Search result for

ความขุ่น

(40 entries)
(0.0111 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความขุ่น-, *ความขุ่น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความขุ่น[N] turbidity, Syn. ความมัว, Ant. ความใส, Example: สารดังกล่าวจะสัมผัสและทำปฏิกิริยากับความขุ่นที่อยู่ในน้ำจนจับตัวเป็นก้อนตกลงสู่ก้นถัง
ความขุ่นมัว[N] despondency, See also: turbidness, muddle, frustration, dullness, Syn. ความมัวหมอง
ความขุ่นข้อง[N] resentment, See also: misgiving, umbrage, offense, Syn. ความขุ่นข้องหมองใจ, Example: เขาพยายามแผ่เมตตาเพื่อดับโทสะ พยาบาท ความขุ่นข้องต่างๆ เสีย, Thai definition: การผิดใจกัน
ความขุ่นเคือง[N] anger, See also: displeasure, dissatisfaction, resentment, indignation, Syn. ความโกรธเคือง, ความโกรธ, ความเคือง, Example: เรื่องนี้ได้สร้างความขุ่นเคืองแก่ผู้บริหารเป็นอย่างมาก, Thai definition: ความรู้สึกไม่พอใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
turbidityความขุ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
turbidityความขุ่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Turbidity ความขุ่น
สภาพในน้ำหรือน้ำเสียที่มีสารแขวนลอย ทำให้เกิดการกระจายหรือ การดูดแสง; ปริมาณของสารแขวนลอยละเอียดในของเหลว [สิ่งแวดล้อม]
Cloudingความขุ่น [การแพทย์]
turbidityturbidity, ความขุ่น [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Inoculation, Standardความขุ่นมาตรฐานการทดสอบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We don't hold grudges and resentments.เราจะไม่สร้างความบาดหมาง และความขุ่นเคืองใจ Let the Right One In (2010)
It'd be easy to let resentment build up, but it's gotta come out somewhere.ลูกเสียสละมากกว่าใครๆ มันง่ายที่ทำให้ความขุ่นเคืองใจ ก่อตัวขึ้นภายใน Lazarus (2010)
Brings me nothing but anger.ไม่ได้ให้อะไรผมนอกจากความขุ่นเคือง Consumed (2010)
Correcting a colleague's mistake could breed resentment.แก้ไขความผิดพลาดให้เพื่อนร่วมงาน สามารถสร้างความขุ่นเคืองใจได้ I'll Swallow Poison on Sunday (2011)
His untimely death has caused a great deal of distress, and I promise that every effort will be made to bring the person or persons responsible to justice.การตายของเค้าทำให้เกิดการจัดการความขุ่นหมองที่ดี และฉันสัญญาว่าทุกๆความพยายาม จะถูกบอกต่อ เพื่อนำมาซึ้งความรับผิดชอบต่อความยุติธรรมของบุคคล หรือผู้คน Danse Macabre (2011)
This has increased the dissatisfaction, disappointment and etc towards the company.เพิ่มความขุ่นเคือง ผิดหวังและสิ่งต่างๆแก่บริษัท Protect the Boss (2011)
Let bygones be bygones. Resentment gets old.อะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ลืมมันไป ความขุ่นเคืองน่ะมันเก่าเกินจะรู้สึกแล้ว Our Town (2012)
What I see here are two people who stopped talking to one another, whose frustration turned to hatred.สิ่งที่ผมเห็นตรงนี้ก็คือคน2คน คนที่หยุดพูดกับอีกฝ่าย คนที่ความขุ่นเคือง กลายเป็นเกลียดชัง Til Death (2012)
Failure. Indignity. Betrayal.ความล้มเหลว ความขุ่นเคือง การ ทรยศ Jack Reacher (2012)
Mother says I can be off-putting sometimes on account of being one of the best mathematicians in the world.แม่เคยบอกว่าบางที ผมอาจสร้างความขุ่นเคือง... ในการเป็นหนึ่งในนักคณิตศาสตร์ที่ดีที่สุดในโลก The Imitation Game (2014)
His resentment of the captain runs very, very deep.ความขุ่นเคืองใจของเขาต่อกัปตันเรือ มานานอย่างต่อเนื่อง อย่างลึกซึ้งมาก III. (2014)
Therefore, whatever resentments I might feel towards my daughter and your friend the captain, I must put aside.ด้วยเหตุฉะนี้ ความขุ่นเคืองใจอะไรก็ตาม ที่ข้าอาจรู้สึกต่อลูกสาวของข้า และกัปตันเรือผู้เป็นสหายของเจ้า ข้าจะต้องยุติมัน IV. (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความขุ่น[n.] (khwām khun) EN: turbidity   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dissatisfaction[N] ความไม่พอใจ, See also: ความขุ่นเคือง, Syn. grievance, gripe, grumble, Ant. compliment
irritation[N] ความขุ่นเคือง, See also: ความหงุดหงิด, โมโห, Syn. annoyance, anger, indignation, Ant. pleasure
nebula[N] ความขุ่นขาวของน้ำปัสสาวะ (ทางการแพทย์)
resentment[N] ความไม่พอใจ, See also: ความขุ่นเคือง, Syn. bitterness, offense, displeasure
spleen[N] ความโกรธเคือง, See also: ความขุ่นเคือง, โทสะ, Syn. anger, discontent
turbidity[N] ความขุ่น
turbidness[N] ความขุ่น
umbrage[N] ความรู้สึกไม่พึงใจ, See also: ความขุ่นเคือง, Syn. pique, grudge, resentment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indignation(อินดิกเน' เชิน) n. ความเดือดดาล, ความไม่พอใจมาก, ความขุ่นเคือง, Syn. wrath
opacity(โอแพส'ซิที) n. ความทึบ,ความขุ่นมัว,สิ่งทึบแสงหรือขุ่นมัว,ความเข้าใจยาก,ความมีปัญญาทึบ, Syn. density
resentment(รีเซนทฺ'เมินทฺ) n. ความขุ่นเคืองใจ,ความไม่พอใจ,ความแค้นใจ, Syn. dudgeon

English-Thai: Nontri Dictionary
gall(n) ความขุ่นแค้น,ความขมขื่น,น้ำดี
indignation(n) ความไม่พอใจ,ความขุ่นเคือง,ความเดือดดาล
mist(n) หมอก,ความขุ่น,ความพร่ามัว
resentment(n) ความขุ่นเคือง,ความโกรธ,ความแค้นใจ
spleen(n) ม้าม,ความโกรธ,โทสะ,ความขุ่นเคือง
sulkiness(n) ความขุ่นหมอง,ความโกรธเคืองใจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top