Search result for

ความกรุณา

(43 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความกรุณา-, *ความกรุณา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความกรุณาปรานี[N] kindness, See also: benevolence, compassion, sympathy, mercy, pity, Syn. ความกรุณา, ความปรานี, ความเมตตากรุณา, Example: ความกรุณาจะเกิดขึ้นเมื่อเราตระหนักถึงความทุกข์ของผู้อื่นและปรารถนาที่จะช่วยเหลือ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- This is very kind of you, er...ผมต้องขอบคุณในความกรุณาของคุณ.. เอ่อ... Lancelot (2008)
Lord Mountbatten has graciously agreed to represent the interest of the crown in this matter.ลอร์ดเมานท์บาทเทน มีความกรุณาที่จะเป็นตัวแทน ในเรื่องผลประโยชน์ของเกียรติในเรื่องนี้ The Bank Job (2008)
My sympathies.ความกรุณาจากฉัน Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Pleasure.เป็นความกรุณาที่ถาม The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Please...ขอความกรุณาด้วยครับ The Ramen Girl (2008)
How could I possibly repay your great kindnessข้าจะตอบแทนความกรุณาได้อย่างไร Three Kingdoms (2008)
Attention, please, ladies and gentlemen.ขอความกรุณาทุท่าน ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี Bedtime Stories (2008)
I request the court to direct that those shackles be removed forthwith.ผมขอความกรุณาให้ศาลปลดโซ่ตรวนที่จองจำ จำเลยออกครับ Public Enemies (2009)
Meeting in secret, the four key members of the new resistance joined forces.และคุณทำให้มหาสมุทรของเราสะอาดบริสุทธิ์ และคุณทำให้ทะเลทรายเรากลับมามีชีวิต แต่อะไรคือจุดประสงค์ที่แท้จริง ที่ซ่อนอยู่ในความกรุณาเหล่านี้ V (2009)
- I appreciate the offer, but the...ผมซาบซึ้งในความกรุณา แต่... Frenzy (2009)
Please play it.ขอความกรุณาครับ Episode #1.6 (2009)
- Thank you.ก็ขอความกรุณาด้วยนะครับ Episode #1.7 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความกรุณา[n.] (khwām karunā) EN: generosity   FR: générosité [f]
ความกรุณาปรานี[n.] (khwām karunā) EN: kindness ; benevolence ; compassion ; sympathy ; mercy ; pity   FR: bienveillance [f] ; sympathie [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
ubuntu"ubuntu" เป็นภาษาเก่าแก่ของชาวแอฟริกัน โดยมีความหมายถึง "humanity to others" หรือแปลเป็นไทยคือ "ความกรุณาต่อผู้อื่น" โดย "ubuntu" ยังมีอีกความหมายหนึ่งว่า "I am what I am because of who we all are" หรือแปลเป็นไทยคือ "ฉันเป็นฉันได้ก็เพราะพวกเราเป็นอย่างนั้น"

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
generosity[N] ความกรุณา, See also: ความเอื้อเฟื้อ, Syn. benebolence
lenience[N] ความเมตตาปรานี, See also: ความกรุณาปรานี
mercy[N] ความเมตตา, See also: ความกรุณา, ความปราณี, Syn. excuse, pardon, forgiveness, Ant. condemnation, unforgiveness
munificence[N] ความใจกว้าง, See also: ความกรุณา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beg(เบก) vt. ขอทาน,ขอ,อ้อนวอน,ขอความกรุณา -Phr. (beg off ขอได้โปรดยกเว้น), Syn. entreat
benignity(บินิก'นีที) n. ความกรุณา,ความปรานี,ความใจดี,กุศลกรรม, Syn. kindness
beseech(บิซีช') {besought/beseeched,besought/beseeched,beseeching,beseeches} vt.,vi. อ้อนวอน,ขอร้อง,ขอความกรุณา, See also: beseecher n., Syn. solicit
blessing(เบลส'ซิง) n. การให้พร,การทำให้ศักดิ์สิทธิ์,ผลประโยชน์,ความกรุณา,ของขวัญ,สิ่งทำให้โชคดีหรือมีความสุข,การสรรเสริญบารมี,การบูชา,การเห็นด้วย, Syn. grace,benediction
cold-hearted(โคลดฺ'ฮาร์ททิด) adj. ไร้ความปรานี,ไร้ความรู้สึก,ไร้ความกรุณา, See also: cold-heartedness n. ดูcold-hearted, Syn. indifferent ###A. sympathetic
favor(ฟะ'เวอะ) n. ความกรุณา,การกระทำที่กรุณา,ความสงเคราะห์,ความประทับใจ,ความนิยม,ความเข้าข้าง,ไมตรีจิต,บุญคุณ,การสนับสนุน,ความเห็นพ้อง,ของขวัญ,ของระลึก,เครื่องหมาย,โบ,สิทธิพิเศษ. -Phr. (in favo (u) r of สนับสนุน,เข้าข้าง) . -Phr. (in one's favo (u) r เพื่อผลประโยชน
favour(ฟะ'เวอะ) n. ความกรุณา,การกระทำที่กรุณา,ความสงเคราะห์,ความประทับใจ,ความนิยม,ความเข้าข้าง,ไมตรีจิต,บุญคุณ,การสนับสนุน,ความเห็นพ้อง,ของขวัญ,ของระลึก,เครื่องหมาย,โบ,สิทธิพิเศษ. -Phr. (in favo (u) r of สนับสนุน,เข้าข้าง) . -Phr. (in one's favo (u) r เพื่อผลประโยชน
good(กูด) adj. ดี,กรุณา -Id. (all in good time ถูกกาลเทศะ,เหมาะเจาะ) n. คุณค่า,ผลประโยชน์,ความดีเลิศ,ความกรุณา, See also: goods n. สินค้า. -Phr. (for good ตลอดไป) interj. คำอุทานแสดงความพอใจหรือความเห็นด้วย,ดี -adv. ดี. -S...
grace(เกรส) n. ความงดงาม,ความนิ่มนวล,ความกลมกล่อม,ความสุภาพ,ความสง่า,ความเมตตา,ความกรุณา,คุณธรรม,การสวดมนต์สั้น ๆ ก่อนรับประทานอาหาร, Syn. elegance,beauty
inclement(อินเคลม' เมินทฺ) adj. รุนแรง, ไม่ปรานี, ไม่มีความกรุณาปรานี., See also: inclemency, inclementness n. inclemently adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
beg(vt) ขอร้อง,ขอ,อ้อนวอน,ขอความกรุณา
beneficence(n) การทำความดี,ความกรุณา,ความเกื้อกูล
benevolent(adj) มีความกรุณา,มีเมตตา,ใจบุญ
beseech(vt) อ้อนวอน,ขอร้อง,ขอความกรุณา
charity(n) ความใจบุญ,การกุศล,การทำทาน,ความกรุณา,ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
clemency(n) ความกรุณา,ความไม่ถือโทษ,ความเมตตา,การผ่อนผัน
favor(n) ความชอบ,ความโปรดปราน,ความกรุณา,การสนับสนุน,การเข้าข้าง
favour(n) ความชอบ,ความโปรดปราน,ความกรุณา,การสนับสนุน,การเข้าข้าง
generosity(n) ความเอื้อเฟื้อ,ความเผื่อแผ่,ความกรุณา,ความมีน้ำใจ,ความใจดี
goodness(n) ความดี,ความกรุณาปรานี,ความปรารถนาดี,คุณงามความดี

German-Thai: Longdo Dictionary
Gefallen(n) |der, nur Sg.| ความกรุณา, ความชอบ, การบริการที่ถูกใจ มักจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ เช่น Schatz! Kannst du mir bitte einen Gefallen tun, mir eine Zeitung zu kaufen? = ที่รักจ๋า, คุณช่วยทำอะไรให้ผมหน่อยได้มั้ย แค่ไปซื้อหนังสือพิมพ์
sich benehmen(vt) |benimmt sich, benahm sich, hat sich benommen| ประพฤติตน เช่น Bitte benehmen Sie sich vor den Kindern. ขอความกรุณาคุณช่วยประพฤติตนต่อหน้าเด็กๆ
ersuchen(vi) |ersuchte, hat ersucht| ขอความกรุณา, วิงวอน เช่น Wir ersuchen um Verlängerung folgender Läuferpasse.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top