจากคน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
lighting heatความร้อนจากไฟส่องสว่าง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
specific heatความร้อนจำเพาะ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
internal heatความร้อนภายใน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
superheatความร้อนยวดยิ่ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Heat of combustionความร้อนของการเผาไหม้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Waste heatความร้อนเหลือทิ้ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Heatความร้อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Heatความร้อน [TU Subject Heading]
Susceptibility to Spontaneous Heating ความร้อนสะสมต่อเนื่อง
เป็นคุณสมบัติของสารที่บอกให้ทราบว่า สารนั้นจะเกิดการสันดาป แล้วเกิดความร้อนออกมาอย่างต่อเนื่องหรือไม่ ซึ่งเป็นสมบัติที่สำคัญเกี่ยวกับการระเบิด ทั้งนี้เพราะสมบัติของสารประการหนึ่งที่สะสมความร้อนไว้ได้ ถ้าไม่มีการถ่ายเทความร้อนที่เกิดขึ้น ก็อาจจะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้ อันเนื่องมาจากความร้อนที่สะสมเอาไว้นั่นเอง [สิ่งแวดล้อม]
Diathermy, Short-Waveความร้อนแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นสั้น [การแพทย์]
heatความร้อน, พลังงานรูปหนึ่งซึ่งเกิดจากกระบวนการถ่ายโอนพลังงานจากวัตถุหนึ่งไปยังอีกวัตถุหนึ่ง หรือจากระบบหนึ่งไปยังอีกระบบหนึ่ง อันเนื่องมาจากความแตกต่างของอุณหภูมิ พลังงานในวัตถุหรือระบบก่อนถ่ายโอนหรือภายหลังการถ่ายโอน  เรียกว่า พลังงานความร้อน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
latent heatความร้อนแฝง, ปริมาณความร้อนที่สารให้หรือรับไว้เพื่อใช้ในการเปลี่ยนสถานะ โดยที่สารนั้นมีอุณหภูมิคงตัว ความร้อนแฝงที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะของสารหนึ่งหน่วยมวลเรียกว่า ความร้อนแฝงจำเพาะ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
latent heat of solidificationความร้อนแฝงของการแข็งตัว, ความร้อนแฝงที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะของสารจากของเหลวเป็นของแข็ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
latent heat of condensationความร้อนแฝงของการกลั่นตัว, ความร้อนแฝงที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะของสารจากแก๊สหรือไอเป็นของเหลว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We'll need every thermal detonator in the inventory.เราต้องใช้เชื้อปะทุความร้อน ทั้งหมดที่มีในคลัง Rookies (2008)
We use Liquid Tibanna as fuel to heat the base.เราเลยใช้ก๊าซทิบันน่าเหลว เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อน Rookies (2008)
A radiator hissing. A curtain blowing.เครื่องทำความร้อนหอน ผ้าม่านปลิวไสว The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Satellites, heat signatures.ดาวเทียมตรวจจับสัญญาณความร้อน WarGames: The Dead Code (2008)
Heat-seeking missiles.มิสไซล์ติดตามคลื่นความร้อน Pineapple Express (2008)
But the pièce de résistance a round bottom boiling flask, 5000 millilitres....มีขวดทรงกรวยให้นาย แต่ทนต่อความร้อนสูง... ตรงก้นขวดควมาร้อนจะสูงมาก 5000 มิลลิลิตร Pilot (2008)
You wouldn't apply heat to a volumetric flask.นายใช้ความร้อน ต่อขวดวัดปริมาตรไม่ได้ Pilot (2008)
That's what a boiling flask is for.นั่นแหล่ะถึงต้องใช้ขวดที่ทนความร้อนสูง Pilot (2008)
Red phosphorus in the presence of moisture and accelerated by heat yields phosphorus hydride.ความดันธาตุฟอสฟอรัส ความเปียกชื้นและด้วยความร้อนสูง ผลลัพธ์ฟอสฟอรัสไฮไดรด์ Pilot (2008)
Georgia, where in the world do you find the most geomagnetic thermal activity?จอร์เจีย ที่ไหนบนโลกที่มี พลังความร้อนคลื่นแม่เหล็กเยอะที่สุดในโลก Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
- Open the door! - Then we have to flash.- เรามีการฉายรังสีความร้อน The Day the Earth Stood Still (2008)
Oh, man. You think Israel's ready for all this Jew fire?โอ คุณคิดว่าอิสราเอลจะพร้อมรับความร้อนแรงของยิวนี่แล้วหรอ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความร้อน[n.] (khwāmrøn) EN: heat ; hotness ; temperature   FR: chaleur [f] ; chaud [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
instant water heater(n) เครื่องทำน้ำอุ่นประเภทที่ให้ความร้อนกับน้ำ ณ ขณะนั้น ไม่มีการกักตุนและเตรียมน้ำอุ่นสำรองไว้ , S. tankless water heater
outgas(vi vt) กำจัดแก๊สออกจากระบบโดยการลดความดันหรือให้ความร้อน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
animal heat[N] ความร้อนที่เกิดขึ้นในกระบวนการเผาผลาญอาหารในร่างกายสัตว์
chafe[N] ความร้อนที่เกิดจากการขัดถู, Syn. heat
global warming[N] ความร้อนขึ้นของบรรยากาศโลก
heat[N] ความร้อน, Syn. hotness, torridness
latent heat[N] ความร้อนแฝง
therme[PRF] ร้อน, See also: ความร้อน
thermo[PRF] ร้อน, See also: ความร้อน
pyro[PRF] ไฟ, See also: ความร้อน
swelter[N] ความร้อนอบอ้าว, See also: ความร้อนระอุ, Syn. heat, hotness
white heat[N] ความร้อนจัดจนเกิดแสงสีขาวแผ่กระจายออกมา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adiabatic(แอดดิอะแบท' ทิค) adj. ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่มีการสูญหรือได้ความร้อน
aferothermodynamics(แอโรเธอไมไดแนม' มิคซฺ) aerodynamics ที่เกี่ยวกับสถานะการณ์ที่มีการแลกเปลี่ยนความร้อนในแก๊ส. -aerothermodynamic adj. (aerothermodynamics)
anneal(อะนีล') vt. หลอมให้อ่อนตัว แล้วค่อยทำให้เย็นลง,หลอมหล่อจิตใจให้อดทน ใส่สีโดยวิธีใช้ความร้อน-annealer n., Syn. heat, toughen)
ardometer(อาร์ดอม'มิเทอะ) n. เครื่องวัดความร้อนสูง
autoclave(ออ'โทเคลฟว) n. เครื่องอบความร้อนสูงด้วยไอน้ำ ใช้ในการฆ่าเชื้อ
b.t.u.abbr. British thermal unit หน่วยวัดค่าความร้อนแบบหนึ่งของอังกฤษ มักใช้ในการแสดงถึงความสามารถในการลดความร้อนของเครื่องปรับอากาศ
bask(บาสคฺ) {basked,basking,bask} vi. ตากให้อุ่น,ตากแดด,อาบแดด,ได้รับความสุข vt. เผยกับความอุ่นหรือความร้อน
bubble jet printerเครื่องพิมพ์แบบบับเบิลเจ็ตหมายถึง เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกที่ใช้ความร้อนฉีดหมึกออกมาแทนที่จะใช้ไฟฟ้า
bunsenburnern. ตะเกียงบูนเซ็นให้ความร้อนสูงมาก/ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง
burning glassn. เลนส์รวมแสงอาทิตย์ที่ทำให้เกิดความร้อนจัดและลุกไหม้ได

English-Thai: Nontri Dictionary
convection(n) การนำความร้อน
fervour(n) ความเร่าร้อน,ความร้อน,ความกระตือรือร้น
heat(n) ความร้อน,ความเผ็ดร้อน,ความเร่าร้อน,ความรุนแรง,อุณหภูมิ
heater(n) เครื่องทำความร้อน
incandescence(n) ความร้อนเป็นไฟ,แสงไฟ,การลุกเป็นไฟ,การลุกโชติช่วง
insulate(vt) แยกต่างหาก,กันไฟฟ้าหรือความร้อน,ป้องกัน
insulator(n) ฉนวน,เครื่องกันไฟฟ้าหรือความร้อน,ผ้ายาง
pasteurize(vt) ฆ่าเชื้อ(ด้วยความร้อน)
radiator(n) หม้อน้ำรถยนต์,ท่อนำความร้อน,ผู้ปล่อยรังสี
solicitude(n) ความกังวลใจ,ความกระวนกระวาย,ความร้อนใจ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
比熱[ひねつ, hinetsu] ความร้อนจำเพาะ (ฟิสิกส์)
潜熱 (物理)[せんねつ, sennetsu] (n ) ความร้อนแฝง (ฟิสิกส์) , See also: R. latent heat
潜熱[せんねつ, sennetsu] (n ) ความร้อนแฝง (ฟิสิกส์) , See also: R. latent heat
比熱[ひねつ, hinetsu] (n ) ความร้อนจำเพาะ (ฟิสิกส์) , See also: R. specific heat

German-Thai: Longdo Dictionary
dortที่โน่น เช่น Wir haben einen Urlaub in Thailand gemacht. Dort haben wir 40 Grad erlebt. เราไปพักร้อนที่เมืองไทยมา ที่นั่นเราได้เผชิญความร้อนถึงสี่สิบองศา
Hitze(n) |die| ความร้อน, See also: die Kälte
Wärme(n) |die| ความอุ่น ความร้อน
Wärmekapazität(n) |die, pl. Wärmekapazitäten| ความร้อนจำเพาะ
Wärmeleitfähigkeit(n) |die| ความสามารถในการนำความร้อน
unerträglich(adj) ที่ทนไม่ได้, ที่เหลืออด เช่น Die Hitze in Thailand ist unerträglich für ihn. เขาทนความร้อนที่เมืองไทยไม่ได้
die Heizung(n) |die, pl. Heizungen| เครื่องทำความร้อนในบ้าน หรือ อาคาร, See also: R. die Klimaanlage
Warmwasserheizung(n) |die, pl. Warmwasserheizungen| เครื่องทำความร้อนโดยอาศัยความร้อนจากน้ำร้อน
Lüftungswärmeverlust(n) |der, pl. Lüftungswärmeverluste| การสูญเสียความร้อนจากการนำพาความร้อนของอากาศ
solare Wärme(n) |die| พลังงานความร้อนที่ตึกหรืออาคารได้รับจากการแสงอาทิตย์

French-Thai: Longdo Dictionary
chaud(n) le chaud = ความร้อน, ความอบอุ่น, See also: A. le froid,
chauffage,-s(n) le, = เครื่องทำความร้อนในห้อง หรือ ในอาคาร เช่น chauffage au gaz =เครื่องทำความร้อนด้วยแก๊ส, chauffage au fioul = เครื่องทำความร้อนด้วยน้ำมัน, chauffage à l'électricité = เครื่องทำควมร้อนด้วยไฟฟ้า, See also: A. la climatisation,
chauffer(vt) อุ่น, ให้ความร้อน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top