Search result for

ความพร้อม

(46 entries)
(0.1096 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความพร้อม-, *ความพร้อม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความพร้อม    [N] readiness, See also: preparedness, Example: การมองสู่อนาคตจะทำให้เรามีความพร้อมต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม, Thai definition: ลักษณะที่มีคุณสมบัติครบตามต้องการ
ความพร้อมเพรียง    [N] unanimity, See also: accord, concord, unison, unity, harmony, Syn. ความพร้อมเพรียงกัน, Example: ทหารมาซ้อมในเรื่องความพร้อมเพรียงที่จะต้องไปร่วมสวนสนาม
ความพร้อมเพรียงกัน    [N] harmony, See also: esprit de corps, concord, cooperation, rapport, Syn. ความสามัคคี, การร่วมแรงร่วมใจ, Example: เมืองไทยดำรงมั่นคงมาช้านานแล้วเพราะความพร้อมเพรียงกันของคนในชาติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
preparednessความพร้อม, การเตรียมพร้อม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
System availabilityความพร้อมใช้งานของระบบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Military readinessความพร้อมทางการทหาร [TU Subject Heading]
Readiness for schoolความพร้อมทางการเรียน [TU Subject Heading]
Reading readinessความพร้อมในการอ่าน [TU Subject Heading]
Auditabilityความพร้อมที่จะให้ตรวจสอบบัญชี [การบัญชี]
Adequacyความพร้อม, ความเพียงพอ [การแพทย์]
Availabilityความพร้อมที่จะให้บริการ, การมีความพร้อมอยู่เสมอ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Preparing to attack.เตรียมความพร้อมที่จะโจมตี Yellow Submarine (1968)
Steady now, crew. Prepare to go forward.อย่างต่อเนื่องในขณะนี้ลูกเรือ เตรียม ความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า Yellow Submarine (1968)
To gain independence we must prove worthy of it.การจะได้เอกราชคืน เราต้องพิสูจน์ความพร้อมให้เห็น Gandhi (1982)
The Leonov will reach Discovery almost a year before you are ready.ลีอนอฟ จะถึงดิสคัเฟอรี เกือบหนึ่งปีก่อนที่คุณคนมี ความพร้อม 2010: The Year We Make Contact (1984)
And the cook was in here, alive, sharpening knives, preparing for dinner.และแม่ครัวยังมีชีวิตอยู่ ลับมีดเตรียมความพร้อมสำหรับอาหารค่ำ Clue (1985)
My name's Jackson. This is Mr. Frank Dux. Are our rooms ready?ชื่อของฉันของแจ็คสัน นี้เป็นนายแฟรงก์ Dux ห้องพักของเรามีความพร้อมหรือยัง? Bloodsport (1988)
Are we ready?เรามีความพร้อมหรือยัง? The Russia House (1990)
If you get the forms, I'll prepare them for you.ถ้าคุณได้รับในรูปแบบที่ฉันจะเตรียมความพร้อมสำหรับคุณ The Shawshank Redemption (1994)
This room is so crowded. Can I have a moment to myself to prepare?ห้องพักนี้เป็นแออัดเพื่อ ฉันจะมีเวลาสักครู่เพื่อตัวเองเพื่อเตรียมความพร้อมอย่างไร The Birdcage (1996)
Ladies and gentlemen, we are ready for start-up.ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีที่เรา มีความพร้อมสำหรับการเริ่มต้นขึ้น Contact (1997)
At the same time, Eugene prepared samples of his own superior body matter so that I might pass for him.ยูจีนจะเตรียมความพร้อมให้ผม Gattaca (1997)
They're ready to sacrifice us all.พวกเขามีความพร้อมที่จะเสียสละพวกเราทุกคน Princess Mononoke (1997)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nubility    [N] ความพร้อมที่จะแต่งงาน
preparedness    [N] ความพร้อม, See also: การเตรียมพร้อม, Syn. readiness, mobility
readiness    [N] ความพร้อม, See also: สภาพเตรียมพร้อม, Syn. aptness, willingness
unison    [N] ความพร้อมเพรียงกัน, See also: ความสอดคล้องกัน, ความเข้ากันได้, Syn. unity, Ant. oppisite

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accommodation(อะคอมโมเด' เชิน) n. การปรับตัว, การต้อนรับ, การปรองดอง, สิงที่อำนวยความต้องการหรือความสะดวก. -accommodations n. ที่พัก,อาหารและที่พัก,ที่นั่งที่นอนบนรถไฟ, เงินยืม, ความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น, Syn. adaptation, convenie
chorus(คอ'รัส) {chorused,chorusing,choruses} n. คณะนักร้อง,ลูกคู่,การร้องเพลงพร้อม ๆ กัน,เสียงเพลงที่ร้องพร้อมกัน,เสียงที่ออกมาพร้อมกันหลายคน,ความพร้อมเพรียง vt.,vi. ร้องพร้อมกัน,ท่องพร้อมกัน,พูดพร้อมกัน pl. choruses
concert(คอน'เซิร์ท) {concerted,concerting,concerts} n. การแสดงดนตรี,มโหรี,ความสอดคล้อง,การร่วมมือกัน,ความพร้อมเพรียงกัน -Phr. (in concert ร่วมกัน) adj. สำหรับการแสดงดนตรี,เกี่ยวกับการแสดงดนตรี. vt. กระทำหรือกำหนดร่วมกัน, Syn. unity,harm
coordination(โคออร์ดิเน'เชิน) n. ความเสมอกัน,การอยู่ในระดับเดียวกัน,การประสานกัน,ความพร้อมเพรียงกัน, See also: co-ordination n. ดูcoordination, Syn. harmony,cooperation,unity
preparedness(พรีแพ'ริดนิส) n. ความพร้อม,อย่างประณีต, See also: prepared adj.
readiness(เรด'ดิเนส) n. ความพร้อมเพรียง,การเตรียมพร้อม,ความรวดเร็ว,ความฉับพลัน,ความง่ายดาย,ความเต็มใจ,ความยินยอม, Syn. promptness,willingness
ready(เรด'ดี) adj. พร้อม,เตรียมพร้อม,เสร็จ,รวดเร็ว,ทันที,ฉับพลัน,โน้มน้าว,ชอบ,มักจะ,คล่อง,สะดวก,ง่าย vt. เตรียมพร้อม n. the ready เงินสด ความพร้อมเพรียงที่จะใช้ interj คำอุทานให้เริ่มการแข่งขัน (เริ่มได้!!) Ready all!! ทุกคนเข้าประจำที่ -Phr. (make ready เตรียมพร้อม)
togetherness(ทู'เกธ'เธอะนิส) n. ความพร้อมกัน,การร่วมกัน,ความสัมพันธ์กัน,ความเกี่ยวข้องกัน,ภราดรภาพ,มิตรภาพอันอบอุ่น, Syn. collectiveness
unanimity(ยูนะนิม'มิที) n. ความเป็นเอกฉันท์,ความพร้อมเพรียง,การไม่มีข้อโต้แย้ง,การมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน, Syn. agreement,accord
uniformity(ยูนิฟอร์ม'มิที) n. ความเหมือนกัน,ความเป็นแบบเดียวกัน,ลักษณะที่สอดคล้องกัน,ความพร้อมเพรียงกัน,สิ่งที่แบบเดียวกัน, Syn. similarity,unity

English-Thai: Nontri Dictionary
accord(n) ความสอดคล้อง,ข้อตกลง,ความพร้อมใจ,ความกลมกลืนกัน
accordance(n) ความสอดคล้อง,ข้อตกลง,ความพร้อมใจ,ความกลมกลืนกัน
aptness(n) ความเก่ง,ความฉลาด,ความพร้อม,ความเหมาะสม
completeness(n) ความสมบูรณ์,การทำสำเร็จ,ความพร้อมมูล
concurrence(n) การรวมกัน,การบรรจบกัน,ความพร้อมกัน,การเห็นด้วย
full(n) ความครบถ้วน,ความบริบูรณ์,ความพร้อมมูล,ความเต็มเปี่ยม,ความเต็มที่
preparedness(n) ความเตรียมพร้อม,การตระเตรียม,การเตรียมการ,ความพร้อม
readiness(n) ความพร้อมเพรียง,ความเต็มใจ,ความรวดเร็ว,ความฉับพลัน
unison(n) ความสอดคล้องกัน,ความพร้อมเพรียงกัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top