Search result for

ความชัดเจน

(38 entries)
(0.0127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความชัดเจน-, *ความชัดเจน*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intelligibilityความชัดเจนด้วยอักขระน้ำเสียงและความหมาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm not like that. I like clarity.ฉันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะ ฉันชอบความชัดเจน Passengers (2008)
I need to be honest and clear.ด้วยความชัดเจนและจริงใจ The Dark Knight (2008)
You feel inadequate, because he has plenty of clarity, organization, charm, and knowledge.นายรู้สึกต่ำต้อย เพราะเขามี ความชัดเจน,องค์ประกอบ,เสน่ห์,\\\ ความรู้ หรือพูดง่ายๆว่า \\\"ของเขาใหญ่\\\" The Love Guru (2008)
After it was clear the Southern Democrats that were still against impeachment had had the screws put on them by the Speaker of the House.หลังจากมีความชัดเจนจากสาย เดโมแครตทางภาคใต้ ที่พวกเขายืนกรานจะถอดถอนผม แล้วมีการสวนพวกนั่นกลับ โดยโฆษกทำเนียบ Frost/Nixon (2008)
There's definitely a case down here,patty.เราเจอความชัดเจนมากเกี่ยวกับคดีที่นี่ แพตตี้ Hey! Mr. Pibb! (2009)
We want to know why we don't have clearance to the case file for this investigation.เราอยากรู้ว่าทำไมเราไม่ได้รับความชัดเจน เรื่องข้อมูลการสืบคดีนี้ You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
Make sure you keep it clear of your deputy.ตรวจสอบให้แน่ใจ ความชัดเจนของปลัดนาย Smite (2009)
Until you see something that corroborates these visions, it--it's all fantasy.จนกว่านายจะเห็นบางอย่าง เพื่อให้เกิดความชัดเจนกับภาพเหล่านั้น มันไร้สาระ No More Good Days (2009)
Just to be clear,you are referrinto mr. Wayons' truck?เพื่อความชัดเจน คุณพูดถึง รถบรรทุกของคุณเวนส์ใช่มั๊ย Bad Seed (2009)
Why, exactly, has your office set up its own investigation without getting authorization from FBI Headquarters?ทำไมถึงมีความชัดเจนว่า สำนักงานของคุณดำเนินการ สืบสวนเรื่องนี้เอง โดยปราศจากการอนุมัติ จาก FBI สำนักงานใหญ่ Gimme Some Truth (2009)
You've come quite a long distance since we last met, if you can now see a distinction between accuracy and the truth.คุณก้าวหน้าไปมาก หลังจากที่เราพบกันครั้งสุดท้าย ตอนนี้คุณสามารถแยกความแตกต่าง ระหว่างความชัดเจน กับความจริงได้แล้ว The Dwarf in the Dirt (2009)
- Again, it appears that Dr. Jack Kevorkian...รายละเอียดนั้นยังไม่มีความชัดเจนแย่จะยังไง... You Don't Know Jack (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความชัดเจน[n.] (khwām chatjēn) EN: clearness   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clarity[N] ความชัดเจน, Syn. clearness, lucidity, purity
clearness[N] ความชัดเจน, Syn. clarity, lucidity
distinctness[N] ความชัดเจน, See also: ความชัดแจ้ง
markedness[N] ความชัดเจน
obtrusiveness[N] ความเด่นชัด, See also: ความชัดเจน
obviousness[N] ความชัดเจน
orotundity[N] ความกังวาน, See also: ความชัดเจน
vividness[N] ความชัดเจน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acuity(อะคิว' อิที) n. ความหลักแหลม, ความคม, ความรุนแรง, ความคมกริบ, ความชัดเจน
assembly languageภาษาแอสเซมบลีหมายถึง ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาหนึ่งซึ่งจะตรงเข้าไปจัดการกับตัวไมโครโพรเซสเซอร์ หรือ "ตัวประมวลผล" ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และจะทำการประมวลผลโดยตรงได้เลย โดยปกติ ภาษานี้จะเรียนยากและต้องเขียนยาวกว่าภาษา C หรือภาษา BASIC แต่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ (result) เร็วกว่า และใช้เนื้อที่เก็บน้อยกว่าโปรแกรมภาษาอื่นมาก นิยมใช้ภาษานี้เมื่อต้องการประหยัดเวลาทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรม โดยไม่ต้องพะวงถึงความชัดเจนมากนัก และที่สำคัญก็คือ โปรแกรมภาษานี้จะเขียนขึ้นมาเพื่อใช้เฉพาะกับเครื่องใดเครื่องหนึ่ง หากจะนำไปใช้กับเครื่องคนละรุ่น ก็จะต้องมีการปรับแก้ก่อน (ขึ้นกับหน่วยประมวลผลหรือ CPU)
clarity(แคล'ริที) n. ความชัดเจน,ความใส
experience(อิคซฺเพีย'เรียนซฺ) n. ประสบการณ์,ความชัดเจน,vt. ประสบ,พบ,รู้สึก., Syn. exposure
illustration(อิลัสเทร'เชิน) n. ภาพประกอบ,ภาพอธิบาย,การอธิบายด้วยภาพประกอบ,การยกตัวอย่าง,ความชัดเจน., Syn. picture
perspicuity(เพอสพิคิว'อิที) n. ความชัดเจน,ความแจ่มแจ้ง,ความเข้าใจง่าย, Syn. plainness
semantic(ซีแมน'ทิค) adj. เกี่ยวกับหรือเนื่องจากความหมายแตกต่างของคำหรือสัญลักษณ์อื่น,เกี่ยวกับsemantics (ดู) -semantically adv. ความหมายหมายถึง สัมพันธภาพระหว่างคำกับสัญลักษณ์ในภาษาที่ใช้การเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง รวมทั้งความหมายที่กำหนดให้สำหรับคำและสัญลักษณ์นั้น ๆ ด้วย อย่างไรก็ตาม คำสั่งต่าง ๆ ในการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักใช้อธิบายด้วยภาษาคณิตศาสตร์ เพราะมีความชัดเจนแน่นอน
simplicity(ซิมพลิส'ซิที) n. ความง่าย ๆ ,ความเรียบ ๆ ,ความไม่สลับซับซ้อน,ความเข้าใจได้ง่าย,ความชัดเจน,ความตรงไปตรงมา,ความมีใจซื่อ,ความจริงใจ,ความไม่มีใจคิดโกง,ความไม่หรูหรา,ความไม่มีอะไร,ความด้อยปัญญาหรือประสบการณ์, Syn. easiness

English-Thai: Nontri Dictionary
acuity(n) ความหลักแหลม,ความเฉียบแหลม,ความชัดเจน,ความรุนแรง
clarity(n) ความกระจ่าง,ความแจ่มแจ้ง,ความชัดเจน
clearness(n) ความแจ่มแจ้ง,ความกระจ่าง,ความชัดเจน
definition(n) คำนิยาม,คำจำกัดความ,คำอธิบาย,การบัญญัติศัพท์,ความชัดเจน
distinctness(n) ความแจ่มแจ้ง,ความเด่น,ความชัดเจน,ความแจ่มชัด
legibility(n) ความชัดเจน,ลายมือที่อ่านง่าย
plainness(n) ความสงบ,ความเรียบง่าย,ความธรรมดา,ความชัดเจน
simplicity(n) ความเรียบ,ความง่าย,ความชัดเจน,ความจริงใจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top