Search result for

ความมั่นคง

(72 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความมั่นคง-, *ความมั่นคง*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (org ) Ministry of Social Development and Human Security

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความมั่นคง[N] stability, See also: durability, endurance, Example: ความขัดแย้งในตัวบุคคลอาจจะกระทบกระเทือนถึงความมั่นคงทางจิตใจได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฐิติความมั่นคง, ความอดทน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
securityความมั่นคง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
securityความมั่นคง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
securityความมั่นคง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
data securityความมั่นคงของข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
public securityความมั่นคงของประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
security, publicความมั่นคงของประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public securityความมั่นคงของรัฐ, ความมั่นคงสาธารณะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
security, social; social securityความมั่นคงทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
social security; security, socialความมั่นคงทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
security, collectiveความมั่นคงร่วมกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Economic securityความมั่นคงทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Employment securityความมั่นคงในการทำงาน [เศรษฐศาสตร์]
securityความมั่นคงปลอดภัย
การป้องกันไม่ให้ผู้อื่นอ่าน หรือก๊อปปี้แฟ้มข้อมูลหรือโปรแกรมไป วิธีการป้องกันมีได้หลายอย่าง เช่น ป้องกันไม่ให้คนอื่นเข้าไปถึงตัวเครื่องด้วยการล็อกประตูห้อง ป้องกันไม่ให้ผู้อื่นใช้คอมพิวเตอร์ได้ด้วยการกำหนดว่าผู้ใช้จะต้องระบุรหัสผ่าน ป้งอกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึงแฟ้มข้อมูลที่มีความลับด้วยการใช้รหัสผ่าน หรือนำข้อมูลนั้นมาเข้ารหัสลับก่อน [คอมพิวเตอร์]
Border securityความมั่นคงชายแดน [TU Subject Heading]
Economic securityความมั่นคงทางเศรษฐกิจ [TU Subject Heading]
Job securityความมั่นคงในการทำงาน [TU Subject Heading]
National securityความมั่นคงแห่งชาติ [TU Subject Heading]
Security, Internationalความมั่นคงระหว่างประเทศ [TU Subject Heading]
cooperative securityความมั่นคงโดยการร่วมมือกัน [การทูต]
food securityความมั่นคงทางด้านอาหาร หมายถึง การที่ประชากรโลกมีอาหารเพียงพอกับความต้องการ (availibility) มีเสถียรภาพ (stability) และสามารถเข้าถึงได้ (accessibility) แนวความคิดเรื่องความมั่นคงทางด้านอาหารนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากการรับรองปฏิญญากรุงโรม ของที่ประชุมสุดยอด อาหารโลก เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2539 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะขจัดความหิวโหย และลดปัญหาทุโภชนาการของประชากรโลก โดยตั้งเป้าหมายที่จะลดจำนวนประชากรที่ขาดอาหารให้เหลือครึ่งหนึ่งจากที่มี อยู่ในปัจจุบัน ภายในปี พ.ศ. 2558 [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It would be tragic, if the DDS decided Chloe was a threat to national security after all.มันคงจะแย่นะ ถ้าหากโคลอี้\ ถูกหาว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ Odyssey (2008)
This robbery is now a matter of national security.การปล้นครั้งนี้เป็นเรื่องความมั่นคงของชาติ The Bank Job (2008)
An opportunity in which, were you to succeed you could secure for yourself and for this family incalculable wealth and position.โอกาสที่เจ้าทำสำเร็จ เจ้าจะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเอง และครอบครัว ด้วยความมั่นคั่งและฐานะที่ไม่สามารถคำนวณได้ The Other Boleyn Girl (2008)
That's why I joined the department of Homeland Security.นั่นเลยทำให้ผมเข้าร่วมกับ กระทรวงความมั่นคงภายในประเทศ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Nothing that threatens our national security.ไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ 24: Redemption (2008)
... assomethingtheJusticeDepartment has red-fIagged for traders to report.เป็นรายชื่อที่หน่วยงานความมั่นคงปักธงแดงไว้ถ้าพบ บริษัทมีหน้าที่ต้องรายงานให้ทราบ 24: Redemption (2008)
But we have already begun destabilizing the government.แต่เราได้เริ่มสั่นคลอนความมั่นคงของรัฐบาลไว้แล้ว Quantum of Solace (2008)
Yeah, as it happens, we took the whole question of security very seriously.ใช่แล้ว มันเกิดตอนเราเริ่มทำ คำถามทั้งหมดเกี่ยวกับความมั่นคง ด้วยความเคร่งเครียด Frost/Nixon (2008)
I was with Treasury, dealing with Homeland Security.ผมอยู่กรมธนารักษ์จนย้ายไปความมั่นคงฯ Burn After Reading (2008)
- This is a matter of national security.มันเป็นเรื่องความมั่นคงของชาติ The Day the Earth Stood Still (2008)
- National security?ความมั่นคงของชาติ The Day the Earth Stood Still (2008)
Don Self, homeland security.ดอน เซลฟ์ เจ้าหน้าที่ดูแลความมั่นคง Safe and Sound (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความมั่นคง[n.] (khwām mankhong) EN: stability ; durability ; endurance ; security   FR: stabilité [f] ; sécurité [f]
ความมั่นคงของชาติ[n. exp.] (khwām mankhong khøng chāt) EN: national security   FR: sécurité nationale [f]
ความมั่นคงของมนุษย์[n. exp.] (khwām mankhong khøng manut) EN: human security   FR: sécurité humaine [f]
ความมั่นคงภายใน[n. exp.] (khwām mankhong phāinai) EN: internal security   
ความมั่นคงร่วม(กัน)[n. exp.] (khwām mankhong ruam (kan)) EN: collective security   
ความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.)[n. exp.] (khwām mankhong haengchāt) EN: national security   FR: sécurité nationale [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
security(n adj) ความปลอดภัย, สิ่งที่ทำให้ปลอดภัย, ความมั่นคง, การค้ำประกัน, หลักทรัพย์, ธนบัตร, คนรับรอง, สวัสดิการ, เกี่ยวกับการประกัน, S. certificate, protection,
national guard service(n) กองกำลังรักษาความมั่นคงแห่งชาติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
firmness[N] ความมั่นคง, See also: ความแข็งแกร่ง, ความแน่นอน, Syn. constancy, stiffness, steadfastness
poise[N] ความมั่นคง, See also: ความแน่นอน, ความสม่ำเสมอ, Syn. steadiness
security[N] ความมั่นคง, See also: ความมั่นใจ, ความไร้กังวล, Syn. stability, assurance, surety, confidence
stability[N] เสถียรภาพ, See also: ความมั่นคง, Syn. consistency, steadiness
steady state[N] ความมั่นคงของระบบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affluence(แอฟ' ฟลูเอินซฺ) n. ความมั่นคง, ความร่ำรวย, ความหลากหลาย (ความคิด, คำพูดและอื่น), Syn. wealth, plenty ###A. poverty)
constancy(คอน'สเทินซี) n. ความมั่นคง,ความซื่อสัตย์,ความคงที่, Syn. stability
fastness(ฟาสทฺ'นิส) n. สถานที่มั่นคง,ความมั่นคง,ความเร็ว
footing(ฟุท'ทิง) n. จุดยึดมั่น,รากฐาน,ที่วางเท้า,การเดินเท้า,ความมั่นคง,การลงเท้าอย่างมั่นคง,การย่างเข้าสู่ตำแหน่ง,การเข้ามีความสัมพันธ์,การเพิ่มเข้า, Syn. foundation,basis
heartland(ฮาร์ท'แลนด์) n. ดินแดนส่วนกลางที่ยากแก่การถูกโจมตีมักมีความมั่นคงทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง
integrity(อินเทก'กริที) n. การยึดถือหลักคุณธรรม,ความซื่อสัตย์,ความสมบูรณ์,ความมั่นคง,ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, Syn. honesty,wholeness
security(ซีเคียว'ริที) n. ความมั่นคง,ความปลอดภัย,สิ่งที่ทำให้ปลอดภัย,เครื่องป้องกัน,การป้องกัน,มาตราการป้องกัน,การรับรอง,การค้ำประกัน,สิ่งค้ำประกัน,หลักทรัพย์ประกัน,หลักทรัพย์,หุ้น,ธนบัตร,คนรับรอง,คนค้ำประกัน adj. เกี่ยวกับการประกัน,ซึ่งค้ำประกัน. คำที่มีความ
security counciln. สภาความมั่นคงของสหประชาชาต'ประกอบด้วยสมาชิกถาวร5ประเทศ (สหรัฐอเมริกา,โซเวียต,ฝรั่งเศส,อังกฤษและจีน) และสมาชิกชั่วคราว10ประเทศที่มีวาระครั้งละ2ปี
solidity(ซะลิด'ดิที) n. ความเป็นของแข็ง,ความหนักแน่น,ความแข็งแรง,ความมั่นคง
stability(สทะบิล'ลิที) n. ความมั่นคง, Syn. steadiness,poise

English-Thai: Nontri Dictionary
consistence(n) ความมั่นคง,ความเหนียวแน่น,ความคงเส้นคงวา,ความไม่เปลี่ยนแปลง
consistency(n) ความมั่นคง,ความยึดมั่น,ความคงเส้นคงวา,ความไม่เปลี่ยนแปลง
constancy(n) ความมั่นคง,ความแน่นแฟ้น,ความแน่วแน่,ความคงที่,ความซื่อสัตย์
fastness(n) ความแน่น,ความมั่นคง,ความแข็งแรง,ความรวดเร็ว
firmness(n) ความแน่วแน่,ความมั่นคง,ความแน่นหนา,ความแข็งแรง,ความเด็ดเดี่ยว
fixity(n) ความคงที่,ความแน่นอน,ความตายตัว,ความมั่นคง,ความถาวร
integrity(n) ความครบถ้วน,บูรณภาพ,ความซื่อตรง,ความมั่นคง
pertinacity(n) ความมั่นคง,การถือทิฐิ,ความเพียร,ความดื้อ,ความเด็ดเดี่ยว
soundness(n) ความถูกต้อง,ความมีอนามัยดี,ความสมบูรณ์,ความมั่นคง
stability(n) เสถียรภาพ,ความคงที่,ความมั่นคง,ความเที่ยง,ความแน่วแน่

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cyber securityความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์, ภาวะที่เครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรม และข้อมูล พ้นจากภัยคุกคาม มีลักษณะสำคัญ ๓ ประการ คือ คงความลับ คงความถูกต้องครบถ้วน และคงความพร้อมใช้งาน ภาวะดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยบุคลากร กระบวนการทำงาน และเครื่องมือ ที่เหมาะสม [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]
cybersecurityความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (ref.ราชบัณฑิต)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
安定[あんてい, antei] (n) ความมั่นคง

German-Thai: Longdo Dictionary
Geborgenheit(n) |die, nur Sg.| ความมั่นคง, ความปลอดภัย, สิ่งที่ทำให้ปลอดภัย เช่น Geborgenheit ist ein Gefühl und eine Gewissheit kindlicher Sicherheit.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top