Search result for

ความผิด

(104 entries)
(0.0111 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความผิด-, *ความผิด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความผิด[N] mistake, See also: error, fault, wrong, Syn. ความผิดพลาด, ข้อผิดพลาด, Example: ความผิดในการคำนวณเลขอย่างง่ายๆ เป็นความผิดที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น
ความผิด[N] guilt, See also: culpability, Ant. ความถูกต้อง, Example: ศาลตัดสินว่าจำเลยไม่มีความผิดแต่อย่างใด
ความผิดปกติ[N] abnormality, Syn. ความผิดธรรมดา, ความแปลกประหลาด, ความแปลก, Ant. ความปกติ, ธรรมดา, Example: นักจิตวิทยาไม่ถือว่า ความผิดปกติทางจิตใจในลักษณะอาการโรคจิต เป็นสิ่งที่ถ่ายทอดโดยตรงได้, Thai definition: อาการที่แปลกไปจากธรรมดา, ไม่เป็นเหมือนที่เคยปฏิบัติมา
ความผิดปกติ[N] strangeness, See also: abnormality, queerness, peculiarity, Syn. ความผิดแผก, Ant. ความปกติ, ความปกติ, Example: หัวหน้าพบความผิดปกติในเอกสารแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของบริษัท
ความผิดพลาด[N] error, See also: faulty, wrong, incorrectness, Syn. ข้อผิดพลาด, ความพลาดพลั้ง, ความบกพร่อง, Example: เรื่องนี้น่าจะตรวจสอบลึกลงไปว่าความผิดพลาดอยู่ตรงไหน
ความผิดหวัง[N] disappointment, Syn. ความหมดหวัง, ความสิ้นหวัง, Ant. ความสมหวัง, Example: ในชีวิตจริงทุกคนจะต้องพบกับความผิดหวังไม่มากก็น้อย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ความผิดซึ่งหน้าน. ความผิดซึ่งเห็นกำลังกระทำ หรือพบในอาการใดซึ่งแทบจะไม่มีความสงสัยเลยว่าเขาได้กระทำผิดมาแล้วสด ๆ.
ความผิดต่อส่วนตัวน. ความผิดที่มีผลต่อผู้เสียหายเป็นการเฉพาะตัวโดยตรง และมีกฎหมายกำหนดให้เป็นความผิดต่อส่วนตัว ในปัจจุบันประมวลกฎหมายอาญาเรียกว่า ความผิดอันยอมความได้.
ความผิดลหุโทษน. ความผิดซึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.
ความผิดอันยอมความได้น. ความผิดที่มีผลต่อผู้เสียหายเป็นการเฉพาะตัวโดยตรง และมีกฎหมายกำหนดให้เป็นความผิดอันยอมความได้ ในการดำเนินคดีอาญาในความผิดอันยอมความได้ ผู้เสียหายต้องฟ้องหรือร้องทุกข์ภายในสามเดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดและเมื่อฟ้องแล้วจะถอนฟ้อง หรือยอมความในเวลาใดก่อนคดีถึงที่สุดก็ได้.
ความผิดอาญาแผ่นดินน. ความผิดอาญาที่ยอมความกันไม่ได้ และพนักงานสอบสวนมีอำนาจสอบสวนดำเนินคดีได้แม้ผู้เสียหายไม่ร้องทุกข์.
รันธะความผิด, ความบกพร่อง.
ลหุโทษความผิดซึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.
วิวระความผิด.
เสียงแหบความผิดปรกติของเส้นเสียงของคนร้องทำให้เสียงที่ร้องออกมามีลักษณะแหบ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
offenceความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
delictความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
faultความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
flagrant offenceความผิดซึ่งหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
treason-felonyความผิดฐานกบฏ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parricideความผิดฐานฆ่าบิดา, ผู้มีความผิดฐานฆ่าบิดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parenticideความผิดฐานฆ่าบิดามารดา, ผู้ฆ่าบิดามารดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bestialityความผิดฐานชำเรากับสัตว์ (ก. อังกฤษ และ ก. อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
malicious mischief; malicious damageความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
malicious damage; malicious mischiefความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Customs offenceความผิดเกี่ยวกับศุลกากร [เศรษฐศาสตร์]
syntax errorผิดไวยากรณ์, ความผิดพลาดในโปรแกรมอันเกิดจากการสะกดคำสั่งผิดบ้าง หรือใช้รูปแบบคำสั่งผิดบ้าง โปรแกรมทีเขียนด้วยภาษาระดับสูงนั้นจะต้องนำไปแปลเป็นภาษาเครื่องก่อนจึงจะนำไปใช้สั่งงานคอมพิวเตอร์ได้ ในการแปลนั้นตัวแปลภาษาจะตรวจสอบการใช้ไวยากรณ์ในโปรแกรมนั้นไปด้วย ถ้าหากมีที่ผิดตัวแปลภาษาก็จะรายงานความผิดพลาดให้ทราบ เพื่อที่เราจะได้นำไปพิจารณาแก้ไข [คอมพิวเตอร์]
errorความผิดพลาด [คอมพิวเตอร์]
Abnormalities ; Congenitalความผิดปกติแต่กำเนิด [TU Subject Heading]
Alcohol-related disordersความผิดปกติเกิดจากการได้รับแอลกอฮอล์ [TU Subject Heading]
Alienation (Philosophy)ความผิดแปลกสภาวะ (ปรัชญา) [TU Subject Heading]
Alienation (Social psychology)ความผิดแปลกสภาวะ (จิตวิทยาสังคม) [TU Subject Heading]
Amphetamine-related disordersความผิดปกติเกิดจากการใช้แอมฟิตะมีนในทางที่ผิด [TU Subject Heading]
Bigamyความผิดฐานสมรสซ้อน [TU Subject Heading]
Communication disordersความผิดปกติทางการสื่อสาร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's a classic tale of disillusionment.มันคงจะเป็นเรื่องราวความผิดหวังที่คลาสสิกมากเลยละ The Serena Also Rises (2008)
That's not your fault.แต่มันไม่ใช่ความผิดนายสักหน่อย The Serena Also Rises (2008)
It's not my fault.มันไม่ใช่ความผิดฉัน The Serena Also Rises (2008)
Yes, it is. It's your fault. His blood is on your hands.เปล่า มันใช่ มันเป็นความผิดคุณ เลือดพ่อผมเปื้อนมือคุณอยู่ O Brother, Where Bart Thou? (2008)
No, it's no one's fault.ไม่เลย มันไม่ใช่ความผิดใครทั้งนั้น O Brother, Where Bart Thou? (2008)
Are you saying this is my fault?คุณกำลังจะบอกว่าัมันเป็นความผิดผมงั้นเหรอ? O Brother, Where Bart Thou? (2008)
And whose fault is that?-แล้วเป็นความผิดของใครละ? It's a Wonderful Lie (2008)
Dad, please don't try to guilt trip me right now, okay?พ่อ, ได้โปรด อย่าพยายาม เอาความรู้สึก มาลบความผิดหนูตอนนี้ได้มั้ย? The Magnificent Archibalds (2008)
It's my fault.มันเป็นความผิดของพ่อเอง Bonfire of the Vanity (2008)
Are you saying it's my fault?นี่คุณจะบอกว่าเป็นความผิดของผมงั้นเหรอ? The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
It's not anyone's fault, is it?ไม่ใช่ความผิดของใครหรอกน่ะ? The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
It's my faultความผิดฉันเอง The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความผิด[n.] (khwāmphit) EN: mistake ; error ; fault ; wrong   FR: erreur [f] ; faute [f] ; inexactitude [f]
ความผิด[n.] (khwāmphit) EN: offence ; offense (Am.) ; delict   FR: délit [m] ; forfait [m]
ความผิด[n.] (khwāmphit) EN: guilt ; culpability   FR: culpabilité [f] ; tort [m]
ความผิดต่อร่างกายอันได้กระทำโดยประมาท[n. exp.] (khwāmphit tø rāngkāi an dāi kratham dōi pramāt) EN: negligent bodily injury   
ความผิดตามกฎหมายศุลกากร[n. exp.] (khwāmphit tām kotmāi sunlakākøn) EN: customs offence   
ความผิดปกติ[n. exp.] (khwām phitpakati = khwām phitpokkati) EN: strangeness ; abnormality ; queerness ; peculiarity ; disorder   FR: anomalie [f]
ความผิดพลาด[n.] (khwām phitphlāt) EN: error ; faulty ; wrong ; incorrectness ; wrongness   FR: erreur [f]
ความผิดพลาดคลาดเคลื่อน[n. exp.] (khwām phitphlāt khlātkhleūoen) EN: margin of error   FR: marge d'erreur [f]
ความผิดลหุโทษ[n. exp.] (khwāmphit lahuthōt) EN: petty offence ; petty offense (Am.) ; minor offence ; minor offense (Am.) ; misdemeanor   
ความผิดหวัง[n.] (khwām phitwang) EN: disappointment   FR: déception [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
gender identity disorder(n) ความผิดปกติของเอกลักษณ์ทางเพศ, homosexual slang (gay,queer,dyke)
dyslacxia(n ) โรคดิสเล็กเซีย คือ ความบกพร่องในการอ่าน มีปัญหาในการอ่าน อ่านได้บ้างไม่ได้บ้าง อ่านไม่คล่อง สะกดคำติดขัด ผสมคำไม่ได้ หรืออ่านไม่ได้เลย โดยมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของเส้นประสาท
alogia(n ) ความผิดปกติด้านพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคจิตเภท เป็นหนึ่งในกลุ่มอาการด้านลบ ลักษณะคือพูดน้อย, เนื้อหาที่พูดมีน้อย , ใช้เวลานานกว่าจะตอบ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aberration[N] การเบี่ยงเบนจากปกติ, See also: ความผิดปกติ, Syn. deviant, anomalous
abnormality[N] ความผิดปรกติ, See also: สภาพผิดปกติ, Syn. aberration, peculiarity
aeroneurosis[N] ความผิดปกติของระบบประสาทที่เกิดกับนักบินเนื่องจากความเครียดในการบิน
anomaly[N] ความผิดปกติ, Syn. abnormality, peculiarity, oddity
autism[N] ความผิดปกติทางการสื่อสารและอารมณ์
backslide[VT] ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นหลังพยายามเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม, Syn. relapse
balk[N] ความผิดหวัง, See also: ความพ่ายแพ้
bloomer[N] ความผิดพลาด
boner[N] ความผิดที่น่าอับอาย
combat fatigue[N] ความผิดปกติทางจิตใจที่เกิดหลังจากไปสงครามมาเป็นเวลานาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aberration(แอบเบอเร' เชิน) n. การเบี่ยงเบนจากปกติ, ความผิดปกติ
alexia(อะเลค' เซีย) n. ความผิดปกติของสมองที่ไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่เชียนได้
aminoacidopathyโรคที่เกิดจากความผิดปกติในการย่อยของเอนไซม์ใน metabolic pathway ชองกรดอมิโนแอซิด
apraxia(อะแพรด'เซีย) n. ความผิดปกติของระบบประสาทที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวบางอย่างได้. -apraxic adj.
balk(บอล์ค) vi.,vt. หยุด,ชะงัก,ขัดขวาง,คัดค้าน n. การหยุดยั้ง,ความพ่ายแพ้,ความผิดหวัง,ที่ดินที่ไม่ได้ไถ,ไม้ขนาดใหญ่สำหรับก่อสร้าง, See also: balker n. ดูbalk, Syn. frustrate
bigamy(บิก'กะมี) n. การมีความผิดฐานมีภรรยา หรือสามีในขณะเดียวกันสองคน
black bookn. สมุดรายชื่อคนที่ต้องได้รับโทษ,สมุดรายชื่อคนที่มีความผิด
blame(เบลม) {blamed,blaming,blames} vt. กล่าวโทษ,ตำหนิ,ประณาม,นินทา,กล่าวร้าย,โยนความผิดให้ -Phr. (be to blame ควรถูกตำหนิ,ควรรับผิดชอบ) n. การตำหนิ,ความรับผิดชอบ,ภาระ, See also: blamer n. blameful adj. ดูblame blameless adj. ดูblame -Conf. put
blob(บลอบ) n. หยด,หยดสี,รอยเปื้อน,ก้อนกลุ่ม,กอง,ความผิดพลาด vt. หยด,ใส่ลงหยดหนึ่ง,ทำให้เปื้อน, Syn. globule
blood dyscrasiasความผิดปกติทางเม็ดเลือด

English-Thai: Nontri Dictionary
aberration(n) ความผิดปกติ,ความวิปริต,ความวิปลาส
abnormality(n) ความผิดปกติ,ความวิปริต,ความวิปลาส,ความพิกล
anachronism(n) ความผิดสมัย,ความคลาดเคลื่อนเรื่องเวลา
anomaly(n) ความวิปริต,ความผิดปกติ
blunder(n) ความผิดพลาด,ความซุ่มซ่าม,ความเซ่อ
chagrin(n) ความผิดหวัง,ความเสียใจ,ความโทมนัส
crime(n) คดีอาญา,อาชญากรรม,ความผิดทางอาญา
criminal(adj) เกี่ยวกับอาชญากรรม,ทุจริต,ซึ่งเป็นความผิดทางอาญา
deformation(n) ความเสียโฉม,ความผิดปกติ,ความพิการ
disappointment(n) ความเสียใจ,ความหมดหวัง,ความผิดหวัง,ความท้อแท้

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
falsi crimen (n) ความผิดทางอาญาประเภทหลอกลวง
felonyความผิดอาญาอุกฉกรรจ์
pari delicto (phrase) ความผิดเท่าเทียมกัน
Rhabdomyolysisความผิดปกติของเซลล์กล้ามเนื้อม, อาจนำไปสู่สภาวะร้ายแรง การสลายตัวของเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อโครงร่างเป็นผลมาจากการเกิดไฟฟ้าหรือการสัมผัสเป็นเวลานานกับสารพิษ (ลักษณะการขับถ่ายของ ปัสสาวะออกมาสีดำเหมือนน้ำโคคาโคล่า ในปัสสาวะ)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
失望[しつぼう, shitsubou] (n) ความผิดหวัง , ความสิ้นหวัง
間違い[まちがい, machigai] ความผิดพลาด, พลาดท่า
過失[かしつ, kashitsu] ความผิด

German-Thai: Longdo Dictionary
Fehler(n) |der pl. Fehler| ความผิดพลาด, ข้อผิด
Irrtum(n) |der, Irrtümer| ความผิดพลาด, ข้อผิด, See also: S. Fehler,
Schuld(n) |die, nur Sg.| ความผิด, ต้นเหตุ เช่น Wer ist Schuld daran? ใครเป็นสาเหตุ หรือ มันเป็นความผิดของใคร, Du solltest mir die Schuld nicht zuschieben. เธอไม่ควรซัดทอดความผิดมาให้ฉันนะ
schuldig(adj) มีความผิด, เป็นคนผิด เช่น Man hat den Mann verurteilt, dass er schuldig war. ผู้คนตัดสินว่าผู้ชายคนนี้มีความผิด, See also: A. unschuldig,
Mängel(n) |nur pl.| ความผิดปกติ เช่น Das Gebrauchauto hat zuviel Mängel, deshalb möchte ich es nicht kaufen. รถมือสองคันนี้มีอะไรแปลกๆเยอะ ดังนั้นฉันจึงไม่อยากซื้อมัน
eine Dummheit begehen(phrase) ทำเรื่องโง่ๆ, ทำเรื่องโง่เขลา เช่น Man soll keine Dummheit zweimal begehen. เราไม่ควรทำความผิดพลาดนี้อีกเป็นครั้งที่สอง
sich irren(vt) |irrte sich(A), hat sich geirrt| ทำความผิดพลาด เช่น Doch hier irrte sich die Geheimpolizei, denn hinter diesem Namen verbarg sich der aus Deutschland geflohene Jude Paul Ludwig Landsberg.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top