Search result for

ความถูกต้อง

(61 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความถูกต้อง-, *ความถูกต้อง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความถูกต้อง[N] justice, See also: correctness, Syn. ความยุติธรรม, Example: เพราะยึดมั่นในหลักการอุดมคติสากลนิยม สหรัฐฯ จึงมักแสดงท่าทีแข็งกร้าวต่อฝ่ายผู้รุกราน และผดุงความถูกต้อง
ความถูกต้อง[N] uprightness, See also: integrity, Syn. ความซื่อสัตย์, ความซื่อสัตย์สุจริต, Example: การที่มนุษย์มีสำนึกเกี่ยวกับความถูกต้อง ทำให้มนุษย์มีความซับซ้อนที่ไม่สามารถให้คำตอบได้
ความถูกต้อง[N] accuracy, See also: precision, exactness, Syn. ความแม่นยำ, Example: หลังจากที่เขียนโปรแกรมเสร็จแล้ว โปรแกรมเมอร์จะต้องตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยเสียก่อนที่จะบันทึกโปรแกรมเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
validityความถูกต้อง, ความสมบูรณ์ (ตามกฎหมาย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
legalityความถูกต้องตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
regularityความถูกต้องตามระเบียบ, ความสม่ำเสมอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fairnessความถูกต้องตามที่ควร [การบัญชี]
Accuracyความถูกต้อง, ความเที่ยงตรง, ความแม่นยำ, ความเชื่อมั่น, ความถูกต้องแม่นยำ [การแพทย์]
Criterion Validityความถูกต้องโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน [การแพทย์]
accuracyaccuracy, ความถูกต้อง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The day you hacked into the NASA mainframe and downloaded classified information, that was the day that you gave up those rights.วันที่คุณได้เข้าไปล้วงความลับข้อมูลหลักของนาซ่า และได้ดาว์นโหลดใบสมัครงาน นั่นเป็นวันที่ คุณละทิ้งความถูกต้องแล้ว Odyssey (2008)
You're fighting for so much more than that. You fight for your homes.เพื่อความถูกต้อง เพื่อผลผลิต The Moment of Truth (2008)
The queen is to be tried to test the validity of our marriage.พระราชินีจะถูกสอบ เพื่อตรวจสอบ ความถูกต้องทางกฎหมายของการแต่งงานของเรา The Other Boleyn Girl (2008)
But if you will not and you wish to challenge the validity of our marriage then let it be in a proper court and by the only authority I recognize.แต่ถ้าฝ่าบาืทจะไม่ปราณี... ..และปรารถนาที่จะพิสูจน์ ความถูกต้องทางกฏหมายของการแต่งงานของเรา... งั้นก็ขอจงได้ตัดสินกันในศาลที่แท้จริง ภายใต้อำนาจเดียวที่หม่อมฉันได้ตระหนักถึง The Other Boleyn Girl (2008)
Gotham City is proud of an ordinary citizen standing up for what's right.กอธแฮมภูมิใจกับคนธรรมดา ที่ลุกขึ้นมาเพื่อความถูกต้อง The Dark Knight (2008)
Where you guys are going, they have never even heard of rights.ที่ที่พวกแกจะไป พวกนั้นไม่เคยฟังเสียความถูกต้อง Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
But one of the principal justifications you gave for the incursion was the supposed existence of the "headquarters of the entire Communist military operation in South Vietnam,"แต่หลักการหนึ่งในการพิสูจน์ความถูกต้อง ที่ใช้ในการบุกเข้าไป คือการไม่ปรากฎให้เห็นเลยของ กองบัญชาการทหารคอมมิวนิสต์ ในเวียดนามใต้ Frost/Nixon (2008)
Yeah, what am I doing here?คุณบรอนสันมาที่นี่เพื่อคุยเกี่ยวกับความถูกต้องบางอย่าง.. Bedtime Stories (2008)
That we may always continue in thy faith and fearเราจะดำเนินต่อไปด้วยความถูกต้องและความกลัวจากท่าน The Rapture (2009)
Or are you so busy being self-righteous you forgot about her?หรือนายมัวแต่มาคิดเรื่องความถูกต้องนั่น When the Levee Breaks (2009)
No, for justice.ไม่ใช่ แต่เพื่อความถูกต้อง When the Levee Breaks (2009)
There is a right and there is a wrong here,นี่มันเรื่องของความผิด และความถูกต้อง Lucifer Rising (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความถูกต้อง[n.] (khwām thuktǿng) EN: accuracy ; rightness ; correctness ; exactness   FR: exactitude [f] ; validité [f]
ความถูกต้อง[n.] (khwām thuktǿng) EN: justice   
ความถูกต้องตามกฎหมาย[n. exp.] (khwām thuktǿng tām kotmāi) EN: legality ; legitimacy ; validity   FR: légalité [f]
ความถูกต้องแม่นยำ[n. exp.] (khwām thuktǿng maenyam) EN: exactitude ; accuracy ; precision   

English-Thai: Longdo Dictionary
authenticity(n) ความถูกต้อง เช่น To ensure the authenticity of records, organizations should implement and document policies and procedures which control creation, receipt, and transmission.
cryptocurrency(n ) เงินตราเข้ารหัสลับ, คริปโทเคอร์เรนซี, สินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นสื่อกลางในการทำธุรกรรม ซึ่งใช้วิทยาการเข้ารหัสลับสำหรับรับประกันความถูกต้องของธุรกรรมนั้น เพื่อควบคุมการสร้างหน่วยเงินดิจิทัลเพิ่ม และเพื่อยืนยันความถูกต้องของการโอนสินทรัพย์ เป็นเงินดิจิทัลรูปแบบหนึ่งที่ควบคุมโดยกระจายศูนย์กลางผ่านบล็อกเชน [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accuracy[N] ความแม่นยำ, See also: ความถูกต้อง, ความเที่ยงตรง, Syn. exactness, precision
correctness[N] ความถูกต้อง, See also: ความเที่ยงตรง, Syn. rightness, Ant. incorrectness, wrongness
equity[N] ความถูกต้อง, See also: ความยุติธรรม, ความเที่ยงตรง, Syn. fairness, impartiality, justice
exactitude[N] ความถูกต้องแม่นยำ, See also: ความแน่นอน, ความละเอียด, Syn. accuracy, precision
exactness[N] ความถูกต้อง, See also: ความแม่นยำ, ความแน่นอน, ความละเอียด, Syn. preciseness, precision
fidelity[N] ความถูกต้อง, See also: ความแม่นยำ, ความเที่ยงตรง, Syn. exactness, verity, Ant. untruthfulness
justice[N] ความถูกต้องตามกฎหมาย, See also: ความชอบด้วยกฎหมาย, Syn. legitimacy
legality[N] ความถูกต้องตามกฎหมาย, See also: ความชอบด้วยกฎหมาย
propriety[N] ความเหมาะสม, See also: ความถูกต้อง, Syn. aptness, suitability, accordance, Ant. inconsistencey, incongruity
rectitude[N] ความเที่ยงธรรม, See also: ความถูกต้อง, ความยุติธรรม, Syn. probity, uprightness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accuracy(แอค' คิวราซี) n. ความแม่นยำ, ความถูกต้อง, ความเที่ยง, ความแน่นอน.
computer auditการตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์หมายถึง การนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการตรวจสอบการประมวลผลเพื่อความถูกต้องทางบัญชี
correctitude(คะเรค'ทิทูด) n. ความถูกต้อง,ความประพฤติที่เหมาะสม, Syn. correctness
definitude(ดิฟิน'นิทูด) n. ความแน่นอน,ความแน่ชัด,ความถูกต้อง,ความแม่นยำ
fidelity(ฟิแดล'ลิที) n. ความซื่อสัตย์,ความจงรักภักดี,ความแม่นยำ,ความถูกต้อง,ความเที่ยงตรง, Syn. faithfulness
justice(จัส'ทิส) n. ความยุติธรรม,ความถูกต้อง,ความสมควร -Phr. (bring tojustice นำขึ้นศาล) -Phr. (dojustice to ให้ความยุติธรรมแก่), Syn. impartiality,equity
justify(จัส'ทิไฟ) {justified,justifying,justifies} vt.,vi. แสดงความบริสุทธิ์,พิสูจน์ว่าถูกต้อง,สนับสนุนความบริสุทธิ์,หรือความถูกต้อง., Syn. legitimize
justness(จัสทฺ'นิส) n. ความยุติธรรม,ความเที่ยงธรรม,ความถูกต้อง, Syn. justice,righteousness
legality(ลิแกล'ลิที) n. ความถูกต้องตามกฎหมาย,การปฏิบัติตามกฎหมาย,หน้าที่หรือความรับผิดชอบด้วยกฎหมาย
legitimacy(ลิจิท'ทะมะซี) n. ความถูกต้องตามกฎหมาย,ความชอบด้วยกฎหมาย,ความถูกต้องสมควร,ความมีสิทธิตามกฎหมาย,ความถูกต้องตามทำนองคลองธรรม,ความถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณี

English-Thai: Nontri Dictionary
accuracy(n) ความถูกต้อง,ความเที่ยงตรง,ความแม่นยำ
exactness(n) ความแน่นอน,ความถูกต้อง,ความแน่ชัด,ความเที่ยงตรง
infallibility(n) ความถูกต้อง
justice(n) ความยุติธรรม,ความเที่ยงตรง,ความถูกต้อง
legitimacy(n) ความถูกต้องตามกฎหมาย,การมีสิทธิตามกฎหมาย
precision(n) ความเที่ยงตรง,ความแน่นอน,ความถูกต้อง,ความแม่นยำ
propriety(n) ความเหมาะสม,ความถูกต้อง,ความสมควร,ความประพฤติ,ระเบียบ
rectitude(n) ความยุติธรรม,ความเที่ยงธรรม,ความถูกต้อง,ความมีศีลธรรม
respectability(n) ความถูกต้อง,ความน่านับถือ,ความเหมาะสม,ความสูงส่ง
right(n) ความยุติธรรม,สิทธิ,ความถูกต้อง,ข้อเท็จจริง,ฝ่ายขวา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
精度[せいど, seido] ความถูกต้อง ความแม่นยำ

German-Thai: Longdo Dictionary
Recht(n) |das| ความถูกต้อง

French-Thai: Longdo Dictionary
droite(n) |f| สิทธิ, ความถูกต้อง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top