Search result for

คล้ายคลึง

(46 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คล้ายคลึง-, *คล้ายคลึง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คล้ายคลึง[V] resemble, See also: alike, look like, similar, be like, Syn. ละม้าย, คล้าย, Example: รูปภาพสองรูปนี้คล้ายคลึงกันมาก จนดูไม่ออกว่ารูปไหนรูปจริงรูปปลอม, Thai definition: เกือบจะเหมือนกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ละเมียดคล้ายคลึง, ละม้าย, มักใช้เข้าคู่กับคำ เหมือน เป็น ละเมียดเหมือน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Identity, Partialคล้ายคลึง [การแพทย์]
Indentity, Partialคล้ายคลึง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What it resembles, oddly enough, is placental tissue.ซึ่งประหลาดมาก ที่มันมีความ คล้ายคลึงเนื้อเยื่อในรกเด็ก The Day the Earth Stood Still (2008)
Under similar circumstances, and we just wantedพบว่ามีการตายคล้ายคลึงกันอีก และเราแค่ต้องการ Demonology (2009)
Btk, the zodiac, And the reaper all Have similarities.บีทีเค, โซดิแอค และมัจจุราช ล้วนมีความคล้ายคลึงกัน Omnivore (2009)
This case is similar to 2 other cases in Camden county.คดีนี้คล้ายคลึงกับอีก 2 คดีที่เกิดที่แคมเดน เคาน์ตี้ A Shade of Gray (2009)
He was, um... he was a tough man.เค้าเปน เอ่ออ... . เค้าเปนคนกล้าหาญ พวกเราไม่ได้คล้ายคลึงกันเลย Desert Cantos (2009)
Inlife... griefcanlooklikealot ofthings that bear little resemblance to sharp sorrow.ในชีวิต... ความเศร้าโศกดูเหมือนได้หลายอย่าง ทำให้เกิดสิ่งที่ คล้ายคลึงกับความเศร้ารุนแรง Good Mourning (2009)
He might have seen the similarity.เขาอาจมีความเหมือน หรือคล้ายคลึงกัน Haunted (2009)
if kristie taylor just surfaced, it means he has her baby right now.มันหมายถึงว่า เขาได้ตัวเด็กอยู่ตอนนี้ เจเจ ตรวจสอบกับพ่อ-แม่ ดูว่าพวกเขา มีความคล้ายคลึงอะไรบ้าง Cradle to Grave (2009)
we have their dna. we can use that.เราสามารถใช้มันได้ เรานำมันมาจับคู่ กับ DNA ความคล้ายคลึงของแม่ได้ Cradle to Grave (2009)
we believe the unsubs want children who resemble them physically, who no one would question as their own.เราเชื่อว่าผู้ต้องสงสัยต้องการเด็ก ที่มีความคล้ายคลึงทางรูปร่างหน้าตา ไม่มีใครอยากถูกตั้งคำถาม ว่าเด็กเป็นของหรือไม่ Cradle to Grave (2009)
That perhaps I want to live my life with a semblance of dignity and self-respect?นั่นบางทีเพราะว่า ผมอยากใช้ชีวิต ที่คล้ายคลึงกับคนอื่น อย่างมีเกียรติ อย่างภูมิใจในตัวเอง Snakehead (2009)
Our cultural similarities will make it easier... for me to access the ship's computer... to locate the device.วัฒนธรรมคล้ายคลึงกันของเรา จะช่วยให้ผมเข้าคอมพิวเตอร์บนยาน เพื่อตามหาเครื่องมือนั่นได้ง่ายขึ้น Star Trek (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คล้ายคลึง[v.] (khlāikhleung) EN: resemble ; alike ; look like ; similar ; be like   FR: être similaire ; être analogue

English-Thai: Longdo Dictionary
doubleganger(n) คนที่มีหน้าตาคล้ายคลึงกับใครคนใดคนหนึ่งมาก , S. doppelganger, doppelgänger,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alike[ADJ] เหมือนกัน, See also: คล้ายคลึงกัน, ไม่แตกต่างกัน, ลักษณะเดียวกัน, อาการเดียวกัน, Syn. similar, like, same
approximate[ADJ] คล้ายคลึง, Syn. resembling, alike
quasi[ADJ] ดูเหมือน, See also: คล้ายคลึง, ประหนึ่ง
resemble[VT] คล้าย, See also: คล้ายคลึง, เหมือน, Syn. look like, imitate
semblable[ADJ] คล้าย, See also: คล้ายคลึง, ดูเหมือน, ซึ่งเลียนแบบ, ซึ่งเสแสร้ง, ซึ่งไม่จริง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
analogous(อะแนล' โลเกิส) adj. เหมือนกัน,คล้ายคลึงกัน, อุปมาเหมือน. -analogousness n., Syn. akin ###A. unlike
analogy(อะแนล' โลจี) n. ความคล้ายคลึงกัน, ความเหมือนกัน, ภาวะอุปมาเหมือน, การเปรียบเหมือน,ประสิทธิภาพเหมือนกัน (resemblance)
assonance(แอส'โซเนินซฺ) n. ความคล้ายคลึงกันของเสียง,ภาวะสัมผัสเพี้ยน,ความสอดคล้องกันบางส่วน. -assonant adj.
cobol(โคบอล) ย่อมาจาก Common Business Oriented Language เป็นภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง แรกเริ่มเดิมที นิยมใช้ในการเขียนโปรแกรมสำหรับงานด้านธุรกิจ ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (mainframe) แต่ปัจจุบัน ได้รับการดัดแปลงให้ใช้กับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ได้แล้ว ภาษาโคบอลนี้ออกจะละม้ายคล้ายคลึงกับภาษาอังกฤษธรรมดาอยู่ค่อนข้างมาก ภาษานี้เป็นภาษาสากล ที่ยังมีคนนิยมใช้กันแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน
homologousadj. ซึ่งมีความสัมพันธ์เดียวกัน,คล้ายคลึงกัน,สายเดียวกัน, Syn. analogous
homologue(ฮอมมะลอก') n. ส่วนที่คล้ายคลึงกัน,สารประกอบที่มีแบบทางเคมีเหมือนกันแต่ต่างกันที่ส่วนประกอบบางอย่าง,อวัยวะหรือส่วนที่คล้ายคลึงกัน
homology(ฮะมอล'โลจี) n. ภาวะที่คล้ายคลึงกัน,ภาวะที่มีความสัมพันธ์เดียวกัน,ความเหมือน
kin(คิน) n. ญาติ,ญาติพี่น้อง,ความเกี่ยวดองกัน,เครือญาติ,ญาติเกี่ยวดอง,สิ่งหรือบุคคลที่มีความคล้ายคลึงกัน -Phr. (ofkin เป็นญาติกัน,เกี่ยวดองกัน), Syn. kinsfolk
likeness(ไลคฺ'นิส) n. ความเหมือนกัน,ความคล้ายคลึงกัน, Syn. similarity
macintosh(แมค' คินทอช) n. ชื่อคอมพิวเตอร์ระบบหนึ่ง แมคอินทอชเป็นเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลตระกูลสำคัญตระกูลหนึ่ง ออกแบบสร้างขึ้นโดยบริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ นำออกสู่ตลาดครั้งแรกในปี ค.ศ.1984 คอมพิวเตอร์ตระกูลนี้ประกอบด้วยตัวประมวลผลแบบจุลภาค (microprocesssor) ขนาด 32 บิต เป็นเครื่องแรก อีกทั้งได้สร้างตัวประสานกับผู้ใช้ (user interface) ทำให้ผู้ใช้เครื่องรู้สึก สะดวกสบายเป็นอย่างยิ่ง เพราะสามารถเรียนรู้เข้าใจได้ง่ายโดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานในวิทยาการคอมพิวเตอร์มากนัก เนื่องจากใช้ภาพเป็นสื่อทำให้เข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น ต่อมาเครื่องพีซีก็สร้างระบบวินโดว์ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน อย่างไรก็ตาม เครื่องยี่ห้อนี้มีส่วนแบ่งการตลาดสูงรองจากเครื่องของบริษัทไอบีเอ็มเท่านั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
analogous(adj) คล้ายคลึง,เหมือนกัน,อุปมาเหมือน
analogy(n) ความคล้ายคลึง,การอุปมา,การเปรียบเทียบ
cognate(adj) สัมพันธ์กัน,เกี่ยวเนื่องกัน,คล้ายคลึงกัน,มาจากแหล่งกำเนิดเดียวกัน
likeness(n) ความเหมือนกัน,ความคล้ายคลึงกัน
parity(n) ความเท่าเทียมกัน,ความคล้ายคลึงกัน,ความเสมอกัน,ดุลยภาพ
resemblance(n) ความเหมือนกัน,ความคล้ายคลึง
resemble(vt) เหมือนกัน,คล้ายคลึง
semblance(n) รูปร่างหน้าตา,ความคล้ายคลึง,ลักษณะภายนอก
similar(adj) อย่างเดียวกัน,คล้ายคลึงกัน,เหมือนกัน,ทำนองเดียวกัน
similarity(n) ความเหมือนกัน,ความคล้ายคลึงกัน,สิ่งที่คล้ายคลึงกัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
相似[そうじ, souji] (n) คล้ายคลึง เหมือนกัน

German-Thai: Longdo Dictionary
gleichen(vi) |glich, hat geglichen| คล้ายคลึงกันมาก, เหมือนกัน เช่น Unser Produkt gleicht ihrem Mustet. สินค้าของเราเหมือนกันกับตัวอย่างของคุณเลยนะคะ
Doppelgänger(n) |der, pl. Doppelgänger| คนที่มีหน้าตาคล้ายคลึงกับใครคนใดคนหนึ่งมาก เช่น Mein Cousin ist mein Doppelgänger. ลูกพี่ลูกน้องของผมคนหนึ่งเหมือนผมอย่างกับแกะ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top