Search result for

คล่อง

(79 entries)
(0.0094 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คล่อง-, *คล่อง*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ความคล่องตัวของการวัดผล (n )

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คล่อง[V] have skill, Syn. ชำนาญ, คล่องแคล่ว, Example: เขาพิมพ์ดีดได้ไวเพราะคล่องมากอยู่แล้ว
คล่อง[ADV] skillfully, See also: expertly, proficiently, Syn. ชำนาญ, Example: ผู้ที่จะทำงานแบบนี้ได้คล่อง จะต้องเป็นคนที่เคยอยู่กับงานนี้มานับสิบๆ ปี
คล่อง[ADV] quickly, See also: nimbly, actively, agilely, Syn. แคล่วคล่อง, Example: เธอทำงานคล่อง งานจะมากน้อยแค่ไหนใช้เวลาไม่นานก็เสร็จ
คล่อง[ADV] easily, See also: comfortably, smoothly, Syn. สะดวก, ง่ายดาย, ง่าย, Ant. ขัด, Example: เครื่องจักรในโรงงานผลิตสับปะรดกระป๋องเดินเครื่องคล่องไม่ติดขัดเลย
คล่องคอ[V] swallow easily, See also: pass easily through the throat, be highly potable, Ant. ฝืดคอ, Example: ผมขอเบียร์ก็แล้วกันนะ คล่องคอหน่อย, Thai definition: รู้สึกโล่งในลำคอ
คล่องตัว[ADJ] dextrous, Example: งานนี้เอาไปแต่เสื้อผ้าคล่องตัวนะ, Thai definition: ที่เคลื่อนไหวไปได้สะดวก
คล่องตัว[ADJ] flexible, See also: elastic, Example: มีการคาดหวังว่าจะมีกิจกรรมทางธุรกิจอย่างถูกต้องตามเหตุผลและขยายส่วนที่คล่องตัวต่อไป, Thai definition: ที่เป็นไปได้โดยสะดวกไม่ติดขัด
คล่องปาก[ADV] fluently, See also: promptly, Syn. คล่อง, Ant. ติดขัด, Example: พิธีกรท่องบทให้คล่องปากก่อนออกไปหน้าเวที, Thai definition: ที่พูดคล่องอย่างไม่ติดขัด
คล่องแคล่ว[ADV] quickly, See also: nimbly, actively, agilely, Syn. ว่องไว, ปราดเปรียว, แคล่วคล่อง, Ant. เชื่องช้า, เฉื่อย, Example: ปลาส่วนมากมีลำตัวยาวหัวแหลมท้ายแหลมทำให้ว่ายน้ำได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว, Thai definition: สามารถทำได้รวดเร็วเพราะเชี่ยวชาญ
คล่องเเคล่ว[ADJ] agile, See also: active, dexterous, deft, nimble, spry

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คล่อง(คฺล่อง) ว. สะดวก เช่น หายใจได้คล่องขึ้น, ว่องไว เช่น เด็กคนนี้ใช้คล่อง, ไม่ฝืด เช่น คล่องคอ, ไม่ติดขัด เช่น พูดคล่อง.
คล้อง(คฺล้อง) ก. เอาของที่มีลักษณะเป็นเส้น เป็นวง หรือเป็นบ่วง คาด เกี่ยว หรือสวมสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้า เช่น ผ้าคล้องคอ คล้องพวงมาลัย คล้องช้าง, เอาของที่เป็นวงหรือโค้งเกี่ยวหรือเกี่ยวกัน เช่น ลูกโซ่คล้องกัน คล้องแขน, รับกัน เช่น ชื่อคล้องกัน.
คล้องจองก. สัมผัสกัน, มีเสียงสระเดียวกันหรือถ้ามีตัวสะกดก็ต้องอยู่ในมาตราเดียวกัน เช่น มี-ปี จันทร์-ฉัน การ-บาน
คล้องจองไม่ขัดกัน เช่น พยานให้การคล้องจองกัน.
คล่องตัวว. เคลื่อนไหวไปได้สะดวก, เป็นไปได้โดยสะดวกไม่ติดขัด.
คล่องปากว. เจนปาก, ขึ้นปาก ก็ว่า.
คล่องมือว. ถนัดมือ, เหมาะกับมือ, เช่น มีดเล่มนี้ใช้คล่องมือ
คล่องมือสะดวก, ไม่ขาดแคลน, เช่น เขามีเงินใช้คล่องมืออยู่เสมอ.
คล่องแคล่วว. ว่องไว, สามารถทำได้รวดเร็ว, แคล่วคล่อง ก็ว่า.
ฉิวคล่อง, สะดวก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
สะดวกคล่อง ไม่ติดขัด มักใช้เข้าคู่กับคำ สบาย เป็น สะดวกสบาย
คำที่มักเขียนผิด คือ สดวก [คำที่มักเขียนผิด]
Flexibility, Exaggeratedคล่องตัวเกินไป [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
About inflation versus liquidity,เกี่ยวกับสภาพคล่องอัตราเงินเฟ้อ Pret-a-Poor-J (2008)
He's quick for a sick guy.เขาคล่องแคล่วมาก สำหรับคนป่วย Last Resort (2008)
I need to be faster.. คล่องตัว The Dark Knight (2008)
You'll be lighter, faster, more agile.คุณจะเบาขึ้น ไวขึ้น คล่องขึ้น The Dark Knight (2008)
Or the butcher who cuts meat every day with such skill.หรือพ่อค้าเนื้อ ที่หั่นเนื้อ ทุกวันจนคล่องแคล่ว The Forbidden Kingdom (2008)
- You're gonna come in handy.- เธอต้องเป็นมือคล่องเน่ City of Ember (2008)
I'm having muscle contractions on my throat. And my jaws tightening up.ฉันมีบางอย่างติดที่กล้ามเนื้อคอ มันทำให้หายใจไม่คล่อง Prison Break: The Final Break (2009)
I'm really not that flexible, D'Artagnan. I'm coming.ฉันไม่ได้คล่องตัวขนาดนั้น ดาตาญัง ฉันมาแล้ว The Ugly Truth (2009)
Asians they pack light, travel efficiently and they've got a thing for slip-on shoes - god love 'em!เอเชีย ของน้อย คล่องแคล่ว และใส่รองเท้าแบบสวมได้เลย พระเจ้าให้พรพวกเขามา Up in the Air (2009)
Speaking fluent French in class?พูดภาษาฝรั่งเศษอย่างคล่องในห้องเรียนเนี่ยนะ Princess Protection Program (2009)
A game of skill, agility, cunning.กีฬาที่ต้องใช้ความสามารถ ความคล่องแคล่ว ความหลักแหลม After School Special (2009)
I prefer to think of it as streamlined.ผมคิดว่ามันดูคล่องตัวทะมัดทะแมงดี Breakage (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คล่อง[adj.] (khlǿng) EN: fluent ; easy ; facile ; astute ; effortless ; flowing   FR: facile ; aisé ; naturel
คล่อง[adv.] (khlǿng) EN: skillfully ; expertly ; proficiently   FR: facilement ; habilement ; couramment
คล้อง[v.] (khløng) EN: rope ; harness ; hitch up   FR: encorder ; harnacher
คล้อง[v.] (khløng) EN: hook ; catch with a loop ; lace ; lasso ; snare ; be hold of ; hang   FR: attraper au lasso ; prendre au lacet
คล้อง[v.] (khløng) EN: hang around the neck ; wear around the neck   FR: porter autour du cou
คล้อง[v.] (khløng) EN: rhyme with ; be consistent with ; coordinate ; harmonize   FR: harmoniser ; accorder ; rimer
คล่องคอ[v. exp.] (khløng khø) EN: swallow easily ; pass easily through the throat   FR: avaler facilement
คล่องแคล่ว[adj.] (khlǿngkhlaēo) EN: deft ; adroit ; dexterous ; expert ;astute ; agile   FR: habile ; adroit ; agile
คล่องแคล่ว[adv.] (khlǿngkhlaēo) EN: quickly ; nimbly ; actively ; agilely   FR: activement ; lestement
คล่องใจ[v.] (khløngjai) EN: feel easy in the mind ; feel relieved   FR: avoir l'esprit libéré

English-Thai: Longdo Dictionary
dyslacxia(n ) โรคดิสเล็กเซีย คือ ความบกพร่องในการอ่าน มีปัญหาในการอ่าน อ่านได้บ้างไม่ได้บ้าง อ่านไม่คล่อง สะกดคำติดขัด ผสมคำไม่ได้ หรืออ่านไม่ได้เลย โดยมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของเส้นประสาท
financial resource(n phrase ) เงินที่ธุรกิจมีสำหรับใช้จ่ายในรูปของเงินสด สภาพคล่องหลักทรัพย์และวงเงินสินเชื่อ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
active[ADJ] คล่องแคล่ว, See also: ซึ่งมีพลัง, คล่อง, ไว, ว่องไว, กระตือรือร้น, ปราดเปรียว, กระฉับกระเฉง, Syn. energetic, lively, Ant. sluggish, lazy
adroit[ADJ] คล่องแคล่ว, See also: ว่องไว, Syn. dexterous
airily[ADV] คล่องแคล่ว
call something into play[IDM] คล่องแคล่ว, See also: กระฉับกระเฉง, กระตือรือร้น, Syn. be in, bring into
deft[ADJ] คล่องแคล่ว, See also: ชำนาญ, มีทักษะ, Syn. adroit, dexterous, proficient, Ant. undept, maladroit, clumsy
dexterous[ADJ] คล่องแคล่ว (โดยเฉพาะการใช้มือทำสิ่งต่างๆ), See also: ว่องไว, ชำนาญ, Syn. apt, adroit, neat, Ant. unadept, clumsy
glib[ADJ] คล่องแคล่ว, Syn. smooth, unctuous
glibly[ADV] อย่างคล่องแคล่ว, See also: คล่อง, พูดอย่างรวดเร็ว
up and at them[IDM] กระฉับกระเฉง (ปกติใช้ them ในรูปคำย่อ 'em), See also: คล่องแคล่ว
lissom[ADJ] คล่องแคล่ว, See also: ว่องไว, Syn. agile, nimble, active, lissome

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
active(แอค' ทิฟว) adj. คล่องแคล่ว, กระตือรือร้น, สามารถเคลื่อนไหวเองได้, มีลักษณะเป็นกัมมันตภาพรังสี, มีประสิทธิภาพ, เป็นผลเร็ว, สมมันต์, สกรณ์ -activism n., Syn. energize
address(n. อะเดรส' , แอด' เดรส; -vi. อะเดรส') n.,vi. (การ) ปราศรัยกับ, (การ) พูดกับ, (การ) เตรียม, คำปราศรัย, คำถวายพระพรชัยมงคล, คำจ่าหน้าซอง, กิริยาวาจา,บุคลิกลักษณะ, (การ) พูดจา, ความแคล่วคล่อง. -addresser n.ผู้ส่งจดหมาย,
adroit(อะดรอยทฺ') adj. คล่องแคล่ว (skilled)
agile(แอจ' ไจลฺ, แอจ' จิล) adj. คล่องแคล่ว, ว่องไว, กระฉับ กระเฉง ,ปราดเปรียว. -agility n. -agileness n., Syn. nimble, lithe, quick)
airily(แอร์' ริลี) adv. คล่องแคล่ว,สบายใจ
airy(แอร์' รี) adj. ซึ่งมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก, โปร่ง, คล่องแคล่ว, เบา, สบายใจ, เพ้อฝัน, จินตนาการ, บนอากาศ, สูง. -airiness n.
alacrity(อะแลค' ริที) n. ความกระตือรือร้น, ความฮึกเหิม, ความคล่องแคล่ว, ความเต็มใจ
all-around(ออล' อะราวน์ดฺ) adj. ได้ทุกอย่าง, คล่องตัว, กว้างขวาง, หยั่งรู้, เข้าใจ, Syn. versatile
ambidexterity(แอมบิเดคสฺเทอ' ริที) n. ความชำนาญในการใช้มือทั้งสองข้างได้ดีเท่ากัน, ความฉลาดอย่างผิดปกติ, ความคล่องแคล่ว, ความชำนาญมาก, ความหลอกลวง, Syn. duplicity, skill ###A. clumsiness, unskill
ambidextrous(แอมบิเดค' เทริส) adj. ใช้มือได้ดีทั้งสองข้าง, คล่องแคล่ว, ชำนาญมาก, ตีสองหน้า, หลอกลวง. -ambidextrousness n., Syn. facile, skilled ###A. clumsy)

English-Thai: Nontri Dictionary
accomplished(adj) ที่สำเร็จ,ที่เสร็จสิ้น,ที่บรรลุผล,คล่องแคล่ว,ชำนาญ
active(adj) ว่องไว,คล่องแคล่ว,กระตือรือร้น
adroit(adj) เชี่ยวชาญ,ชำนาญ,คล่องแคล่ว
adroitness(n) ความเชี่ยวชาญ,ความชำนาญ,ความคล่องแคล่ว
agile(adj) คล่องแคล่ว,ว่องไว,กระฉับกระเฉง,ปราดเปรียว
agility(n) ความคล่องแคล่ว,ความว่องไว,ความกระฉับกระเฉง,ความปราดเปรียว
airy(adj) โปร่ง,อากาศถ่ายเทสะดวก,เบา,ร่าเริง,คล่องแคล่ว
brisk(adj) รวดเร็ว,กระฉับกระเฉง,กระวีกระวาด,ว่องไว,กระตือรือร้น,คล่อง
brisk(vt) ทำให้กระฉับกระเฉง,ทำให้คล่องขึ้น,ทำให้กระตือรือร้น
briskness(n) ความคล่องแคล่ว,ความกระวีกระวาด,ความกระตือรือร้น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
feisty (n) คล่องแคล่ว, กระฉับกระเฉง

German-Thai: Longdo Dictionary
geschickt(adv) ซึ่งมีทักษะ, คล่องแคล่ว, ชำนาญ , See also: A. ungeschickt,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top