Search result for

คล้ายกัน

(38 entries)
(0.245 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คล้ายกัน-, *คล้ายกัน*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No, but it's possib/e the boy lost his knife and somebody else stabbed his father with a similar knife.ไม่มี แต่ก็ possib / E เด็กหายไปมีดของเขา และคนอื่นแทงพ่อของเขาด้วยมีดที่คล้ายกัน 12 Angry Men (1957)
It could be Big Jim's ring, but it could be one like it.มันอาจจะเป็นแหวนของ บิ๊กจิม หรืออาจจะเป็นแหวนที่คล้ายกันThe Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Must be a kid who looks like him.คงเป็นเด็กที่หน้าคล้ายกันเท่านั้น Pilot (2001)
Which of these are similar triangles? This one or that one?สามเหลี่ยมรูปไหนที่คล้ายกัน รูปนี้หรือรูปนั้น? A Walk to Remember (2002)
- Similar. You ain't as noble.- ที่คล้ายกัน คุณไม่ได้เป็นขุนนาง Showtime (2002)
who have been through similar traumatic experiences... that the following moments kind of feel like you're moving kind of in slow motion.ที่ได้รับผ่านประสบการณ์ที่เจ็บปวดที่คล้ายกัน ... ที่ช่วงเวลาดังต่อไปนี้ชนิดของรู้สึกเหมือนคุณกำลังย้ายชนิดของในการเคลื่อนไหวช้า Wrong Turn (2003)
One more time, please. oppa.แจ อิน และ คุณ นี่ มีหลายอย่างคล้ายกันจริงๆ Something About 1% (2003)
We were so similar, no one could tell us apartเราคล้ายกันมาก ไม่มีใครแยกเราสองคนออก Windstruck (2004)
He and I are so similar.เขากับหนูคล้ายกันมาก Pride & Prejudice (2005)
You and that have a lot in common, Karen.คุณกับเจ้านั่นมีอะไรที่คล้ายกันนะ แคเรน Saw II (2005)
I guess that means we got something in common.ฉันว่าเรามีบางอย่างที่คล้ายกัน English, Fitz or Percy (2005)
No, I'm not It really sounded like thatฉันเปล่านะ ก็เสียงมันคล้ายกันแบบนั้น Ing (2006)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
correspondent[ADJ] เหมือนกัน, See also: คล้ายกัน, Syn. analogous, corresponding
corresponding[ADJ] เหมือนกัน, See also: คล้ายกัน, Syn. analogous, correspondent
ilk[ADJ] เหมือนกัน, See also: คล้ายกัน
look alike[PHRV] เหมือนกัน, See also: คล้ายกัน
like[ADJ] เหมือนกัน, See also: คล้ายกัน, อย่างเดียวกัน, Syn. similar, Ant. unlike, dissimilar, different
look-alike[N] คนหรือสิ่งของที่เหมือนกัน, See also: คล้ายกัน
parallel[ADJ] คล้ายกัน, Syn. alike, like, Ant. divergent, opposite, unique, unlike
similar[ADJ] เหมือนกัน, See also: คล้ายกัน, ทำนองเดียวกัน, Syn. related
verisimilitudinous[ADJ] คล้ายกัน
very[ADV] เหมือนกัน, See also: คล้ายกัน, Syn. exactly the same

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
akin(อะคิน') adj. เกี่ยวดองกัน, เป็นพี่น้องกัน, ตระกูลเดียวกัน, คล้ายกัน, มีคุณสมบัติบางอย่างเหมือนกัน, Syn. kin, related)
alike(อะไลคฺ') adj.,adv. เหมือนกับ, คล้ายกัน, อย่างเดียวกัน. -alikeness n., Syn. like, same
analogic(al) (แอนนะลอจ' จิค, -เคิล) adj. คล้ายกัน,เหมือนกัน,อุปมา,เปรียบเหมือน analogism (อะแนล' โลจิสซึม) n. อนุมานหรือการอ้างอิงจากการเปรียบเทียบ -analogist n.,-analogistic adj. (reasoning, analogy)
analogue(แอน' นะลอก) n. ของที่คล้ายกัน, ค่าที่มีความต่อเนื่องกันโดยตลอด, เชิงอุปมาน หมายถึง การแทนปริมาณแดสงจำนวนโดยการวัดในลักษณะต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น ความเร็วของรถยนต์ ซึ่งวัดได้จากความเร็วของการหมุนของวงล้ออาจจะแทนได้ด้วยจำนวนเลข ดู digital เปรียบเทียบ
another(อะนา' เธอะ) adj.,pron. อีก, อีกหนึ่ง, อื่น, อย่างอื่น, คล้ายกัน. -one another ซึ่งกันและกัน. -another time คราวหน้า, Syn. substitute, alternative)
antinomassia(แอนทิโนเม' เซีย) n. การใช้ชื่อบุคคลที่มีชื่อเสียง?สำหรับคนที่มีลักษณะและคุณสมบัติคล้ายกัน. -antinomastic (al) adj.
approximate(อะพรอค'ซิเมท) adj.,vt.,vi. ประมาณ,ใกล้เคียง,จำนวนใกล้เคียง,คล้ายกันมาก,เลียนแบบ -approximately adv.
assimilate(อะซิม'มิเลท) vt.,vi. นำเข้าดูดซึม,เปลี่ยนอาหารให้เป็นสารที่ดูดซึมได้,เอาอย่าง,ย่อย,ทำให้เหมือน,ทำให้คล้ายกัน,กลายเป็นเหมือน -assimilator n. -assimilation n., Syn. incorporate, integrate,-A. reject)
assimilation(อะซิมมิเล'เชิน) n. กระบวนการนำเข้าและทำให้เหมือนหรือคล้ายกัน,การย่อยและดูดซึม,การปรับเข้ากันของลักษณะของสังคม
both(โบธ) adj.,adv. ทั้งสอง น -pron. อีกอย่างด้วย,อีกคนด้วย conj. เหมือนกัน,คล้ายกัน,เท่ากัน -Conf. each,and,as well as,either

English-Thai: Nontri Dictionary
akin(adj) เกี่ยวเนื่องกัน,เกี่ยวดอง,เป็นพี่เป็นน้อง,คล้ายกัน
alike(adj) เหมือนกัน,อย่างเดียวกัน,คล้ายกัน
assimilation(n) ความคล้ายกัน,การเอาอย่าง,การย่อย,การดูดซึม
counterpart(n) สำเนา,ฉบับเทียบ,ของคู่กัน,สิ่งที่เสริมกัน,สิ่งที่คล้ายกัน
like(adj) เหมือนกัน,คล้ายกัน,เช่นเดียวกัน,อย่างเดียวกัน
liken(vt) ทำให้เหมือนกัน,ทำให้คล้ายกัน,เปรียบเทียบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top