Search result for

ความบริสุทธิ์

(49 entries)
(0.3085 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความบริสุทธิ์-, *ความบริสุทธิ์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความบริสุทธิ์    [N] virginity, See also: maidenhood, spinsterhood, Syn. ความบริสุทธิ์ผุดผ่อง, ความสาว, Ant. การมีมลทิน, Example: ผู้ชายยังมีค่านิยมเรื่องความบริสุทธิ์ของหญิงสาว, Thai definition: การปราศจากมลทิน
ความบริสุทธิ์    [N] purity, See also: pureness, cleanness, Syn. ความบริสุทธิ์สะอาด, Ant. ความสกปรก, Example: ธรรมชาติมีแต่ความบริสุทธิ์, Thai definition: การปราศจากสิ่งเจือปน
ความบริสุทธิ์ใจ    [N] sincerity, See also: frank, honesty, ingenuousness, straightforwardness, altruism, faithfulness, Syn. ความจริงใจ, Example: ผมแสดงความเห็นด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โวทานความบริสุทธิ์.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Radionuclide purityความบริสุทธิ์นิวไคลด์กัมมันตรังสี [นิวเคลียร์]
Radiochemical purityความบริสุทธิ์ทางเคมีรังสี, ความบริสุทธิ์ของสารประกอบกัมมันตรังสี ซึ่งมีสารกัมมันตรังสีในรูปแบบทางเคมีที่ต้องการ โดยคำนวณจากสัดส่วนกัมมันตภาพของสารกัมมันตรังสีในรูปแบบทางเคมีที่ต้องการต่อกัมมันตภาพของสารประกอบกัมมันตรังสีทั้งหมด
ความบริสุทธิ์ทางเคมีรังสี ใช้เป็นค่ากำหนดคุณภาพของสารเภสัชรังสีซึ่งมีสารประกอบกัมมันตรังสีในรูปแบบทางเคมีอื่นๆ เจือปนอยู่น้อยที่สุด ตามมาตรฐานเภสัชตำรับสหรัฐอเมริกา (United States Pharmacopoeia, USP) เภสัชตำรับอังกฤษ (British Pharmacopoeia, BP) และ เภสัชตำรับยุโรป (European Pharmacopoeia, EP) เช่น ในการผลิตสารไอโอดีน-131 (131I) ตามเภสัชตำรับสหรัฐอเมริกาต้องมีอัตราส่วนของสารประกอบกัมมันตรังสีในรูปโซเดียมไอโอไดด์ (Na131I) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 และสารประกอบกัมมันตรังสีที่มีธาตุไอโอดีนอยู่ในรูปแบบทางเคมีอื่นๆ ไม่เกินร้อยละ 5
[นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We can't help that.เราไม่สามารถช่วยว่า เราอยู่ที่นี่ในการตัดสินใจความบริสุทธิ์หรือความผิดของเขา 12 Angry Men (1957)
That we are notified by mail to come down to this place to decide on the guilt or innocence of a man we... we have never heard of before.แจ้ง ที่เราจะได้รับแจ้งทางไปรษณีย์ลงมาสถานที่แห่งนี้ การตัดสินใจเกี่ยวกับความผิดหรือความบริสุทธิ์ของมนุษย์เรา ... เราไม่เคยได้ยินมาก่อน 12 Angry Men (1957)
Some kind of innocence is measured out in yearsชนิดของความบริสุทธิ์บางส่วน คือวัดที่ออกมาในปีที่ผ่านมา Yellow Submarine (1968)
That's pure luck.นั่นคือความบริสุทธิ์ Idemo dalje (1982)
Oh, flames of purity, raze this corrupt city!โอว, ความบริสุทธิ์แห่งเปลวไฟ นำความโสมมออกจากเมืองนี้! Akira (1988)
He had come back to Leningrad to recover his innocence.เขาได้กลับมาที่เลนินกราดที่จะกู้คืนความบริสุทธิ์ของตน The Russia House (1990)
There was no more innocence anywhere.ไม่มีความบริสุทธิ์มากขึ้นที่ใดก็ได้ The Russia House (1990)
Yakov said that innocence was a delusion.ยาโคฟกล่าวว่าความบริสุทธิ์เป็นความเข้าใจผิด The Russia House (1990)
His mind is like a clean, hungry sponge.จิตใจเขาเต็มไปด้วย ความบริสุทธิ์และใคร่กระหาย The Lawnmower Man (1992)
My brother never even told me when he lost his virginity.พี่ชายฉันไม่เคยบอก เรื่องเสียความบริสุทธิ์ด้วยซ้ำ The One with the East German Laundry Detergent (1994)
I think he's saying, "She's not a virgin."...เพื่อความบริสุทธิ์ในดวงจิต... ...และหลีกเลี่ยงความหลงระเริงในตน... Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
I pedaled as fast as I could, as if I were escaping from longing, from innocence, from her.ผมปั่นจักรยานมาอย่างเร็วที่สุด เหมือนผมกำลังหนี... จากความโหยหา จากความบริสุทธิ์จากเธอ Malèna (2000)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความบริสุทธิ์[n.] (khwām børisut) EN: purity ; pureness ; cleanness ; innocence   FR: innocence [f] ; sincérité [f]
ความบริสุทธิ์[n.] (khwām børisut) EN: virginity ; maidenhood ; spinsterhood   FR: virginité [f]
ความบริสุทธิ์ใจ[n.] (khwām børisutjai) EN: sincerity   FR: innocence [f] ; sincérité [f] ; chasteté [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ingenuousness    [N] ความบริสุทธิ์ใจ, Syn. frankness, sincerity, innocence
innocence    [N] ความบริสุทธิ์ (ทางกฎหมาย), Syn. guiltlessness, purity, Ant. guilt
pureness    [N] ความบริสุทธิ์, Syn. purity
purity    [N] ความบริสุทธิ์, Syn. pureness, cleanness, whiteness
cherry    [SL] ความบริสุทธิ์, See also: พรหมจรรย์
sincerity    [N] ความบริสุทธิ์, See also: ความไม่มีสิ่งเจือปน
virginity    [N] ความบริสุทธิ์, Syn. pureness, celibacy
virtue    [N] ความบริสุทธิ์, See also: พรหมจารี, พรหมจรรย์, Syn. chastity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alloy(อะลอย') n. โลหะผสม, ส่วนผสม, สิ่งที่ใช้ลดคุณภาพหรือความบริสุทธิ์. -vt. ผสมให้เป็นโลหะผสม,เจือปน, Syn. mixture, compound)
candor(แคน'เดอะ) n. ภาวะเปิดเผย,ภาวะตรงไปตรงมา,ความยุติธรรม,สีขาว,ความบริสุทธิ์,ความใจดี, Syn. openness ###A. bias
candour(แคน'เดอะ) n. ภาวะเปิดเผย,ภาวะตรงไปตรงมา,ความยุติธรรม,สีขาว,ความบริสุทธิ์,ความใจดี, Syn. openness ###A. bias
chastity(แชส'ทิที) n. ความบริสุทธิ์,ความสะอาดหมดจด,พรหมจารี,ความกะทัดรัดและเรียบ ๆ, Syn. purity
cleanhandsn. ความซื่อตรง,ความบริสุทธิ์
conscience(คอน'เชินซฺ) n. สติรู้ผิดรู้ชอบ,สติสัมปชัญญะ,หิริโอตตัปปะ,ความกลัวบาป -Phr. (for conscience's sake เพราะมีความบริสุทธิ์ใจ) -Phr. (in all conscience แน่นอน อย่างไม่ต้องสงสัย โดยเหตุผล) -Conf. conscious -Conf. conscientous,conscious
innocence(อิน'นะเซินซฺ) n. ความไร้เดียงสา,ความบริสุทธิ์,ความไร้มลทิน,ความซื่อ,ความไม่รู้ตัว,ความไม่เป็นภัย,บุคคลที่ไร้เดียงสา,สิ่งที่ไร้เดียงสา, Syn. innocuousness ###A. guilt
justification(จัสทิฟิเค'เชิน) n. การแสดงความบริสุทธิ์,การมีเหตุผลอันสมควร
justifier(จัส'ทิไฟเออะ) n. ผู้แก้ต่าง,ผู้แก้ตัว,ผู้แสดงความบริสุทธิ์,ผู้แสดง,หลักฐานแก้ตัว
justify(จัส'ทิไฟ) {justified,justifying,justifies} vt.,vi. แสดงความบริสุทธิ์,พิสูจน์ว่าถูกต้อง,สนับสนุนความบริสุทธิ์,หรือความถูกต้อง., Syn. legitimize

English-Thai: Nontri Dictionary
chastity(n) พรหมจารี,ความบริสุทธิ์,ความดีงาม
cleanness(n) ความสะอาด,ความหมดจด,ความเกลี้ยงเกลา,ความบริสุทธิ์
debauch(vt) กระทำชั่ว,เสเพล,ทำให้เสื่อมทราม,ทำลายความบริสุทธิ์
innocence(n) ความบริสุทธิ์ใจ,ความซื่อ,ความไร้เดียงสา
justification(n) การให้เหตุผล,การแสดงความบริสุทธิ์,การอ้างเหตุผล
justify(vt) ให้เหตุผล,แสดงความบริสุทธิ์,แก้ตัว
ordeal(n) วิธีพิสูจน์ความบริสุทธิ์,ความเจ็บปวด,อุปสรรค
profanation(n) การดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์,การทำลายความบริสุทธิ์
profane(vt) ทำลายความบริสุทธิ์,ดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
pureness(n) ความบริสุทธิ์,ความสะอาด,ความหมดจด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top