Search result for

ความยากจน

(40 entries)
(0.0127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความยากจน-, *ความยากจน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความยากจน[N] poverty, See also: beggary, impoverishment, Syn. ความยากจนข้นแค้น, ความจน, ความแร้นแค้น, Ant. ความรวย, ความร่ำรวย, Example: ประชาชนกำลังแสวงหาทางที่จะทำให้หลุดพ้นจากความยากจน
ความยากจนข้นแค้น[N] poverty, See also: destitution, penury, indigence, Syn. ความยากจน, ความยากแค้น, ความแร้นแค้น, Ant. ความรวย, ความร่ำรวย, Example: เขาได้พบความยากจนข้นแค้นมามาก สมควรแล้วที่จะได้รับความสบายเสียที

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Absolute povertyความยากจนสัมบูรณ์ [เศรษฐศาสตร์]
Povertyความยากจน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And if you want to help this poor death-row bastard, then you better find a way to do it in the here and now.และถ้าคุณต้องการช่วย ความยากจน ความตาย หลังจากที่หาทางที่ดีได้ ค่อยทำมันในตอนนั้น The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
Due to poverty, he had to work part-times to pay for school.เพราะความยากจน เขาต้องทำงาน พาร์ตไทม์เพื่อไปจ่ายค่าเทอม The Case of Itaewon Homicide (2009)
Petroleum apocalypse, the education crisis, poverty, disease, not to mention the recession.วิกฤตการณ์ต่างๆ ความยากจน, เชื้อโรค แล้วยังไม่พูดถึงเศรษฐกิจถดถอยอีกนะ Touch of Eva (2010)
My effort is funny?ศึกษาเรื่องความยากจนไง ความพยายามของฉันคือเรื่องตลกเธอหรือไง Episode #1.4 (2010)
It was great. I mean, give me your tired, your poor, your huddled masses?มันเยี่ยมมาก ทั้งความเหนื่อยล้า ความยากจน Hecks on a Plane (2011)
I'm punishing a woman who causes poverty and despair in my name.ข้ากำลังจะลงทัณฑ์ผู้หญิงคนหนึ่ง ที่เป็นต้นเหตุของความยากจนและสิ้นหวัง ในนามของข้า Meet the New Boss (2011)
This is one step up from a breadline.นี่คือการยกระดับจากความยากจน Addicted to Love (2012)
Do you think the path from poverty to wealth is always pure and honorable? that a righteous man would condemn.ท่านคิดว่าหนทาง จากความยากจนสู่ความร่ำรวย จะบริสุทธิ์และมีเกียรติเสมอหรือ ข้ากระทำลงไปหลายสิ่ง คาลลีสิ The Old Gods and the New (2012)
You were chosen to be my son, plucked from poverty, wanting for nothing.เจ้าได้เลือกแล้วที่จะเป็นลูกชายข้า หลุดพ้นจากความยากจน และชีวิตที่ไร้ความหมาย 7:15 A.M. (2012)
Poverty doesn't suit you.ความยากจนไม่เหมาะกับเจ้าเอาซะเลย Hat Trick (2012)
The deals I had to make to get us out of poverty, to get us this life, and you just want to toss it away?เพื่อให้เราพ้นจากความยากจน เพื่อให้เรามีชีวิตเยี่ยงนี้ได้ แล้วเจ้าอยากโยนมันทิ้งไปงั้นเหรอ The Stable Boy (2012)
A privileged young woman gives up every comfort to experience life below the poverty line.หญิงสาวคนหนึ่งที่มีสิทธิพิเศษ ให้ทุกความสะดวกสบายขึ้น เพื่อประสบการณ์การใช้ชีวิต ที่ต่ำกว่าเส้นความยากจน Dial M for Mayor (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความยากจน[n.] (khwām yākjon) EN: poverty ; beggary ; impoverishment   FR: pauvreté [f] ; indigence [f] (vx)
ความยากจนข้นแค้น[n.] (khwām yākjon khonkhaēn) EN: poverty ; destitution ; penury ; indigence   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
destitution[N] ความแร้นแค้น, See also: ความยากจน, ความอดอยาก, Syn. pennilessness, pauperism
impoverishment[N] ความแร้นแค้น, See also: ความยากจน, ความยากจน, Syn. poverty
indigence[N] ความยากจนข้นแค้นอย่างที่สุด, See also: ความแร้นแค้น, Syn. destitution, poverty, Ant. richness, weathiness
indigency[N] ความยากจนข้นแค้นอย่างที่สุด, See also: ความแร้นแค้น, Syn. destitution, poverty, Ant. richness, weathiness
penury[N] ความยากจน, See also: ความอัตคัด, ความขัดสน, Syn. poverty, impoverishment, privation
poorness[N] ความยากจน, See also: ความขาดแคลน, Syn. need, poverty, starvation
want[N] ความยากจน, Syn. indigence, poverty, scarcity, Ant. abundance, adequate, plenty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antipoverty(แอนทีพอฟ' เวอที) adj. ซึ่งบรรเทาหรือขจัดความยากจน (angainst poverty)
beggary(เบก'เกอรี) n. ความยากจน,คนขอทาน,ชีวิตคนขอทาน
destitution(เดสทิทิว'เชิน) n. การขาดแคลน,ความอดอยาก,ความยากจน., See also: destitute adj.
indigency(อิน' ดิเจินซี) n. ความยากจน
misease(มิสซีซ') n. ความไม่สบายกาย,ความทุกข์ใจ,ความทนทุกข์,ความยากจน
necessity(นะเซส'ซิที) n. ความจำเป็น,สิ่งจำเป็น,ความขัดสน,ความยากจน. -Phr. (of necessity อย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงเป็นแน่แท้), Syn. want,need
poverty(พอฟ'เวอที) n. ความยากจน,ความขาดแคลน,ความขัดสน,ความไม่พอเพียง, Syn. indigence,lack
want(วอนทฺ) vt. vi.,ต้องการ,ปรารถนา,อยาก,ขาดแคลน,หา,ล่า n. สิ่งที่ต้องการ,สิ่งที่จำเป็น,ความขาดแคลน,ความยากจน,การขาดแคลนสิ่งจำเป็นของชีวิต,ความรู้สึกต้องการ Phr. (want out ต้องการออก), See also: wanter n., Syn. esire,lack,sha

English-Thai: Nontri Dictionary
beggary(n) ความยากจน,ความแร้นแค้น,ความยากไร้
destitution(n) ความอัตคัด,ความขาดแคลน,ความยากจน,ความอดอยาก
indigence(n) ความยากจน,ความขัดสน
pauperism(n) ความยากจน,ความยากไร้,ความอนาถา
poverty(n) ความยากจน,ความขัดสน,ความอัตคัด
wretchedness(n) ความยากจน,ความชั่วร้าย,ความเคราะห์ร้าย,ความน่าเวทนา

German-Thai: Longdo Dictionary
Elend(n) |das, nur Sg.| ความเดือดร้อน, ความลำบาก, ความเสียใจ, ความทุกข์ เช่น das Elend der Kinder in der dritten Welt = ความยากจน, ความลำบากของเด็กๆในประเทศโลกที่สาม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top