Search result for

ความซื่อ

(49 entries)
(0.197 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความซื่อ-, *ความซื่อ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความซื่อ[N] honesty, See also: truthfulness, sincerity, frankness, Syn. ความซื่อสัตย์, ความซื่อตรง, Ant. ความทุจริต, ความไม่ซื่อสัตย์, Example: เขามีความซื่ออยู่ในตัวมาตลอดจึงเป็นเหมือนเกราะคุ้มภัยให้เขาเป็นอย่างดี
ความซื่อตรง[N] honesty, See also: truthfulness, sincerity, frankness, Syn. ความซื่อสัตย์, ความซื่อ, ความสุจริต, Ant. ความทุจริต, Example: ทหารมีความทรหดอดทนในการฝึกยิ่งไปกว่านั้นยังมีความซื่อตรงและกตัญญูต่อผู้บังคับบัญชาที่เขารักและเคารพ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เศาจ-ความซื่อตรง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Honestyความซื่อสัตย์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"One lone man, marching dusty roads, armed only with honesty and a bamboo staff, doing battle with the British Empire.""ผู้ชายคนเดียวเดินบนถนนฝุ่นฟุ้ง มีอาวุธแค่ไม้เท้ากับความซื่อสัตย์ ต่อกรกับราชอาณาจักร" Gandhi (1982)
Listen, however he plays, we play it straight:- ฟังนะ เราทำทุกอย่างด้วยความซื่อสัตย์ The Jackal (1997)
Fighters have rules too: friendship, trust... Integrity.นักสู้ก็มีหลักเกณฑ์นะ ความเป็นเพื่อน ความเชื่อใจ ความซื่อตรง Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
I love honesty more than wealth.ฉันรักความซื่อสัตย์มากกว่าเงินทอง Malèna (2000)
-You couldn't hide behind books or your fricking telescope, or your faith.หรือไมก่กล้องดูดาวแล้วก็ความซื่อของเธอ A Walk to Remember (2002)
A child's voice, however honest and true...เสียงของเด็ก ...อย่างไรก็ตามความซื่อสัตย์และความจริง Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Have a little faith in your fellow man, for God's sake.มีความซื่อสัตย์กับเพื่อนร่วมงานของคุณ,ให้ตายเถอะ Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
We're looking for a consultant to work with the writers, keep us honest.เราต้องการที่ปรึกษาทำงานร่วมกับนักเขียน เพื่อความซื่อตรงของเรา Mr. Monk and the Game Show (2004)
His hope was to remind the world that fairness, justice and freedom are more than words.หวังเพื่อจะย้ำเตือนโลก ถึงความซื่อตรง, ยุติธรรม และเสรีภาพ... ...ไม่ใช่แค่คำพูด. V for Vendetta (2005)
Our integrity sells for so little, but it is all we really have.ความซื่อตรงแก่กันของพวกเรามีค่าน้อยนิด, แต่เราก็มีกันอยู่แค่นั้น. V for Vendetta (2005)
Then you'lI have to make a choice between your professional word of honor...งั้น แกจำเป็นต้องเลือกแล้วล่ะ ระหว่างความซื่อสัตย์ House of Fury (2005)
This sounds like your overactive honor-society brain.คุณดูเหมือนมีพลังมหาศาล ความซื่อสัตย์ต่อพวกเรามาก American Pie Presents: Band Camp (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความซื่อสัตย์[n.] (khwām seūsat) EN: loyalty   
ความซื่อสัตย์สุจริต[n. exp.] (khwām seūsat sutjarit) EN: uprightness   

English-Thai: Longdo Dictionary
core value(n) ค่านิยมหรือความเชื่อหลัก (อันเป็นสิ่งที่ดีงาม) ขององค์การ หากไม่มีองค์การจะไม่สามารถคงอยู่ได้ เช่น core value ของธนาคาร คือ ความซื่อสัตย์ ถ้าขาดไปจะไม่มีลูกค้ามาใช้บริการอย่างแน่นอน, We conduct our business guided by the following core values to serve our customers.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
constancy[N] ความจงรักภักดี, See also: ความซื่อสัตย์, ความไม่เปลี่ยนใจ, Syn. faithfulness, loyalty, fidelity
faithfulness[N] ความซื่อสัตย์, See also: ความจงรักภักดี, ความบริสุทธ์ใจ, ความน่าเชื่อถือ, Syn. fidelity, trustworthiness
fealty[N] ความจงรักภักดี, See also: ความซื่อสัตย์, Syn. fidelity, loyalty
fidelity[N] ความจงรักภักดี, See also: ความซื่อสัตย์, Syn. allegiance, fealty, honesty
honesty[N] ความซื่อสัตย์, See also: ความเที่ยงตรง, ความเที่ยงธรรม, Syn. incorruptibility, integrity, uprightness
integrity[N] ความซื่อสัตย์, See also: ความซื่อตรง, Syn. honesty, honor, uprightness, Ant. dishonesty
loyalty[N] ความซื่อสัตย์, See also: ความจงรักภักดี, Syn. faithfulness, allegiance
naivety[N] ความซื่อตรง
openness[N] ความซื่อสัตย์, See also: ความตรงไปตรงมา, Syn. honesty, frankness, Ant. dishonesty, deceit
probity[N] ความซื่อตรง, See also: ความจริงใจ, ความซื่อ, Syn. honor, fidelity, integrity, Ant. dishonesty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cleanhandsn. ความซื่อตรง,ความบริสุทธิ์
constancy(คอน'สเทินซี) n. ความมั่นคง,ความซื่อสัตย์,ความคงที่, Syn. stability
faith(เฟธ) n. ศรัทธา,ความมั่นใจ,ความเลื่อมใส,ความยึดมั่น,ความเชื่อในศาสนา,ความซื่อสัตย์,คำรับรอง. -Phr. (lose faith in สงสัย) . -Phr. (in good faith ด้วยศรัทธา), Syn. belief,creed
fealty(ฟี' อัลที) n. ความจงรักภักดี,ความซื่อสัตย์
fidelity(ฟิแดล'ลิที) n. ความซื่อสัตย์,ความจงรักภักดี,ความแม่นยำ,ความถูกต้อง,ความเที่ยงตรง, Syn. faithfulness
honesty(ออน'นิสที) n. ความซื่อสัตย์,ความสุจริต,ความจริงใจ, Syn. integrity,openness
innocence(อิน'นะเซินซฺ) n. ความไร้เดียงสา,ความบริสุทธิ์,ความไร้มลทิน,ความซื่อ,ความไม่รู้ตัว,ความไม่เป็นภัย,บุคคลที่ไร้เดียงสา,สิ่งที่ไร้เดียงสา, Syn. innocuousness ###A. guilt
integrity(อินเทก'กริที) n. การยึดถือหลักคุณธรรม,ความซื่อสัตย์,ความสมบูรณ์,ความมั่นคง,ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, Syn. honesty,wholeness
loyalty(ลอย'เอิลที) n. ความจงรักภักดี,ความซื่อสัตย์, Syn. allegiance
probity(โพร'บิที) n. ความซื่อสัตย์,ความซื่อตรง,ความตรงไปตรงมา integrity

English-Thai: Nontri Dictionary
constancy(n) ความมั่นคง,ความแน่นแฟ้น,ความแน่วแน่,ความคงที่,ความซื่อสัตย์
faithfulness(n) ความน่าเชื่อถือ,ความมีสัจจะ,ความซื่อสัตย์,ความยึดมั่น
fealty(n) ความจงรักภักดี,ความซื่อสัตย์,ความภักดี
fidelity(n) ความซื่อสัตย์,ความซื่อตรง,ความเที่ยงตรง,ความจงรักภักดี
honesty(n) ความซื่อตรง,ความซื่อสัตย์สุจริต, ความเถรตรง,ความจริงใจ
innocence(n) ความบริสุทธิ์ใจ,ความซื่อ,ความไร้เดียงสา
integrity(n) ความครบถ้วน,บูรณภาพ,ความซื่อตรง,ความมั่นคง
loyalty(n) ความซื่อสัตย์,ความภักดี,ความจงรักภักดี
morality(n) ศีลธรรม,จรรยา,ความซื่อสัตย์สุจริต
naivete(n) ความเชื่อง,ความซื่อ,ความไร้เดียงสา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top