Search result for

ความชักช้า

(7 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความชักช้า-, *ความชักช้า*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We wake up before dawn breaks and some of us get punished for being tardy.เราตื่นนอนก่อนฟ้าสาง และพวกเราบางคนก็ถูกลงโทษเพราะความชักช้า Attack on the Pin-Up Boys (2007)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dalliance[N] ความชักช้า, See also: การปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปเปล่าๆ, การฆ่าเวลา, ความอืดอาด
delay[N] ความชักช้า, See also: ความยืดยาด, การหน่วงเหนี่ยว, การเถลไถล, การเสียเวลา, Syn. deferral, pause, postponement, abeyance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
retardation(รีทาร์เด'เชิน) n. การทำให้ช้า,สิ่งที่ทำให้ช้า,ความชักช้า,ความอ่อนปัญญา,การเรียนได้ช้า, See also: retardative,retardtory adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
hesitancy(n) ความลังเล,ความไม่แน่ใจ,ความชักช้า,ความอลักเอลื่อ
hesitation(n) ความลังเล,ความไม่แน่ใจ,ความชักช้า,ความอลักเอลื่อ
retardation(n) การถ่วง,การหน่วงเหนี่ยว,ความชักช้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top