Search result for

คลุม

(82 entries)
(0.0116 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คลุม-, *คลุม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลุม[V] cover, See also: clothe, envelop, wrap, put on, encase, Syn. ปกคลุม, หุ้ม, Example: คนงานหญิงใช้ผ้าคลุมหัวและหน้าตา เพื่อป้องกันความร้อนจากแดด, Thai definition: กิริยาที่เอาของที่เป็นผืนเช่นผ้าหรือเสื่อปกไว้
คลุม[V] cover, See also: spread over, Syn. ครอบคลุม, กินพื้นที่, Example: ความมืดคลุมป่าทั้งป่าให้วังเวงนากลัวยิ่งขึ้น, Thai definition: ครอบคลุมไปถึง, กินไปถึง
คลุม[ADV] ambiguously, See also: vaguely, obscurely, indistinctly, Syn. คลุมเครือ, Example: เขาตอบคำถามอย่างคลุมๆ เลยไม่รู้ว่าจะสรุปอย่างไร, Thai definition: พูดไม่บ่งชัดให้จะแจ้ง เช่น พูดคลุมๆ
คลุมโปง[V] cover the body completely, Example: เขาคลุมโปงอยู่บนเตียง ตัวสั่นเพราะกลัวผี, Thai definition: กิริยาที่เอาผ้าคลุมมิดทั้งหัวทั้งตัวทำให้เห็นว่าโป่งหรือพองตัวขึ้น
คลุมถุงชน[V] hold an arranged marriage, See also: hold a blind marriage, Example: การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มองเห็นได้ชัด คือ พ่อแม่ไม่คลุมถุงชนลูก และสถานภาพของผู้หญิงก็สูงขึ้น, Thai definition: ลักษณะที่ทั้ง 2 ฝ่ายมาเผชิญกัน ทั้งที่ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักกันมาก่อน, มักใช้แก่ประเพณีแต่งงานสมัยก่อนที่พ่อแม่เป็นผู้จัดการให้โดยที่เจ้าตัวไม่เคยรู้จักหรือรักกันมาก่อน, Notes: (สำนวน)
คลุมเครือ[V] be ambiguous, See also: be vague, be obscure, be indistinct, Example: สถานการณ์ตอนนี้ยังคลุมเครืออยู่, Thai definition: ก้ำกึ่งเอาแน่นอนทางใดทางหนึ่งไม่ได้, ไม่แน่ใจ
คลุมเครือ[ADV] vaguely, See also: indistinctly, ambiguously, obscurely, Syn. กำกวม, Example: เขาพูดคลุมเครือจนจับใจความอะไรไม่ได้, Thai definition: พูดไม่บ่งชัดไปทางใดให้จะแจ้ง
คลุมเครือ[V] be dim, See also: be dull, be cloudy, be overcast, be gloomy, Example: อากาศคลุมเครือตลอดวัน จะมืดก็ไม่มืด จะสว่างก็ไม่สว่าง, Thai definition: ลักษณะที่ก้ำกึ่งเอาแน่นอนทางใดทางหนึ่งไม่ได้ (ใช้แก่ลักษณะอากาศ)
คลุมเครือ[ADJ] vague, See also: ambiguous, obscure, unclear, indistinct, Syn. กำกวม, Example: ผู้เขียนใช้สัญลักษณ์ที่คลุมเครือ ผู้อ่านอาจไม่เข้าใจ, Thai definition: ลักษณะที่ก้ำกึ่งเอาแน่นอนทางใดทางหนึ่งไม่ได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คลุม(คฺลุม) ก. ปกหรือปิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้เสียหายหรือทำให้มองไม่เห็นเป็นต้น เช่น เอาผ้าใบคลุมรถยนต์ไว้ ไม้เลื้อยคลุมหลังคา
คลุมครอบไปถึง เช่น คำนี้คลุมไม่ถึง.
คลุมว. พูดไม่บ่งชัดให้จะแจ้ง เช่น พูดคลุม ๆ.
คลุมถุงชนน. ลักษณะการแต่งงานที่ผู้ใหญ่จัดการให้ โดยที่เจ้าตัวไม่รู้จักคุ้นเคยหรือรักกันมาก่อน.
คลุมบรรทม, คลุมพระบรรทมน. ผ้าห่มนอน.
คลุมปักน. กรวยทำด้วยผ้าปักหักทองขวางสำหรับครอบปากพานที่เชิดเครื่องราชูปโภคเป็นต้น.
คลุมเครือว. ลักษณะที่กํ้ากึ่งเอาแน่นอนทางใดทางหนึ่งไม่ได้ เช่น อากาศที่จะมืดก็ไม่มืด จะสว่างก็ไม่สว่าง เรียกว่า อากาศคลุมเครือ, อาการไข้ที่จะหายก็ไม่หาย จะหนักก็ไม่หนัก เรียกว่า ไข้คลุมเครือ, พูดไม่บ่งชัดไปทางใดให้จะแจ้ง เรียกว่า พูดคลุมเครือ.
คลุมโปงก. กิริยาที่เอาวัตถุเช่นผ้าคลุมมิดทั้งหัวทั้งตัวหรือเกือบทั้งตัว.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fuzzyคลุมเครือ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Muscular Coatคลุมชั้นกล้ามเนื้อ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The vague and unsatisfying "i'm not dating right now" response.มันคลุมเครือและไม่ทำให้ไม่พอใจ "ฉันไม่เดทตอนนี้" นี่คือการตอบสนอง Pret-a-Poor-J (2008)
A single super-sized cyst ruled out a diffuse process like scleroderma or lupus.มีซีสขนาดใหญ่มากปกคลุมกระจายไปทั่วเหมือนsclerodermaหรือลูปัส Birthmarks (2008)
Rule out diffuse processes, you're stuck with a single process affecting just the pancreas.ปกคลุมไปทั่ว คุณทำsingle process affecting เฉพาะที่ตับอ่อน Birthmarks (2008)
I need you to stand up and take off your gown.ฉันต้องการให้คุณยืนขึ้น แล้วถอดเสื้อคลุมออก Lucky Thirteen (2008)
You liked this case because he wasn't looming over you.คุณชอบคนไข้คนนี้เพราะเขาไม่ได้คลุมเครือกับคุณ Emancipation (2008)
Only difference now is he decided not to loom.สิ่งเดียวที่แตกต่างตอนนี้คือเขาเห็นชัดเจนไม่คลุมเครือ Emancipation (2008)
I think that covers the parental consent issue.ผมคิดว่านั่นครอบคลุมถึง เรื่องที่พ่อแม่ต้องอนุญาตนะ Last Resort (2008)
Uh, for tomorrow, you need to repair my shield, wash my tunic, clean my boots, sharpen my sword and polish my chain mail.อ่า พรุ่งนี้ เจ้าต้องซ่อมโล่ของข้า แล้วก็ซักเสื้อคลุมข้าด้วย ขัดรองเท้า, ลับดาบ, แล้วก็ขัดเงาชุดเกราะ Valiant (2008)
Right. Get this covered up.เอาล่ะ หาอะไรมาคลุมนี่ซะ The Mark of Nimueh (2008)
This water from here supplies the whole town.แหล่งน้ำนี่ครอบคลุมทั้งเมืองเลยนะ The Mark of Nimueh (2008)
Thatsa looken like a Jedi robe.ดูเหมือนจะเป็นเสื้อคลุมของเจได Bombad Jedi (2008)
Maria Merryweather, Moon Princess of Moonacre .to remove the curse that had darken this valley...มาเรีย เมอรี่เวธเธอร์ เจ้าหญิงจันทราแห่งหุบเขามูนนาครี.. เพื่อลบล้างคำสาปที่ปกคลุมหุบเขานี้ The Secret of Moonacre (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คลุม[v.] (khlum) EN: cover ; spread over ; envelop   FR: couvrir ; recouvrir ; envelopper
คลุมช่วงเวลาตั้งแต่...ถึง...[v. exp.] (khlum chūang wēlā tangtaē … theung ....) EN: cover the period from ... to ...   FR: couvrir la période de ... à ...
คลุมดินด้วยวัสดุ[v. exp.] (khlum din dūay watsadu) EN: mulch   
คลุมเครือ[v.] (khlumkhreūa) EN: be ambiguous ; be vague ; be obscure ; be indistinct ; be dull ; dim   FR: être imprécis ; être vague ; être ambigu
คลุมโปง[v. exp.] (khlum pōng) EN: cover oneself from hrad to foot   FR: se couvrir des pieds à la tête

English-Thai: Longdo Dictionary
vaguely(adv) อย่างไม่ชัดเจน, อย่างคลุมเครือ, อย่างกำกวม
inclusively(adv) อย่างครอบคลุม, อย่างกว้างๆ
mulch(n) วัสดุคลุมดิน
ice cap(n) ดินแดนที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็งต่ำกว่า 50,000 ตารางกิโลเมตร เช่น บริเวณขั้วโลก
leotard(n) ชุดรัดรูปที่เป็นชิ้นเดียวยาวตั้งแต่คอ คลุมลำตัว แต่ไม่มีส่วนปกคลุมขา นักกายกรรมและนักเล่นยิมนาสติกมักใส่ชุดประเภทนี้
snow-covered(adj ) ซึ่งถูกปกคลุมด้วยหิมะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
batter[VT] เคลือบด้วยส่วนผสมที่ทำจากแป้ง นมและไข่, See also: คลุมหรือหุ้มด้วยแป้งเค้ก
carpet[VT] คลุมด้วยพรม, See also: ปูด้วยพรม
cover[VT] คลุม, See also: ครอบ, ครอบคลุม, ปกคลุม, Syn. cover up, put on
crust[VT] คลุมด้วยเปลือก
cloak in[PHRV] คลุมไว้หลวมๆ ด้วย, See also: สวมไว้หลวมๆ
cover in[PHRV] ปกคลุม, See also: คลุม, คลุมปิด, Syn. cover over
cover with[PHRV] ปกคลุมด้วย, See also: คลุม, คลุมปิด, Syn. cover in
drape round[PHRV] พันรอบ, See also: คลุม
drape with[PHRV] คลุมด้วย (ผ้า, ธง หรืออื่นๆ)
face with[PHRV] คลุมด้วย, See also: ปูด้วย, ฉาบด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aba(อะบา' อาบา) n. สิ่งทอขนอูฐหรือขนแกะเสื้อคลุมที่ไม่มีแขนที่ทำด้วยสิ่งทอดังกล่าว ใช้โดยชาวอาหรับ
adventitia(แอดเวนทิซ' เชีย) ส่วนคลุมอวัยวะหรือโครงสร้าง -adventitial, adj.
alb(แอลบ) n. เสื้อคลุมแขนยาวขาดบาทหลวง abbr. albumin
ambiguity(แอมบิกิว' อีที) n., (pl. -ties) ความมีสองนัย, ความหมายที่คลุมเครือ, คำพูดที่คลุมเครือ, ภาวะกำกวม, Syn. vagueness, deceptiveness ###A. clearness, certainty)
ambiguous(แอมบิก' กิวเอิส) adj. คลุมเครือ, กำกวม, มีหลายความหมาย, ยากที่จะเข้าใจ.
amphibolic(แอมฟิบอล' ลิค) adj. ไม่แน่นอน, มีความหมายสองนัย, การพูดจาคลุมเคลือ (uncertain)
amphibology(แอมฟิบอล' โลจี) n. การที่มีความหมายสองนัย, ความหมายที่คลุมเคลือ, ประโยคที่มีความหมายสองนัยฐ การพูดจาเหลวไหล. -amphibolical, amphibolous adj.
amphibolous(แอม' ฟิบะลัส) adj. ซึ่งมีความหมายสองนัย, คลุมเคลือ (ambiguous)
anorak(อา' นะราค) n. เสื้อกันหนาวที่มีส่วนที่เป็นหมวกคลุม
antimacassar(แอนทีมะแคส' ซา) n. ผ้าหรือผนังหรือปลาสติกคลุมที่พิงหลัง หรือแขนเพื่อกันเปื้อนหรือให้ใช้ทน (a tidy)

English-Thai: Nontri Dictionary
ambiguity(n) ความกำกวม,ความคลุมเครือ,ความเคลือบคลุม
ambiguous(adj) กำกวม,คลุมเครือ,เคลือบคลุม,มีสองนัย
bathrobe(n) เสื้อคลุมอาบน้ำ
bedspread(n) ผ้าปูที่นอน,ผ้าคลุมเตียง
befog(vt) ปกคลุมด้วยหมอก,ทำให้ไม่ชัด
bespread(vt) ปกคลุม,แผ่ออก
blanket(n) ผ้าห่ม,ผ้าคลุม,ผ้าขนสัตว์,พรม
blanket(vt) ปกคลุม,ห่ม,คลุม
bristly(adj) มีขนแข็ง,ปกคลุมด้วยขน
cap(vt) ใส่หมวกแก๊ป,ต่อยอด,ครอบ,ปกคลุม

German-Thai: Longdo Dictionary
umfangreich(adj) ครอบคลุม, กว้างใหญ่
kostendeckend(adv adj) ที่ครอบคลุมราคาหรืออยู่ในวงเงิน
bedeckt(adj) (พูดถึงสภาพอากาศ) มีเมฆปกคลุม
wolkig(adj) มีเมฆปกคลุม, See also: Related: neblig
Kittel(n) |der, pl. Kittel| เสื้อคลุมยาว, เสื้อกาวน์(สำหรับแพทย์หรือนักวิทยาศาสตร์), See also: Related: Mantel
dubios(adj) เป็นที่คลุมเคลือ, เป็นที่น่าสงสัย
Folie(n) |die, pl. Folien| แผ่นพลาสติกหรือแผ่นโลหะบางๆที่ใช้คลุมอาหาร, แผ่นใส
Talar(n) |der, pl. Talare| เสื้อคลุมยาวที่ใช้ในพิธี, เสื้อคลุย, See also: S. Gewand,
Gewand(n) |das, pl. Gewänder| เสื้อคลุมยาวที่ใช้ออกงานหรือในพิธี, See also: R. Talar

French-Thai: Longdo Dictionary
châle(n) |m| ผ้าคลุมไหล่ชนิดหนา อาจทำด้วยผ้าขนสัตว์ เช่น châle en cachemire

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top