Search result for

ความยืดหยุ่น

(37 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความยืดหยุ่น-, *ความยืดหยุ่น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความยืดหยุ่น[N] flexibility, See also: springiness, resilience, elasticity, Syn. ความอ่อนตัว, ความหยุ่น, Ant. ความแข็ง, Example: ผ้าชนิดนี้มีความยืดหยุ่นสูง, Thai definition: ลักษณะที่วัตถุสามารถกลับคืนสู่รูปทรงเดิมได้หลังจากแรงที่มากระทำต่อวัตถุนั้นหยุดกระทำ
ความยืดหยุ่น[N] unrestriction, See also: unlimitedness, Syn. การผ่อนปรน, Ant. ความเคร่งครัด, ความเคร่ง, Example: เจ้านายที่ดีต้องมีความยืดหยุ่นในการบริหาร, Thai definition: การรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว, ความไม่เคร่งครัด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Elasticityความยืดหยุ่น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Elasticityความยืดหยุ่น [เศรษฐศาสตร์]
Elasticity of demandความยืดหยุ่นของอุปสงค์ [เศรษฐศาสตร์]
Elasticity of supplyความยืดหยุ่นของอุปทาน [เศรษฐศาสตร์]
Elasticityความยืดหยุ่น [TU Subject Heading]
Elasticity (Economics)ความยืดหยุ่น (เศรษฐศาสตร์) [TU Subject Heading]
Distensibility, Limitedความยืดหยุ่นจำกัด [การแพทย์]
Income Elasticityความยืดหยุ่นต่อรายได้ [การแพทย์]
Lung Complianceความยืดหยุ่นของเนื้อปอด, ความยืดหยุ่นของปอด, การผ่อนตามของปอด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hardened Kevlar plates over titanium-dipped tri-weave fibers for flexibility.แผ่นเคฟล่าแข็งชุบไทเทเนี่ยม ไฟเบอร์ถักสามชั้นเพื่อความยืดหยุ่น The Dark Knight (2008)
What is the most resilient parasite?เป็นปรสิตมีความยืดหยุ่นมากที่สุดคืออะไร? Inception (2010)
Resilient. Highly contagious.มีความยืดหยุ่น โรคติดต่อสูง Inception (2010)
An idea is like a virus. Resilient.ความคิดที่เป็นเช่นไวรัส มีความยืดหยุ่น Inception (2010)
It's even flexible at the joints where the tendons and ligaments were replicated.ข้อต่อก็มีความยืดหยุ่นอย่างดี เอ็นรอยหวายและเอ็นยึดกระดูก ก็ถูกสร้างมาได้ใกล้เคียง The Bones That Weren't (2010)
Viscosity, elasticity, and tensile strength.ความหนืด, ความยืดหยุ่น และความหนาแน่น Reality Bites Me (2010)
So we can hope to not see black holes with light but maybe, in some sense, hear them if we can pick up the wobbling of the fabric of space-time itself.เห็นพื้นที่และเวลา เป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่น ที่อาจถูกบิดเบือน โดยแรงโน้มถ่วง หลุมดำเป็นเพียงลึกเป็น อย่างดีในวัสดุนี้ The Riddle of Black Holes (2010)
Peafowl are very resilient animals.นกยูงเป็นสัตว์มีความยืดหยุ่นมาก We Bought a Zoo (2011)
To show how flexible our personal time can be,แสดงให้เห็นว่ามีความยืดหยุ่นเวลา ส่วนตัวของเราจะเป็นไปได้ Does Time Really Exist? (2011)
His theory of relativity showed that space is a flexible fabric whose shape is deformed by matter and energy.ทฤษฎีสัมพัทธภาพของเขา แสดงให้เห็นว่าอวกาศที่เป็นผ้าที่มี ความยืดหยุ่น ที่มีรูปร่างผิดปกติโดยสสารและ พลังงาน Is There an Edge to the Universe? (2011)
Yeah, but kids are a lot more resilient than we sometimes give them credit for, you know?ค่ะ แต่แต่บางครั้งเด็กจำนวนมากมีความยืดหยุ่น มากกว่าพวกเรา คุณรู้ไหมคะ? Cyber Threat (2011)
Rather than staying in sports, which require high discipline and control, he shows higher aptitude for the arts, which allows freedom in expression.และเขามีพรสวรรค์ที่โดดเด่นด้านศิลปะ มากกว่าที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เข้มงวดอย่างการเล่นกีฬา เขาจะได้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมที่มีความยืดหยุ่น Operation Proposal (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความยืดหยุ่น[n.] (khwām yeūtyun) EN: flexibility ; elasticity   FR: élasticité [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elasticity[N] ความยืดหยุ่น, See also: ความอ่อนตัว, ลักษณะยืดหดได้, Syn. flexibility, resilience, springiness
flexibility[N] การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์, See also: ความยืดหยุ่น, การผ่อนสั้นผ่อนยาว, ความพลิกแพลง, Syn. adaptability, adjustability, Ant. inflexibility
resilience[N] ความยืดหยุ่น, Syn. elasticity, flexibility
resiliency[N] ความยืดหยุ่น, Syn. elasticity, flexibility
stretch[N] ความยืดหยุ่น, Syn. elasticity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
life(ไลฟฺ) n. ชีวิต,สิ่งมีชีวิต,การดำรงชีวิต,ช่วงระยะเวลาที่มีชีวิต,ชั่วชีวิต,ชีวประวัติ,ความยืดหยุ่น,ความกลับได้ง่าย,วิธีการดำรงชีวิต,สิ่งมีค่าของชีวิต,บุคคลที่มีค่าของชีวิต,ช่วงระยะเวลาแห่งอำนาจ,ความรุ่งเรืองหรืออื่น ๆ ,โทษจำคุกตลอดชีวิต,ฟอง
resilience(รีซิล'เยินซฺ) n. ความสามารถในการกลับสู่สภาพเดิม,ความหดได้,ความยืดหยุ่น,ความสามารถในการฟื้นคืนสู่ปกติ
spring(สพริง) {sprang/sprung,sprung,springing,springs} vi.,vt. (ทำให้) กระโดด,เด้ง,ดีด,ดีดตัว,ทะลัก,ไหลทะลัก,พรั่งพรู,ผลิ,โผล่,งอก,เกิด,ปรากฎ,ปรากฎขึ้นกะทันหัน,ขึ้นสูง,ระเบิด n. สปริง,ลวดสปริง,ลาน,ความยืดหยุ่น,ฤดูใบไม้ผลิ,น้ำพุธรรมชาติ,การกระโดด,แหล่งกำเนิด,ระยะแรกเริ่ม

English-Thai: Nontri Dictionary
elasticity(n) ความยืดหยุ่น,ยางยืด,หนังรัด
flexibility(n) การบิดงอได้,การโค้งงอ,ความยืดหยุ่นได้
resilience(n) ความยืดหยุ่น
stretch(n) ความยืดหยุ่น,ระยะทาง,การแผ่,การขึง,การเหยียด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
弾力性[だんりょくせい, danryokusei] (n) ความยืดหยุ่น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top