Search result for

คล้อง

(71 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คล้อง-, *คล้อง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คล้อง[V] hook, See also: lace, lasso, snare, be hold of, hang, Syn. เกี่ยว, แขวน, Example: พอจอดจักรยานแล้วอย่าลืมคล้องโซ่กับเสาด้วยนะ, Thai definition: เอาของที่เป็นวงหรือโค้งเกี่ยวหรือเกี่ยวกัน
คล้อง[V] wear, See also: put, Syn. สวม, Example: พอประธานาธิบดีแห่งเคนยาลงจากเครื่องบิน คณะต้อนรับฝ่ายไทยก็เข้าไปคล้องพวงมาลัยให้, Thai definition: เอาของที่เป็นวงหรือเป็นบ่วงสวมสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
คล้อง[V] rhyme with, See also: be consistent with, Syn. คล้องจอง, รับ, คล้องกัน, Example: กลอนบทนี้ทั้งอักษรและสระคล้องกันลงตัวมาก, Thai definition: รับกัน
คล้องจอง[V] be consistent with, See also: rhyme with, be compatible with, Syn. สอดคล้อง, Ant. ขัดกัน, ขัดแย้งกัน, Example: ผลสำรวจคล้องจองกับความต้องการของประชานชน
คล้องจอง[V] rhyme, See also: harmonize, Syn. คล้อง, รับกัน, Ant. ไม่รับกัน, ไม่เข้ากัน, Example: คำในบทกลอนบาทแรกจะต้องคล้องจองกับคำในบาทหลัง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คล่อง(คฺล่อง) ว. สะดวก เช่น หายใจได้คล่องขึ้น, ว่องไว เช่น เด็กคนนี้ใช้คล่อง, ไม่ฝืด เช่น คล่องคอ, ไม่ติดขัด เช่น พูดคล่อง.
คล้อง(คฺล้อง) ก. เอาของที่มีลักษณะเป็นเส้น เป็นวง หรือเป็นบ่วง คาด เกี่ยว หรือสวมสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้า เช่น ผ้าคล้องคอ คล้องพวงมาลัย คล้องช้าง, เอาของที่เป็นวงหรือโค้งเกี่ยวหรือเกี่ยวกัน เช่น ลูกโซ่คล้องกัน คล้องแขน, รับกัน เช่น ชื่อคล้องกัน.
คล้องจองก. สัมผัสกัน, มีเสียงสระเดียวกันหรือถ้ามีตัวสะกดก็ต้องอยู่ในมาตราเดียวกัน เช่น มี-ปี จันทร์-ฉัน การ-บาน
คล้องจองไม่ขัดกัน เช่น พยานให้การคล้องจองกัน.
คล่องตัวว. เคลื่อนไหวไปได้สะดวก, เป็นไปได้โดยสะดวกไม่ติดขัด.
คล่องปากว. เจนปาก, ขึ้นปาก ก็ว่า.
คล่องมือว. ถนัดมือ, เหมาะกับมือ, เช่น มีดเล่มนี้ใช้คล่องมือ
คล่องมือสะดวก, ไม่ขาดแคลน, เช่น เขามีเงินใช้คล่องมืออยู่เสมอ.
คล่องแคล่วว. ว่องไว, สามารถทำได้รวดเร็ว, แคล่วคล่อง ก็ว่า.
ฉิวคล่อง, สะดวก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Correspondคล้องจอง [การแพทย์]
Leg Lift, Back to Backคล้องแขนยกเท้า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The symptoms are consistent with poisoning.อาการมันสอดคล้องกับการโดนพิษ Valiant (2008)
She found her own peace.เธอได้ค้นพบสิ่งที่สอดคล้องกับเธอ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
It'll pick a corresponding location on earth.มันจะเลือกตำแหน่งที่สอดคล้องกันบนโลกได้ Shut Down (2008)
Summer's employment at the Daily Freeze during her sophomore year... coincided with an inexplicable 212% increase in revenue.การจ้างงานของซัมเมอร์ในร้านไอศครีม ในช่วงระหว่างที่เธอเรียนปีสอง... ก็บังเอิญไปสอดคล้องกับผลกำไรของร้านที่เพิ่มขึ้นถึง 212% อย่างอธิบายไม่ได้ 500 Days of Summer (2009)
Memory loss is consistent with the disease,สูญเสียความทรงจำซึ่งสอดคล้องกับโรคนี้ Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
Everything's consistent with purcell's story.ทุกอย่างดูสอดคล้องกับเรื่องของเพอร์เซล Hey! Mr. Pibb! (2009)
WAS THE M.O. CONSISTENT?รูปคดีสอดคล้องกันไหม? ไม่ค่ะ Zoe's Reprise (2009)
Okay, let's stop here and get off these fucking leg irons.เอาล่ะ พักตรงนี้ แล้วเอาไอ้โซ่เวรที่คล้องขานี่ออก Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
The clones' injuries were not consistent with what...ไม่มีร่องรอยการถูกยิง แผลของพวกโคลนก็ไม่สอดคล้องเลยกับ... Trespass (2009)
I mean, the lighting, the shadows, all sync up perfectly.ฉันหมายถึง... แสง, เงานั่น! ทุกอย่างคล้องจองกันอย่างลงตัว The Mother Lode (2009)
I mean, are these accounts consistent?ผมหมายถึงถ้าทุกอย่าง ถูกต้องสอดคล้องกัน? No More Good Days (2009)
If you could divert all the light and were able to synchronize the light waves a camera wouldn't be able to see you.ถ้าคุณสามารถหักเหแสงทั้งหมด.. ..และทไห้คลื่นแสงนั่นสอดคล้องกันได้.. กล้องก็จะไม่สามารถจับภาพคุณ Episode #1.3 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คล่อง[adj.] (khlǿng) EN: fluent ; easy ; facile ; astute ; effortless ; flowing   FR: facile ; aisé ; naturel
คล่อง[adv.] (khlǿng) EN: skillfully ; expertly ; proficiently   FR: facilement ; habilement ; couramment
คล้อง[v.] (khløng) EN: rope ; harness ; hitch up   FR: encorder ; harnacher
คล้อง[v.] (khløng) EN: hook ; catch with a loop ; lace ; lasso ; snare ; be hold of ; hang   FR: attraper au lasso ; prendre au lacet
คล้อง[v.] (khløng) EN: hang around the neck ; wear around the neck   FR: porter autour du cou
คล้อง[v.] (khløng) EN: rhyme with ; be consistent with ; coordinate ; harmonize   FR: harmoniser ; accorder ; rimer
คล่องคอ[v. exp.] (khløng khø) EN: swallow easily ; pass easily through the throat   FR: avaler facilement
คล่องแคล่ว[adj.] (khlǿngkhlaēo) EN: deft ; adroit ; dexterous ; expert ;astute ; agile   FR: habile ; adroit ; agile
คล่องแคล่ว[adv.] (khlǿngkhlaēo) EN: quickly ; nimbly ; actively ; agilely   FR: activement ; lestement
คล่องใจ[v.] (khløngjai) EN: feel easy in the mind ; feel relieved   FR: avoir l'esprit libéré

English-Thai: Longdo Dictionary
corresponding(adj) ที่สอดคล้อง เช่น with a corresponding salary
lanyard(n) สายคล้อง
halter top(n) เสื้อคล้องคอ เช่น This backless halter top features back ribbing and straps that tie at the neck for the best fit.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arm in arm[IDM] คล้องแขนกัน, See also: เกี่ยวแขนกัน
garland[VT] ประดับด้วยพวงมาลัย, See also: คล้องพวงมาลัย, คล้องพวงดอกไม้, Syn. wreathe
harmonious[ADJ] ประสานกัน, See also: คล้องจองกัน, กลมกลืนกัน
rhyme with[PHRV] คล้องจองกับ, See also: สัมผัสกับ
sling[VT] คล้อง, See also: แขวน, ห้อย, โยง, Syn. hoist, raise, weight
wreathe[VT] คล้องพวงมาลัย, See also: แขวนพวงหรีด, แขวนพวงมาลัย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accord(อะคอร์ด') vi.,vt.,n. สอดคล้อง, ยอมตามตกลง, ความสอดคล้อง, ข้อตกลง, เสียงดนตรี ที่ประสานกัน, Syn. concede, admit, allow,
accordance(อะคอร์' เดินซฺ) n. ความตกลง, ความสอดคล้อง, การทำให้สอดคล้อง, Syn. accord)
accordant(อะคอร์' เดินทฺ) adj. ซี่งสอดคล้อง, ซึ่งตกลง, Syn. agreeing, conformable)
accordingly(อะคอร์' ดิงลี่) adj.,adv. ตาม, สอดคล้อง, ดังนั้น., Syn. consequently, therefore)
agreeable(อะกรี' อะเบิล) adj. น่าคบ, น่าพอใจ ,เต็มใจหรือพร้อมที่จะตกลง, เห็นด้วย, สอดคล้อง. -agreeableness, agreeability n., Syn. pleasing, satisfying
ajar 2(อะจาร์') adj.,adv. ไม่สอดคล้องกัน, ไม่ลงรอยกัน (in contradiction to)
assonance(แอส'โซเนินซฺ) n. ความคล้ายคลึงกันของเสียง,ภาวะสัมผัสเพี้ยน,ความสอดคล้องกันบางส่วน. -assonant adj.
become(บิคัม') {became,become,becoming,becomes} vi.,vt. กลายเป็น,เป็น,เปลี่ยนเป็น,มาเป็น,สอดคล้องกัน,เหมาะ,สมควร,น่าดู, Syn. happen,befit
beseem(บิซีม') {beseemed,beseeming,beseems} vt. เหมาะกับ,สอดคล้องกับ
catch {caught(แคทชฺ) vt.,vi. จับ,จับไว้,คว้า,ตะครุบ,เกาะ,ฉวย,คล้องไว้,รับไว้,ต้านไว้,อุ้ม,รีบไป,พบโดยบังเอิญ,พบว่า,รับเชื้อ,ติดเชื้อ,ติดไฟ,ตีถูก,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,เข้าใจ, Syn. take,see,contract

English-Thai: Nontri Dictionary
accord(n) ความสอดคล้อง,ข้อตกลง,ความพร้อมใจ,ความกลมกลืนกัน
accord(vi,vt) สอดคล้อง,เห็นด้วย,ยินยอม,ให้
accordance(n) ความสอดคล้อง,ข้อตกลง,ความพร้อมใจ,ความกลมกลืนกัน
accordant(adj) ซึ่งสอดคล้องกัน,ซึ่งกลมกลืนกัน
according(adj) สอดคล้อง,ตาม
accordingly(adv) ตาม,สอดคล้อง,ดังนั้น,เพราะฉะนั้น
agreeable(adj) ซึ่งเห็นด้วย,เหมาะ,น่าคบ,น่าพอใจ,สอดคล้อง
become(vt) กลายเป็น,มาเป็น,เปลี่ยนเป็น,เหมาะ,สมควร,สอดคล้องกับ
beseem(vt) เหมาะสม,เหมาะ,สมควร,สอดคล้องกับ
coherent(adj) ติดต่อกัน,เชื่อมโยงกัน,เกี่ยวข้องกัน,สอดคล้องกัน

German-Thai: Longdo Dictionary
Rucksack(n) |der, pl. Rucksäcke| เป้, กระเป๋าสะพายหลังที่มีที่คล้องแขน 2 สาย
Wort(n) |das, pl. Wörter| คำ, คำศัพท์ (คำเดี่ยวที่ไม่ได้สอดคล้องกัน) เช่น Wieviele Wörter fehlen dir noch in dem Kreuzworrätsel. เธอยังขาดอีกกี่คำในปริศนาอักษรไขว้
logisch(adj adv) ที่สอดคล้องกับเหตุผล, เป็นเหตุเป็นผล

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top