Search result for

ความคล้าย

(46 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความคล้าย-, *ความคล้าย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความคล้าย[N] resemblance, See also: likeness, similarity, semblance, Syn. ความคล้ายคลึง, Ant. ความต่าง, Example: ฝาแฝดมักมีความคล้ายกันในส่วนของรูปร่างหน้าตา
ความคล้ายคลึง[N] resemblance, See also: similarity, likeness, Syn. ความคล้าย, Ant. ความแตกต่างกัน, Example: รูปภาพสองรูปมีความคล้ายคลึงกันมาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
phonetic similarityความคล้ายคลึงทางสัทลักษณ์ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
similitudesimilitude, ความคล้ายคลึง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
kinematic similaritykinematic similarity, ความคล้ายคลึงกันทางจลน์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
dynamic similitudedynamic similitude, ความคล้ายคลึงทางพลศาสตร์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Btk, the zodiac, And the reaper all Have similarities.บีทีเค, โซดิแอค และมัจจุราช ล้วนมีความคล้ายคลึงกัน Omnivore (2009)
if kristie taylor just surfaced, it means he has her baby right now.มันหมายถึงว่า เขาได้ตัวเด็กอยู่ตอนนี้ เจเจ ตรวจสอบกับพ่อ-แม่ ดูว่าพวกเขา มีความคล้ายคลึงอะไรบ้าง Cradle to Grave (2009)
we have their dna. we can use that.เราสามารถใช้มันได้ เรานำมันมาจับคู่ กับ DNA ความคล้ายคลึงของแม่ได้ Cradle to Grave (2009)
we believe the unsubs want children who resemble them physically, who no one would question as their own.เราเชื่อว่าผู้ต้องสงสัยต้องการเด็ก ที่มีความคล้ายคลึงทางรูปร่างหน้าตา ไม่มีใครอยากถูกตั้งคำถาม ว่าเด็กเป็นของหรือไม่ Cradle to Grave (2009)
But there is similarity in each.แต่มันมีความคล้ายคลึงกันในแต่ละที่ Mosley Lane (2010)
Now, we already know that there is a similarity in the method of killing.ตอนนี้ เรารู้แล้วว่า มีความคล้ายคลึงกันของวิธีการฆ่า The Death of the Queen Bee (2010)
I'm not really seeing the family resemblance.ฉันไม่เห็นความคล้ายในครอบครัวเลยนะ Two and a Half Men (2010)
We originally profiled there wasn't any facial similarityเราวิเคราะห์ไว้ว่า ไม่มีความคล้ายคลึงกันด้านหน้าตา The Internet Is Forever (2010)
No, but there are similarities between them,ไม่ใช่ แต่มีความคล้ายคลึงกันระหว่างพวกเธอ The Internet Is Forever (2010)
Based on a facial symmetry that we recognize.โดยดูจากความคล้ายคลึงของใบหน้า ที่เราคุ้นเคย The Internet Is Forever (2010)
Ask a half dozen physicists, and you'll get a half dozen different answers.จะเกิดขึ้นกับการเปรียบ เทียบสำหรับฮิกส์ โบโสนs มันเป็น มีความคล้ายคลึงกัน What Are We Really Made Of? (2010)
So this Higgs field affects one particle more so than another particle.ดีเมื่อเราเห็นสิ่งที่ พวกเขามีลักษณะเหมือน เราจะมาพร้อมกับการ เปรียบเทียบที่ดีกว่า ความคล้ายคลึงกันอีกใช่ What Are We Really Made Of? (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
analogy[N] ความคล้ายคลึงกัน, Syn. likeness
approach[N] ความคล้ายกัน
approximation[N] ความคล้ายคลึง, Syn. resemblance, likeness
earthiness[N] ลักษณะคล้ายหรือเหมือนดิน, See also: ความคล้ายหรือเหมือนดิน
likeness[N] ความเหมือนกัน, See also: ความคล้ายคลึงกัน, Syn. similarity, resemblance, similitude, alikeness, Ant. unlikeness, dissimilitude
resemblance[N] ความคล้ายคลึง, See also: ความเหมือนกัน, Syn. likeness, similarity, Ant. difference, dissimilarity
semblance[N] ลักษณะคล้ายกัน, See also: ความคล้ายคลึงกัน, Syn. likeness, copy, resemblance, similarity
similarity[N] ความเหมือน, See also: ความคล้ายคลึง, Syn. likeness, resemblance, similitude
similitude[N] ความคล้ายกัน
simulacrum[N] ความคล้ายกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
analogy(อะแนล' โลจี) n. ความคล้ายคลึงกัน, ความเหมือนกัน, ภาวะอุปมาเหมือน, การเปรียบเหมือน,ประสิทธิภาพเหมือนกัน (resemblance)
assonance(แอส'โซเนินซฺ) n. ความคล้ายคลึงกันของเสียง,ภาวะสัมผัสเพี้ยน,ความสอดคล้องกันบางส่วน. -assonant adj.
kin(คิน) n. ญาติ,ญาติพี่น้อง,ความเกี่ยวดองกัน,เครือญาติ,ญาติเกี่ยวดอง,สิ่งหรือบุคคลที่มีความคล้ายคลึงกัน -Phr. (ofkin เป็นญาติกัน,เกี่ยวดองกัน), Syn. kinsfolk
likeness(ไลคฺ'นิส) n. ความเหมือนกัน,ความคล้ายคลึงกัน, Syn. similarity
neural networkเครือข่ายเส้นประสาทหมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นเลียนแบบเส้นใยประสาทของมนุษย์ ที่เรียกว่า นิวโรน ในสมองมนุษย์ ซึ่งมีนับจำนวนล้าน ๆ ตัว การประมวลผลกิจกรรมต่าง ๆ จะออกมาในลักษณะแบบขนาน (ไม่ใช่แบบอนุกรม) หมายถึง ทำงานพร้อม ๆ กัน เพื่อให้ได้คำตอบอันเดียว ทั้งนี้หมายถึง การที่ต้องสามารถทำงานที่สลับซับซ้อนมาก ๆ โดยเรียนรู้จากประสบการณ์ได้เอง ฉะนั้นการที่เครือข่ายแบบนิวโรนนี้จะให้คำตอบได้ก็ต่อเมื่อมีการส่งปัญหาต่าง ๆ เข้าไปให้ลองทำมาก ๆ เครือข่ายแบบนี้จะเป็นประโยชน์ เฉพาะในงานประมวลผลงานบางประเภท เช่น เรื่องการประมวลผลเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นในตลาด หรือการหาความคล้ายคลึงระหว่างภาพหลาย ๆ ภาพ เช่น ลายนิ้วมือ เป็นต้น ดู artificial intelligence ประกอบ
propinquity(โพรพิง'ควิที) n. ความใกล้กัน,ความใกล้ชิด,ความสัมพันธ์,ความเป็นญาติ,ความคล้ายคลึงกัน, Syn. proximity,kinship
resemblance(รีเซม'เบลินซฺ) n. ความคล้ายคลึงกัน,ความเหมือนกัน, Syn. similarity,likeness
semblable(เซม'บละเบิล) adj. คล้าย,คล้ายคลึง,ดูเหมือน. n. ความคล้าย,ความคล้ายคลึง,สิ่งที่คล้ายคลึงกัน., See also: semblably adv.
semblance(เซม'เบลินซฺ) n. ลักษณะภายนอก,ความคล้ายคลึง,รูปร่างลักษณะ ภายนอก,รูปร่างหน้าตา -S.look,aspect,air
similarity(ซิมมะแล'ริที) n. ความคล้ายคลึงกัน,ความเหมือนกัน,สิ่งที่คล้ายคลึงกัน,ลักษณะที่เหมือนกัน, Syn. resemblance,analogy

English-Thai: Nontri Dictionary
analogy(n) ความคล้ายคลึง,การอุปมา,การเปรียบเทียบ
assimilation(n) ความคล้ายกัน,การเอาอย่าง,การย่อย,การดูดซึม
likeness(n) ความเหมือนกัน,ความคล้ายคลึงกัน
parity(n) ความเท่าเทียมกัน,ความคล้ายคลึงกัน,ความเสมอกัน,ดุลยภาพ
resemblance(n) ความเหมือนกัน,ความคล้ายคลึง
semblance(n) รูปร่างหน้าตา,ความคล้ายคลึง,ลักษณะภายนอก
similarity(n) ความเหมือนกัน,ความคล้ายคลึงกัน,สิ่งที่คล้ายคลึงกัน
womanliness(n) ความเหมือนผู้หญิง,ความคล้ายหญิง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top