Search result for

ความต้องการ

(73 entries)
(0.0175 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความต้องการ-, *ความต้องการ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความต้องการ[N] requirement, See also: demand, need, want, Syn. ความปรารถนา, ความอยาก, Example: พนักงานบริษัทยื่นข้อเสนอความต้องการของกลุ่มพนักงานให้กับประธานบริษัท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
biological oxygen demandความต้องการออกซิเจนทางชีวภาพ [มีความหมายเหมือนกับ biochemical oxygen demand (BOD)] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
biochemical oxygen demand (BOD)ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (บีโอดี) [มีความหมายเหมือนกับ biological oxygen demand] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
chemical oxygen demand (COD)ความต้องการออกซิเจนทางเคมี (ซีโอดี) [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Basic needs ความต้องการพื้นฐาน [เศรษฐศาสตร์]
Basic needsความต้องการขั้นพื้นฐาน [TU Subject Heading]
Biochemical oxygen demandความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี [TU Subject Heading]
Demand for moneyความต้องการถือเงิน [TU Subject Heading]
Labor demandความต้องการแรงงาน [TU Subject Heading]
Nutritional requirementsความต้องการสารอาหาร [TU Subject Heading]
Training needsความต้องการในการฝึกอบรม [TU Subject Heading]
Water requirementsความต้องการน้ำ [TU Subject Heading]
Chlorine Demand ความต้องการคลอรีน (ปริมาณ)
ความแตกต่างระหว่างปริมาณคลอรีนที่เติมลงไปใน น้ำหรือน้ำเสีย กับปริมาณคลอรีนที่เหลืออยู่หลังสิ้นสุดช่วงเวลาสัมผัสที่กำหนด [สิ่งแวดล้อม]
Water Requirement ความต้องการน้ำ
ปริมาณน้ำทั้งหมดไม่ว่าจะมาจากแหล่งใดๆ ที่พืชต้องการ เพื่อการเจริญเติบโต ตามปกติ อาจรวมถึงน้ำที่ได้จากชลประทาน ฝนตก และน้ำใต้ดินที่พืชได้รับ น้ำที่ต้องการใช้ในการดำเนินการ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What she has to do to get what she wants.อะไรที่เธอมีเธอสามารถทำให้มันสนองความต้องการเธอได้ There Might be Blood (2008)
I honored Mr. Luthor's request for absolute discretion.ฉันเคารพความต้องการของคุณลูเธอร์ ในการตัดสินใจอย่างแน่วแน่ Odyssey (2008)
What purpose could that possibly serve?ความต้องการนั้นสามารถทำได้ ไม่.. Adverse Events (2008)
If you're coming back just because you're attracted to the shine of my neediness...ถ้านายจะกลับมา\ แค่นายจะสนใจความต้องการของฉัน Birthmarks (2008)
I made my wishes clear.ฉันบอกความต้องการชัดเจนนะ The Itch (2008)
I have needs.ถ้ามันต้องการคำอธิบาย ฉันมีความต้องการ Dying Changes Everything (2008)
What about my needs?แล้วความต้องการของผมล่ะ? ! And How Does That Make You Kill? (2008)
I'm sure you can understand my need to reassess your effectiveness.ข้ามั่นใจว่าเจ้าจะเข้าใจ ความต้องการของข้า ที่จะคิดทบทวนถึง ประสิทธิภาพของเจ้าใหม่ Lair of Grievous (2008)
A man's eyes see what his heart desires to seeทุกอย่างที่สายตามองเห็นนั้น ล้วนเกิดจากความต้องการของจิตใจ Portrait of a Beauty (2008)
I used her passion to fulfill my greedหม่อมฉันใช้ความต้องการของนาง เพื่อสนองโทสะของหม่อมฉัน Portrait of a Beauty (2008)
...the desire... we have a problem.ความต้องการ.. เรามีปัญหาแล้ว Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
And a white man made my mothers and fathers wear this to bend them to his will.และพวกคนขาวก็เอาไอ้นี่ใส่ให้แม่กับพ่อผม เพื่อให้ก้มหัวต่อความต้องการพวกมัน The Bank Job (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความต้องการ[n.] (khwām tǿngkān) EN: requirement ; demand ; need ; want   FR: besoin [m] ; demande [f] ; désir [m] ; exigence [f] ; desiderata [mpl]
ความต้องการขั้นพื้นฐาน[n. exp.] (khwām tǿngkān khanpheūnthān) EN: basic needs ; basic requirements   FR: besoins élémentaires [mpl]
ความต้องการความปลอดภัย[n. exp.] (khwām tǿngkān khwām pløtphai) EN: safety needs ; need for safety   
ความต้องการทั่วโลก[n. exp.] (khwām tǿngkān thūa lōk) EN: global demand   FR: demande globale [f]
ความต้องการที่เพิ่มขึ้น[n. exp.] (khwām tǿngkān thī phoēm kheun) EN: growing demand   FR: demande croissante [f]
ความต้องการบริโภคสินค้าอุปโภคบริโภค [n. exp.] (khwām tǿngkān børiphōk sinkhā uppaphōk børiphōk) EN: demand for consumer goods   
ความต้องการมาก[n. exp.] (khwām tǿngkān māk) EN: heavy demand ; huge demand   FR: demande soutenue [f]
ความต้องการเงินทุน[n. exp.] (khwām tǿngkān ngoenthun) EN: capital requirements ; demand for capital   

English-Thai: Longdo Dictionary
demand schedule(n) รายการของปริมาณความต้องการซื้อเทียบกับราคาเสนอซื้อบนเส้นอุปสงค์ซึ่งมักจะอยู่ในรูปของตาราง แต่ก็อาจจะอยู่ในรูปของกราฟก็ได้, S. demand curve,
COD(abbrev) ความต้องการออกซิเจนทางเคมี chemical oxygen demand

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appetence[N] ความต้องการ, Syn. appetency, desire, appetite
appetency[N] ความต้องการ, Syn. appetence, desire, appetite
call[N] ความต้องการ, Syn. demand
cry[N] การเรียกร้องของมวลชน, See also: ความต้องการของมวลชน
demand[N] ความต้องการ, See also: อุปสงค์, ความต้องการซื้อและอำนาจซื้อ, ปริมาณที่ต้องการซื้อ, Syn. need, petition, supplication, Ant. denial, refusal, rejection
eroticism[N] ความต้องการทางเพศ, See also: ความรู้สึกทางเพศ, Syn. desire, libido, lust
exigence[N] ความจำเป็นเร่งด่วน (คำทางการ), See also: ความต้องการเร่งด่วน, Syn. need, requirement, urgency
exigency[N] ความจำเป็นเร่งด่วน (คำทางการ), See also: ความต้องการด่วน, Syn. need, requirement, urgency
libido[N] ความต้องการที่ถูกกระตุ้นจากจิตใต้สำนึก
longing[N] ความปรารถนา, See also: ความต้องการ, Syn. aspiration, yearning

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accommodation(อะคอมโมเด' เชิน) n. การปรับตัว, การต้อนรับ, การปรองดอง, สิงที่อำนวยความต้องการหรือความสะดวก. -accommodations n. ที่พัก,อาหารและที่พัก,ที่นั่งที่นอนบนรถไฟ, เงินยืม, ความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น, Syn. adaptation, convenie
all-purpose computerคอมพิวเตอร์เอนกประสงค์หมายถึง คอมพิวเตอร์ที่ออกแบบขึ้นใช้เพื่อให้ทำงานสนองความต้องการได้หลายวัตถุประสงค์ เป็นคอมพิวเตอร์ที่อาจใช้วิธีการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งเพื่อสั่งให้ทำงานได้ด้วยภาษาต่าง ๆ หลายภาษา (คอมพิวเตอร์ที่พูดถึงโดยทั่วไปในปัจจุบันนี้ ส่วนมากจะเป็นคอมพิวเตอร์เอนกประสงค์ทั้งสิ้นดู special purpose computer เปรียบเทียบ
anaphrodisiac(แอนแนฟระดิช' ซิแอด) adj. สามารถลดความต้องการทางเพศ. -n. ยาลดกำหนัด
aphrodisia(แอฟระดิซ'เซย) n. ความต้องการทางเพศ, กำหนัด (sexual desire)
appealing(อะพีล'ลิง) adj. ดึงดูดความสนใจ (ความต้องการ, ความอยากรู้อยากเห็น,ความเห็นใจ) -appealingness n., Syn. attractive, charming, pleasing ###A. repulsive)
appetising(แอพ'พีไท'ซง) adj. เจริญอาหาร,กระตุ้นความต้องการ,มีเสน่ห์
appetite(แอพ'พิไททฺ) n. ความอยากอาหารหรือเครื่องดื่ม,ความต้องการของร่างกาย,ความปรารถนา,ความชอบ, Syn. desire,craving, relish, liking ###A. aversion, distaste)
appetizing(แอพ'พีไท'ซง) adj. เจริญอาหาร,กระตุ้นความต้องการ,มีเสน่ห์
application programโปรแกรมประยุกต์ <คำแปล>หมายถึง โปรแกรมประเภทต่าง ๆ ที่ออกแบบขึ้นเพื่อสนองความต้องการ เช่น โปรแกรมบัญชี หรือ โปรแกรมทำคะแนน
application softwareซอฟต์แวร์ประยุกต์ <คำแปล>หมายถึง โปรแกรมประเภทต่าง ๆ ที่ออกแบบขึ้นเพื่อสนองความต้องการ เช่น โปรแกรมบัญชี หรือโปรแกรมทำคะแนนมีความหมายเหมือน application program

English-Thai: Nontri Dictionary
appetizing(adj) กระตุ้นความต้องการ,เจริญอาหาร,น่ารับประทาน
avidity(n) ความละโมบ,ความโลภ,ความอยาก,ความต้องการ,ความมักได้,ความปรารถนา,ความงก
demand(n) ความต้องการ,คำขอร้อง,อุปสงค์,การเรียกร้อง
desire(n) ความต้องการ,ความปรารถนา,ความประสงค์,ความอยาก,ราคะ
lust(n) ตัณหา,ความอยาก,ราคะ,ความปรารถนา,ความต้องการทางเพศ
need(n) ความต้องการ,ความจำเป็น,ของจำเป็น,ความขัดสน
needs(n) ความจำเป็น,ความต้องการ
request(n) คำร้อง,การขอร้อง,คำขอ,การเรียกร้อง,ความต้องการ
requirement(n) ข้อกำหนด,ความต้องการ,ความจำเป็น,ข้อบังคับ,การเรียกร้อง
thirst(n) ความกระหาย,ความอยาก,ความต้องการ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
unmet need[อันเม็ท นี๊ด] (n ) ความต้องการที่แท้จริง, ความต้องการลึกๆ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
要請[ようせい, yousei] (n) ความต้องการ

German-Thai: Longdo Dictionary
fordern(vt) |forderte, hat gefordert| เรียกร้อง, แสดงความต้องการ เช่น Er fordert das Gehalt in einer Höhe von 2000 Euro von der Firma. เขาเรียกเงินเดือนสองพันยูโรจากบริษัท, See also: S. verlangen
zunehmend(adj) ที่กำลังเพิ่มขึ้น เช่น das zunehmende Bedürfnis an Benzin ความต้องการน้ำมันเบนซินที่กำลังเพิ่มขึ้น
sollen|soll, sollte, hat gesollt| ควร (เป็นกริยาช่วย บ่งความต้องการ, คำสั่ง, ข้อควรทำ) เช่น Man soll nicht stehlen., Soll ich dir das Buch mal zeigen?
Forderung(n) |die, pl. Forderungen| คำขอร้อง, ความต้องการ เช่น die Forderung anerkennen อนุญาตตามคำขอร้อง, See also: R. Erfordernis, Frage, Bedarf

French-Thai: Longdo Dictionary
avoir besoin de(phrase) มีความต้องการ Il a besoin d'une nouvelle voiture. = เขาต้องการรถคันใหม่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top