Search result for

ความมืด

(47 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความมืด-, *ความมืด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความมืด[N] darkness, See also: the dark, Syn. ความมืดมัว, Ant. ความสว่าง, Example: คนป่าดั้งเดิมกลัวฟ้าผ่า ฟ้าร้อง ความมืด พายุ และสิ่งต่างๆ ที่อยู่เหนือความเข้าใจ, Thai definition: สภาพที่ไม่มีแสง มีแต่สีดำ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Darknessความมืด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You have those night vision goggles?นายมีกล้องมองในความมืดไหม? Adverse Events (2008)
And when it's done, I disappear into the night, knowing you are forever mine.และเมื่อมันจบลง ผมก็หายไปกับความมืด โดยรู้ว่าคุณจะเป็นของผมตลอดไป And How Does That Make You Kill? (2008)
Don't you want to be free of this darkness imprisoning you?ท่านต้องการอิสรภาพ จากความมืดที่กักขังท่านไว้ ไม่ใช่หรือ ? The Secret of Moonacre (2008)
But Oogway saw darkness in his heart and refused.แต่ท่านปรมาจารย์ เห็นความมืดในหัวใจเขา จึงปฏิเสธ Kung Fu Panda (2008)
It was just a smudge of light in the darkness.มันดูเหมือนจุดเล็ก ๆ ของ\ แสงในความมืด Outlander (2008)
In such unfortunate times, I can't say bright is dark.ในช่วงเวลาที่โชคร้าย อย่างนี้, ฉันไม่สามารถบอกว่าแสงสว่างคือความมืดได้ Episode #1.8 (2008)
He leaves you out here alone, in the dark, without a light.เขาปล่อยให้คุณอยู่ข้างนอกคนเดียว ในความมืด ไม่มีไฟแช็คให้ New York, I Love You (2008)
Don't worry, carl. I'II be gone by dark.ไม่ต้องห่วง,คาร์ล ฉันจะหายไปกับความมืด 24: Redemption (2008)
Hid in the bathroom during the hurricane. Sat in the dark for three days.เข้าไปหลบเฮอร์ริเคนในห้องน้ำ นั่งอยู่ในความมืดอยู่ 3 วัน Marley & Me (2008)
I'm not afraid of the dark;ผมไม่กลัวความมืด Changeling (2008)
Under cover of darkness.ใช้ความมืดช่วยพลางสายตา The Forbidden Kingdom (2008)
is a lighthouse and in a storm brings lights and hope to those in the dark.เป็นเหมือนประภาคารในมรสุม มันจะนำแสงสว่างและความหวัง ไปสู่พวกนั้นที่อยู่ในความมืด Ponyo (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความมืด[n.] (khwām meūt) EN: darkness ; the dark   FR: obscurité [f] ; ténèbres [fpl] ; noir [m]
ความมืดมัว[n.] (khwām meūtmūa) EN: obscurity   FR: obscurité [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blackness[N] ความดำมืด, See also: ความมืดมน, Syn. darkness
dark[N] ความมืด, See also: ความมืดมิด, ที่มืด, มุมมืด, เงามืด, การปราศจากแสง, Syn. darkness, dimness
dreariness[N] ความเศร้าซึม, See also: ความมืดมน, Syn. deadliness
gloom[N] ความมืด, See also: ความมืดมัว, ความเศร้าโศก, Syn. dark, dimness
hue1[N] ความมืดหรือความสว่างของสี, See also: สี
mirk[N] ความมืด, Syn. murk
mistiness[N] ความมืดมัว, See also: ความคลุมเครือ
murk[N] ความมืดมน, See also: ความเศร้า, Syn. darkness, gloom
murkiness[N] ความมืดมน, Syn. blackness, darkness, opacity
shades[N] ความมืดของกลางคืนหรือตอนเย็น, See also: แว่นตากันแดด, Syn. glasses

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blackoutn. ความมืดมน,การปิดไฟทั้งหมด,ไฟดับ,ภาวะหมดสติ,การปิดข่าว
cloud(เคลาดฺ) {clouded,clouding,clouds} n. เมฆ,เงามืด,ความมืดมัว,รอยด่าง,มลทิน -Phr. (on a cloud มีความสุขที่สุด) -Phr. (under a cloud ภาวะเสื่อมเสีย,ภาวะที่น่าสงสัย,ภาวะที่ขายหน้า) vt. ปกคลุมไปด้วยเมฆ,ทำให้มืดสลัว,ทำให้เป็นเงา,ให้ร้าย,ใส่ร้าย,ทำให้ยุ่งเหยิงใจ
dark(ดาร์ค) adj. มืด,มืดมน,มัว,ดำคล้ำ,ซ่อนเร้น,เร้นลับคลุมเครือ,ชั่วช้า n. ความมืด,กลางคืน,ที่มืด,สีดำ -Phr. (in the dark ไม่รู้ เป็นความลับ) vi. มืด., See also: darkish adj. ดูdark darkishness n. ดูdark, Syn. dim,
darkness(ดาร์คฺ'เนส) n. ความมืด
eclipse(อิคลิพซฺ') n. จันทรคราส (eclipse of the moon) สุริยคราส (eclipse of the sun) ,อุปราคา,ความมัวหมอง,ความมืดมนลง,การบดบังรัศมี. vt. ทำให้เกิดการบดบังรัศมี, Syn. darken,
gloom(กลูม) n. ความมืด,ความมืดครึ้ม,ความหมดหวัง,ความเศร้าโศก vi. มืดครึ้ม,ห่อเหี่ยวใจ,เศร้าหมอง,ซึมเศร้า. vt. ทำให้มืดครึ้ม., See also: gloomful adj., Syn. darkness
haze(เฮซ) n. หมอก,เมฆหมอก,ความสลัว,ความมืดสลัว,ความเลอะเลือน vt. กลั่นแกล้ง,ยั่วเย้า,ระราน, Syn. vagueness
murk(เมิร์ค) n. ความมืด,ความโศกเศร้า,หมอก. adj. มืด,มืดมน, Syn. mirk
night(ไนทฺ) n. กลางคืน,ความมืด,ความคลุมเครือ,โชค ไม่ดี,การไม่รู้, -Phr. (night and day ไม่หยุดหย่อน ไม่รู้จักเหนื่อย ไม่สิ้นสุด)
nigritude(นิก'ริทูด) n. ความมืดสนิท,ความดำ,สิ่งที่ดำ,การเลื่อมเสียชื่อเสียง, See also: nigritudinous adj., Syn. blackness

English-Thai: Nontri Dictionary
blackness(n) ความดำ,ความมืด
blackout(n) การพรางไฟ,การปิดไฟ,ความมืดมน,การปิดข่าว,การเซ็นเซอร์ข่าว
cloud(n) เมฆ,ความมืดมัว,มลทิน
dark(n) ความมืด,ที่มืด,เวลากลางคืน,ความลึกลับ,สีดำ
darkness(n) ความมืด,ความมืดมัว,ความดำ,ความคลุมเครือ,ความชั่วร้าย
dusk(n) เวลาโพล้เพล้,เวลาค่ำ,แสงขมุกขมัว,ความมืดสลัว,ยามตะวันตกดิน
duskiness(n) ความสลัว,ความขมุกขมัว,ความมืดมน,ความคล้ำ,ความมืด
eclipse(n) สุริยุปราคา,จันทรุปราคา,ความมืด,อุปราคา,การบดบังรัศมี
gloom(n) ความมืดมน,ความมืดมัว,ความเศร้า,ความโศกเศร้า
haze(n) หมอก,เมฆหมอก,ความมืดสลัว

German-Thai: Longdo Dictionary
Angst haben|+ vor jmdm./etw.(D)| ทำให้กลัว เช่น Du sollst keine Angst vor der Dunkelheit haben. เธอไม่ควรกลัวความมืด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top